12
Gowenaningga Nga Anut Inoro, Nguno Kundingi Teyinowato
Arisa, ye Kristen konebane, Anutro sumangeni suwooyi sano ye teyunooteku, nguro no mande nga ero yokutuyeroro, ngandiro eteno. Ye goweye, moondeye, ingonduduye, nowoondoye, yanggangoye, ootootooye bidodomo, ye komo keta oorootenggoku, nguno Anutno wooro yeya inoyi. Ye komo yengo keta ootootooye, ngu bidodo gome nenengo oorengo eneno yetoyi, nguro ene oni oni tete. Ye gome ingoyi! Naru bidodomo, Anutdo ye gome soboyeroro, hoorooweyerooteku, ngundiro nguro, yengo wooroye ngu, ene inootoyi, ngu metemi. Oni mera ngaro muri biyomi keyootenggoku, ngu ye ma keyerowero. Kini, yengo ingonduduye ngu Anutno yetoyiga, ngundo nowoondoye yowoorengootoningga, muri keta, ingondudu ketamu nguya yunootoningga oriyi. Ngundiro tero ngu, ye Anut doongeyimo, ndawu ooga ngu gome teweroyi ngu ingowanggo. Yengombo nguya ndadiro muri gome nenengo tero ngu Anutro ingowanggo. Muri gome nenengo biyomi kini, oo ngu bidodo Anutdo nguro gome ingooteku, ngu nangge teya oriyi.
Noore Komo Anutdo Sumange Tero, Oo Yunooteku, Nguro Koni Tewato
Anutdo sumange no nunootoni, ngunonggo ye songomo songomo eteno. Anutdo ye ingonduduyemo ingonduduga ngu yunowo. Nguro rogoga ngu ma dagawero. Rogo dagaro awuno, ameno nguya ma tewero. Kini, Anutdo yengo nowoondoyemo hamoongga nguro rogoga yunooteku, ye komo nguno nangge oriyi. Noore ingooteto. Noorengo gowenani ngu guranangge, nguro sosi gumi kowookowoo, ene nguro koye nguya songo songo. Ngu bidodo ko guranangge ma tetenggo. Ngundiro nangge, noore oni simoo bare bidodo Yisasro nowoondonanimo hamoo tetetoku ngu, noore Yisas Krayisya gowenani guranangge. Ngundiro nguro, noore Kristen gura gura ngu bidodo dobookurinani wata guranangge oorengo oorooteto. Noorengo ingondudunonggo ngandiro ma ingowato. Noorendo Kristen oni gidarega dagayerooteto, ero ma ingowato. Kini, noore gowenani guranangge.
Anutdo noorengo sumange tero, ingonduduno ingoweroyiga, ngu songo songo, guradiro guradiro, kingo duwoo noore yunootoni, nguno enengo koni tetetoku nga. Oni gura, Anutdo enengo mande wesiyoro eweroyi rogoga inowoku ngu, oni enengo newende hamoo teyingongga, ngu rogono hamoomonggo wesiyoro ewa. Ene oni gura ene Kristen oni gidarega hoorooweyerowero ero, ingoro ngu, ene komo oni Anutro nowoondoyemo hamoo tetenggoku, ngu gome hoorooweyeroyi. Ngundiro nangge, oni gura etuyeroyingo oni tewero ero ngu, arisa, ene komo ngu kongga ngu teya, hamoo mande ngu oni etuyeroni. Ngundiro nangge, oni gura ene oni ingonduduye samangoweroyi oni tetoningga ngu, arisa, ene komo ngu kongga ngu nangge gome teni. Oni gura ene oni oo gura yunowero ingoya ngu, asa, ene komo newende bidodomonggo, oni oo ngu yunoni. Ngundiro nangge, oni gura ko guraro sobosobo tabango teya ngu, asa, newendemonggo ngu kongga nguro oni oni teya, ko ngu teni. Oni ene nowoondoyi tero, oni hoorooweyerowero ngu, asa, ene komo oni oni teya, oni hoorooweyeroni.
Dobookuriye Nowoondoyi Teyunoweroyi, Ngu Gome Nenengo
Ye dobookuriye nowoondoyi teyunoweroyi ngu, ye komo hamoomonggo nowoondoyi teyunoyi. Ye godange ero, ma ganayerowero. Ye komo muri biyomi bidodo ngu kootu inoya, muri gome nenengo ngu nangge woorogongoyi. 10 Ye komo dobookuriyeboro nowoondoyi teyunoya, ngunonggo ye songo songomo dobookuriyeboro bingamiye sodedo okooyi. 11 Nowoondoye ngu suwooyi sano Anutro konimo nangge ingondudu teya, surekinikini ma tewero. Anutro Yuka Kundingiyi, ngundo nowoondoyemo angetoningga, ngunonggo hoorooweyeroni. Oo Bidodo Simburi Simbunani nguro koni ye gome teyi. 12 Ye gome oni oni teya, doongedoongoodoongo teya, Anutdo yeno oo teweroyi nguro sobowooya oriyi. Ene kowuri gura yeno tunootetoningga ngu, ye komo Yuka Kundingiyi nguno yanggango dikaya, Anutno nangge oo bidodoboro yemboongeya, yanggango teyariyi.
13 Anutro oni simoo bare oo sitowiro wenonootoyiga ngu, arisa, ye komo hoorooweyeroyi. Ende gidareganonggo oni yeno mayetoyiga ngu, ye komo gome soboyeroya kawararayeroyi.
14 Oni gidaregado ye yomburiyerootoyiga ngu, ye Anutno yomburiyeroni, ero, ma yemboongewero. Kini, ye Anutno oningga ngu nowoondoye imakeni, ko, kumana biyomi ma yunowero eya yemboongeyi. 15 Oni nowoondoye gome oni oni teya oodoyiga ngu, asa, ge nguya oni oni teyi. Ngundiro nangge, oni ene sendo sambi tetoyiga ngu, arisa, ge nguya nowoondoyi teyunoya sendoyi. 16 Ye oni bidodoboya nowoondoye guranangge teyi. Yengombo yengo oni ururu tero oruweroyi, nguro ma ingowero. Ye komo oni oowooye kini nguya ko gobooro teyi. Yengomboro nangge ingoro, ngandiro ma ewero. No nangge no oni urungga ingondudunedodo, ero ma ewero.
17 Ene oni gurado muri biyomi gura yeno tetoningga ngu, arisa, yebana ngu gumi muri biyomi eneno ma tewero. Kini, ye komo muri gome oni simoo bare doongeyemo metemi nangge teyi.
18 Ge ebe urewero ingondudu ma tewero. Kini, oore moore tetoningga ngu, asa, ye komo oni bidodoboya nowoondoye gobooro yeya ayibinonggo oriyi. 19 Ye Kristen dobookurine, no yengo nowoondoyi urungga teteno. Oni songombo yeno muri biyomi teyunootoyiga ngu, asa, yendo ene gumi teyunowero, ngu ma ingondudu tewero. Kini, ye komo ngu kowuringga ngu, Anutro sanggiriningga nguro yokoyi. Anutro mandeno, ngandiro ete.
Nondo nangge oniro weti mbumbuwa nguro gumi wendangewano. Nondo gumi biyomi urungga wendangero yunowano. Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo ngundiro ero eyingo. (Dutoronomi/ Lo 32:35)
20 Asa, yengo mundi oningga oowariro kumootoningga ngu, ye mete oowari inootoyiga neni. Ngundiro nangge, ene sonoro ingootoningga ngu, asa, sono inootoyiga neni. Ye ngundiro tewanggoku ngu, arisa, ene oo biyomi tewoku, nguro oyimo urungga yowa. 21 Ye muri biyomi ngu yokootoyi, ngundo ye ma dagayerowero. Kini, yengo muri metemi, ngundo muri biyomingga ngu wongooni uwa.