21
Bare Wabu Angoyinggado Enengo Beyeku Bidodo Anutro Koro Yeyingo
(Mak 12:41-44)
Yisas doongetero yeyootoni, oni beye sitowiyedodoku Anutro yambo yano (Tembel) Pawusno beye urungga kingo duwoo yetoyi yeyoyingo. Ene bare wabu angoyingga nguya kenoyingo. Ngundo enengo beye bobodi erayagaku ene eraya eraya yoro, oororo Pawusno yeyingo. Nguro Yisasdo kenoro ingoro eyingo. Hamoo oorengo no yeno eteno! Nga bare wabuga, ngando oni pawusno beye urungga yetenggoku, ngu dagayeroro, enendo urungga oorengo yete. Ndadiro nguro, oni nga bidodo ene beye urungga enengo yano ooroote. Ene ngunonggo gidarega andangero, yoro omburo, Anutro koni nguro yetenggo. Ene nga bare wabuga nga, ngu ene hamoo ooni kinimu. Ngundo enengo beyeku ngu bidodo yoro omburo yete. Ene oowari uriyoro neweroyi gura kini. Eyingo.
Yisasdo Oo Kowuri Urungga Oorengo Kootuyisina Tunootewa, Ero Eyingo
(Matiyu 24:1-14; Mak 13:1-13)
5-6 Yisasro kirikiri oni gidaregado yambo ya oowooyi Tembel nguro mande eyingo. Nga Tembelga nga, ngu onindo kuri digi oo gome wadori yero oo ngu kingo sumangeno Anutno yetoyi, ngundo ngu Tembel ya irosarani teyino. Etoyi, Yisasdo ingoro gumi eyingo. Ngu oo ngu ataga kenootenggoku ngu, naru gura tunootetoni, digi gura yokootoyi, digi gura sanganimo ma oruwa. Onindo ngu bidodo usosowooro, dorowooyi merako uwanggo. Eyingo. Ene Yisas sumoo inoro eyingo. Oo etuyeroyingo oni, ngu ooga ngu ndadiboro tunootewa? Nguro naruwo namoko tetoni, noore ndawu sunggiga kenoro, noore nguno ingowato. Narunggaku namoko tete, ero ingowato? Eyingo. Ngundiro etoyi, Yisasdo mande gumi eyingo. Ye komo ingonda teya oodoyi, oni songombo ye ma ganayerowanggo. Kootuyisina, no oowoonemo, oni oowooyingga oorengo mayero, ye ganayeroro ewanggo. No nga Anutdo noore yoyowero sunggi yeyingo oningga nga nangge, Krayis gura kini. Ngu hamoo! Naru namoko tete, ero ewanggo. Ye ngundiro ingoro ngu, ye oororo, ngu ma keyoro oorowuwero. Kootuyisina, me ebe urungga teweroyi mande binga ye ingowanggo. Oni rongge ebe nguya tero, nowoondoye songo songo yero, buribari oodoyi, ye ngu ingowanggo. Ye nguro ma sosorewero. Oo ngundiro ngu bidodo koretero ombumukoro yokowa. Naru wenga, ngu narunggano, nguno sodedo ma tunootewa. Eyingo. 10 Asa, ngu naruno, Yisasdo ngu mande ngu soweyoro eyingo. Oni sowe gurado ootoogero, oni sowe gidaregaya ebe rongge sambi tero, ebe urewanggo. Merako ngaro sobosobo oni guraro keyimo onindo ootoogero, sobosobo guraro keyimo oniya ebe kendukendu tero, ebe urewanggo. 11 Imimi ururumu nangge mera nga dowooro yokutuwoowa. Mera ngano, oowariro kumooyingo urungga oorengo tunootewa. Sayi ko oo biyomi ururu mera gurano gurano nguya tunootewa. Sambono oo sosoreweroyi sunggi guradiro guradiro nguya tunootetoni kenowanggo. 12 Ene oo ngu ma tunooteyingomo nguno ye noro nowoondoyemo hamoo tetenggoku nguro, onindo ye yodowooro, ye kowuri gura gura yunowanggo. Ene ye yoyoro, yowuru yano mande wirikoyingo onino yoyewanggo. Wirikoweroyi musiyomo, yoyoro, ya biyomimo yoyewanggo. Mera ngaro oo sobosobo onino ko Gabuman onino nguya yoyoro oorowutoyi, ngundo yengo mandeye nguya wirikoyunowanggo. Ngu oo ngu bidodo no oowoonemboro ye teyunowanggo. 13 Ngundiro teyunootenggoku oni nguno, ngu ye Anutro mande keta mesarango ngu eweroyimboro ooreyi yetenggo. 14 Mande nga nowoondoyemo nakangootoyiga nguno orini. Yeno ngundiro muri ngu ombuwero tetoningga ngu, ye nowoondoye buribari ma ingondudu tero ewero, noore ndadiro ewato, ero ma ingowero. 15 Ndawugaro nguro, no nenengombo manggoye yewe tango yetoni, mandeye ingonduduye nguya yewe himi yetoni, ingondudu gomemu ye yunowano. Yengo mundi oni, ngundo yengo mandeye ngu ma utoro, oorongooro yokowanggo. 16 Ngundiro nangge, ene noro nowoondoyemo hamoo tetenggoku ngu, kootuyisina, yengo awanamoye, konebaye, yengo sowisawiye, dobookuriye, ngu bidodobo ye yoyoro, mundi onino yoyetoyi, onindo ye gidarega yureyi kumoowanggo. 17 Oni gura gurado yeya nowoondoye biyomi oorengo yewanggo. Ndadiro nguro, no oowoone ngu yeno oorooteku nguro. 18 Ene yengo tabayemo uye guranangge nguya ma oonootewa. 19 Ye yanggango ootooro ngu, yengo keta suwooyi sano sugi sugi oruweroyiga ngu yowanggo. Eyingo.
Yisasdo Yerusalem Kootuyisina Biyomi Yeweroyi, Nguro Eyingo
(Matiyu 24:15-21; Mak 13:14-19)
20 Yisasdo mande gura eyingo. Ye Yerusalem kenootoyi, me oni mayero, ngundo pawangoro wooriringootoyiga ngu, ye nguno ingoyi. Yerusalem ende yomburiyoweroyi naruwo namoko tete, eya ingoyi. 21 Asa, ngu narungga nguno, oni Yudiyano oorootenggoku ngu, ene sodedo saya, mera pupurimo kombiteyi. Oni Yerusalem endemo oorootenggoku ngu, ene mera songomo sayi. Oni Yerusalem dabemimo diguno oorootenggoku ngu, ende newendemo ma uwero. 22 Ngu narungga ngu, Anutdo weti mbumbuwa gumi yunoweroyi naruwo. Ngundiro nguro, mande bidodo Anutro mandeno oorooteku ngu, engge yeni tunootewa. 23 Ngu narungga nguno, bare kawuyedodo, ko bare simooye owita nono netenggoku, ngu naruno, oni oniyooge! Kowuri urungga oorengo nga meranggano ngano tunootewa. Anutro sanggirini nga oni simoo bareno ngano omburo kutuwooyunowa. 24 Me onindo dugebo yootoongoowanggo. Me onindo gidarega yoyoro, enengo merako saro, ya biyomimo yoyetoyi, nguno oruwanggo. Oni sowe gidaregado Yerusalem ende yanggango sugi sugi soboyeroro, yomburiyeroro oodoyi, oororo, Anutdo me ebe yeni, kiniteweroyi naruno yokowa. Eyingo.
Kootuyisina Anutro Nangoni Oni Kirarongo Ngu Ombuwa
(Matiyu 24:29-31; Mak 13:24-27)
25 Yisasdo mande gura eyingo. Kootuyisina, sambono ogisano, kombono, tootuno nguya sunggi guradiro guradiro tunootetoni kenowanggo. Merako oni simoo bare nowoondoye buribari ingoro, hahangero ingowatu oorengo tewanggo. Ndadiro nguro, wendeyi nguya tambu urungga urungga dokero, tuwi tero ngguyi urungga oorengo utoni ingoro, nguro sosorewanggo. 26 Oo kowuri urungga ngundiro merako ngano ombuwero tetoni, nguro oni simoo bare sosoreyingo urungga oorengo tero, nguro ingondudu tewanggo. Nowoondoyemonggo ngundiro sosoreyingo urungga tero, sambono tootu oo ngu kenootoyi, piparero, mboorombooro tetoyi, ngu kenoro, doongeye toongootoni, gaboye kumoowanggo. 27 Ngundiro oo ngu tunootetoni ngu, asa, Oni Nangoni ngu goobooreno ombutoni kenowanggo. Ngundiro ombutoni ngu, enengo yanggangoni, bingamini ko duridarini ngu bidodo kenowanggo. 28 Kootuyisina, oo ngu tunootewero tetoningga ngu, ye ootoogeya, dikaya, sambosina randoya doongeteyi, Anutdo ye ko yoyoweroyi narunggaku tunooteteku ngu! Ero eyingo.
Kopi Dega, Ngundo Ngu Narungga Ngu Rogowoote
(Matiyu 24:32-35; Mak 13:28-31)
29 Yisasdo mande adingayi gura ero eyingo. Ye Kopi dega ngu kenoya, ko de gidarega nguya yeyoyi. 30 Ye kenootoyi, nungo yero, bubudingo yetoni, ye ngu kenoro ingootenggo. Ataga Kopi enggeweroyi naruwo tunootewero tete, ero ingootenggo. 31 Ngundiro nangge, ye nga oo kowuri etenoku nga, tunootetoningga ngu, ye nguno ingoyi! Anutdo oo bidodo sobowooweroyi narunggaku, ngu kuri namoko tete, eya ingoyi. 32 Ero Yisasdo mande soweyoro eyingo. Hamoo oorengo no yeno eteno! Ataga nga naruno, ye Yuda sowengga ngaro simoo bare nga ma kumoomukoyingomo, nga oo nga bidodo tunootewa. 33 Sambo, mera nga, ngu oororo kinitetoni, ene noro mandene nga, ngu sugi sugi oruwa. Eyingo.
Kirikiri Oni Ene Komo Doongedoongoodoongo Teya Oriyi
34-35 Ngu naruno, Yisasdo ngandiro eyingo. Ene yengomboro ingonda teyi! Kinitetoni ngu, ye sono kowoo nero (biya), ye suwooyi sano wenonoro oruwanggoku, ye goweyeboro oo gura guraro ingonduduyemonggo nguro hahangero oode ngu, muri ngundiro ye wiriyerowaku, ngundiro tero oodoyi ngu, asa, ngu narungga ngu sodedomangge tunooteweroyi, ngu sebabo sodedo nusako urooteku ngundiro oorengo tunootewa. Ngu narungga ngu mera bidodomo oni oorootenggoku, nguno kowuri ngu bidodomo tunootewa. 36 Suwooyi sano, ye komo sobowooya, doongedoongoodoongo teya, ye komo Anutno yanggango oruweroyi, nguro yemboongeya oriyi! Ndawugaro nguro, oo kowuri kootu tunooteweroyi, nguro Anutdo ye yanggango yunootoni ngunonggo yanggango dikaya ngunonggo nowoondoye hamoo teyingongga ngu ma yokowero. Kootuyisina, ye Anut Oniro Nangoni ngu doongeyimo dikawanggo. Eyingo. 37 Naru bidodomo, Yisasdo Tembel ya newendemo simoo bare Anutro mande etuyeroro oruwo. Ene suwoono ngu, Yisas oororo, Olib, mera puringgano nguno wetoro oruwo. 38 Oni simoo bare bidodo suwoononggo oorengo ootoogero, Yisasro mandeni ingoweroyimboro, Tembel yano ngu newendemo uroriyingo.