8
Yisas Krayisdo Weti Mbumbuwanonggo Andangeyeroro, Enengo Yuka Kundingiyi Ngu Yunowo
Arisa, ngundiro nguro, noore oni simoo bare Krayis Yisasro nowoondonanimo hamoo tero, eneno woorogongoro oodooye ngu, asa, Anutdo nooreya oni nenengo, ero ete. Nguro ngu, ataga Anutdo noorengo weti mbumbuwanani andangeyunoro, kabetero yokoyunowa. Nguno ngu, ene noore bungomo mande gura ko yosanggawero, ma ewa. Ndadiro nguro, no ngu Yisas Krayisno nowoondonemo hamoo tetenoku nguno ngu, no Yuka Kundingiyi nguro mamana mande keyowono. Ngundiro keyootoowe, nguno ngu, Yuka Kundingiyi, ngundo nowoondone yeni, keta tunootewa. Ngundo weti mbumbuwa ko kumoo nguro mamana mandeno andangeneroro noyowoku, nguro Setanro yanggangoni nguno no ko ma oruwano. Ngu ngandiro. Noore ingondudu kurimingga ngu Mosesro mamana mande keyoweroyi yanggangoni kini. Enengo mamana mande, ngundo noore ma yomosiyerowa. Ngundiro nguro, ngu mamana mandega, ngundo mbumbuwa ma andangeyingo, nguro Anutdo nangge enengombo ngu tewo. Yo, hamoo, Anut enengombo enengo nangoni guranangge ngu Yisas Krayis soweyootoni, oni kirarongo oorengo tunooteyingo. Enendo nangge omburo, noorengo weti mbumbuwa ngu andangeyingo. Noore oniro biyominani ngu, Anutdo Yisas guranangge nguro koni ngunonggo andangeyunoyingo. Ngundiro tetoni nguro, mamana mande ngundo muri nenengo ngu, noorengo endeyoyingomo tunootewa. Ndadiro nguro, ataga noore ingondudu kurimimo ma endeyooteto. Kini, noore Yuka Kundingiyimboro ingonduduno endeyooteto.
Oni ene ingonduduni kurimi nguro murimo endeyootenggoku, ngu enengo ingonduduye ngu, ene goweyeboro oo nguno ingoro, nguno nangge nowoondoye yetenggo. Ene oni Yuka Kundingiyi nguro oo murimo endeyootenggoku ngu, ene Yuka Kundingiyimboro oo nguro ingoro, nguno nangge nowoondoye yetenggo. Ene oni ingondudu kurimi, nguno nangge ingoro, endeyowaku ngu, ngu oningga ngu, ene Setanro oore keyoro, oororo, nguro ende biyomimo ootooro, Anut tanggeyimo ma oruwa. Oni ene Yuka Kundingiyi nguro ingoro, newende nguno yero, endeyooteku ngu, ene suwooyi sano keta oruweroyi ngu yoro, ene newende imakeyingo muringga, nguno oruwa. Oniro ingondudu nangge keyoro endeyootenggoku, ngundo Anutya boguwooro, sanggiri tete. Ndadiro nguro, ene Anutro mamana mande, ngu ma keyoote. Hamoo, ene ngu tewero ma ingondudu tewa. Oni ene ingondudu kurimimo endeyootenggoku ngu, ngundiro oni ngu, ene Anutdo oo muri ingooteku ngu, hamoo oorengo ma tewanggo.
Ene Anutro Yuka Kundingiyi ye nowoondoyemo ootooro, ngundo ye soboyerootoni ngu, asa, ngungga ngundo Setanro yanggangoni toongooyingo. Ye ene doongeyimo ma oorootenggo. Ataga, ye Anutro Yuka ngundo soboyeroote. Ene oni gura Krayis Yisas nguro Yukani eneno ma oorooteku ngu, asa, ene Krayis Yisasro oni kini. 10 Weti mbumbuwa ngundo yengo goweye udoni, kootuyisina, ye Setanro ende biyomimo oruwanggo. Ene Yisas Krayis ye nowoondoyemo oodoni ngu, asa, ye oni gome nenengo tetoyi, yengo gaboye ngu Anutya sugi sugi keta oruwanggo. 11 Anutdo Yisas Krayis merenonggo ko yokutuwootoni, ootoogero, keta ooroote. Anutro Yuka ye nowoondoyemo oodoni ngu, arisa, ye nguya kumoowanggoku, Anutdo gowenaningga nga ko yokutuyerootoni, nguya keta ootoogero, sugi sugi oruwanggo.
Anutro Yuka Kundingiyimbo Tetoni, Noore Anutro Simoongo Tunooteteto
12 Arisa, ye Kristen konebane, Anutro Yuka noore nowoondonanimo oorootekuro nguro noore komo Anutro Yukani nguro ingonduduno endeyororuwato. Ngundiro nguro, noore ingondudu kurimimo, ko ma endeyororuwato. 13 Ye ingonduduye kurimimo endeyowanggoku ngu, Anutdo ye yoyokoro, kootu yunoro, Setanro ende biyomi nguno yoyokootoni oruwanggo. Ene ye yanggango yero, Yuka Kundingiyi nguro yanggangoni, ngundo goweyeboro muri biyomi ngu ureyi kumootoni ngu, arisa, ye Anutya keta sugi sugi oruwanggo. 14 Oni simoo bare ene Anutro Yuka Kundingiyi ngu keyoro, endeyowanggoku ngu, ngu oni simoo bare ngu, ene Anutro simoongo tero oruwanggo. 15 Ye Anutdo enengo Yuka Kundingiyi yunowoku, ngundo yoyeni, kirikiri oni kirarongo ngundiro tero, ye Anutro ma sosorewanggo. Kini, ye ngu Anutro Yuka Kundingiyi yowonggoku ngu, ataga ye Anutro simoongo tetenggo. Nguro ngu, Yuka Kundingiyi nguro yanggangoni, ngundo tetoni, ye meno ero, Awa Awane, mete ewanggo. 16 Yuka Kundingiyi ngu enengombo noorengo yuka ngu hoorooweyerorootoni, noore Anutro simoongo ero, ingoro oruwato. 17 Arisa, noore ataga Anutro simoongo ootooro, nguno noore awananimbo yunowero sunggi mande ero gosiyoyingo, ngu yowato. Yo, hamoo, noore Yisas Krayisya oo ngu yowato. Ene noore eneya ataga Anutro koni nguro ogingo koorowoorogogo, nguno ngu, noore eneya duridaridodo gome bibiteweroyi musiyo, ngu yowato.
Kootuyisina, Gome Bibiteweroyi Ngu Sambo Endemo Yowato
18 No ngandiro ingooteno. Ngu naruno, Anutdo enengo duridarini urungga kootuyisina noore etuyeroweroyi nguro ingoro, merako ngano kowuri ogingo oo bidodo ataga koorowootetoku, ngu ingootooye, oo bobodi nangge tewa. 19 Mera ngaro oo bidodo Anutdo yeyingomu, ngu oo ngundo ootoogero, doongetero, Anut kenootoyi, oone ngu enengo simoongo ero, rogo tetoni, kenoweroyimboro nguro soboyeroro oorootenggo. 20 Kuri amana weti mbumbuwabo koretero tunooteyingo, oo bidodo mera ngano Anutdo yeyingo ngu, damoni yero, kumooro, buwoo yerorootenggo. Ene oo bidodo Anutdo kuri yeyingo ngu, ngundo Anut sobowooro, ya biyomi buwoo yeweroyi ngunonggo yoyootoni, eme gome tunootewanggo. 21 Mera ngaro oo bidodo Anutdo buwoo yeweroyi murimo yokowa. Nga narunggano ngano, Anutdo oo teteku, ngunonggo duridaridodo Anutro simoongo nowoondoyemo hamoo teyingo nguya yunowa.
22 Noore ingooteto. Oo bidodo Anutdo yeyingo, ngundo oo ogingo ingoro, ngetokori tero, Anutro doongedoongoodoongo tero oorootenggo. Ngundiro tero oodoyi, omburo, ataga ngano bare simoo bisiyowero ogingo ingootenggoku, ngundiro ingoro, sobowooro oorootenggo. 23 Ngu oo ngu nangge kini. Kini, noore Yuka Kundingiyi oo gome gogoro Anutdo noore yunoyingoku nguya noore ogingo ingoro, ngetokori tero oodooye, Anutdo ko yoyoro, enengo simoongo tero, oruweroyi narungga ngu sobowooro oorowuwato. Ngu narunggano nguno, mera ngano Anutdo noorengo kumooro, buwoo yeweroyi muringga ngu yokoro, gowenani keta gome yunowa. 24 Anutdo noore weti mbumbuwa andangero yokoyunootoni, noore Anutro nowoondonanimo hamoo teteto. Nguno noore damoni yero, Anutdo duridarini ngu yunoweroyimboro sobowoowato. Ene noore ngu kenoro, nguro ndadiro muri gura nguya sobowoowato? 25 Ene oo ngu noore ma kenoyingo. Noore nguro nowoondonanimo hamoo tero, arisa, oo nguro ingondudu urungga tero sobowoororuwato.
26 Ngu muringgano nguno, noore Kristen oni yanggangonani kini ngu, asa, Yuka Kundingiyi, ngundo hoorooweyeroro, yanggango yunororoote. Naru gidaregano, noore kowuri oorengo ingoro, yanggangonani Anutno yemboongeweroyi ngu ma ingootooye, ngu naruno, Yuka Kundingiyimbo hoorooweyeroro Anutno yemboongete. 27 Nguro ngu, Anutdo ngu oniro nowoondoyega ngu kenoro, ingoro, Yuka Kundingiyimboro ingonduduningga nguya, ene ingoote. Ndadiro nguro, Yuka Kundingiyi ngu, ene Anutro ingonduduni ngu keyoro, ene Anutro oni simoo bare ngu hoorooweyeroote.
28 Noore ingooteto. Oni nowoondoye Anut inootenggoku ngu, ooreye gome yoonenengoro, Anut teyunoyingo ngu keyoro hoorooweyeroroote. Ngundiro tero, ene noore negoyerootoni, ngu kongga noorengo ero sunggiga teyunoyingo ngu yeni, engge tunootewa. 29 Ndadiro nguro, oni ngu Anutdo kurimi oorengo yeyoro, ingoyingo ngu, Anutdo ngu oni ngu enengo Nangoni Yisasro murini ngundiro tunooteyi, ero eyingo. Kristen oni oowooyingga oodoyi ngu, Krayis Yisasdo ngu enengo baye koreteyingo oruwa. 30 Anutdo kurimi oorengo ingoyingo oni nowoondoyemo hamoododo tunootetoyi ngu, nguno Anutdo negoyerowero rogo yeyingo. Ngu naruno, oni tunootetoyi ngu, asa, Anutdo oni gome nenengo, ero eyingo. Ngu oni nguya oni gome nenengo oorengo, ero eteku, ngu oni ngu, ene oni gome nenengo Yisasro duridari yanggangoyedodo teyi, ero yunoyingo. Nguno sugi sugi keta oruweroyi gomengga, ngu ene yunoyingo.
Anutro Nowoondoyi, Ngundo Noore Ma Yoyokowa
31-32 Anut enengombo ko tero, noore hoorooweyerorooteku, arisa, mera ngaro onindo kowuri noore yunootoyi ngu, noore ingowato. Ngu kingo oo ngundiro tetoni, nguro ngu, noore Anutro yanggangonimo oruwato. Nguro ngu, Anutdo enengo Nangoni noore hoorooweyeroro yunootoni, mundi oni biyomi kandeyemo yetoyi, ngundo utoro, ogingo inoro, ureyi kumooyingo. Ngundiro nguro, noore ingootetoku, ene mete oo bidodo nguya noore kingo yunooteku ngu, noorengo rogoyimo yunoote.
33 Oni Anutdo enengo ero, kuri rogo tero eteku ngu, oni gome nenengo oorengo. Nguro oni onendo ngu yomburiyerowero mande nooreya ewa? Ngundiro nguya kini. 34 Onendo oni ene goweye sanggawero mande ewanggo? Oni gura kini. Nguro ngu, Krayis Yisas ene kuri kumootoni, Anutdo ko yokutuwootoni ootoogeyingo. Ene Anut kandeyi koondosina bingaminidodo musiyomo bibitero, ngunonggo noore hoorooweyeroro, Anutno yemboongero ooroote. 35 Ndawu oogado Krayis Yisas nguro nowoondoyiningga ngu andangewa? Ene kowuri nooreno tunootetoni bine; ngundi, ogingo yootooye bine; ngundi, onindo noore yomburiyerootoyi bine; ngundi, noore oowariro kumootooye bine; ngundi, towikumbaro mbirimbiri oodooye bine; ngundi, oo biyomimbo yomburiyerootoni bine; ngundi, noore dugebo yureyi kumoowato, bine? Ngundiro oo ngu nooreno tunootetoni, nguno Krayis Yisasro nowoondoyi teyingongga ngu andangewa, bine? Hamoo oorengo kini. 36 Hamoo, oo ngundiro ngu nooreno tunootete. Ene ngu Anutro mandeno nguya ngundiro ete.
Noore gengo simoo bare oorooteto. Ngundiro nguro, narudodomo yureyi kumoowero teteto. Ene noore yeyootoyi, Sipsip ngundiro yureyi kumooweroyi nangge, ero eyingo. (Sam 44:22)
37 Ene ngundiro oo nguro ma ingowero. Ene Yisas Krayis, ngundo noorengo nowoondoyi teyunoyingo. Nguro ngu, ene narudodomo, noore hoorooweyerootoni, noore oo kowuri nooreno tunooteteku, ngu bidodo dagayerorooteto. 38-39 Yo, no nowoondonemo hamoo oorengo, oo gura Anutdo noorengo nowoondoyi teteku, ngunonggo andangeyeroweroyi nguya kini. Ngu ngandiro: kumooweroyi; keta oruweroyi nguro kowurini; ngundi, Anutro sambono oni oowooye Engel; oombooro biyomi; oo koretero tunooteyingoku; ngundi, kootuyisina tunooteweroyimu; Setanro yanggangoni bidodo; oo sambono awuno; oo mera newendemo amuno; oo sambono merako oorootenggoku; ngundo oo bidodo Anutdo noorengo nowoondoyi tetekungga ngu, ngu komo ma andangewa. Anutdo noorengo nowoondoyiga tetoni yowootomu ngu, Yisas Krayis ngu noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani ngu oowooyimo yoyingo.