19
Sakiyasro Mande
Yisas oororo, Yeriko ende newendemo uro, oorowuwero teyingo. Yeriko nguno oni gura oruwoku, ngu oowooyi Sakiyas. Ene ngu Gabumanro beye yoyingo oningga nguro tabango, ene digi beye sitowinidodo. Ene Yisas kenoro ingoweroyimboro Yisas ngu onendo ero, nguro kenowero hahangero oruwo. Ene oni simoo bare urunggado doobengootoyi, nguro ene ma kenoweroyi teyingo. Ene oni ootuwoo oorengo tondongo nguro ene Yisas kenoweroyi kini. Sakiyas ingoyingo. Yisas ngu, ene ngu oorega ngu keyoro ombuwa, ero ingoyingo. Nguro ene koretero kendutero oororo, de oorero ngunonggo gome kenowero, ero teyingo. Yisasdo ngu oorega, ngu keyoro yade omburo, Sakiyasdo oruwoku degaku damonimo omburo, randoro de sanganimo doongetero, kenoro eyingo. Sakiyas, ge sodedo merako ombu! Ataga no komo gengo yano geya oruwaro. Eyingo. Sakiyas ngundiro ingoro, ene sodedomangge somooruruwooro merako omburo, ene newendemonggo oni oni tero, nguro Yisas yoro, enengo yano oorowuyingo. Oni bidodo ngundiro kenoro, sanggiri tero boguwooro eyingo. Yisas kenoyi! Ene weti mbumbuwadodo oni Sakiyas, nguro yano uro, nguya oorooteriku eke! Eyingo. Sakiyas ene Yisas kenoro, enengo weti mbumbuwa tewoku, nguro ingoro, newendemo hamoo tetoni yowoorengoyingo. Nguro Sakiyas ootoogero dikaro, Urungga Oo Bidodo Simburi Yisasno eyingo. Oo Bidodo Simburi Urungga, ge ingootooga, no nenengo oo bidodo kewooro oorengo wesoowooro, gumi gura ngu angoyi oni bayetero yunowano. Ene nondo oni gidaregaro beye oo kingo ganayeroro yowonoku ngu, nobana gumi ataga tambu namoraya namoraya yunowano. Eyingo. Yisasdo ngu ingoro, mandeni gumi eyingo. Ataga Anutdo nga yano oni simoo bare nga yoyoote. Ndadiro nguro, nga oningga nga, ngu Ebarahamro osiyi gura. 10 No Oniro Nangoni, nondo oni oonootero oorootenggoku ngu ereweyeroro ko yoyowero ombuwono. Eyingo.
Ko Oni Kande Eraya Beye Yoyingo Ero Nguro Mande Adingayi
11 Yisas Yerusalem ende namoko mayetoni, nguro oni simoo bare ngandiro ingoyingo. Ataga, Yisas Yerusalem oorero utoni ngu, Anut enengombo sobowooweroyi naruwo ataga tunootewa, ero ingootenggo. Nguro oni simoo bare enengo mande ingootoyi, Yisas mande adingayi gura eyingo. 12 Ene ngandiro eyingo. Naru gurano, oni urungga ene oriroko ende gurano toongewero, nguno ene oowooyi urungga oo bidodo sobosobo koreteyingo oowooyi ngu etoyi, ene ko mayewa. 13 Ngu oningga, ngundo enengo ko oni kande eraya negoyerootoni ombutoyi, beye 20 Kina ko oni guranangge nangge yunoro eyingo. Ye nga beye ngando ko teya nguro gumi yoya soweyoya yeyadoyiga, no ko yowoorengoro mayero yeyowano. Eyingo. 14 Enengo ende gobooro onikundo oo sobosobo tewero toongewoku, nguro ene ngu oningga ngu yokoyingo. Ngundiro nguro, ene enengo oni gidarega sureyerootoyi, keyoro, saro eyingo. Nga oningga ngando oni urungga tero noorengo sobosobo koreteyingo oodoni, ngu ma ingowato. Eyingo. 15 Ene ma ingoro, nguro ene oo bidodo sobosobo koreteyingo orini, ero rogo tewonggo. Oni urunggado mande ngundiro ingoro, arisa, yade yade enengo merako ko mayeyingo. Oni nondo kuri beye yunowonomu, ngu negoyerootoyi, mayetoyi eyingo. Nondo kuri beye yunowonoku ngu koyi tero, nguro gumi ndadiro yowonggoku, ngu etoyiga, ingoowe eyingo. 16 Nga, koreteroga ngundo mayero eyingo. Urungga, gedo kuri beye doobe eraya (20 Kina) nunootoyi, ngundo ko teroodoowe, nguro gumi yowonoku ngu, onibiga (200 Kina) tunootewo. 17 Ngundiro etoni, ngu oni urungga ngundo ingoro, gumi eyingo. Ge ko oni gome! Ge ko gome yanggango tewo! Ge oo bodaga ngu gome sobowooro koyi tewo. Ngundiro nguro, no ge goyewe oni urungga tero, ende kande eraya nguro sobosobo oruwa. Eyingo. 18 Arisa, Ko oni erayayiga ngundo omburo eyingo. Urungga, kuri gengo beye doobe eraya (20 Kina) nunoyingoku, no ngundo ko tero, gumi yoro yeroodoowe, doobe kande eraga (100 Kina) tunootewo. Eyingo. 19 Ngundiro etoni, asa, oni urunggakundo gumi eyingo. Gome oorengo! No ge goyewe oni urungga tero, ende kandegura nguro sobosobo oruwa. Eyingo. 20-21 Asa, ko oni kootungga ngundo omburo eyingo. Urungga, ge kuri doobe eraya (20 Kina) nunoyingomu ngu nga. No nga yoro, oororo, torige towimbo doobemooro oongootoowe oorooteku nga! Ndadiro nguro, no ge geyootenoku ngu, ge oni sanggiri nguro, oni gurado oo yetoni ngu, gedo ngu ooga ngu yoote. Oowari oni gurado miteku ngu, gedo oo ngu sero engge yoote. Ngundiro nguro, no gengo sosorero nguro yetoowe ooroote. Eyingo. 22-23 Ngu oni urungga oo bidodo sobosoboga, ngundo sanggiri urungga tero eyingo. Ge ko oni biyomi oorengo! Gengo mandege, ngundo goyeni, ge mandedodo tete. Ge ingooteku ngu, no oni sanggiri oo oni songombo yetenggoku ngu no yooteno. Oni songombo oowari mitenggoku ngu, nondo ngu sero yooteno, ero ete? Ndawugaro ge noro beyega nga, oni beye yowooraringoweroyi oni yunootoyi, ngundo ko tetoyi, no omburo, nenengo beye nga gumi yoro, nguro duwoo nguya gura yoweroyi? Ero eyingo. 24 Ngu oni urungga ngundo oni tanggeyimo dikayingokuya eyingo. Ye ngu beye doobe eraya (20 Kina) ngu sobiyoya, oni beye onibiga (200 Kina) ngu inoyi! Eyingo. 25 Ngundiro etoni, ngu onikundo, oni urunggakuno eyingo. Urungga, nga oningga nga, ngu ene onibiga (200 Kina) kuri yowo! Eyingo. 26 Oni ene ingondudu gidarega Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo simoo bare enengo sobowooteku, nguro muriye sowoongga watayi, asa, Anutdo ngu enengo ingondudu ngu soweyoro urungga inowa. Asa, ene oni gura ngundiro ingondudu bodaga ngu oodoni nguro ma koyi tero ngu, asa Anutdo enengo ingoyingo bodagaga ngu bidodo yoro yokowa. 27 Ene noro mundi oni, ngundo no enengo sobosobo ma oruwero ewonggoku, ngu oni ngu yoyoya, ngano ombuya, nenengo doongenemo yureyiga kumooyi. Eyingo.
Yisas Yerusalem Endemo Bingami Ngguyidodo Oororo Uyingo
(Matiyu 21:1-11; Mak 11:1-11; Yon 12:12-19)
28 Yisasdo ngu mande ngu ero yokoro, ene ootoogero koretero ene Yerusalem oorowutenggoku oorega ngu keyoro oorowuyingo. 29 Yisas yade yade oororo Betipas ko Betani ende erayaga ngu namoko mera puri oowooyi Olib, ngu damonimo mayero, ngunonggo enengo kirikiri oni eraya sureyerootoni, koretero oorowuworiyo. 30 Yisasdo kirikiri oni erayaga nguya ero eyingo. Yari andu endegano anduno ooroya, uya Hos gura oowooyi Donggi duriyo gura gosiyootoyi oorooteku ngu, gurado kuri ngu sanganimo ma bibiteyingongga ngu kenoya, yoya omburi. 31 Ngu Donggiga nguro kimbonayi wesiyootoriga, oni gurado ewaku ngu, yari ndawugaro ngu wesiyoro yowero, eya etoningga ngu, yari ngandiya eri. Urungga Oo Bidodo Simburi, ngundo ko tewero ngundiya eya yoya omburi. Eyingo. 32 Asa, kirikiri oni erayagaku mande ngundiro ingoro oororo, oo bidodo Yisasdo ewoku, ngundiro nangge kenoworiyo. 33 Kirikiri oni erayagaku, ene Donggi duriyo kimbonayinggaku wesiyowootori, nguro simbukuriyibo yeyoro, sumoo eyingo. Yari ndawugaro ngu Donggi nangoningga ngu wesiyooteri? Eyingo. 34 Kirikiri oni erayagakundo gumi eworiyo. Urungga Oo Bidodo Simburi, ngundo ko tewero ewokuro eworiyo. 35 Arisa, kirikiri oni erayagaku Donggi nangoni duriyogaku yoro Yisasno ombuworiyo. Ngundiro tero, yoro omburo, enengo towikumba ngu Donggi duriyogaku sanganimo yomiyingo. Ngundiro yomitoyi, Yisasdo ngu sanganimo bibiteyingo. 36 Yisasdo Donggi sanganimo bibitero oorowutoni, asa, simoo baredo enengo nengguro andangero oorekanare yomitoyi, Donggi ngu sanganiwoore oorowuyingo. 37 Yisas yade omburo, Olib puriwoore ooregaku yokoro uyingo. Ngundiro utoni, asa, Yisas enengo kirikiri onikuya oni songo urungga nganoku nguya, ene Yisasdo bibitero utoni, kenoro, ene oo bidodo onindo ma teweroyimu ngu tetoni kenoyingoku, nguro ingondudu tero, nguro ene damoni yero, Anut bingami ero okooro, oni oni teyingo. 38 Ngundiro tero, ene meno moguru tero eyingo. Noore enengo bingami ero okoowato! Anutdo kumana nga oni sobosobo koreteyingongga nga inootoni, ene Oo Bidodo Simburi Urungga, ngu oowooyimo ombuteku ngu! Oni bidodo Sambo endemo oorootenggoku nguya, ene komo Anut urungga awuno oorengo oorooteku, nguro oni oni teya, bingamini duridarinidodo teyingo! Eyingo. 39 Yisasro kirikiri onindo ari moguru tetoyi, Parisi onindo kewooroyemo ootooro, ngunonggo ngundiro yeyoro Yisasno eyingo. Oo etuyeroyingo oni, gengo kirikiri oni kenggemo oni nga manggaruyeroya etooga, ari moguru nga yokoyi! Eyingo. 40 Ngundiro etoyi, ene Yisasdo gumi ero eyingo. No yeno hamoo eteno! Ene manggoye gosiyoro nenetetoyi ngu, arisa, digi merako nga enengombo ero moguruwoowanggo! Nondo nga oni nga manggoye ma gosiyerowano. Ene komo Anut oowooyi ero okoowanggo. Eyingo.
Yisasdo Yerusalem Endeboro Sendoyingo
41-42 Yisas ende namoko tunootero, ene Yerusalem ende kenondadangero, oni simoo barero sendoro eyingo. Ye Yerusalem oni simoo bare gowugowurongo! Nondo ombuwonomu ngu, ye nowoondoye imakeyingo muri ngu, ye Anutya gobooro yeyi etoowe, ene ye nguro ma ingondudu tetenggo. Ene ye yokootoyi, nguro Anutdo oo doongeyemo oongooyunootoni, ye ma kenowonggo. Ene ataga ngu naruni kini teteku nga! 43 Ye ingoyi! Kootuyisina, naru gura tunootewaku nguno, yengo mundi oni ngu omburo, ebe urewero pawayeroro, mere sero woodoo yero, ende newendemo uro ye bidodo pawayeroro yutomukowanggo. 44 Ngundiro tero, ene ye yengo simoo namboye nguya yomburiyeroro yoyokowanggoku ngu, ngu nguya kowuri koorowooro oruwanggo. Ene yengo digi gura yokootoyi, digi dobooyi sanganimo ma oruwa. Ndadiro nguro, ye Anutdo naru ngano omburo yoyoro hoorooweyeroweroyi ngu ma ingowonggoku nguro. Eyingo.
Yisasdo Tembelno Oni Oo Uriyoro Beye Koyi Tetoyi Oweyeroro Tembel Yomosiyoyingo
(Matiyu 21:12-17; Mak 11:15-19; Yon 2:13-22)
45 Ngu naruno, Yisasdo yambo ya oowooyi Tembel ngu newendemo uro, simoo bare yeyondandangetoni, oo uriyoro yoro, oororo omburo tetoyi, ngu oweyerootoni, oorero sayingo. 46 Yisasdo ero eyingo. Anutro mandeno ngandiro nakangoyingo. Noro ya ngu yemboongeweroyi ya nangge oruwa! Eyingo. Ngundiromu, ene yendo ngu yeyi yakaka oniro kombiteyingo digi wondokoyi ngundiro tete. Eyingo. 47 Yisasdo naru bidodomo, Tembel yano mande muri gomemu ero etuyeroro oruwo. Ene Anutno wooro yeyingo oni nguro sobosobo mamana mande etuyeroyingo oni, ko Yuda simoo barero tabango oni, ngundo ureyi kumooweroyimboro oore ereweyingo. 48 Ene oni simoo bare bidodo Yisasro mandeni ingoweroyimboro yanggango yetoyi, nguro ene teweroyi kini. Ngundiro nguro, tabango oni ene Yisas ureyi kumooweroyi oore gura ma kenoyingo.