9
Polndo Iserel Oniro Newende Kowuri Oorengo Yeyingo
No Krayisro oni. Ngundiro nguro, no hamoo oorengo eteno. No godange nguya ma eteno. Nenengo nowoondonemboro ingondudunemo ngu Yuka Kundingiyi, ngundo ingondudu mandene hooroowetoni, ngunonggo eteno. No suwooyi sano nowoondone kowuri yeteku ngu, ndadiro nguro, Iserel oni Yisasro nowoondoyemo hamoo ma teyingo. Ngundiro nguro, no biyomi ingoro, sendo nguya terorooteno. Ndadiro oore gura oodoni, no nguno nenengo konebane sidu goboorone ngu hoorooweyerootoowe, Yisasro nowoondoyemo hamoo tewanggo? Ene no mete Yuda oni konebane hoorooweyerootoowe, Yisasro nowoondoyemo hamoo teweroyi murimo nguno ombutoyi ngu, asa, no nenengo nowoondonemo hamoo ngu yokoro, keta oruweroyi nguya yokoro, ende biyomimo uwanoku, nguno no mete hoorooweyeroweroyimboro ingooteno. Anutdo Iserel oni simoo bare yoyoro, ene nenengo simoone, ero yoyeyingo. Ene Anutro duridarinidodo kenoyingo. Ene nguya Anutro sunggi mande ero gosiyoyingo ngu yoyingo. Ene Anutro mamana mande, Anutro yambo mande teweroyi, nguro murini nguya yoyingo. Anutro mandeno gosiyoyingo, ngu Yuda oni nenengo gura soweyootoni, ngundo omburo yoyowo. Ene oo ngu bidodo yunootoni, ene Anutro ma ingoro, nowoondoyemo hamoo ma teyingo. Kurimi, osi sambaye amuno damoningga, ngu Iserel oniro osi sambaye, ngu oni ngu soweyemonggo Yisas Krayis oni kirarongo tunooteyingo. Anutdo ngu oni oo ngu bidodoboro tabangoye ooroote. Ngu Anutga nguro bingami ero, oowooyi suwooyi sano okoowato. Ngu hamoo oorengo.
Anutdo Ngu Oni Simoo Bare Ngu, Enengo Rogo Teyingo
Ene Anutro mandeni nguro noore ngundiro ma ewato. Engge ma tunootewa, ero ma ewato. Kini, oni Iserel oni kewooroyemo oorootenggoku, ngu Iserel oni oorengo kini. Noore ngundiro ma ewato. Ene ngu Ebarahamro sidu sowe tunooteyingo. Ngundiro nguro, ene bidodo Ebaraham simoongo oorengo ero ewato. Kini, kurimi, Anutdo ngandiro Ebarahamno eyingo.
Ayisak gengo sidu sowengge, ngundo nangge oowooyedodo tero, gengo sowengge tunootewanggo. Ero eyingo. (Yenisis /Stat 21:12)
Ngu ngandiro. Yengo simooye bisiyootenggoku, ngu ene Anut simoongo kini. Ene simooye gidarega Anutdo mande ero gosiyoyingo, nguro nowoondoyemo hamoo tetenggoku ngu, nguro ene oowooyedodo tero, ene Ebarahamro simoongo oorengo tunootewanggo. Ngu sunggi mandega ngu Anutdo Ebarahamno ero gosiyoyingo, ngu ngandiro.
Ngu narungga ngu no kuri rogo tewonoku, nguno no omburo, Sera hooroowetoowe, nangoningga bisiyowa, ero eyingo. (Yenisis /Stat 18:10,14)
10 Ngu nangge kini. Rebeka simoongo sangara eraya bisiyeroyingo. Ngu awayari ngu Ayisak, ngu noorengo sambanani. 11-12 Ene kuri simoo ma bisiyoyingomo, oo metemi gura, ko, oo biyomi gura nguya ma teyingo. Ngu naruno, Anutdo newende yunoro, sunggi mandega ngu nangge keyoro, Rebekaya ngandiro eyingo.
Nangosumoongge tegedodo kawunggemo oorooteriku ngu, koreteroga, ngundo kootungga nguro ko oni tewa. Nga mandega nga ngu oniro oo kini, Anut enengombo ero rogo teteku, ngundiro tunootewa. (Yenisis /Stat 25:23)
13 Anutro mandeno ngandiro ete.
No nenengombo nowoondone Yekob inooteno. Ene no Isooya boguwooteno. (Malakayi 1;2-3)*
14 Nguro ngu ndadiro ewato? Anutdo oo ngu nenengo ma wirikowa, bine? Hamoo oorengo kini. 15 Anutdo Mosesno eyingo.
No oni gura sumange teyinowero ero ngu, asa, no nowoondoyi teyinoro, sumange yoro inooteno, Ero eyingo. (Eksodas/ Kisim Bek 33:19)
16 Ngundiro nguro, oni enengombo newendemonggo ingoro ngu, mete no nenengombo ko yanggango tetenoku, nganonggo Anutro sumangeni yooteno. Ngundiro ingonduduyega ngu nenengo kini. Anutdo enengo newendemonggo, ko, enengo sumangeni ayibini, ngunonggo oni hoorooweyeroro, ko ma hoorooweyeroweroyi nguya rogo tete. 17 Anutro mandeno ete. Anutdo Igip oniro sobosobo urungga oowooyi Pero nguya ngandiro eyingo.
No nenengombo ge yootunonggerootoowe, tabango tunooteteku, nguro muri guranangge. No nenengo yanggangone ngu geno yootunootoowe tunootewa. Ngundiro nangge, mera bidodomo, oni simoo bare bidodo noro oowoone bingamine, ero ingowanggo. (Eksodas/ Kisim Bek 9:16)
18 Nguro ngu, noore ingooteto. Anutdo oni gura gura sumange yoro, inowero ero ngu, yoro inoote. Ene oni gura newende ukingoro, inowero eteku ngu, ene ngundiro nangge newende ukingoyinoote.
Anutro Sanggirini, Ko, Anutro Sumangeni, Nguro Mandeni
19 Ngungga ngu hamoo tetoni ngu, asa, ndawugaro noorengo biyomi tewootoku nguro Anutdo noorengo biyominani nguro yosanggawero mande ewa? Ngu ngandiro. Anutdo oo tewero tetoni ngu, oni gurado ene ma gosiyowa. 20 Nondo mande gumi ngandiro eteno. Ene ge oni, ge onendo Anutya manggaru tewa? Anut enengombo goyetoni, ge eneya mande gumi ma ewero. Kini, hamoo oorengo kini. Ge kumbe ngundiro. Kumbegado simburimo mande gura ma ewa. Ge ndatero, no ngundiro tero noyete? 21 Kumbe dowooweroyi oningga, ngundo kumbe wande gura yero, ngundo kumbe eraya dowoowa. Kumbe gura ngu oo kaweroyi dowoowo, kumbe gura gome nakangoyingomu ngu ooroote. Kumbe simburiga nguro ingonduduni nangge.
22 Anutdo nguya ngundiro nangge tewa. Anut enengo sanggirini noorengo mbumbuwaro, ngu yeni, tunoo oorengo tunootetoni, nguno ngu, oni simoo bare nguno Anutro yanggangoni kenoro ingowanggo. Oni bidodo weti mbumbuwa tetetoku, nguro gumi ogingo yunoweroyi. Ene oni biyomi tetoyi, nguro Anutdo gumi sodedo ma yunoote. Kini, suwooyi sano ene nowoondoyi teyunoro hoorooweyerooteku, ngu noore oni nenengo tunooteweroyimboro. 23 Anutdo oni simoo bare sumange teyunowero ero ngu, enengo duridarini gome ngu ene tunoo etuyerowa. Anutdo oni nowoondoyemo hamoo teweroyi kuri yoonenengootoni oorootenggoku, ngu oni sumange teyunootoni, enengo duridarini ngu kenowanggo. 24 Noore nguya, Anutdo negoyeroyingo. Yo, hamoo, ene Yudaro simoo bare, ko, oni sowe gidarega nguya negoyeroyingo. 25 Hoseya Anutro ingondudu eyingo oni, nguro nakaya nguno ngandiro ete.
Nga oni simoo bare nga ngu noro oni simoo bare kini, ene nondo yoyewe, nenengo oni tewanggo. Nga oni sowengga nga, kuri nondo nowoondoyi ma teyunoyingo, ene nondo nowoondone ene yunowano. Ero eyingo, (Hoseya 2:23)
26 Ene mande gura ngandiro eyingo.
Nondo kuri yeno, ye noro oni simoo bare kini, etoowe ingoyingo. Ngu musiyonggano nguno nangge, no yeya ewano. Ye Anut suwooyi sano keta oorootekungga, nguro simoongo, ero ewano. (Hoseya 1:10)
27 Ayisayando Iserel oniya meno ero ngandiro eyingo.
Iserel oniro simoongo ngu oowooyingga oorengo tunootewanggoku, ene Anutdo gidarega nangge ko yoyowa. 28 Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo sodedomangge omburo, oni simoo barero mandeye muriye ngu bidodo wirikoyerowa. Ngundiro tero, mera ngaro oni simoo bare biyomi nguro gumi biyomi yunowa, ero eyingo. (Ayisaya 10:22-23)
29 Kurimi Ayisayando ngandiro ero eyingo.
Anut Oo Bidodo Sambono, merako nguro Simburi Simbunani, yanggangoni urungga oorengo, ngundo osisambanani gidarega yoyokootoni, ma oodoyi, ngu yoyokootoni ngu, noore Sodom Gomora endemo oni simoo bare Anutdo bidodo yutomukoyingo ngundiro. Ngundiro nguro, noore Sodom Gomora ende erayaga enengo oni simoo bare ngundiro tunootewato, ero eyingo. (Ayisaya 1:9)
Iserel Oni Ngu Muri Gome Nenengo Oorengo Ngu Yoweroyimboro Ko Teyingo.
30 Nguro noore ndadiro ewato? Oni sowe gidarega ngu, ene mande muri gome nenengo, Anut doongeyimo tunooteweroyi, nguro koyi yanggango ma tero ereweyingo. Ene ngundo Yisasro nowoondoyemo hamoo tetoni ngu, ene muri gome nenengo ngu yootenggo. 31 Iserel oni nguya Anutdo oni nenengo oorengo eweroyimboro nguro oore ereweyingo. Ene ngu mamana mande nguro koyi yanggango tero, ngu gome keyoro endeyowonggo. Ene mamana mande bidodo keyoweroyi, ereremo kini. 32 Ndadiro nguro? Ngu damoni ngandiro. Ene Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo nguro murini, ngu ma keyoyingo. Enengo ingonduduyemonggo muri gura gura tero, oni nenengo Anut doongeyimo, tunootewero oore ereweyingo. Ene Yuda oni Yisasya sanggiri tero, nguro ma ingoyingo. Ngundiro nangge, oni endeyootoyi, digino kendibiye tutuwootoni ukero, uro, nguro sanggiri tetenggo. 33 Anutro mandeno Anutdo ngandiro eyingo.
Ye gome ingoyi! Sayonno (Yuda oni simoo barero) nondo digi soroyi gura oni kendibiye sanggaweyeroweroyimboro yeteno. Oni gura nguro newendemo hamoo tetoni ngu, ene nguro oyimo ma yowa. (Ayisaya 8:14, 28:16)
* 9:13 (Anutro mande eyingoku, ngundiro tunooteyingo. Yekob ngu nangoni kootungga nga). 9:33 (Ngu digiga ngu Yisas Krayis.)