3
Ye Komo Anutdo Noore Hoorooweyeroni, Eya Yemboongeyi
Noro so uyinggano, mande wenga, no ngandiro mande, yeno ewero. Ye Kristen dobookurine, ye komo Anutno yemboongetoyiga, enendo noore hoorooweyeroro, ngunonggo, Oo Bidodo Simburi, nguro mandeni ngu mera bidodomo rogowooweroyi ngu yeno oororo tunootewoku, ngundiro eneno nguya tunootetoni, ngu keyowanggo. Oni gidarega Anutro mande ingoro, ene nowoondoyemo hamoo, ma tetenggo. Nguro, no ye sumoo yunootoowe, ye komo Anutno yemboongetoyiga, Anutdo mbumbuwadodo oni muri biyomi oorengo tetenggoku, ngu ma yoyokootoni, ngundo noore yomburiyerowero.
Setando towooyerowero ingootekuno ngu, noorengo, Oo Bidodo Simburi, ngundo mete ye pawayeroro, yanggango yunootoni, nguno Setando ye ma yoyowa. Ndadiro nguro, noore kuri ingooteto. Oo Bidodo Anutdo tewero ewoku ngu, ene komo ngundiro temukowa. Noore, Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguno nowoondonani hamoo tetetoku, enendo hoorooweyerootoni, nondo muri bidodo etuyerowonoku ngu, ataga tetenggoku, kootuyisina nguya, ngundiro tewanggo.
Noorendo Anutno yengo ngandiro yemboongeteto. Oo Bidodo Simburi Simbunani, gedo enengo ingonduduye yoonenengootoyi, nguno ngu, ene gedo gengo simoo barero, nowoondoyi teteku, muringgega ngu, ene nguya, nguro gome ingowanggo. Nguno, ene Krayisno yanggango dikaro, kowuri koorowooyingo ngundiro, ene nguya, ngundiro koorowoowanggo, ero ingooteto. Hamoo.
Oni Bidodo Komo Ko Teyi
Ye dobookurine, Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis oowooyimo, noore mande yanggango, yeno ngandiro eteto. Kristen dobooye gura ye kewooroyemo, nguno ene kingo bibitero ootooro, ngunonggo, noorendo mande yeno ewootoku, ngu ma keyoro, ko gura ma tetoningga ngu, asa, ye ngu oningga, ngu tanggeyimo ma oruwero. Ndadiro nguro, ene noorendo mande etuyerowootoku, ngu ma keyoyingo. Noore ye kewooroyemo oruwootoku naruno ngu, noore ko tewero surenani, ma kini yeyingo. Kini, noorengo murinaningga, ngu ye kuri ingowonggo. Nguro ngu, ye komo ngundiya, keyoya ko teyi. Yo, hamoo oorengo, noore ye kewooroyemo oruwootokuno, suwooyi sano ko yanggango tero, digi beye yoro, noorengo oowari uriyoro neroruwooto. Noore yeno oowari kingo yoro, ma neyingo. Kini, noore ngu kongga tewootoku, nguro ye kowuri yunowero ma ingoyingo. Ngu hamoo, Anutro ko oni ngu Kristen simoo bare kandeyemonggo, oowari yoweroyi ngu Anutro mamana mandeno ooroote. Ene noorendo yeno oo nguro ma kira eyingo. Kini, noore ngu muringgano ko tewootoku ngu, oo gabogaboyi ngundiro nangge etuyerowootoku, ye ngu kenoya, ngundiya teyi.
10 Noore kuri ye kewooroyemo oruwootoku nguno, noore yeno mamana mande ngandiro ewooto. Oni gura ene ko gura ma tetoni ngu, asa, ene oowari ma newa, ero eyingo.
11 Ene noore yengo mande binga ingowootoku ngu, oni gidarega, ye kewooroyemo oorootenggoku, ene ko ma tero, kingo oorootenggo. Nguro ngu, ene oni songomboro ko, nguro mande mande oowooyingga kingo tero, oorootenggo. Ene oni songomboro ko, ngu enengo oo kini. 12 Ngundiro nguro, Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis oowooyimo, noore mande yanggango, ye yunooteto. Oni ngu, ene komo enengo endeyoyingo gome sobowooya, enengo baresumooye ko simooye nguya ko yanggango teya, ngunonggo oowari yoya neyi.
13 Nguro ngu, ye Kristen dobookurine, ye komo muri gome nenengo, ngu tewero ma sureye kiniyewero. 14 Oni gura ye kewooroyemo nguno, ene noorengo mande so uyimo nakangootetoku, nga ma keyootoningga ngu, asa, ye ngu, oningga, ngu gome kenoya, ye ngu tanggeyemo ma oruwero. Nguno ngu, enengombo muri biyomi tewoku nguro oyimo yowa. 15 Ene noorendo ngu ngandiro ma eteto. Yendo ngu oningga, nguya mundi oni ngundiro teyi, ero ma eteto. Kini, ene yengo dobooye, nguro ye ene mamanangoya mande gome inoro hooroowetoyi, ene nguno yanggango yoro, muri nenengo oorengo ngu tewa.
Mande Wenga
16 Oo Bidodo Simburi Simbunani, enengombo nangge, nowoondoye imakeyingo muringga, nguro simburi. Nondo Anutno yemboongetoowe, ene ye suwooyi sano oo bidodoboro nowoondoye imakeyingo muringga, ngu yunowa. Nondo, Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguno yemboongetoowe, ene yeya suwooyi sano oruwanggo.
17 No Pol, nondo nangge, nenengo kandenembo kambayeroyingo mande, nga yengo nakangooteno. Nga ngu nenengombo so uyi bidodo nakangootenoku, nguno ngu, noro sunggiyi, ngu ngandiro nakangooteno.
18 No Anutno yengo yemboongetoowe, Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, nguro sumangeni ngu ye bidodoboya orini. Ngu hamoo.