20
Tabango Onindo Yisasro Koni Nguro Sumoo Inoyingo
(Matiyu 21:23-27; Mak 11:27-33)
1-2 Naru gurano, Yisas Tembelno muri gome etuyeroro, mande mesarango ngu simoo bareno wesiyoro ero oodoni, nguno Anutno wooro yeyingo oni, nguro sobosobo, mamana mande etuyeroyingo oni, ko Yuda simoo barero tabango oni, ngundo Yisasno omburo eyingo. Ge nooreno e. Ge ndawu sunggiga geno oodoni, ge ngunonggo ngu kongga ngu tete? Onendo sunggi ge gunowo? Eyingo. 3-4 Yisas enebana mandeye gumi eyingo. No nguya no mande guraro ye sumoo yunowero, ye nono eyi. Yondo sonoyeroyingongga ngu sambo endeboromu, ngundi merako oniromu nangge, bine? Eyingo. 5-6 Arisa, enengo nangge mande ero ingoro eyingo. Sambo endeboromu ewatoku ngu, enendo nooreya ewa. Ndadiro nguro, ye nowoondoyemo hamoo kini, ero ewa. Noore ngandiro ewatoku ngu, oo merako oni simoo barero ewatoku ngu, asa, simoo baredo sanggiri tero, digi yoro, ngundo noore yureyi kumoowato. Ene Yonro ngu nowoondoyemonggo ngandiro hamoo ingootenggoku ngu, Yon ngu Anutro ingondudu eyingo oni gura. Eyingo. Ngundiro nguro, ene Yisasno mandeni gumi eyingo. Noore ma ingooteto. Ngu sono gimuyunoyingo mandega ngu Yondo, ndanonggo yoro mayewo. Eyingo. Ngundiro etoyi, Yisasdo ngu oni tabango nguya gumi eyingo. Ngundiro nangge, no ndawu sunggigano ko tetenoku, ngu yeno ma ewano. Eyingo.
Oowari Ko Oni Sobosobo Biyomi Nguro Mande Adingayi
(Matiyu 21:33-46; Mak 12:1-12)
Asa, Yisasdo ootoogero, ene nga mande adingayingga nga simoo bareno eyingo. Naru gurano, oni gurado Wayin kongga tero miyingo. Ene ngu Wayin kongga ngu, ene oni gidaregado sobowooya beye koyi teyi ero eyingo. Ngundiro tero, ko simburi ngu (Anutdo) ene toongero, ende orirokono naru pirungga nguno oruwo. 10 Wayin engge yoweroyi naruwomo, ko simburigakundo ko oni gura sureyootoni, enengo Wayin kono ko oni ko tewootoyi nguno oorowuyingo. Ko nguro oo engge gura inootoyiga, yoya ombuni, ero sureyoyingo. Ene kono ko onikundo ngu oninggaku dowooro utoro sureyootoyi, kingo kande enengo oni urunggaku tanggeyimo oorowuyingo. 11 Ngundiro tetoyi, ko simburigakundo ko oni gura sureyootoni oorowuyingo. Kono onikundo ngunggaku nguya dowooro utoro yokoro sureyootoyi, kingo kande enengo oni urunggakuno oorowuyingo. 12 Oni urunggakundo enengo ko oni tambu kabusayiga ngu soweyootoni oorowuyingo. Kono onikundo ngu ko oningga nguya utoro okooro kanggaroko oorongootoyi uyingo. 13 Ngundiro tetoyi ngu, ko simburi ngundo ingondudu tero eyingo. No ndadiro tewano? No nenengo nangone guranangge (Yisas) no nguro gome ingootenoku nga sureyootoowe oorowuwa. Ene nenengo nangone kenoro ene sosorero, enengo manggowo ingowanggo. Eyingo. 14 Ngundiro soweyootoni, omburo, ene oni kono ko tero oruwonggoku, ngundo doongetero, ko simburiboro nangoni kenootoyi ombutoni, enengo nangge mande ero eyingo. Ngu oningga ngundo ngu kootuyisina eweyimbo oo ngu bidodo enendo yomukowa. Ngundiro nguro, noore ataga ene ureye kumoowa. Ngundiro tero ngu, asa, nga kongga nga, ngu oode noorengo yowato. 15 Ngundiro ero, sobowootoyi ombutoni, dowooro okooro, kanggaroko oorongooyi utoni, owero uro nguno utoro, ureyi kumooyingo. Arisa, Wayin kongga ngu simburibo ngu oniku ndadiro teyunowa? 16 Wayin ko simburi, ngundo ngu ko oniku bidodo yureni kumoomukootoyi, ngu Wayin kongga ngu oni songo gidarega yunowa. Ngundiro etoni, ngu oniku ngu mandega ngu ingoro gumi eyingo. Enengo ko sobosobo oni ngundo ngundiro muri ngu ma tewanggo. Eyingo. 17 Yisasdo yeyondandangero eyingo. Ngu mandega Anutro mandeno oorooteku, nguro muri ngu ndadiro? Nga Anutro mande nakangoyingo ngano oorooteku ngu hamoo bine, asa, mande adingayi nguno ko oni biyomi enengo nangoni ureyi kumooyingo ngu nguya hamoo.
Nga ya nomonimboro u nongginingga ko onindo andangero yokowonggo. Ngungga ngu ya nomonimboro u nonggini koreteyingo. Eyingo. (Sam 118:22)
18 Oni bidodo songo songo Krayis Yisas kootu inoro ngu, ene ngundiro tero, ene ya nomonimboro u nongginingga, ngu sanganimo sorero, ene biyomi yewa. Ko biyomi tetoni, nguro ngu Krayis ko uriyi gumi biyomi teyunowa. Ngundiro nangge, ya nomonimboro u nonggini koreteyingo, ngundo ngu oningga ngu sanganimo sorero utoro yomburiyootoni, sosorango oorengo yewa. Ero eyingo. 19 Mamana mande etuyeroyingo oni, ko Anutno wooro yeyingo oniro sobosoboku, ngundo ngu ingowonggoku, ngu mande adingayingga nguno ko oni oo biyomi tewonggoku ngu, Yisasdo ene yosanggawero ete. Ngundiro nguro, ngu narungga nguno nangge dowooro ureyi kumoowero terogo, ene oni simoo barero sosorero, nguro yokoyingo.
Ngu Onikundo Digi Beye Gabumanro Tabango Koreteyingo Inoweroyi Nguro Yisas Sumoo Inoyingo
(Matiyu 22:15-22; Mak 12:13-17)
20 Mamana mande etuyeroyingo oni, ko Anutro wooro yeyingo oniro sobosobo, ngundo Yisas ureyi kumoowero oore erewero, nguro ene oni gidarega sureyerootoyi, omburo Yisas kenondadangero sobowooyingo. Ngu oni ngu enengo muriye biyomi ngu oongooro, ene oni gome nenengo eya eyi, ero godange teyingo. Ene Yisasdo mande biyomingga etoningga, nguro dowooro, Gabuman mande wirikoyunoyingo onino yeweroyimboro ngundiro teyingo. 21 Ngu onikundo Yisas sumoo inoro eyingo. Oo etuyeroyingo oni, noore ingootetoku ngu, gengo mandege ngu gome nenengo oorengo. Ge Anutro mande gome nenengo nangge oni simoo bare bidodomo etuyeroote. Ge oni goweye nangge ma kenoro ingoote. Kini, ge oni nowoondoye wirikoyeroro kenoote. Nguno noore ingootetoku ngu, gedo Anutro mande hamoomu nangge nenengo etuyeroote. 22 Ge ndadiro ingoote? Noore Gabuman oni (Takis) beye inoweroyi ngu mete inowato, ngundi Anutno beye yewato, bine? Eyingo. 23-24 Ngundiro etoyi, ene Yisasdo enengo mande godange etenggoku, ngundiro ingoote. Nga oni ngando, ene no towootowoonerowero etenggo. Nondo guraro etoowe ngu, asa, enendo nosina mande sanggawero ewanggo. Ene ngundiro ingoro yokoro, enebana eyingo. Beye gura no etunerootoyiga kenoowe. Ngu Gabuman tabango gabogaboyi, ko oowooyi nguno oorootekungga ngu, oone oowooyi nakangootoyi ooroote? Etoni, ngu enendo gumi eyingo. Ngu Gabumanromu. Eyingo. 25 Etoyi, Yisasdo eyingo. Arisa, Gabumanro oo ngu Gabuman inoyi. Anutro oo ngu, Anut inoyi. Eyingo. 26 Ngundiro etoni, ene Yisas sodedo simoo bare doongeyemo dowooweroyi nguya kini. Ene bidodo Yisasro mandeni nguro ingondudu urungga tero, ingoyingomu ngu nenengo, nguro ene mandeni gumi gura ma eyingo.
Oni Kumooro Ko Ootoogeweroyi Nguro Yisas Sumoo Inoyingo
(Matiyu 22:23-33; Mak 12:18-27)
27 Sadusi oni ngundo oni kumooro ngu, ene ko ma ootoogewa, ero nowoondoyemo hamoo ingootenggo. Naru gurano, Sadusi oni gidaregado omburo Yisasno ngandiro eyingo. 28 Oo etuyeroyingo oni, Mosesndo mande gura ngandiro nakangoyingo. Oni bare yoro oode, ene simoongo kinimo kumootoni ngu, ene kootuyisina, koneyombo ngu barega ngu yoro, bareyi tero oruwa. Oode, nangoni tero, banemboro nangoni, ero ewa. 29 Arisa, oni simoonggoro gura ngu kandegura gidemboro eraya oruwonggo. Koretero bayega, ngundo bare yoro, simoongo kini oode kumoowo. 30 Arisa, erayayiga ngundo ngu barega ngu yoro oode, ene nguya kumoowo. 31 Kootuyisina, ngu koneyari kabusayiga oode ngu barega ngu yowo. Ngundiro nangge, ngu oni simoonggoro kandegura gidemboroga ngu bare guranangge ngu yoro simooye kini, kingo yoro, oode kumoomukoyingo. 32 Kootuyisina, ngu barega nguya simoongo kini kingo kumooyingo. 33 Arisa, oni kumoononggo ko ootoogeyingo naruno ngu, barega ngu kameyi oorengo ngu oone? Kuri ngu oni simoonggoroga ngu bareye guranangge nguro. Ero eyingo. 34 Ngundiro etoyi, Yisasdo mande gumi eyingo. Nga naruno ngano, ngu oni bare yoro, kameyi bareyi teweroyi murini ngu tetenggo. 35 Ene oni bidodo Anutno nowoondoye hamoo teyingongga ngu, naru wengamo, ene ko keta ootoogero sambo endemo oruwanggo. Ngu naruno ngu, ene ko ma ebe yoyootero erambarisa ma tewari. 36 Kini, naru gurano, ko ma kumoowanggo. Nguno, ene Anutro Engel oni ngundiro tero oruwanggo. Ene Anutro simoongo tero oruwanggo. Ngundiro nguro, Anutdo merenonggo yokutuyerootoni ko ootoogewanggo. 37 Mosesndo nguya oni kumoononggo ko yokutuyerowa, ero etuyeroyingo. Kurimi, Anutdo de bodagano de soru tunootero ngunonggo Mosesno ngandiro eyingo. Ataga nga naruno ngano, no ngu gengo osi osingge Ebaraham, Ayisak, ko Yekob ngu Simbuye Anut, ero eyingo. Anutdo Mosesya mande eyingo. Osi osingge kuri kumooyingomu, enengo gaboye ngu ataga sambono keta oorootenggo. 38 Anutga ngu oni kumooyingo nguro Anut kini. Kini, oni simoo bare Anutro nowoondoyemo hamoo tero kumoowanggoku ngu, nguro gaboye keta sugi sugi Yisasya oruwanggo. Anut doongeyimo ngu oni nowoondoyemo hamoo teyingomu, ngu ataga keta oorootenggoku, ko kuri kumooyingomu nguro gaboye keta oorootenggoku nguro Anut nguya. Eyingo. 39 Yisasdo ngundiro etoni, asa, mamana mandero oni gidaregado mandeni gumi eyingo. Oo etuyeroyingo oni, ge hamoo nenengo mande enggemo ero ete. Eyingo. 40 Nguro ene sosorero, Yisas ko ma sumoo inoyingo.
Yisasdo Parisi Oni Krayis Oowooyingga Nguro Sumoo Yunoyingo
(Matiyu 22:41-46; Mak 12:35-37)
41 Yisasdo eyingo. Onindo noya ngandiro etenggo? Krayis ngu Dewitro osiyi nangge, ero etenggo? 42-43 Ene ngundiro ero nguro Anutro yambo bukno ngu Dewitdo enengombo Krayisya eyingo.
Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo noro Simbune urungga ngandiro eyingo. Ge kandene koondosina bibite. Kootuyisina, gengo mundi oni yoyewe gengo kengge damonimo wata yenggunowano. Eyingo. (Sam 110:1)
44 Dewit enengombo ngu ewo. Oo Bidodo Simburi Simbunani Urungga. Eyingo. Ndadiro nguro, enengo osiyi tewa? Eyingo. Dewitdo ngu ko uriyoro yoyoweroyi oni tunooteweroyiga, Krayis, nguro ero eyingo.
Mamana Mande Etuyeroyingo Oni Nguro Muriye
(Matiyu 23:1-36; Mak 12:38-40; Luk 11:37-54)
45 Ngu naruno, oni simoo bare bidodo oode, Yisasro mandeni ingootoyi, Yisasdo enengo kirikiri onino, ero eyingo. 46 Ye mamana mande etuyeroyingo oni nguro ingonda teyi! Ene towikumba piru piru yemuro endeyowero gome ingootenggo. Ene yowuru musiyomo simoo baredo bingamiye ero okooweroyi, nguro gome ingootenggo. Ene yambo yano oni doongeyemo, amuno koretero bibitewero gome ingootenggo. Ene oo simbo urungga kayingo naruno, yaba koreteyingo nguno bibitewero nguya gome ingootenggo. 47 Oni doongeyemo ngu oni nenengo gome, ene nowoondoyemo ngu Anutro ma ingootenggo. Nguro, ene bare wabu ngu ganaganayeroro yemboongeyingo piru piru tetoyi, Anutdo bare wabu ngu hoorooweyeroni, ero tetenggo. Ene torige kombi tero, nguno bare wabu nguro ya, oo sitowi bidodo ganaganayeroro, gasiyoro yoyunootenggo. Ero eyingo.