7
Krayis Yisasdo, Mamana Mande Nguro Kowurinimonggo Andangeyerowo
Ye Kristen konebane, no nga mandega yeno etenoku nga ngu, ye mamana mande gome ingootenggoku, nguro eteno. Oni keta oorooteku naruno, nguno nangge, ene mamana mandedo soboyeroote. Bare kameyi keta oorooteku naruno ngu, mamana mande, ngundo erambarisa murimo gosiyorootoni oorooteri. Ene bare kameyi kumooteku narungga nguno ngu, mamana mandega gosiyeroro oorootekungga, ngu toongoowa. Nguro ngu, ene kameyi keta oodoni, barega ngu ene toongero, simoo gura yowaku ngu, asa, ngu barega ngundo erambarisa muri ngu yomburiyoote. Ngu barega ngu buribari bare, ero ewanggo. Ndadiro nguro, kameyi ma kumooyingo. Ene kameyi kumootoni ngu, mamana mande ene erambarisa muringga, ngu toongoowa. Ngundiro nguro, ene simoo gura yoro, kameyi tewaku ngu, asa, ngu weti mbumbuwa kini. Ndadiro nguro, kameyi kuri kumooyingo. Nguro ngu ngandiro. Kristen konebane, ye ngu kuri Yisas Krayis ngu goweyi moondeyimboya yowuruwooro kumooyingo. Mosesro mamana mande ingondudu biyomi nguya kuri kinitewo. Ngundo ye ko ma yodowoowa. Ngu oningga Yisas, kuri merenonggo ootoogeyingongga, ngundo ye yoyowo. Nguno ngu, noore Anutro muri gome metemi ngu yoro tetooye, engge gome ngu tunootewa. Noore kuri narunggano nguno ngu, weti mbumbuwaro ingonduduni newendemo ootooro, ngundo noore yoyeni, mamana mande toongooro, ngu ma keyoyingo. Nguro ngu, noore ngu muri biyominggano nguno ootooro ngu, asa, noore Setanro ende biyomimo nguno oorowutooye, Anutdo yoyokootoni oonootewooto. Ene nga naruno, noore mamana mandedo ko ma gosiyerowa. Kini, noore kumootooye ngu, mamana mandega gosiyerooteku, ngu yokowooto. Noore ataga ngu mamana mandega nakangoyingo, ngu ma keyowato. Kini, noore Anutro muri keta, Yuka Kundingiyimbo nowoondonanimo yeni tunooteteku, ngu tewato.
Mosesro Mamana Mande Ngu Oo Gome Metemi Kundingiyi
Ngundiro nguro, noore ndadiro ewato? Mosesro Mamana mande, ngundo noore yoyeni, weti mbumbuwa teteto, noore ngundiro ewato, bine? Hamoo oorengo kini. Mosesro mamana mande, ngundo no weti mbumbuwa ngu ma etunerootoni ngu, no weti mbumbuwa ma kenoro ingowano. Mosesro mamana mandedo ete. Ge oniro oo ma kenomayingowero, ero eyingo. Ene mamana mandedo ma etoni ngu, no oniro oo kenomayingoweroyi muringga, ngu ma ingowano. Ene nga ingondudu biyomingga ngando nowoondonemo weti mbumbuwa teweroyimboro noyeni, hahangero oodoni, ngunonggo mamana mande, ngundo roogo tenunootoni, oo gidarega teweroyi ngu nowoondonemonggo ngu oo biyomi ngu tewero hahangeteno. Ene noore mamana mande kini ngu, asa, noorengo weti mbumbuwanani nowoondonanimo oorooteku, ngu ma ingowato. Kurimi no bodagano, mamana mande ma ingoyingo, ngu naruno keta oruwono. Ene kootuyisina, Anutro mamana mande nono ombutoni, ngu naruno, weti mbumbuwa nguya ootoogero, urungga tunootetoni, nguro ngu, no Setanro ende biyomimo oorowuwero damoni yewonowo. 10 Ngundo ngu mamana mandedo Anutno oorowuweroyi oore ngu etunerowaku, nguro ingondudu tetoowe, ene ngundiro kini. No oonooteweroyi oore ngu nangge keyoweroyi, ngu nangge etuneroroote. 11 Ndadiro nguro, mamana mandedo ngu, weti mbumbuwaro oore erewero kenootoni, nguno keta oruwa, ero gananerootoni, nguro ngu, muringga ngu, no mamana mandedo Anutno ingootenoku, nureni kumoowa.
12 Ngundiro nguro, noore ingooteto. Anutro mamana mande ngu enengombo kundingiyi ooroote. Mamana mande nguro mandeni bidodo nguya kundingiyi, mande gome nenengo oorengo. 13 Arisa, mamana mande ngundo tetoni, no oonooteweroyi oore nguno oorowuteno, bine? Kini, weti mbumbuwa nowoondonemo oorooteku, ngundo nangge noyeni, oonooteweroyi oore ngu keyoro endeyooteno. Yo, mamana mande, ngundo nenengo weti mbumbuwa ngu biyomi oorengo, ngu tunoo etuneroote.
Nowoondonemo Weti Mbumbuwa Ooroote
14 Noore ingooteto. Mosesro mamana mande ngu Yuka Kundingiyimonggo Anutro ingonduduni ngu noore etuyeroote. Ene nowoondone kurimi, ngundo gosinerootoni, no Anutro ingonduduni ngu ma keyooteno. Kini, weti mbumbuwa ngundo nodowootoni, no nguno dowoomomooro oorooteno. 15 No oo tetenoku nguro muri nguya ma ingooteno. No oo tewero ero gome ingootenoku, ene ngu ma teteno. Ene muri gura tewero gome ma ingootenokungga ngu, no yowoorengoro, ngu nangge terorooteno. 16 Suwooyi sano oo ma tewano, ero, ene ko terorootenoku, Anutro mamana mandedo etunerootoni, nguno nenengo biyomi ingootenoku ngu, Anutro mamana mande ngu oo gome oorengo. 17 Ene ataga noore ingooteto. No nenengombo ngu oo muri biyomingga ngu ma teteno. Kini, weti mbumbuwa no nowoondonemo oorootekungga, ngundo no noyeni, ngu oo biyomingga ngu teteno. 18 No ingooteno. No nowoondonemo ngu oo metemi gura ma ooroote. Nguro ngu, no muri metemi ngu tewero ingootenoku, ngu no ereremo kini. 19 Yo, no muri metemi tewero ingootenoku, ngu muringga ngu ma teteno. Ene muri biyomi ngu no ma tewano, ero ingootenoku, ene no ngu muri biyomingga ngu teteno. 20 Arisa, no oo muri yokowero ingootenoku ngu, ko teteno. Ngundiro, ngu, no nenengombo ngu oo ngu ma teteno. Kini, weti mbumbuwa oo biyomi nowoondonemo oorooteku, ngundo noyeni, oo ngu teteno.
21 No ngundiro oorootenoku, ngu kenowono. Suwooyi sano no oo muri gome metemimu tewero ingootenoku ngu, ene muri biyomi, ngundo nangge noro nowoondonemo sugi ngundiro ooroote. 22 Hamoo, nenengo ingondudune ngu, Anutro mamana mande nguro gome oorengo ingooteno. 23 Ene mamana mande gura nguya gowenemo ingooteno. Ngu mamana mandega, ngundo ngu Anutro mamana mande, ngundo noro ingondudunemo ebe udori ingooteno. Ngu ingondudu biyomingga gowene gumi gidaregano oorooteku, ngundo noyoro, gosineroro, weti mbumbuwaro ya biyomimo noyetoni oorooteno. 24-25 Ehe! Oni yooge! No komo oni biyomi oorengo! Noro ingondudune ngu Anut inoro, nguro mamana mande newendemo yetoowe oruwa. Ene ingondudune kurimimo, ngundo noro weti mbumbuwa ngu newendemo nguro mamana mandeni, ngundo gosinerootoni, ene nguya ooroote. Onendo mete nga gowene weti mbumbuwa tewero ingootenokungga nguro muri andangemukoro yomosinerowa? Yisas Krayis Oo Bidodo Simburi Simbunani ngu oowooyimo, Anutdo mete ngu andangemukoro yokowa. Ene nguro ngu, no Anutno yemboongero, esoso urungga tewano.