2 TESALONAYIKA
Polndo So Uyi Erayayiga Tesalonayika Oni, Nguro Nakangoyingo
2 Tesalonayikaro Mande Tabango
Pol ngu Korindno oruwoku, ngu naruno nguno, ene so uyi erayaga nga nakangoro, Tesalonayika oni simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo, nguro soweyoyingo. Pol, ene mande ngandiro ingoyingo. Tesalonayika oni simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu gidegado Yisas ko ombuweroyi, nguro ingootoyi, nowoondoyemo hamoo teyinoyingoku, ngundo nowoondoye eraya eraya teyingo. Ngu oni sowengga ngundo ingonduduye buribari yoro, ngundiro ingowonggo. Yisas ngu, ene kuri ombuwoku, ngu ero ingoro, ngu oni simoo bare, ngu kingo oorootenggo. Nga so uyinggano ngano ngu, Polndo ngu mundi oni ngu gura keyowanggo ero, nguro Anutya mundi tero, ko omburo, godange ero, enendo ngu oni simoo bare oowooyingga oorengo yowoosooro, weti mbumbuwano uro, ko oo gidarega nguya keyowonggo. Hamoo oni urungga oorengo, Yisas Krayis, ngu ko omburo, wirikoyeroro, oni simoo bare biyomi ngu yomburibariyerowa. Polndo ngu mande yanggango yunoro, nguro gome ingoro, enengo muri biyomi ngu, yokoya, yowoorengoya, gome nenengo tunooteyi. Oni simoo bare metemi, enengo muriye ngu metemi tunooteyi.
Nga bukgano ngano ngu, mande gumi gumi ngu ngandiro ooroote:
* Polro kambayeroyingo mande. 1:1-2.
* Anutno esosootero, nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango teyunoro, ko, oo gidega ngu oni simoo bare onendo eneya mundi tetenggoku, nguno tunooteweroyi, nguro eyingo. 1:3-12.
* Ngu oninggano nguno mande etoyiga, ingoni, ngundo ngu, Anutya hamoo mundi tewa. Ngundiro nguro, Yisas ko ombuweroyiga, nguro mande eneno eyi.2:1-17.
* Mande yanggango, ko gome teweroyi, nguro eyingo.3:1-15.
* Kambayeroro okeyi, ero eyingo. 3:16-18.
1
No Polndo nga so uyingga, nga nakangootoowe, Sayilas, Timooti, ngundo hooroowenerootori, ye Tesalonayika yowuruno oorootenggoku, nguro soweyoyunooteto. Yo, no nga so uyingga nga, ye noorengo Awanani Anut, ko, noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayisno, nowoondoyemo hamoo teyingo oni simoo bare, nguro nakangoyunooteno.
Noorengo Awanani Anut, ko, noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, noorendo geno enengo yemboongetooye, gedo gengo sumangengge, nowoondoge imakeyingo muringga, ngu eneno yeyi ombuwa.
Tesalonayika Kristen Oni, Kowuri Koorowooyingo
Ye Kristen dobookurinani, yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango oorengo yero, ko, Kristen dobookuriye nowoondoye yunoweroyi muringga, ngu songo songomo urungga oorengo yeyi, ero, nguro noore komo naru bidodomo Anutno yengo esosootero yemboongeteto. Ene ye Yisasno nowoondoyemo hamoo tetoyi, nguro Tesalonayika merako oni gidaregado, ye kowuri gura gura ogingo nguya yunoyingo. Ene ye yunootoyi, ene yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango dowooro, ngunonggo kingo kowuri ogingo yunootoyi, ngu yanggango koorowooro dikatenggo. Ngundiro nguro, noore yengo muriye gome, ngu Kristen yowuru ende gidaregano ngu wesiyoro etooye, ene ngu ingoro, ngunonggo, enengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango teyunoyingo, ero eteto.
Anutdo Noore Muri Nenengo, Nguno Wirikoyerowa
Yo, ye Krayis oowooyimo, ngu kowuri koorowootoyi, ngundo yoyeni, nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango oorengo tunootetenggo. Ngungga, nguro nangge, ye tunoo etuyerootoyi, Anutdo enengo murini ye wirikoyeroweroyi ngu nenengo oorengo. Yo, Anutdo ngu kowuri ngu yokootoni, yeno omburo, ngundo yanggango yunoyingo. Ngundiro nguro, ye mete Anutro endeningga, enengo simoo bare soboyerooteku, nguno uro oruwanggo. Yo, Anut ngu Kundingiyi oorengo, nguro ene oni bidodoboro muriye wirikoyeroweroyi nguro rogo guranangge. Ngundiro nguro, ene oni kondibo muri biyomi yeno tewonggoku, nguro ogingo urungga gumi yunowa. Yo, hamoo, oni kowuri ye yunootenggoku ngu, Anutdo ngu wendangero, kowuri gumi urungga ene yunowa. Ye kowuri oorengo koorowoowonggoku, nguro Anutdo ye, noore nguya, kengeweroyi gomemu yunowa. Noorengo, Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas, ko enengo sambono Engel oni yanggangododomu, ngu sambo ende yokoro, mera ngano, noorengo doongenanimo tunoo oorengo ombuwanggo. Yo, ngu naruno, Yisasdo de soru urungga oorengo nguno ombuwa. Ngu naruno, oni ene Anutno nowoondoyemo hamoo ma tero, noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani Yisasro Mande Keta Mesarango, ngu ma keyootenggoku ngu, asa, Anutdo, nguro uri biyomi urungga, yunowa. Yo, hamoo, ngundiro oni ngu, Anutdo soweyerootoni, Setanro ende biyomi de nombo ma kumooweroyingga, nguno uro, sugi sugi oruwa. Yo, Anutdo enengo oore ngu goodootoni, nguro ene Anutno ko ma omburo, Anutro duridarini yanggangonidodo, ngu kenoweroyi ereremo kini. 10 Anutdo kuri naru rogo tewoku nguno, Oo Bidodo Simburi Simbunani duridarinidodo, ko ombuteku naruno, Anutro simoo bare bidodo Yisasno nowoondoyemo hamoo tetenggoku, ngu kenoro, soriyokoro, nguno ngu, ene oowooyi bingami oorengo, ero okoowanggo. Yo, hamoo, ye nondo Anutro mandeni ye kewooroyemo ewonoku, ngu nowoondoyemo hamoo tewonggoku, nguro ye nguya ngu oni nguno yowuruwooro, Anut oowooyi bingami ero okoororuwanggo.
11 Nga mandega ngaro damoni, nondo Anutno yengo yemboongerodoowe, Anutdo yanggangonidodo, ene mete ye hoorooweyeroro yoyeni, oo muri gomengga teyi, ero negoyerowoku, ko, yengo nowoondoye hamoomonggo, Anutdo ingooteku nguya, ye mete bidodo tewanggo. 12 Noore ngu Anutno yengo yemboongetetoku, nguro muringga ngu ngandiro. Simoo bare yengo oo gome tetenggoku ngu kenoro, nguro ene, Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas, ngu suwooyi sano oowooyi bingami okooyariyi. Nguno ngu, Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo yengo oowooye bingamiye nguya, ero okoororuwa. Noorengo Anut, Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayisro sumangeni, ngundo oo bidodo yeno yeni tunootemukowa.