16
Ko Sobosobo Oni Metemi, Nguro Mande Adingayi
Yisasdo enengo kirikiri oniku mande adingayi gura eyingo. Beye sitowidodo oni gura ene enengo ko sobosobo oni ooroote. Oni beye sitowinidodo oningga, ngu enengo ko sobosobo oningga ngu goweyi sanggawero mande ewonggo. Gengo ko sobosoboga ngundo gengo beye oo sitowige kingo yomburiyowo. Eyingo. Ngundiro etoyi, arisa, ngu oni urungga, ngundo ngu ko sobosobo oningga ngu negongootoni ombutoni eyingo. Geya etoyi ingowonoku, ngu ndadiro? Oo tewoku nguro muri wesiyoya e. Ge noro ko sobosobo oni ko ma oruwa. Eyingo. Asa, ngu ko sobosobo oninggaku newendemonggo ingondudu tero ingoyingo. No ndadiro tewano? Nenengo oni urungga oo bidodo Simburi, ngundo ooni no kandenemo oorooteku ngu ko yoro, no sobosobo kono oweneroote. Ngundiro nguro, no ndadiro tewano? No ko urungga yanggango teweroyi oni, ereremo kini. No oni gidaregano oowari ooro kira ewero no oyimo moore. Ene kowuri ingoro, ingondudunimonggo no oo gura ingooteno. Urunggado sobosobo kono, owenerooteku naru nguno, no ndawu kongga tetoowe, ngundo dobookurinembo nowoondoyi tetoyi, no eneya ko doboo yewato? Ero eyingo. Ngundiro ingoro, oni enengo oni urungga, nguro oo weti tero oo yoyingoku ngu, guranangge nangge songo songo sumoo yunoro eyingo. Ge ko simburi urungga nguro wetini ndadiro inowa? Eyingo. Ngu oni koreteroga, ngundo gumi eyingo. no Daram 100 de oo urumi ngundiro inowano. Etoni ngu, asa, ko sobosobo tabangonggakundo eyingo. Geno weti oorooteku nguro, ge bibiteya sodedomangge ngu weti tewoku Pepangga ngu yoya (50) nangge nakango. Eyingo. Ngundiro tero, oni gura sumoo inoro eyingo. Gedo ngu gumi ndadiro inowa? Etoni, ngu oningga ngundo eyingo. Nondo ngu Rayis si 100 (onibi eraya 25 Kilo Bek Rayis) inowano. Etoni, ko sobosobogakundo eyingo. Ge gowegemo wetidodo nguro, ge sodedo bibiteya 80 Bek (onibiga kande eraya gidemboro eraya 25 Kilo Bek) nangge nakango. Ngundiro tero, ngu ko sobosobo oningga ngu, ene ingondudunimonggo nowoondokara tero, ko teweroyi oni nguro ko simburi urungga, ngundo enengo ko sobosobo oningga nguro murini biyomi ngu kenoro yokowero ingoyingo. Ene ko ingondududodo oni. Ngu hamoo oorengo, nga naruno nguya oni ingonduduyedodomu ngundiro urungga oorootenggo. Oni simoo bare Anutno nowoondoye hamoo teyingo murimo oorootenggoku ngu, ene godange teweroyi nguno ingoyingo metemi nguya kini. Yisasdo eyingo. No yeno hamoo eteno. Oni Anutno newende hamoo teyingo, ene nguya enengo beye ngu gome sobowooya simoo bare gidega hoorooweya doboo yeyi. Kootuyisina ngu oningga ngu oo tewero wenonootoni, asa, ngu naruno dobookuringombo hooroowewanggo. Kootuyisina ngu oningga ngu oorero Anutya sugi sugi oruwa. 10 Ene oni gura oo bidodogano newendemo hamoomonggo gome sobowoowaku ngu, ene oo urungga nguya ngundiro newende hamoomonggo sobowoowa. Oni ene ko bodagano ko gome ma tewaku ngu, ene ko urunggano nguya ngundiro ko gome ma sobowooro tewa. 11 Ene yengo beye kandeyemo oorooteku ngu, gome ma sobowooro ngu, asa, Anutdo hamoo engge gome ngu ye yunootoni, ngu gome sobowoowanggo? Hamoo oorengo kini. 12 Ye oni guraro oo ngu gome ma sobowooro ngu, onendo yengo oorengo oo ngu yunowa? Kini, oni gurado oo gura ma inowa. 13 Ko oni gurado oni ururu erayagomo ko tero ma oororo omburo tewa. Ngu ko oningga ngundo ngu oni ururu erayagaku, gurano newende inoro, nguro nangge ko tewero ingoro, guragakuya newende biyomi ingoro, nguro koni ma tewa. Ene guraro konimo ngu sureyo kiniyetoni, ko guraro konimo ngu, ene ko gome tero yobasiyoro ko teyinowa. Ngundiro nangge, ye Anutro ko oni tero, nowoondoye bidodo beye yoweroyimo nguno nangge ma yewero. Ye nowoondoye ko eraya teweroyi, ngu ereremo kini. Eyingo.
Anutro Mamana Mande Nguro Eyingo
14 Yisas mande soweyoro gura yunoro eyingo. Parisi oni ngu, ene beyedoro gome ingoro, nguro hahangetenggo. Nguro ngu, Yisasdo mande nga bidodo etoni, ingoro, nguro ene yomooyinoro mande eyingo. 15 Ene Yisasdo yeyoro ero eyingo. Ye muriye gome nenengo ngu simoo bare yengo nowoondoye ingoote. Onindo oo bingami okootenggoku ngu, Anut doongeyimo ngu oo ngu buwoo biyomi googoosedodo. 16 Mamanaro mande nguya Anutro ingondudu eyingo oniro mandeye oode oode omburo, Sonoyeroyingo Yon nguro naruno. Ene Yonro narunonggo omburo, wenga ataga nga, ngu Anutro mande gome mesarango ngu Anutro yoyo pawanonggo tunootero, ende bidodomo oorowute. Oni simoo bare bidodo ngu yoyo pawangga ngu newendemo uwero yanggango oorengo yetenggo. 17 Kootuyisina, sambo ende mera nga nguya oororo kinitetoni, ene mamana mande ngaro gumi bodaga ngu hamoo oorengo ma kinitewa. Eyingo.
Yisasdo Erambarisa Toongooweroyi, Nguro Muri Eyingo
(Matiyu 5:31-22; 19:9; Mak 10:11-12)
18 Oni simoo bidodo enengo bare sumooye yoyokoro bare songo yoyoro, nguno ene erambarisa oruweroyi ngu yomburiyootenggo. Kuri kameyimbo ene yokowoku ngu, ene erambarisa oruweroyi mamana mandega ngu yomburiyowo. Simoondo bare gura yooteku ngu, asa, Anut doongeyimo, ngundo bare erayaga ngu yomburiyeroote. Eyingo.
Angoyi Oni Lasaras Ko Beye Sitowinidodo Oni Urungga Nguya Nguro Mande
19 Yisasdo mande gura eyingo. Kurimi beye sitowinidodo oni gura oruwo. Ene suwooyi sano towi nengguro gome gomemu nangge tero, kumba dagoyi gome ngu yemuro ootooro, ngunonggo ene suwooyi sano oowari gome ninggurimu nangge nero oni oni tero, oororo omburo teroruwo. 20-21 Ngu sitowinidodo oni urungga nguro yamuko dabemimo nguno, oni angoyi gura oruwo. Ngu oowooyi Lasaras, ngu mambubo goweyi kondibo yeni kini teyingomu, ngu sitowinidodo oningga nguro yamuko dabemimo bibitero, oowariro ngguyinggayi tero oruwo. Ngu sitowinidodo oningga ngundo oowari neya sosorango yeni merako soretoningga newe, ero Lasaras hahangero, ingondudu urungga tero oruwo. Ene yamuko dabemimo nguno bibitero, oodoni, sebo mayero, enengo mambuniku meyaboro oruwonggo. 22 Kootuyisina, angoyi oninggaku kumooyingo. Anutro Engel onindo omburo, Lasaras gaboyi okooro yoro oorero, Ebaraham begowoomo yetoyi, bibitero oruwo. Kootuyisina, ngu sitowinidodo oninggaku nguya kumootoni merengooyingo. 23 Ngu sitowinidodo oninggaku gaboyi oorero, ende biyomi de nombo buni ma kumooweroyingga, nguno uyingo. Uro, nguno ogingo urungga oorengo ingoro oode, ngunonggo doongetero, Ebaraham oriroko anduno kenootoni, Lasaras begowoomo bibitero oodori yeyoyingo. 24 Ngundiro yeyoro, meno ero eyingo. Awa, Ebaraham, ge noro nowoondoyi teya, Lasaras sureyootooga, kandedibiyibo sono bodaga sanggaweya ombuya, mebunemo yetoningga bodaga gingo yeni. Ndadiro nguro, no de nombono moondene kookingo oorengo yetoni, nguro hahangero ogingo urungga ingooteno. Eyingo. 25 Ngundiro etoni, ene Ebarahamndo gumi eyingo. Nangone, ge ingondudu te! Ge kuri merako keta ootooro nguno, oo gome gomemu bidodo kuri yomukowoku, nguno ge Lasaras ma hoorooweyingo. Ngundiro tetoyi, Lasarasdo ngu, ene oo biyomi nangge yoro oruwoku, nguro ene ataga nga endemo ngano ngu, ene newende imaketoni ooroote. Ene ge ngu ogingo urungga ingooteku ngu! 26 Oo gura nguya ingo! Noore ko ye kewooronanimo Anutdo kembe urungga ngundo siribo yeyingo. Ngundiro nguro, oni ngarokonggo yeroko oorowuweroyi nguya hamoo oorengo kini. Ko yeroko ngunonggo nooreroko ngano mayeweroyi nguya hamoo oorengo kini. 27-28 Ngu sitowinidodo oningga, ngundo ngguyinggayi tero eyingo. Ngundiroga ngu, Awa, ge Lasaras sureyootooga, nenengo awanemboro yano uya, noro konebane kandegura oorootenggoku ngu, ene nguno mande yanggango oorengo eya sodeye sobiyootoningga, ene mande ngu gome ingoro, ene nguya nga ende biyomi oorengonggano ngano ma ombuwanggo. 29 Ngundiro etoni, ene Ebarahamndo nguro mandeni gumi eyingo. Ene Mosesro mande ko Anutro ingondudu eyingo oni nguro mandeye nguya eneno ooroote. Ene komo ngu ingowanggo! 30 Ngundiro etoni, sitowinidodo oningga ngundo gumi eyingo. Kini, Awa Ebaraham, oni gura ene kumooyingomundo ko ootoogero mayetoni, ngu kenoro ene soriyokoro ngu, asa, ene nowoondoye yowoorengowanggo. 31 Etoni, Ebarahamndo mandeni gumi eyingo. Ngundiro kini. Ene Mosesro, ko Anutro ingondudu eyingo oni, nguro mandeye ma ingoro keyoro ngu, asa, oni kumooyingo ngu ko ootoogero, ngundo mande etoyi, nguya ma ingoro, nguro nowoondoyemo nguya hamoo ma tewanggo. Eyingo.