18
Bare Wabugado Mande Wirikoyingo Onindo Hoorooweneroyi Ero Nguro Mande Adingayi
Yisasdo mande adingayi gura enengo kirikiri oni eyingo. Ene naru bidodomo Anutno yemboongero oruweroyi ene sureye ma kini yewa. Ene ngandiro eyingo. Ende gurano mande wirikoweroyi oni gura oruwo. Ngu oningga mande wirikoweroyiga ngu, ene Anutro ma sosoreyingo, oni simoo barero nguya ma nowoondoyi teyunoote. Bare wabu gura ngu endemo nguno oruwo. Ngu bare wabuga, ngundo ngu mande wirikoweroyi oninggano nguno suwooyi sano omburo, ngguyinggayi tero eroriyingo. Noro mundi onindo yomburinerowero tetenggo. Ge hoorooweneroya mandene yomosiyo. Eyingo. 4-5 Ngundiro tetoni, naru pirungga, ene ngu bare wabuga ngu ma hooroowewero eyingo. Kootuyisina, enengo ingondudunimo ingowo. No Anutro ma sosoretenoku, nguro no simoo barero ma ingoro yomburiyerooteno. Ene nga bare wabuga ngando suwooyi sano enengo mande mandeni yomosiyowero, no eririneroro ooroote. Yokowanoku ngu, ene komo ngundiro eririneroro oodoni, surene kini yewa. Ngundiro nguro, no komo ene hooroowero mandeni ero yomosiyowano. Ero eyingo. 6-7 Urungga Oo Simburi ngundo eyingo. Eririterootoni, nguro nangge mande wirikoyingo oni biyomingga, ngundo bare wabuga nguro mandeningga ngu yomosiyoyingo. Asa, Anutdo enengo oni simoo bare sooreyeroro rogo tewoku, nguro mande mandeye yemboongeyega suwooyi sano, naru rogono tetenggokungga, ngu Anutdo nguro nowoondoyi urungga tero, hoorooweyeroro mandeye yomosiyoyunoro oruwa. Ene sodedo hoorooweyerowa. No yeno eteno. Hamoo oorengo, ene sodedo enengo simoo barero kowuriyemo hoorooweyerowa. Ene kootuyisina, ngu Oni Nangoni, ngu omburo, ngu naruno, ene mera ngaro oni simoo bare yeyootoni, ene nowoondoyemo hamoo tero oorootenggo, bine, ngundi kini, bine? Eyingo.
Parisi Oni Ko Gabumanro Beye Yoro Yowuruwooyingo Oni Nguro Mande Adingayi
Oni gidaregado enengomboro ingoyingo ngu, ene hamoo oni nenengo oorengo ero ingoro, ene oni gidaregaya ngu, ene ngandiro ingoro etenggo. Oni biyomi, ero ingootenggo. Ngu oni nguro Yisasdo mande adingayi ero eyingo. 10 Naru gurano, oni eraya yambo ya oowooyi Tembel nguno, yemboongewero oorowuworiyo. Ngu oni erayaga ngu, gura Parisi, gura Gabumanro beye yoyingo oni. 11 Ngu Parisi oningga ngu dikaro, enengo newendemonggo, ngandiro yemboongeyingo. O Anut, no oni gidarega ngundiro kini, ngundo geno yemboongeteno. No yakaka ma tero ko mande godange ma eteno. No ooreko ooreko buribari se tero ma endeyooteno. No nga beye yoyingo oningga ngandiro nguya kini! 12 Kowooyingo gurananggemo tambu eraya no oowari roogo tero kundingiyi oorooteno. No oo bidodo yootenoku nguromu wesoowooro kande eraya nguromu guranangge ge gunooteno. Eyingo. 13 Ngundiro yemboongetoni, ene Gabumanro beye yoyingo oninggaku oriroko anduno dikaro, ngunonggo ene sambosina doongetewero oyimo yoro, nguro bagootero yemboongero eyingo. O Anut, no weti mbumbuwadodo oni! Ge gengo sumange ayibige ngu yoya wirinero! Eyingo. 14 Yisasdo mande soweyoro gura eyingo. Ngu beye yoyingo oningga ngu, Anutno newende hamoo yero, enengo oowooyi ma okooyingo. Nguro no yeno eteno. Ngu beye yoyingo oningga ngu, Anutdo nguya oni nenengo ero etoni, ene ootoogero, enengo yano oorowuwo. Ngu oni guraga ngu ene kini. Oni gura enengombo bingami ero okootoni, oowooyi urungga teteku ngu, Anutdo oowooyi dowooro woosoodoni omburo, kootu tewa. Oni enengo oowooyi bingami ma eteku ngu, asa, Anutdo oowooyi bingamidodo teyinowa. Eyingo.
Yisasdo Simooye Bobodi Kumana Yunoyingo
(Matiyu 19:13-15; Mak 10:13-16)
15 Oni simoo baredo simooye bobodi yoyoro Yisas tanggeyimo mayetoyi nguro Yisasdo kandeyi tabayemo yero, kumana yunoweroyimboro. Ene kirikiri onindo ngundiro yeyoro sanggiri tero manggaruyeroyingo. 16 Ngundiro tetoyi, ene Yisasdo simooyeku negoyerootoni, tanggeyimo ombutoyi eyingo. Ye komo ingoyi! Yengo nowoondoye bidodo Anutno yetoyi ngu, simooye bobodibo enengo awanamoye nowoondoye yunootenggoku ngundiro. Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo simoo bare enengo sobowooteku, ngundiro oni nguromu. 17 No yeno hamoo oorengo eteno. Oni ene Anutro newendemo hamoo oorengo ngu ma oorooteku ngu, simooye bobodibo awanamoyemboro nowoondoyemo hamoo tetenggoku ngundiro ma tero ngu, asa, ngu oningga ngu, ene Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo oni simoo bare sobowooteku nguno ma uwa. Eyingo.
Sitowinidodo Oni Tabangonggado Omburo, Yisas Sumoo Inoyingo
(Matiyu 19:16-30; Mak 10:17-31)
18 Naru gurano, sitowinidodo oni tabango gurado omburo, Yisas sumoo inoro eyingo. Oo etuyeroyingo oni gome, no ndawu oo gura gomengga tero ngu, no keta suwooyi sano sugi sugi oruwano? Eyingo. 19 Ngundiro etoni, Yisasdo mande gumi ngandiro eyingo. Ge ndadiro nguro, noya oni gome, ero ete? Anut nangge, ene oni gome. 20 Ge mamana mande ngu, ge kuri kandangero ingoote. Ge buribari ooreko ooreko barese muringga ngu ma tewero, oni ma ureyi kumoowero, oo yakaka ma tewero, oni dobooge goweyi sanggawero mande kootuyisina ma ewero, awanangge tanggeyemo torige kabengo ootoo. Eyingo. 21 Etoni, ngu tabango oningga ngundo mande gumi eyingo. Ngu mamana mande ngu bidodo no kuri simooyemonggo keyoro yade omburo ataga nga. Eyingo. 22 Yisasdo ngu mande ngu ingoro eyingo. Ge oo guranangge ngu ge kuri ma teyingo. Ngu gengo oo ngu bidodo oni songomo uriyoya beye yo. Nguro beyeni ngu bayeteya, angoyi oni ngu yuno. Ge ngundiro tero ngu, asa, gengo oo gome sambo endemo oruwa. Ngundiya teya, ge ombuya, no keneroya endeyo. Eyingo. 23 Ngundiro etoni, ngu tabango oningga, ngu mandega ngu ingoro, newende kowuri oorengo ingoyingo. Ndadiro nguro, enengo sitowini beyeni urungga nguro ingoro. 24 Yisasdo ngu oni tabangongga nguro newendemonggo ingooteku ngu, enengo beye sitowini nguro biyomi ingowoku ngu, kenoro eyingo. Oni sitowiye urunggadodo ngu, ene nowoondoye bidodo Anutdo hoorooweyerootenggoku, nguno uweroyi kowuri urungga. Oni beye sitowiyedodo ngu, ene nowoondoye bidodo enengo beye sitowiye, ngundo hoorooweyerowa ero nowoondoye bidodo nguno yetenggo. 25 Nguro ngu, bo urungga ngu nggusi newendekuri uweroyi ngu kowuri. Ene beye sitowidodo oni ngu, newende bidodo beye sitowinimo yero oorooteku ngu, ngu oningga ngu, ene Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo simoo bare sobowooro oorooteku, nguno uweroyi ngu kowuri oorengo. Ero eyingo. 26 Ngundiro etoni, oni simoo baredo ngu mandega ngu ingoro eyingo. Ngundiroga ngu, onendo ene mete suwooyi sano keta oruweroyiga ngu yowa? Eyingo. 27 Yisasdo enengo ingonduduni ingoro, mande gumi eyingo. Oo onindo ma teweroyi ngu, Anutdo ngu oo ngu ene mete temukowa. Eyingo. 28 Ngundiro etoni, Pitando eyingo. Noore noorengo ende oo sitowinani ngu bidodo yokomukoro, noore mayero ge kenggeroro endeyooteto. Eyingo. 29-30 Ngundiro etoni, Yisasdo mande gumi eyingo. Hamoo oorengo no yeno eteno! Oni bidodo Anutro mandeni koyi teweroyi ngaro ingoro, nguro ene enengo ende, ya, bareyi, simoongo, konebeyi, eweyi, nemi, ngu yoyokoro mayetenggo. Ngu oo yokowonggoku, ngu Anutdo wendangero oo urungga oorengo ataga yunoro, ko kootuyisina naruno nguya yunootoni, ene nguno suwooyi sano keta oruweroyimu, ngu yowanggo. Eyingo.
Yisasdo Enengo Kumooro Ko Ootoogeweroyi Nguro Tambu Kabusayiga Eyingo
(Matiyu 20:17-19; Mak 10:32-34)
31 Yisasdo enengo kirikiri oni kande eraya kegidemboro eraya yoyoro, songo oororo ero eyingo. Ingoyi, noore Yerusalem oorewato. Anutro ingondudu eyingo onindo, Oni Nangoni, nguro mande ero nakangoyingo ngu bidodo engge yeni tunootewa. 32 Ene yoro oni sowe gidarega Yuda oni kini ngu kandeyemo yero yunootoyi, ngundo kootuyisina, mandeni biyomi ero utoro, yomooyinoro, mukendoro, gisaruboro utoro, ureyi kumoowa. 33 Ene naru kabusagomo, ene merenonggo ko ootoogewa. Eyingo. 34 Ngundiro etoni, enengo kirikiri onikundo ngu mandega nguro muri nowoondoyemo ma himi yetoni ingoyingo. Kirikiri onindo ngu mandega Yisasdo eteku, nguro ingondudu gome ma teyingo.
Yisasdo Oni Doongeyi Kiringongga Yomosiyoyingo
(Matiyu 20:29-34; Mak 10:46-52)
35 Yisasdo ene Yeriko ende namoko mayeyingo. Oni doongeyi kiringongga oore dabemimo ootooro, ngunonggo ene oni simoo bareno beye ooro ngguyinggayi tero, kira ero oruwo. 36 Ngu oni doongeyi kiringongga, ngundo ingoworomu ngu, oni simoo bare oowooyingga oorengo mayetoyi, ngguye ingoro, nguro ene oni sumoo yunoro eyingo. Ngu oni ngu ndawu ooga tetenggo? Eyingo. 37 Ngundiro sumoo etoni oni songokundo, ngu oni doongeyi kiringonggakuno eyingo. Nasaret oni Yisasga ngundo mayete. Eyingo. 38 Nguro ngu, oni doongeyi kiringonggaku ngundiro ingoro, ene meno ero eyingo. Yisas Dewitro osiyi, ge noro nowoondoyi tenuno! Eyingo. 39 Oni koretewonggokundo manggaruwooro eyingo. Ge nenete! Etoyi, ene ngu ma ingoro ingoro, ene meno urungga ero eyingo. Yisas Dewitro osiyi, ge noro nowoondoyi tenuno! Eyingo. 40-41 Ngundiro meno etoni, Yisas ingoro, omburo dikaro eyingo. Ngu oningga ngu yoya, no tanggenemo ngano ombuyi! Etoni, oninggaku yoro Yisas tanggeyimo ombutoyi, Yisasdo sumoo inoro eyingo. Nondo ndawu ooga tenggunowero ingoote? Ero sumoo etoni, ngu oni doongeyi biyomingga, ngundo mandeni gumi eyingo. Urungga Oo Bidodo Simburi Simbune, no doongetero, mera oo kenowero ingooteno. 42 Etoni, Yisasdo eyingo. Doongeteya keno! Gengo nowoondogemo hamoo teyingongga, ngundo yomosinggerootoni, ge ko mete tete. Eyingo. 43 Yisasdo ngundiro etoni ngu, oni doongeyinggaku sodedomangge metemi tero doongeteyingo. Ene doongetero mera kenoro, Yisas keyoro endeyoro, ene Anutro bingami urungga oorengo ero okooyingo. Oni simoo bare ngundiro kenoro ngu, ene nguya Anut oowooyi bingami ero okooyingo.