6
Noore Krayis Yisasdodo Kuri Kumooyingo
Arisa noore mande ndadiro ewato? Noore bine mete weti mbumbuwa ko tetooye Anutdo noorengo sumange urungga teyunowa, noore mete ngundiro ewato bine? Hamoo oorengo kini! Noorengo ingondudunani ngu, ene weti mbumbuwa keyoro, endeyoro, ene kuri kumooyingo. Ngundiro nguro, noore komo weti mbumbuwaro murini, ngu yokowato. Ye nga mandega nga ingoyi! Noore kuri Yisas Krayisya yowuruwooro, sono kundingiyi gimuwootowo. Ngu muringgano, noore bidodo oni gidarega etuyerootetoku ngu, enengo kumooyingomo, nguno noore Yisas Krayis nguya yowuruwooro, gobooro oorooteto. Nguro sono kundingiyi muringga, ngundo etuyerooteku, ngu ngandiro. Noorengo ingondudu biyomi, wetinani, ngu Yisas Krayis nguya gobooro kumootooye mereyeroyingo. Ngundiro nangge, noore ataga keta oruweroyi gomengga ngu, Yisasdo ngundiro yunororoote. Nguro ngu, noore muri keta, sugi sugi oruweroyi, ngudodo endeyowato.
Noore Krayis Yisasya Suwooyi Sano Keta Oruwato
Nguro ngu, ataga noore kuri Yisas Krayisno woorogongoro, noorengo weti mbumbuwa, ingondudu biyominani, ngu kuri Krayis kumooyingomo nguno, eneya yowuruwooro kumooyingo. Ataga ngu, Yisas Krayisdo nowoondonanimo muri keta amana gura yunooteku ngu, Yisas Krayis enengombo keta amananggano ootoogeyingo ngundiro. Noore ingooteto. Yisas Krayis, ngudodo nowoondonani kurimingga nguya de omukondino sanggawero udoyi, Krayis Yisasdodo kumooyingo. Nguro damoni ngandiro. Ene mete weti mbumbuwaro yanggangoni gowenanimo, ngundo ko teroruwoku, ngu andangero yokoyingo. Ngundiro nguro, ataga noore weti mbumbuwaro kirikiri oni tero, ma oruwato. Ndadiro nguro, oni noorengo ingondudu biyominani kuri kumooyingo ngu, ene weti mbumbuwaro yanggangoni nooreno ma oruwa.
Yo, noorengo ingondudu biyomi, weti mbumbuwanani, Yisas Krayisya kuri kumooyingo. Ngundiro nguro, noorengo nowoondonanimo hamoo oorengo ngu eneya suwooyi sano keta oruweroyi, nguno oruwato. Noore ingooteto. Yisas Krayis merenonggo ko yokutuwootoni ootoogeyingo. Ngundiro nguro, ene ko ma kumoowa. Yo, hamoo, kumoo nguro yanggangoni kiniteyingo. Kumoo ngundo ene ko yeni, ma kiyayi yewa. 10 Yisasdo naru guranangge noorengo weti mbumbuwaro kumooyingo. Ngu kumoonggano nguno, ene weti mbumbuwaro yanggangoni yokoyingo. Ene ataga keta ooroote. Arisa, Yisas ene Anutya keta suwooyi sano oruweroyi, nguno ootooro, eweyi bingami okoororoote. 11 Ngundiro nangge, yengo ingondudu biyomiye nguno dowoomomooro oruweroyi, ngu kuri kumooyingo. Ene kumoo nguro, ko, weti mbumbuwa nguro yanggangoni ko ma oorooteri. Kini, ye Yisas Krayisya, yowuruwooro, ootoogero, keta Anutya ootooro, ngunonggo enengo bingami suwooyi sano okooyariyi.
12 Arisa, yengo goweyemo weti mbumbuwa, ngundo yengo sobosobo tero soboyerootoni, ma oruwero. Kini, goweyeboro weti mbumbuwa biyomingga ma keyowero. 13 Yengo kekandeye, ko, goweye nguro gumi gide gide ngu bidodo gome sobowooyi. Ye komo yengo goweye yanggangoye, ingonduduye ngu bidodo Anut inoyi. Ndadiro nguro, Yisas merenonggo ootoogero, keta oorooteku, ngundiro nangge, ye nguya goweye nowoondoye bidodo Anutno inoya, nguno muri gome nenengo ngu teyariyi. 14 Ngundiro nguro, weti mbumbuwadodo, ye ma soboyerootoni oruwero. Ndadiro nguro, ye Mosesro mamana mande ngu newendemo ma oruwero. Kini, Mosesro mamana mande, ngundo weti mbumbuwa ma andangewa. Ene Anutro sumangeni ayibi, ngundo nangge yengo weti mbumbuwaye, ngu mete andangeyunowa.
Noore Mande Muri Nenengo Nguro Ko Oni Tewato
15 Ngu ndadiro tewato? Noore Mosesro mamana mande ngu kuri yokoro, noore Anutro sumange ngu newendemo oorooteto. Ngundiro nguro, noore mete weti mbumbuwa tewato, bine? Hamoo oorengo kini. 16 Ye komo ingoyi! Ye yengo goweye oni gura inoro ngu, asa, ye ngu oningga nguro ko oni tero, nguro mandeni nangge keyororuwa. Ngu ngandiro. Ye weti mbumbuwaro ko oni tero, nguro muri keyoro oode ngu, asa, ye Setanro ende biyomimo oororo oruwanggo. Ene ye Anutro koni teya, ngu keyoya, enengo mandeni ingoya, Anutro kirikiri oni teya, enengo doongeyimo, gome nenengo oruwanggo. 17 Hamoo, kurimi ye weti mbumbuwaro ko oni tero, nguro murini keyoro oruwonggo. Nga naruno ngu Anutdo ye yoyoro, enengo mandeni etuyerowoku ngu, ye nowoondoye bidodo Anut inoyi. Ngundiro tero ngu, ye Anutro bingami okooro esosootewanggo. 18 Anutdo kuri, yengo weti mbumbuwanonggo andangeyeroro yoyoyingo. Ngundiya teya, ye yowoorengoya, ataga ye muri gome nenengo nguro ko oni teya oriyi. 19 Ye ingonduduye ngu yanggango kini. Nguro no yeno oniro ingondudu ngu keyoro, ngandiro eteno. Kuri yengo goweye bidodo sugabo muri nguno ko mamana mande tootoongoro, muri biyomi nguno, mamana mande urungga toongooro oruwonggo. Ene ataga ngu, ye komo yengo goweye bidodo tetoyi, oo ngu nangge tero ngu, Anut doongeyimo, muri gome nenengo ngu nangge tero, yeyi kundingiyi tunooteni.
20 Kurimi yengo ingonduduye weti mbumbuwaro kirikirini tero oruwonggo. Ngu naruno, ye muri gome nenengo, nguro murimo ma oriyingo. 21 Asa, muri biyomi tewonggoku, nguro engge ndadiro tunootewo, nguro engge ngu ataga oyimo yoro ingootenggo? Ngu ooga nguro gumi ngu kumoo muringgano, nguno ye Anutno oriroko oruwanggo. 22 Ene Anutdo weti mbumbuwabo gosiyeroyingo, ngunonggo andangeyeroro, ko yoyoyingo. Ngundiro tero, yoyoro, enengo kirikiri oni yoyewo. Ataga nguro engge ngu, ye eneya kundingiyi ootooro oode, kootuyisina, ye suwooyi sano sugi sugi keta oruwanggo. 23 Weti mbumbuwa nguro gumi ngu kumoo ngu muringgano nguno, ye Anut orirokoyi oruwanggo. Nga mandega nga, ngu weti mbumbuwa nguro urini ngundiro. Ene Anutdo Krayis Yisasro koni, ngunonggo ngu, ene suwooyi sano keta oruweroyi muringga, ngu kingo duwoo yunoyingo.