10
Iserel Oni Simoo Bare Ene Anutro Murini Nenengo, Ngu Ma Yoyingo
Ye Kristen konebane, noro nowoondone ngu ngandiro ingoro hahangeteno. Yisasdo ye Iserel oniro mbumbuwaye andangero, nowoondoyemo uro, nguno sugi sugi orini, ero nguro yemboongerorooteno. Nondo hamoo eteno. Iserel oni simoo bare ene Anutdo mande muri nguro koyi yanggango tetenggoku, ene nowoondoyemo nguro ooreyi Anut doongeyimo, nenengo tunooteweroyi, nguro ene ma ingootenggo. Yuda oni Anutro oore nenengo erewero, ma kenoro, ingootoyi, nguno Anutdo oni gome nenengo, ero eweroyi nguya kini. Ene Anutro mandega nga ma keyoro, enengo ingonduduye nangge keyootenggo. Noore ingooteto. Mosesro mamana mande kurimingga ngu oororo, Yisas Krayisno wenga yokoyingo. Yokootoni, ataga ngu, oni Yisasro mamana mande keta keyowanggo. Ngundiro nguro, oni simoo bare bidodo Yisas Krayisro nowoondoyemo hamoo tewanggoku ngu, Anutdo oni simoo bare gome nenengo, ero ewa.
Oni Simoo Bare Yisas Krayisno Nowoondoyemo Hamoo Teyi
Mosesndo ngandiro nakangoyingo.
Oni simoo bare ene mete Mosesro mamana mande bidodo keyoro ngu, ene mamana mande nguno sugi sugi oruwanggo, ero eyingo. (Lewitikas /Wok Pris 18:5)
Oni Yisasno nowoondoyemo hamoo tetoni oorootenggoku, nguro Anutdo oni gome nenengo, ero ete. Ge nowoondogemonggo nangge ma ewero. Onendo sambo endemo oorero, Yisas Krayis yoro, ombutoni, ngundo hoorooweyerowa? Ge nowoondogemo ngundiro ma ewero. Onendo ene mera newendemo oni kumooyingomboro musiyomo uro, ngundo Yisas Krayis yoro, ooretoni, ngundo hoorooweyerowa? * Mosesndo ngandiro eyingo.
Anutro mande ge tanggege oorengomo ooroote. Anutro mande ngu gengo manggogemo, nowoondogemo nguya oodoni, ngunonggo eteto. (Dutoronomi/ Lo 30:14)
Oni komo bidodo Yisasno nowoondoyemo hamoo tetenggoku, nguro mande murini, noore oni bidodomo wesiyoro eteto. Anutdo geya oo eraya te, ero ingoote. Gengo manggogebo, Yisas Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngu oowooyi yootunoro, oni simoo bareno ero, ko, Anutdo merenonggo Yisas yokutuwooyingo, nguro ge nowoondogemo hamoo tetoyi ngu, asa, Anutdo gengo mbumbuwage andangero yokoro, ko goyowa. 10 Noore nowoondonanimo hamoo tero oruwatoku, nguro Anutdo oni simoo bare gome nenengo oorengo, ero ewa. Yo, hamoo, noorengo manggonani ngundo Yisasno nowoondonanimo hamoo teyingo ngu, yootunoro etooye, nguro Anutdo ngu yeyootoni, noore mete eneya sugi sugi oruwato.
11 Anutro mande nakayano, ngu ngandiro ete.
Oni gura ene (Yisasno) newendemo hamoo tero ngu, ene oyimo ma yowa, ero eyingo. (Ayisaya 28:16)
12 Anutro Mande Keta Mesarango ngu oni bidodoboro, Yuda oni, ko, oni sowe gidarega nguro oo gobooro. Yisas ngu oni bidodoboro Simbunani urungga. Oni gurado enengo newendemo hamoo tetoni, Anutno meno ewaku ngu, asa, Anutdo sumangenonggo kumana yoro inowa. 13 Anutro mandeno ngandiro nakangoyingo.
Nguro ngu oni simoo bare bidodo, ene Oo Bidodo Simburi Simbunani nguno meno etenggoku ngu, asa, Yisasdo enengo weti mbumbuwaye andangeyunoro, ko yoyoro, enengo nowoondoyemo uro, eneya sugi sugi oruwanggo, ero eyingo. (Yowel 2:32)
14 Ene Yuda oni nowoondoyemo hamoo ma tero, nguro ene Anut ma negongootenggo. Ngundiro nangge, oni Anutro Mande Keta Mesarango ma ingoro ngu, asa, ene ndadiro tero, nowoondoyemo hamoo ma tewanggo? Ene Anutro mande gome etuyeroweroyi oni kini ngu, ene ndadiro tero, Anutro mande gome ngu ingowanggo? 15 Anutdo mande wesiyoro etuyeroweroyi oni eneno sureyootoni, ma oorowuwaku ngu, arisa, oni ngu ene mande wesiyoro eweroyi yanggangoye kini. Anutro mandeno ngandiro eyingo.
Anutro ko oni mayero, oni simoo bareno Anutro Mande Keta Mesarango etuyerootenggoku oni ngu metemi, ero eyingo. (Ayisaya 52:7)
Iserel Oni Ene Mande Keta Mesarango, Ngu Ma Keyootenggo
16 Ene oni gidarega Mande Keta Mesarango nga ma keyootenggoku, nguro Ayisayando ngandiro eyingo.
Oo Bidodo Simburi Simbunani, noro mande nga wesiyoro etooye, ndawu oninggado mandenani ingoro, nguro newendemo hamoo tete? Ero eyingo. (Ayisaya 53:1)
17 Arisa, noore ingooteto. Noore Yisasro Mande Keta Mesarango nga ingootooye, ngundo nowoondonani hamoo teyingo ngu yeni tunootewa. Yo, hamoo, noore Krayisro Mande Keta Mesarango ngu ingoro, nowoondonani hamoo teyingo.
18 Nondo ngandiro eteno. Hamoo oorengo, ene mande keta gomengga nga kuri ingowonggo. Anutro mandeno ngandiro eyingo.
Enengo mandeni ngguyi ngu mera bidodomo toongewo. Yo, enengo mandeni ngu mera bidodo roogowootoni, oororo, mera wengamo tunootewa, ero eyingo. (Sam 19:4)
19 Ene nondo ko eteno. Iserel oni Anutro mandega nga ma ingootenggo, bine? Kini, ene kuri ingowonggoku, ko, kootu inoro yokowonggo. Ene kuri Mosesro nakayano, ngu Anutdo Iserel oni simoo bare nguro eyingo.
Nondo oni simoo bare sowe gidarega songo songo ngu wiyakoro yoyootoowe, ge ngu yeyomayiyeroro, ye nguro nowoondoye biyomi yetoni, nguro boguboguwoowanggo. No oni sowe gidarega ene ingonduduye kini yoyootoowe, ye nguro sanggiri tewanggo. Ero eyingo. (Dutoronomi/Lo 32:21)
20 Ene Ayisayando mande nga ewero ma sosoreyingo.
Oni simoo bare ene no ma ereweneroro neyoyingo. Ene oni gidaregano noro sumoo ma eyingo, ene no nenengombo ene doongeyemo tunooteyingo, ero eyingo. (Ayisaya 65:1)
21 Ene Iserel oniro Anutga ngundo ngandiro eyingo.
Naru pirungga oorengo no nga (Iserel) oni simoo bare nga yododowoorodoowe, nga oni sowengga nga (nowoondoyemo hamoo teyi ero negoyeroro oodoowe,) ene mande ngu toongooro, yokoro, ene mande gumi biyomi eyingo ero eyingo. (Ayisaya 65:2)
* 10:7 (Yisasdo kuri sambononggo omburo, kumooro, ko merenonggo ootoogero, ngundo mbumbuwanonggo uriyeroro, noore ko yoyoyingo).