11
Anutdo Iserel Oni Simoo Bare Gidaregaro Sumange Teyunoyingo
Nguro no ngandiro eteno. Anutdo enengo Iserel oni simoo bare bidodo andangeyeroro yoyokowo, bine? Ngu hamoo oorengo kini. No nguya Iserel oni. No nguya Ebaraham sembeni Beniyamin nguro soweni oorootenoku nga. Anutdo no ma kootu nunoote. 2-3 Anut enengo oni simoo bare ngu, ene kuri rogo teyingo, ene ma yoyokoro oweyeroyingo. Ye Anutro mandeno, Ilayiyaro mandeni kuri kandangero ingootenggo. Ilayiyando Iserel oni simoo baredoya sanggiri tero, Anutno ngandiro yemboongeyingo.
Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, onindo gengo ingondudu eyingo oni yureyi kumoowonggo. Geno wooro yeweroyi digi yawasa nguya tootoongowonggo. No noso nangge geno nowoondonemo hamoo tero, keta oorooteno. Ene no nureyi kumooweroyimboro erewenerootenggo, ero eyingo. (1 King 19:10,14)
Ene Anutdo Ilayisaro mandeni gumi eyingo.
No oni oowooyingga oorengo (7,000) soreyerootoowe oorootenggo. Ene oombooro oowooyi Bal, nguno ma boodoo oondoogero yemboongetenggo, ero eyingo. (1King 19:18)
Yo, Ilayisa naruno Iserel oni gidaregado Anutro nowoondoyemo hamoo teyingo. Ngundiro nangge, ataga nga narunggano ngano nguya, Iserel oni simoo bare guminggado nowoondoyemo hamoo tero oorootenggo. Ene Anutdo ngu enengo sumangeni ngunonggo oni simoo bare yoyoote. Yo, Anutdo enengo sumangeni ngu Iserel onindo koyi tetenggoku, ngunonggo kini. Anut enengo ingonduduni nowoondoyimonggo ngu, sumangengga ngu yunoote. Ene ngundiro kini ngu, Anutro sumange ngu, hamoo engge kini tunootewa.
Ngundiro nguro, noore ndadiro ewato? Nga ooga nga ngu Iserel onindo Anut doongeyimo oni gome nenengo tunooteweroyi muringga, ngu yoweroyimboro koyi yanggango teyingo. Ene ma yoyingo. Anutdo Iserel oni gidarega roogoyerowo. Ngundo nangge nowoondoyemo hamoo teweroyi ngu yowonggo. Oni gidarega ngu nowoondoye kuri yanggango yetoni, nguro ene Anutro mandeni ma ingoyingo. Anutro mande ngundo ngandiro eyingo.
Anutdo enengo nowoondoye kuri yeni, ukingootoni, kakabengo yeyingo. Ngundiro tetoni, ene (Anutro mande murini oo bidodo ngu) kenoro, ma ingoyingo. Enengo sodeyebo nguya mande muri nenengo ma ingoyingo. Ene ngundiro oruwonggoku, omburo, ataga nguya ngundiro oorootenggo. (Dutoronomi/ Lo 29:4)
Dewitdo enengo mundi oniro Anutdo yoyeni kakabeteyi, ero ngandiro yemboongeyingo.
Enengo oo simbo kayingo naruno, nowoondoye imakeyingo oodoyiga, ge yoyega kakabetetoyiga, mundi oni kewooroyemo uro, yoyoya yureyi. Ngu ngandiro, seba bowera ngundiro, ko, nusako yoweroyi mere ngundiro, nguno Anutdo enengo biyomiye, nguro gumi ngundiro yunowa. 10 Enengo doongeye ngu ooreri tetoni, ene doongetero, Anutro mande murini ngu ma ingowanggo. Enengo kowuriye urungga oorengo koorowooro, nguro ogingo suwooyi sano ingoro oruwanggo. (Sam 69:22-23)
Anutdo Oni Sowe Gidarega Nguya Yoyowo
11 Nguro nondo ko sumoo eteno. Iserel onindo kuri enengo weti mbumbuwayemo soretoyi, nguro Anutdo kootu yunororuwa, bine? Hamoo oorengo kini. Nguro ngu, Iserel oni Yisasno nowoondoyemo hamoo ma tetoyi, nguro Anutdo Mande Keta Mesarango ngu yoro, oni sowe gidarega yunootoni, ene nowoondoyemo hamoo tetenggo. Yo, Anutdo oni gidarega kumana yunootoni, nguro Iserel onindo ngu kenomayingoya, ene nguya yowoorengoya, nowoondoye Anut inoyi, ero ngundiro tewa. 12 Yo, Iserel oni oore gome metemi ngu, ene kuri yokoyingo. Ngundo ngu Anutro kumana metemi ko enengo mande murini, ngu oni simoo bare bidodo, kuri yokoyingo. Ngundiro nguro, ngu Anutro kumanangga ngu, oni sowe gidaregano tunooteyingo. Nguro ngu, noore gome ingowato. Iserel oni simoo bare Yisasno nowoondoyemo hamoo tetoyi ngu, Anutro kumana gome ngu yoro, yunootoni, oni sowe gidarega dagayeroro, awuno oorengo yowanggo.
13 Ataga nondo oni sowe gidarega, ye mande yunooteno. No ngu Anutro ko oni (Aposel), ye oni sowe gidarega yengo ko oni. Ngundiro nguro, no nenengombo ko tetenoku, ngaro oni oni teteno. 14 Nga kongga nga, no gome tewero ingooteno. Ye nenengo oni simoo bare Iserel oni yendo Yisasno nowoondoyemo hamoo tero yootenggoku, nguro ene nguya ngu kenomayingoya, ngu yowanggo. Ndadiro nguro, noro Iserel oni nguya Anutro nowoondoyemo hamoo teyingo nguno uro, sugi sugi oruwato. 15 Ngundiro nguro, Iserel oni simoo bare Yisasro Mande Keta Mesarango yokootoyi, nguro ngu, mera bidodomo oni simoo bare mande gome ngu yootoyi, ngudodo nowoondoye guranangge yero oorootenggo. Ngundiro nguro, Anutdo Iserel oni simoo bare ko yoyoweroyi, ngu ngandiro. Oni merenonggo ko ootoogetenggoku ngundiro tunootewanggo.
16 Oo manongoyingo koondomo oorooteku ngu bodaga Anutromu, asa, gumi bidodo koondomo oorooteku nguya, Anutromu nangge. Ngundiro nangge, de damoni kundingiyi ngu, ngu kambini duwoo nguya kundingiyi tunootewa. Kuri Anutdo Ebaraham ngu yoyingo nguro soweni Iserel oni, ene nguya Anutromu nangge. 17 Anutdo ko ketangga tero, mera doongooro, yomosiyoro, mera yeni, urumidodo teyingo. Ene ngu kono nguno koono mitoni (Iserel oni), oorero, engge urungga enggeyingo. Koono gidarega gome ma oorero enggeyingo. Ngundiro nguro, ene gumooro, oorongooni, utoni, ngu musiyomo koono yuwooyi siyagongo ngu (oni sowe gidarega) digunonggo yoyoro, mayero, ngu musiyomo mitoni, gome oorero enggeyingo. Ndadiro nguro, ko mera himimo mera urumidodo nguro kono koono koretero miyingo ngundiro, gome oorero enggeyingo. 18 Ngundiro nguro, ye oni sowe gidarega ngu koono digunonggo siyagongo ngundiro yoyoyingo. Nguro ye Anutro kumana, ngu yeno nangge ombuni. Ene Iserel oni enengo kumana ombuni, ero ma ingowero. Nguro ye ingonda teyi! Anut enengombo yanggango ye yunoote. Yengombo yanggango gura ma yootenggo.
19-21 Ngundiro nguro, ye ngandiro ewanggoku ngu, noore Iserel oni musiyomo, Anutro kono uro oorooteto. Ngu hamoo. Ene ye ingonda teya oriyi! Anutdo Iserel oni ene nowoondoyemo hamoo ma tero, nguro engge ma tetoyi, nguro andangeyerowo. Ye nowoondoyemo Yisas oowooyimboro hamoo tetenggoku, nguro nangge ye mete oriyi. Ye nguno ingonda teya oriyi! Anutdo Iserel oni nowoondoyemo hamoo ma tetoyi, nguro oweyeroyingo. Nguro ngu, ye nguya ngundiro nowoondoyemo hamoo ma tewanggoku ngu, ye nguya Anutdo ngundiro teyunowa. 22 Nguro ngu, Anutro nowoondoyini ko nguro wirikoyeroyingo mande yanggangoningga ingootenggoku nga. Oni Anutro muri ngu yokootenggoku ngu, nguro Anutdo ene nguya mande kookingo teyunoote. Anutdo yengo ngu nowoondoyi teyunooteku, ngu nowoondoyininggano nguno ooroote. Kinitetoni ngu, Anutdo ye nguya yoyokoro, oweyerowero ingoote. 23 Naru gurano, Yuda oni damoni yero, Yisas keyootoyi ngu, arisa, Anutdo ko yoyoro, enengo kono ko yoyewa. 24 Yo, ye oni sowe gidarega, ye koono yuwooyi siyagongomu digunonggo yoro, Anutro kono miyingo ngundiro. Yuda oni ngu koono koretero kono miyingo, ngu ngundiro. Yuda oni ene nowoondoyemo hamoo Yisasno tewanggoku ngu, ene Anutdo yoyoro, enengo kono ko yeweroyi, ngu kowuri kini.
Anutdo Oni Simoo Bare Bidodo Sumange Teyunoyingo
25 Kristen konebane, nondo ngandiro ingooteno. Ye nga hamoo mande nga ye kuri ma ingowonggoku, ene ataga ye muri gome nenengo oorengo tunootewanggo. Iserel oni simoo bare gidarega ngu nowoondoye yanggango yero, Yisasro mande sodedo ma keyootenggo. Anutdo Iserel oni nowoondoye yeni kakabeteyingo. Ndadiro nguro, oni sowe gidarega Anutdo kuri rogo teyingo ngu yoyootoni, nowoondoyemo hamoo tewanggo. Ngundiro muringga ngu, Iserel onino oodoni, oororo, naru wengamo tunootewa. Ngu naruno, Anutdo Iserel oni bidodo yoyeni, Yisasno nowoondoyemo hamoo teyingo, nguro yoyopawa kewoorokono uwanggo. 26 Ngu muringgano nguno, Anutdo Iserel oni simoo bare Yisasno nowoondoyemo hamoo tetenggoku, ngu bidodo yoyowa. Anutro mandeno ngandiro ete.
Sayiyon merakonggo (Yuda onino) hoorooweyeroweroyi oni tunootewa. Ngu oningga, ngundo Yekob osisembenimboro weti mbumbuwa bidodo andangeyunowero ombuwa. 27 No eneya mande ero gosiyooteno. No enengo weti mbumbuwa andangeyunowano, ero eyingo. (Ayisaya 59:20-21; 27:9)
28 Ene Yuda onindo Yisasro Mande Keta Mesarango ngu kootu inowonggoku ngu, Anutya mundi tewonggo. Nguro ngu, ye oni sowe gidarega Yisasno nowoondoyemo hamoo teyingo muringgano nguno utenggoku, ngu hoorooweyeroote. Anutdo Yuda oni simoo bare nguro gome oorengo ingoote. Ndadiro nguro, Anutdo enengo osisambaye, newende urungga yunoyingo nguro. 29 Yo, Anutro sumangeni kumana nguro Anutdo oni gura negongoro, yowaku ngu, ene kootuyisina, enengo ingonduduni ma yowoorengowa.
30 Kurimi ye oni sowe gidarega Anutro mande ngu utoro, oorongooro yokoyingo. Ene ataga ngu, Iserel oni simoo baredo Yisasro Mande Keta Mesarango ngu toongooro yokoyingongga, nguro ngu, ye oni sowe gidarega, Anutro sumangeni, ngu yoyingo. 31 Ene kuri Yuda oni muri gome nenengomo ma endeyoyingo. Nguro ngu, Anutdo oni sowe gidarega sumange teyunoote. Nguro ngu, Yuda onindo ngu kenoro, kenomayingoro, ene nguya nowoondoyemo hamoo tewanggo. Ene ngundiro tetoyi ngu, asa, Anutdo ene nguya sumange teyunowa. 32 Oni simoo bare bidodo Yuda oni, ko, oni sowe gidarega nguya, Anutro mande murini ngu ma keyootoyi, nguro Anutdo yoyeni, ya biyomimo oni ngundiro teyingo. Ndadiro nguro, Anutdo ngu enengo sumange yoro, oni simoo bare bidodo yunowa.
Anutro Mande Murini Ngu Duridarinidodo
33 Yo, hamoo oorengo Anutro sumangeni murini nguya mera ngaro oo bidodo dagayeroote. Enengo ingonduduni ingoyingoni nguya oniro ingonduduye bidodo dagayeroro, piru ndandayingo oorengo. Onindo Anutro oore oorowuweroyi ngu wirikoro, kenoweroyi kini. 34 Kuri, Anutro mandeno ngandiro eyingo.
Yo, onendo Oo Bidodo Simburi Simbunani nguro ingonduduni ngu ingoote? Onendo enengo ingonduduni ene mete Anut inoyingo? Mera ngaro oni gurado kini, ero eyingo. (Ayisaya 40:13)
35 Onendo oo koretero ene gumimboro Anut inootoni, enebana oo nguro gumi wendangero Anut inowa? Ero eyingo. (Yob 41:11)
36 Ngundiro nguya kini. Eneno nangge oo bidodo tunootero, enengo duridariyedodo oorootenggo. Ene oo bidodoboro Simburi Simbunani oorengo. Suwooyi sano, noore Anut oowooyi bingami okooro, duridarini teyinoro oruwato. Ngu hamoo oorengo.