17
Muri Biyomi, Ngundo Simoo Barero Nowoondoyemo Hamoo Teyingo Ngu Yomburiyoote
(Matiyu 18:6-7, 21-22: Mak 9:42)
Yisasdo enengo kirikiri onino eyingo. Oo guradiro guradiro tunootero, ngundo simoo bare yoyeni, weti mbumbuwano uwanggo. Oni ene oni gura yoro, weti mbumbuwa murimo nguno yewoku ngu, ngu oniyooge oorengo! Oni gura muri biyomi tewoku ngu, nguro uriyi ene kondibo digi urungga yoro bungeyimo gosiyoro wendeyi newendemo oorongooyi utoni kumoowa. Nguro uriyi ngu, ngu urungga. Ene oni gura simooye nowoondoye yomburiyooteku ngu, asa, nguro uriyi ngu, ngu kowuri kondibo urungga oorengo. Yengomboro ingonda teyi! Gengo konegegado weti mbumbuwaga tetoningga ngu, ge kenoya sanggiri teyinootooga, ene newende yowoorengootoningga ngu, ge komo enengo wetini ngu andangeyinoya wongooga utoningga kabeteyino. Ene naru gurananggemo geno weti mbumbuwa tambu kandegura gidemboro eraya tero, ngu sanganimo nguno nangge tambu kandegura gidemboro eraya omburo, geno ngguyinggayi tero ewa. No nowoondone yowoorengoote, eya etoningga ngu, asa, ge komo weti mbumbuwani andangeya wongooga utoningga kabeteyino. Eyingo.
Nowoondoyemo Hamoo Teweroyi Nguro Murini
Aposel onindo Oo Bidodo Simburi urungga, Yisas nguno ero eyingo. Ge komo nooreno nowoondonanimo hamoo nga yega yanggango yeni. Etoyi, oo bidodo Simburi urungga ngundo eyingo. Ye nowoondoyemo hamoo teyingo bodaga oodoni ngu, asa, ngundo ye mete Anutro ko urungga tewanggo. Yo, hamoo oorengo, ye nowoondoye hamoo teyingo ngu bodaga ngu Masitet yuwooyi ngundiro ngu, asa, Anutdo ngu tetoni, urungga oorengo yewa. Anutdo yeno ngundiro tetoni ngu, ye mete ngu dega nguya ewanggo. Ge gengo damoningge ukeya toongeya uya wendeyi sono koongeyingo kewoorokono uya nguno dika ero etoyi ngu, asa, ene yengo manggoye keyoro ngundiro tewa. Eyingo.
Ko Oni Muriyemboro Mande
Yisasdo mande adingayi gura eyingo. Ye gurado enengo kirikiri oni gura ene kono mera doongooro, ngundi Sipsip boga ngu sobowooro oode ngunonggo mayetoni, ye sodedo ngandiro ma ewanggo. Sodedo ombuya bibiteya oowari neya ootoo. Etoyi ngu, ene ngandiro ewa. Ge noro oowari kaya yomosiyoya, oo gidarega yomosiyootooga, oo dedoningga wendoya, no nunootooga, nero sono nguya nero yokootoowe, arisa, gebana kootu oo nero sono nguya newa. Eyingo. Enengo kirikiri oningga, ngundo manggowo keyoro oo bidodo temukootoni, sumange teyinoro esosootewa, bine? Kini, ngu enengo ko nangge. 10 Ngundiro nguro, ye nguya, Anutdo etoni, ye oo bidodo ewoku ngundiro temukoro ngu, arisa, ye ngandiro ewanggo. Noore ko oni biyomi, noorengombo ko oo nangge teteto. Yo, oni Anutno newende hamoo teyingo ngu Anutro oo ewoku ngu temukootoni, nguro ngu merako ngano onindo oni oni teyinowero, nguro ma ingowero. Kini, enengo uriyi hamoo ngu sambo endemo nguno ooroote. Eyingo.
Yisasdo Gori Mambudodo Oni Kande Eraya Yoyeni, Metemi Teyingo
11 Yisas Yerusalem oorowuwero Galili Sameriya mera erayaga ngu kewoorokuri oorega ngu keyoro oorowuyingo. 12-13 Ngu naruno, Yisas ene ende gurano uro tunootetoni, oni gori mambudodo kande erayagobo omburo, oore dabemimo songo orirokoyi dikaro, Yisasno meno ero eyingo. Yisas, oo etuyeroyingo oni, ge noorengo nowoondoyi teyunoya yomosiyero! Eyingo. 14 Ngundiro etoyi, Yisasdo yowoorengoro yeyoro eyingo. Ye ooroya, Anutno wooro yeyingo onino nguno goweye etuyeroyi! Arisa, ngundiro etoni ngu, oni gori mambudodo yowoorengoro oorowuwootoyi, ooreko goweye moondeyemo mambuku besero toongetoni, goweye mete temukoyingo. 15 Ngundiro teyunootoni, ngu oni kande erayagaku nguromu gura, ngu Sameriya oningga enengo goweyi kenootoni, ko mete tetoni, nguro ene yowoorengoro, Yisasno ko oororo, meno manggaru tero, Anut bingami ero okooyingo. 16 Ene omukumundoongosinanggo Yisas tanggeyimo bagootero wetoro, Yisasno esosootero eyingo. Eso, no gowene mete tetoni nguro ombutenoku nga! Eyingo. 17 Ngundiro etoni, Yisasdo ngu kenoro gumi eyingo. Nondo ngu kande eraya bidodo metemi tetenggoku, ero ingooteno. Kandegura gidemboro namoraya ngu ndano oorootenggo? 18 Ndadiro nguro, ngu oningga ngu, ene Yuda oni kini, enesu nangge omburo, Anutdo oo goweyimo tewoku, nguro ero okoowo. Yuda oni kandegura gidemboro namoraya ngu ndano? Eyingo. 19 Yisasdo ngu Sameriya oninggakuya eyingo. Ge ootoogeya toonge! Gengo nowoondogemo hamoo, ngundo goyeni gowege metemi tete. Eyingo.
Anutdo Enengo Simoo Bare Sobowooweroyi, Narungga Ngu Ombuwa
(Matiyu 24:23-28; 37-41)
20-21 Naru gurano, Parisi onindo Yisas sumoo inoro eyingo. Ndawu narunggano, Anutdo oo bidodo Simburi tero oo sobowooweroyi naruningga ngu ombuwa? Etoyi ngu, Yisasdo mandeye gumi ero. Anutdo oo bidodo Simburi tero simoo bare sobowooweroyi naruningga ngu ombutoni ngu, oni simoo baredo ngu doongeyembo tunoo ombutoni ma kenowanggo. Ene ngandiro ma ewanggo. Kenoyi nga oorooteku nga, ngundi, andusina oorooteku andu! Ingoyi! Anutdo oo bidodo Simburi tero oo sobowooweroyiga ngu ye nowoondoyemo oorooteku nga! Eyingo. 22 Yisasdo simoo bare oowooyinggano mande emukoro yokoro ngu, ene yowoorengoro enengo kirikiri onikuno ero eyingo. Kootuyisina naru wengamo ngu namoko tunootetoni ngu, kowuri gura gura omburo ye wiriyerowaku, ngu naruno ye nowoondoye hahangero Oni Nangoni ombutoningga kenowero ero etenggo. Ene yengo ingondudu ngu ma keyowa. Kini, ene enengo ingonduduni nangge keyowa. 23 Ngundiro ingootoni, oni songombo ewanggo. Kenoyi, Yisas oorooteku nga! Ngundi, ene kenoyi andusina oorooteku andu. Ngundiro etoyi ngu, ye nguro nowoondoyemo hamoo ma tero, ye oororo ngu ma keyowero. 24 Ye ingoyi, sambononggo yowari soruyi ngundo sambo bidodomo himi yero oorowuwa. Ngundiro nangge, Oni Nangoni nguro tunooteweroyi naruwo ngu sodedomangge ombuwa. 25 Koretero, ene komo kowuri urungga koorowooro ogingo ingoro oodoni, ngu naruno, oni simoo bare oorootenggoku, ngundo mandeni sureyo kini ero kootu inowanggo. 26 Nowaro naruno onindo muri biyomi teyingo, ngundiro nangge Oni Nangoni narunimo nguya ngundiro tewanggo. 27 Ngu naruno, ene oo simbo karo nero, sono nero, bare kameyoro oororo omburo tero, oodoyi, ngu naruno, Nowa wanggo newendemo utoni, sono tuwi urungga tunootero, ngundo oni simoo bare bidodo yutoro yomburiyeroyingo. 28-29 Lotro naruno nguya ngundiro teyingo. Ene oowari karo nero, nguro sonoyi nguya nero, ene oo uriyoro yoro, ko uriromu oni gidareganonggo beye yoro oowari koyi tero, miro, yawudada tero ya yeroruwonggo. Ngundiro tero oodoyi, Lot ngu Sodom ende yokoro toongeyingo. Ngundiro toongetoni, sambononggo de sorudodo, ko digi kookingo ndindingo biyomi oni kumooweroyimu sambo sono ngundiro omburo, ngundo oni simoo bare bidodo yomburiyerootoni kumoomukoyingo. 30 Ngundiro nangge, Oniro Nangoni tunooteweroyi naruwomo ngundiro tewa. 31 Ngu narungga nguno oni gura ene ya sanganimo awuno oorero, oode, ngunonggo enengo oo sitowi ya newendemo oodoni ngu yowero ya newendemo ma uwa. Ngundiro nangge, oni gura kono toongero oode, ngunonggo ene ko endemo mayero sitowi yoweroyimboro ma ingowa. 32 Ngundiro nangge, ye Lotro bareyimo nguno ingoyi. (Ene Sodom endemo ko doongetetoni nguro Anutdo kowuri inoro ureni kumooyingo.) 33 Ene oni gura enengo keta goweyiga nguro gome sobowoowero nangge ingoro ngu, ene oruweroyi ngu gome dowooro soorengoro oode ngu, asa, kootuyisina naru wengamo, ngu ketaningga ngu oonootewa. Ene oni gura enengo keta oruweroyiga nguro ma ingondudu tero oruwero kini. Ene Anutro koni nguno yetoni oruwaku ngu, asa, ene enengo gaboyi sambo endemo keta gome suwooyi sano oruwa. 34 Yo, no yeno eteno. Ngu suwoongga, nguno Yisas enengo oni simoo bare ko ombuteku naruno, oni eraya yaba gurano werewariku, ene suwoo kewooroko oni gura Anutdo andangero yoro, guranangge yokootoni oruwa. 35 Bare eraya oo manongoyingo kawero yowoorengoro yeworiku, Anutdo gura yoro, gura yokootoni oruwa. 36 Oni simoo eraya kono oruworiku, ene Anutdo ngu simoo erayagaku gura yoro, gura yokootoni kono oruwa. 37 Ngundiro etoni ngu, Yisas enengo kirikiri onikundo ngu mandega ngu ingoro sumoo eyingo. Urungga Oo Bidodo Simburi, ngu ooga eteku ngu ndano tunootewa? Eyingo. Ngundiro etoyi, Yisasdo mande gumi eyingo. Oni kumooyingo bingongga oorooteku musiyongga nguno, oni simoo bare ingootenggoku, ngu karakambi bawooro mayero yowuruwoowanggo. Eyingo.