2
Anutro Mamana Mande Toongooyingo Oni
Ye Kristen dobookurine, noorengo, Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, ko ombuwakuno, noore eneya yowuruwooweroyi, nguro no yeno ngguyinggayi tero, sumoo etenoku nga, ngu ye nga mandega ngaro ingonda teyi! Oni gidaregado noorengo, Oo Bidodo Simburi Simbunani, ko ombuweroyi naru kuri tunooteteku nga, ero ganayeroro ngu, yeno mande ngandiro yunoro, nguro ene yeno ero, Anut enengombo nga mandega, nga noore yunoro ero; ngundi, Polndo nga so uyingga nakangootoni, noorendo yeno wesiyoro yunooteto, ero eyingo. Ye ngundiro mande ngu ingoro, nguro soriyokoro, nowoondoyemo hamoo ma tewero. Hamoo oorengo kini. Ye oni gura yoyokootoyi, ngundo ngundiro towootowoo, nguno ma ganayerowero. Kootuyisina, Yisas noore Kristen oni simoo bare, nguro ko ombuweroyi, naruwo ngu ma tunooteyingomo, ngu koretero oo ururu eraya tunootewari. Ngu ngandiro. Koretero ngu oni oowooyingga tunootero, winda winda tero, Anut kootu inowanggo. Ngundiro kootu yunootoyi, ko, ngu naruno ngu, Setanro oni oowooyi, Anutro Mamana Mande Toongooyingo oni nguya, tunootewa. Ngu oningga ngu kootuyisina, Setanro ende biyomi de nombo ma kumooweroyi, nguno uro oonootewa. Anutro Mamana Mande Toongooyingo oni, ngundo oni simoo bare godange anut, ko, simoo bare Anutno yambo mande tetenggoku, nguya mundi oorengo tewa. Ndadiro nguro, ene enengo oowooyi bingami nangge, ero okooro, simoo bare bidodo eneno nangge yambo mande teyi, ero ingowa. Ngundiro tero, kootuyisina, ene oororo, Yudaro yowururo ya urungga, oowooyi Tembel, musiyo kundingiyi oorengo nguno bibitero, ngandiro ewa. No nangge Anut oorengo, nguro ye komo nono nangge yambo mande teyi, ero ganayerowa.
No kuri yeya ootooro, nguno nga mande nga no yeno ewono. Ye ngu ma kabetewero. Ene ataga, oo gurado Anutro Mamana Mande Toongooyingo oni, nguro ombuweroyi oore goodooyinoote. Eme Anutdo rogo tewoku naruno, enengo koni ngu yeni tunootewa. Anutro mande kootu ingoweroyi muringga, ataga, ngu kombiteyingo ko tero oorooteku, ene kootuyisina, Anutdo oni biyomingga, nguro oore andangeyinootoni, nguwoore enengo murini biyomingga, ngu hamoo yeni tunootewa. Ngu naruno, Anutro Mamana Mande Toongooyingo oni yanggangongga, ngu hamoo tunootewa. Ene, Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas, kootuyisina, enengo duridarinidodo ko ombuteku naruno, nguno enengo yukani, ngundo ngu oni biyomingga, ngu ureni kumoowa. 9-10 Yo, ndawu narunggano, Anutro Mamana Mande Toongooyingo oni, yanggangongga ombuteku naruno ngu, Setanro yanggangoni ngundo yeni tunootewa. Ngundiro tunootero, ene godange sunggi gura gura tero, ko, muri songo oorengo gura, onindo ma teweroyi ngu tewa. Ngundiro tero, nguno godange mande muri biyomi urungga tero, nguno oni Anutro mandeni kootu inootenggoku, ngu ganayeroro yoyowa. Ndadiro nguro, simoo bare, Anutdo yoyowero mande ewoku, ngu ingoro, yokoyingo. Ngundiro nguro, ngu oni ngu ene Setanro endeni biyomingga, nguno uro oonootewanggo. 11 Yo, ndadiro nguro, oni simoo bare, Anutro oore ma keyowero ingootenggoku ngu, Anutdo enengo ingoyingoye ngu tetoni, wenonowanggo. Ngundiro nguro, ene Anutro Mamana Mande Toongooyingo oningga, nguro godange mandeni ngu ingoro, nguro ene nowoondoye hamoo tewanggo. 12 Ngundiro nguro, ene Anutro mande hamoo, ngu nowoondoyemo hamoo ma tero, ene muri biyomi nangge keyoro, teweroyimboro ingoro, nguro oni oni tewanggo. Ngundiro muri biyomi ngu tero oodoyi, wirikoyeroweroyi naruno, ene oonootewanggo.
Anutdo Ye Ko Yoyoweroyimboro Kuri Rogoyerowo
13 Ye Kristen dobookurine, Anutdo yengo gome ingootoni, nguro yemboongewero naruno, noore komo Anutno yengo esosootero yemboongerorooteto. Ndadiro nguro, Anutdo kurimi oorengo, ye ko yoyoweroyimboro rogoyeroyingo. Ye enengo hamoo mande, nguro nowoondoyemo hamoo tetoyi ngu, Yuka Kundingiyimbo, yengo nowoondoye ko muri biyomiye sonowootoni, ataga, ye enengo oorengo tunootero oorootenggo. 14 Yo, Anutdo, ye enengo Mande Keta Mesarango, no yeno wesiyoro ewonoku, nguro nowoondoyemo hamoo teyi, ero rogoyerowo. Anutdo ngundiro tero, nguno Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, ngundo noore enengo duridarinimo oriyi, ero ingoote. 15 Ngundiro nguro, asa, ye Kristen dobookurine, ye nga mandega, nga gome ingoya, ma kabetewero! Yengo, Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo, nguno komo yanggango dikayi. Anutro mande bidodo so uyino, ko manggomo etuyerowonoku ngu, ye komo ngu bidodo oorengo gome keyoyi.
16 Noorengo, Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, ko, Awa Anut, ngundo noorengo gome oorengo ingooteri. Nguro ngu, enengo sumangeni, ngundo noorengo nowoondonani yeni, gome oruwa. Ene ngundiro tero, ene noore hoorooweyerootoni, nowoondonanimo hamoo tero, Anut sobowootooye, ngundo ene noore ko yoyowa. 17 Noore Anutno yemboongetooye, Anutdo yengo nowoondoye yeni, yanggango yetoni, ngunonggo ye hoorooweyerootoni, ye mande muri ngu bidodo gome nenengo keyoro tewanggo.