5
Anutdo Nooreya Simoo Bare Nenengo, Ero Ete
Arisa, noore Yisasro nowoondonanimo hamoo tewootoku ngu, nguro Anutdo nooreya oni simoo bare gome nenengo oorengo, ero ete. Ngundiro nguro, noorengo Oo Bidodo Simburi, Yisas Krayis, ngundo yoyeni, Anutya nowoondonani guranangge sumange tunootewo. Krayisdo nangge noorengo oore yoonenengootoni, ngundiro nguro, noore ataga nga sumangengga ngano, sugi sugi oorooteto. Nguro ngu, noore Yisasro nowoondonanimo hamoo tetoni, noore oni oni tero, ene sobowooro oodooye, Anutdo yoyootoni, noore enengo endemo gome bibitero, sugi sugi sumangeyi oruwato. Mande gura ngandiro kini. Kowuri nooreno tunootetoni, nguro nguya oni oni tewato. Ndadiro nguro, noore kowuri sorondodo koorowootetoku naruno yoyeni, yanggango yeteto. Oo towootowoo naruno, noore ngundiro yanggango oodooye ngu, arisa, Anutdo ngu muringga ngu kenoro, nguro oni oni teyunowa. Ngundiro teyunootoni ngu, asa, noore Yisas sobowooro oodooye, ene omburo, yoyootoni, kootuyisina, noore eneya metemi oruwato. Noorendo Yisas sobowootetoku ngu, kingo ma yokowato. Ndadiro nguro, Anutdo Yuka Kundingiyi noore nowoondonanimo yeni ombuyingo. Ngundo Anutro sumangeni urungga oorengo noorengo wendootoni, ombuyingongga ngu etuyerowo.
Kurimi, noore weti mbumbuwadodo oruwootoku naruno, kowurinani andangeweroyi yanggangonani kini. Anutdo kowurinani ngundiro kenoro, ene Krayis Yisas soweyootoni, omburo, noorengo kumooro, ngunonggo ene noore ko uriyeroro yoyoyingo. Oni gurado ene oni gome nenengo ngu hooroowero kumooweroyi, ngu kowuri oorengo, sodedo ma teweroyi. Ene naru guranangge nangge, oni gome nenengo oorengo ngu kingo kumoowa, ero rogo tetoyi ngu, naru gidaregano, ngundiro oni ngu hoorooweyeroro, oni guranangge nanggebo, ene musiyo yoro kumootenggo. Anutdo newende urungga oorengo yunoro, ene Krayis Yisas ngu yeni tunootewo. Noore weti mbumbuwadodo oodooye, Yisas Krayis omburo, ngundo noorengo kumooro, Anutro sumange ngu etuyeroyingo. Enengo sidudarowo wendootoni, omburo, ngundo noore sonoyerootoni, noore gome metemi tunootewooto. Ngundiro tetoni, Anutdo nooreya oni simoo bare gome nenengo, ero ete. Noore nguro gome ingootetoku ngu, Krayisdo noorengo weti mbumbuwanani nguro kumooyingo. Ngundiro nguro, Anutdo noore nguro kowuri ma yunowa. 10 Kurimi, noore weti mbumbuwadodo, nguro noore Anut tanggeyimo ma oriyingo. Ndadiro nguro, Anut ene kundingiyi oorengo. Nguro ngu, Anut enengo nangoni yeni, merako omburo, hoorooweyeroro, noorengo weti mbumbuwa andangero kumooyingo. Ngundiro nguro, ngu naruno, noore Anutya gobooro siyeyingo. Yo, hamoo, Anut enengo nangoni merenonggo ko yokutuwootoni ootoogeyingongga, nguro noore gome ingooteto. Nguro Anutdo noorengo weti mbumbuwa teyingoku, noore sugi sugi keta oruweroyi ngu yowato. 11 Ngu nangge kini. Noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani Yisas Krayis nguro konimo, nguno noore yoyootoni, ataga, noore Anutya nowoondonani gobooro yero, oni oni teteto.
Adamndo Kumoo Ngu Yeni Tunootetoni, Ene Yisasdo Keta Ngu Yeni Tunooteyingo
12 Ngundiro nguro, noore ingooteto. Adam ngundo nangge kuri weti mbumbuwa tetoni, ngu muringgano nguno, merako ngano weti mbumbuwa muringga ngu tunooteyingo. Yo, noore oni simoo bare bidodo weti mbumbuwa, ngundo ngu kumoo yeni tunooteyingo. Ngundiro nguro, noore nguya kumoo muringga, ngundo gowenanimo sugi sugi ooroote. 13 Mosesro mamana mande ma tunooteyingomo, weti mbumbuwa merako ngano kuri oruwo. Mamana mande kini ngu, arisa, oni weti mbumbuwa songo songo ma wirikoro ingowanggo. 14 Ene kumoongga ngu, Adamnonggo damoni yero, omburo, Mosesro naruno nguya, ngundiro kumooyingo. Kumoo ngundo oni simoo bare bidodo oorengo yureyingo. Oni gidarega Adamndo mamana mande ma keyowoku, ngundiro ma teyingo, ene nguya kumooyingo. Adamndo koretero kumootoni, ngunonggo damoni yero, omburo, ataga nguya kumooteto. Adamndo kumoo nguro oore etuyeroyingo. Ene Krayisdo ngu keta oruweroyiga ngu etuyeroote. 15 Ene Adamro weti mbumbuwa ngu, Anutro sumangeni ngundiro kini. Hamoo oorengo kini. Oni gurananggeboro weti mbumbuwanimboro, oni oowooyingga kumootenggo. Ene Anutro sumangeni urungga oorengo noorengo wendootoni, ombuyingo ngu, nooreno ooroote. Anutro sumange ngu kingo yunowo. Ngu sumangeningga yunowoku, nguno kumoo ngu dagaro, Anutdo oni simoo bare oowooyingga oorengo suwooyi sano, sugi sugi keta oruweroyi ngu yunowo. 16 Ngu oni Adamga nguro weti mbumbuwani ooroote. Ene Anutro sumangeni kingo noore yunooteku ngu, ene songo guradiro oorengo ooroote. Oni weti mbumbuwa teyingongga, nguro gumi oni simoo bare bidodo yunoyingo. Ene Anutro nowoondoyini sumangeyiga ngu, oni simoo bare bidodoboro mbumbuwaye andangeyunoro kabeteyunoote. Ngundiro nguro, ene mete Anut doongeyimo, oni nenengo tunootewanggo. 17 Oni guranangge Adam nguro weti mbumbuwa nguro oni bidodo kumootenggo. Ene oni simoo bare onendo Yisasro nowoondoyemo hamoo tero, ko, nguro Anutro sumangeni yoyingo, nguno ngu, Anutdo oni nenengo, ero ete. Yo, hamoo, Yisasdo ko teyingongga nguno, ngundiro oni simoo bare ngu, ene keta oruweroyi nguro sobosobo tabango tunootewanggo.
18 Ngundiro nguro, noore nguro ingondudu gome tewato. Adam ngundo nangge mamana mande karongoyingoku ngu, ngu weti mbumbuwagano nguno, noore oni simoo bare bidodo Anutdo gumi yunootoni oonootewato. Ene oni gura Yisas Krayis, noorengo mbumbuwaro kumooyingongga, nguro Anutdo nguno ingoro, ene noore oni simoo bare oone nowoondonanimo hamoo tetetoku, nguro oni nenengo gome, ero ete. Nguno noore keta oruwato. 19 Oni gura oowooyi Adam, ngundo kuri Anutro manggowo toongooyingo muri ngu tetoni, nguno oni simoo bare oowooyingga oorengo yoyeni, weti mbumbuwadodo tunooteyingo. Ngundiro nangge, Yisas Krayis, ngundo Anut mande eyingoku ngu keyoyingo. Nguro ngu, noore Anut doongeyimo, oni nenengo gome oruweroyi muri, ngu oni simoo bare oowooyingga bungomo tunootewo.
20 Ngu Mosesro mamana mandega ngu Anutnonggo oniro weti mbumbuwa yootunoro, etuyerowero ombuyingo. Ene oniro weti mbumbuwa urungga tunootetoni, asa, Anutro sumangeni nga, weti mbumbuwa dagaro, urungga oorengo tunooteroroote. 21 Weti mbumbuwa, ngundo kumoo muringga ngu yeni, oni bidodo kumooweroyiga, nguro sobosobo tunootete. Ngundiro nguro, ataga Anutro sumangeni, ngundo noore soboyerootoni, noore oni nenengo tunootero, nguno sugi sugi keta oruwato. Ngundo ngu suwooyi sano, sugi sugi keta oruweroyiga, ngu noorengo Yisas Krayis Oo Bidodo Simburi Simbunani nguro konimo ngunonggo yeni tunooteyingo.