22
Yudasdo Tabango Onino, Yisas Yootunoro Yunowero Torige Eyingo
(Matiyu 26:1-5, 14-16: Mak 14:1-2, 10-11; Yon 11:45-53)
Oo manongoyingo koongeweroyi ooga oowooyi Yis kini kingo kayingo ngu oowooyi Pasowa naruwo, nguro simbo kayingo kundingiyi tunootewero teyingo. Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi nguro sobosobo, ko mamana mandero etuyeroyingo oni, ngundo Yisas ureyi kumoowero ereweyingo. Ene ngundo oni simoo bare sosorero nguro ene ereremo kini. Setando Yudas Iskariyoot newendemo uyingo. Yudas Yisasro kirikiri oni kegidemboro erayaga nguromu gura. Ngu Yudasga, ngundo oororo, Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi, nguro sobosobo, ko Tembelno kumba ootuwoo oniro tabango nguya mande ero, oore erewero kenoro, ngunonggo Yisas ngu oni tabango ngu kandeyemo windogayi damoni tero yunowa. Damoni tero yunowero, ene etoni, nguro tabango oni ene oni oni tero, nowoondoye guranangge yero, ene Yudas beye inowero eyingo. Ngundiro tetoyi, Yudasdo ngu mete ero ingoro, asa, ene oore ndadirogano Yisas yoro, torige ngu oni tabango ngu kandeyemo yewero, oore ereweyingo. Naru gura oni simoo bare oowooyingga kini, ngu naruno ngu, yootunowero sobowooro oruwo.
Yisasro Kirikiri Oni Eraya Pasowa Neweroyimboro Yomosiyoyingo
(Matiyu 26:17-25; Mak 14:12-21; Yon 13:21-30)
Oo manongoyingo koongeweroyi oo kini kingo kayingo naruwo kundingiyi, Pasowa, ngu tunooteyingo. Ngu narunggano nguno, ene Sipsip nangoni wooro yeweroyimboro ureyingo. Ngu naruno, Yisasdo Pita, Yon, eraga sureyeroro eyingo. Yari ooroya, noorengo Pasowa yomosiyootoriga, noore nguya oo newato. Eyingo. Ngundiro etoni, Pita, Yon eragado, Yisasno gumi eworiyo. Noore ndano oo ngu yomosiyowaro? Eyingo. 10 Etoni, Yisasdo erayagakuya gumi eyingo. Ingori! Yari endemo oororo, ya oni gura kumbe urunggano sono moondoya koorowooya ombutoningga ngu, yari ngu keyoya ooroya, enedodo ya newendemo uri. 11 Yari ya simburiga nguno eri! Oo etuyeroyingo oningga, ngundo geya ewo. Noro ya gumi ndano, no nguno nenengo kirikiri onidodo Pasowa oo newato? Eyingo. 12 Nguno ngu, ene ya gumi urungga awu sanganimo ngu etuyerowa. Nguno ngu, oo neweroyi yaba ko bibiteweroyi yaba nguya oorooteku ngu! Yari ngu ya guminggano nguno Pasowa oo yomosiyori. Eyingo. 13 Arisa, kirikiri oni erayagaku oorowuworiyo. Pita, Yon eraga oororo, Yisasdo oo ewoku, ngundiro kenoro, nguno Pasowa oo ngu yomosiyoworiyo.
Yisasdo Enengo Kirikiri Oni Oowari Kundingiyi Yunoyingo
(Matiyu 26:26-30; Mak 14:22-26; 1 Korind 11:23-25)
14 Pasowa naruwo tunootetoni, asa, Yisas ko enengo kirikiri oni nguya oo neweroyi yabano bibiteyingo. 15 Ngu naruno, Yisasdo eyingo. No nga Pasowa nga yeya newero gome ingoro hahangero oorooteno. Ngundiro terogogo, asa, no ogingo kowuri urungga ngu koorowoowano. 16 No yeno eteno. No ngaromu ko ma nero, ngu ooga ngu engge tetonigo, ngu Anutro endega sobowooteku newendemo nguno ko newano. Eyingo. 17-18 Ngundiro tero, Yisasdo sono tobaga yoro dowooro, Anutno esosootero, yemboongero yokoro eyingo. Ye nga yoya, bayeteya neyi. No yeno eteno! No kootuyisina, Wayin sonoyi ngaromu ko ma nero, Anutro narungga sobowooteku tunootetoni, ngu narunggano, nguno sono ko newano. Eyingo. 19 Yisasdo ngundiro ero, ene oo manongoyingo yoro, Anutno esosootero, yemboongero yokoro, oososowooro yunoro eyingo. Nga ngu, nenengo gowene nondo ye hoorooweyeroyingo yunooteno. No yengo weti mbumbuwaro kumoowano. Nguro ye nero ngu, noro ingondudu tero oruwanggo. Eyingo. 20 Oowari nero yokoro, ene sono tobaga yoro ngundiro nangge dowooro, ero eyingo. Nga sono tobaga nga, ngu noro sidudarone ngu ye hoorooweyeroro wendooteno. Nga sidudaronengga nga, ngu sunggi mande keta Anutdo enengo oni simoo bareya ero gosiyoote. 21 Ene ye nga ingoyi! Oni no yootunoneroro mundi oni kandeyemo yeweroyi oningga ngu, nga noya yabano bibiteteku nga! 22 Yo, Oni Nangoni ngu, kuri Anutdo ooreningga rogo teyinoyingongga ngu keyoro, ngundiro nangge tewa. Ene oni ngu yootunoro, mundi oni kandeyemo yetekungga ngu, oniyooge oorengo! Eyingo. 23 Yisasdo ngundiro ero etoni, nguro kirikiri onikundo enengo nangge sumoo sumoo tero eyingo. Onendo ngu mandega ngu tewa? Eyingo.
Kirikiri Onikundo, Onendo Oni Urungga Koreteyingo Oruweroyi, Nguro Ronggeyoyingo
24 Ngu naruno, Yisasro kirikiri onikundo enengo nangge ronggeyoro eyingo. Onendo noore gidarega dagayeroro, enendo oni urungga oorengo tero, koreteyingo oruwa? Eyingo. 25 Yisasdo enengo mandeye ingoro eyingo. Oni sowe gidarega, Yuda oni kini, nguro oo bidodo sobowooyingo oni koreteyingo ngu, ene oni yanggango oorengo tero, oni gidarega yowongoro, enendo nangge ururu tero oruwanggo. Enengo oni urungga, ngundo enengo merako soboyerooteku ngu yoyeni, Oni Sumangeyi Muri Metemi Teweroyi Oni, eya eyi. 26 Ene yendo ngundiro ma tewero. Kini, oni gura ene ye kewooroyemo oni urungga tero, ene dagayeroro oruwero ewaku ngu, ene omburo enengo newendemo ngundiro ingoro, (oni songo hoorooweyerootooga, ngundo no oowoonengga ngu daganeroote, ero ingoyingo. Ene oni tabangongga ngu, ene omburo, ye hoorooweyeroyingo oni tero, kirikiri teyunowa.) 27 Oni onendo gidarega bidodo dagayeroro urungga oorengo ooroote? Oni ene oowari nero bibiteteku nga, bine, ngundi, ko oni oowari yomosiyoro yoro ombutekungga ngu, bine? Ye kuri ingootenggoku, ngu oningga bibitetekungga ngu! Ene no ngu ye kewooroyemo hoorooweyeroyingo kirikiri oni nangge oorooteno. Ye oni tabangongga ngu, ene omburo ye hoorooweyeroyingo oni tero, kirikiri teyunowa. 28 Kuri, ye ngu no towootowooneroyingo naru nguno ngu, ye no ma noyokoro sayingo. 29 No Awanembo oni simoo bare bidodo sobowooteku yanggangoni no nunoyingo. Ngundiro nangge, nondo nguya ngu yanggangoningga ngu ye yunooteno. 30 Ngundiro tetoowe, sambo endemo ye mete noro yaba oo neweroyi nguno bibitero, noya oowari, sono newato. Ngundiro tero, ye mande wirikoweroyi yaba metemimo nguno bibitero, Iserel oni sowe kande eraya kegidemboro erayaga nguro mandeye muriye wirikoyerowanggo. Eyingo.
Pitando Yisas Kootu Inoweroyi, Nguro Eyingo
(Matiyu 26:31-35; Mak 14:27-31; Yon 13:36-38)
31 Yisasdo eyingo. Sayimon Pita, ge ingo! Setando ye kirikiri oni bidodo yoyoro yodowooro towooyerowero meno ero, boguboguwooro ooroote. 32 Ene nondo ge hooroowenggeroro, Anutdo ge yanggango gunoni, ero yemboongewonoku ngu, gengo nowoondogemo hamoo ngu ma yomburiyoro yokowero. Ge kootuyisina, nowoondoge ko yowoorengootoni, gengo dobookurige yanggango teyunoyingo mande yunowa. Eyingo. 33 Ngundiro etoni, Pitando Yisasno mande gumi eyingo. Oo Bidodo Simburi Simbunani urungga, no hamoo oorengo, no kuri yoonenengoro oode, no komo geya ya biyomimo oororo, nguno gobooro kumoowaro. Eyingo. 34 Yisasdo Pitaya mande gumi eyingo. Pita, no geno eteno. Ataga, nga suwoonggano ngano, kootoori ma eyingomo, ge tambu kabusa ero ewa. No Yisas oningga ngu no watayi kini ero, no oongoonerowa. Eyingo.
Beye Siri, Kingo Si, Ko Duge Sanggayi Nguro Mandeni
35 Ngu naruno, Yisasdo kirikiri onino eyingo. Kuri, no ye sureyerootoowe sayingo. Ngu naruno nguno, ye beye siri, yengo kingo si, ko keye goweyi nguya ma yoyingo. Ngu narunggano nguno, ye oo guraro ingoro wenonoyingo, bine, ngundi kini, bine? Etoni, kirikiri onikundo mande gumi eyingo. Kini. 36 Etoyi ngu, Yisasdo ngandiro eyingo. Ene ataga nga, ngu oni gura ene beye siga tetoningga, ngu yoni, ko enengo si nguya ngundiro nangge yoni. Ene oni duge gura kinitetoningga ngu, ene komo enengo nengguroga andangeya, oni songomonggo dugega uriyoya yoni. 37 Ndadiro nguro, Anutro mande ngundo no gowenemo engge yeni tunooteweroyi, nguro eyingo. Ene oni biyomidodo yowuruwoowanggo. No yeno eteno. Ngu mandega ngu komo no bungomo engge tunootewa. Yo, Anutro mande bidodomo ngu noro eyingoku ngu, ataga engge yeni tunootewa. Eyingo. 38 Ngundiro etoni, kirikiri onikundo eyingo. Oo Bidodo Simburi Simbunani urungga keno! Duge eraya oorooteku nga! Etoyi, Yisasdo mande gumi eyingo. Ngu mete, nguno yokoyi. Eyingo.
Yisasdo Gesemanino Yemboongeyingo
(Matiyu 26:36-46; Mak 14:32-42)
39 Ngu naruno, Yisas ene ootoogero, ende yokoro, Olib, purimo oorero, ene suwooyi sano teteku muringga ngundiro tero yemboongeweroyimboro. Yisas enengo kirikiri oniku enebana ootoogero, keyoro oorowuyingo. 40 Ene ngundiro oorowutoyi, Yisasdo nguno tunootero, kirikiri onino eyingo. Ye komo Anutno yemboongetoyi, Anutdo nowoondoye yanggango teyunootoni, ye towootowoono ma kiyayi yewanggo. Eyingo. 41-42 Yisasdo mande ero, ene kirikiri oni yoyokoro, ene musiyo songosina, songo oororo, nguno bodowo oondoogero, mera sanggawero bibitero, Anutno ogingo urungga koorowoowanoku, nguro yemboongero eyingo. Awa, ge etoyi ngu, nga sono tobaga nga omburo daganerowa. Ene noromu kini. Awa, ngu gengomu nangge. Gedo etoyi, no komo ngu nangge keyoro tewano. Eyingo. 43 Ngundiro yemboongetoni, Anutro Engel oni gura sambononggo Yisas tanggeyimo omburo, tunootero, yanggango inoyingo. 44 Yisas newende kowuri urungga oorengo ingoro, ene yanggango yero yemboongero oruwo. Ngundiro tero oodoni, nosiriri urungga sidudaro ngundiro tunootero, omburo merako uyingo. 45 Yisas ngundiro yemboongero yokoro, ootoogero, kirikiri onino oororo, yeyootoni, kubooyerootoni wetoro oodoyi, yeyoyingo. Ene nguro nowoondoye biyomi ingoro kowoo yetoni, nguro ene wetoro oriyingo. 46 Yisasdo ngundiro yeyoro eyingo. Ye ndadiro tero, nguro wetoro oorootenggo? Ye ootoogeya, yemboongeyi! Ye ngundiro tero ngu, Setanro towootowoo ngu yeno ombutoni, yanggango tero, enengo ingonduduni ma keyowanggo. Eyingo.
Yudasdo Yisas Dowooro Mundi Oni Kandeyemo Yeyingo
(Matiyu 26:47-56; Mak 14:43-50; Yon 18:3-12)
47 Yisasdo kirikiri oniya mande ewoodoni, me oni endega mayeyingo. Ngu Yudasga ngu Yisasro kirikiri oni kande eraya kegidemboro erayaga (12) nguromu gura, ngundo koreteyunoro omburo, Yisas dowooro yenggonangoro, dureyoweroyimboro ombuyingo. 48 Ene ngundiro yenggonangootoni, Yisasdo eyingo. Yudas, ge Oni Nangoni yenggonangoro dureyoro, nguno yootunoro, mundi oni kandeyemo yero, yunowero bine, ombute? Eyingo. 49 Yisas ene kirikiri onikuno eneya oruwonggoku, ngundo mundi onindo Yisas ndadiro teyinowanggo, ero kenoro eyingo. Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani, ge etooga, noore dugebo nga yurewato, bine? Eyingo. 50 Ngundiro etoyi, kirikiri oni kewooroyemo gurado Anutno wooro yeyingo oni tabango guraro ko oni gura utoro, sodeyi gidaregasina takatoni soreyingo. 51 Ene Yisasdo ngu kenoro eyingo. Ye ngundiro mande muringga ngu yokoyi! Yisasdo ngundiro ero, kandeyi ngu oni sodeyigaku yoro yetoni, ko mete teyingo. 52-53 Asa, Yisasdo Anutno wooro yeyingo oniro sobosobo, yambo yano kumba dogoni oniro sobosobo, ko Yudaro tabango oni gidarega nguya eyingo. Ye yakaka oningga dowoowero nguro ye duge soboro, mata komukododo ombutenggo? Naru bidodomo, no yeya Tembelno oorootetoku, nguno ye ma nodowoowero nguro, ene ataga nga narungga nga, ngu yengo naru! Setanro yanggangoni ngu ngano tunootete. Eyingo.
Pitando Eyingo. No Yisas Oningga Ngu Watayi Kini
(Matiyu 26:57-58, 69-75; Mak 14:53-54, 66-72; Yon 18:12-18, 25-27)
54 Yisasdo ngundiro ero yokootoni, onikundo dowooro, yoro oorowuyingo. Yisas yoro, yade oororo, Anutno wooro yeyingo oniro tabango urunggakuro yano uyingo. Pitando ngu keyeroro bodaga orirokoyi songo oorowuyingo. 55 Ngu yangga ngu yasiriko de karo yakowero kayingo. Ngu degaku yakoro bibitetoyi, Pita nguya omburo, nguno enedodo de yakoro bibiteyingo. 56 Ngundiro tero, kirikiri bare gurado Pita kenootoni, omburo, de yakoro bibitetoni, gome gome kenondadangero eyingo. Ge nga oningga nga nguya kuri Yisasdodo endeyoyingo. Eyingo. 57 Ene Pitando oongooro eyingo. Ayi, ngu no kini! Ge nga barega ngando godange ete! No ngu oningga ngu ma ingooteno! Eyingo. 58 Asa, bodaga nguya oode, oni gurado Pita kenoro eyingo. Ge nguya ame oningga amero keyimo oni gura! Etoni Pitando sodedomangge gumi eyingo. Ge godange ete! No kini! No ngu oningga ngu ma ingooteno! Eyingo. 59 Naru bodaga nguya oode, oni gurado Pita bungomo kandesisi tero, mande yanggango ero eyingo. Hamoo! Nga oningga nga, ngu eneya endeyoro oruwo! Ene nguya Galili oni! Eyingo. 60 Asa, Pitando mande yanggango gumi eyingo. Ge nga oningga nga, ge ndadiro ete? No ngu oningga ngu watayi kini! Pita ngundiro ewootoni, sodedomangge kootoori eyingo. 61 Urungga Oo Bidodo Simburi, Yisasdo yowoorengoro, Pita gome kenoyingo. Pita ngundiro kenoro, ene kuri Urungga Oo Bidodo Simburi Yisasdo ewooromu, ngu ingondudu teyingo. Yisasdo ngandiro eyingo. Nga suwoongga ngano kootoori ma eyingomo, ge ewa. No ngu oni Yisasga ngu ma ingooteno, ero tambu kabusa ewa. Eyingo. 62 Ngu ingonduduwooro Pita ootoogero, endesina oorero, ya kootuyisina oororo, sendoro biyobiyomi teyingo.
Yisas Yomooyinoro Mande Ero Ureyingo
(Matiyu 26:67-68; Mak 14:65)
63 Ngu naruno, me oni Yisas dowooro tabadori tero, yomooyinoro ureyingo. 64 Towimbo Yisas doongeyi dobengoro eyingo. Ge Anutro ingondudu eyingo oni tetoningga ngu, asa, oni gurootekungga ngu omukumundoongo nenengo kenoya e. Ngu onendo guroote? Eyingo. 65 Ene mande ngundiro oowooyingga oorengo ero, nguno yomooyinoro mande biyomi ero yomburiyoyingo.
Yisas Yoro Mandeni Wirikoyingo Tabango Onino Yeyi Dikayingo
(Matiyu 26:59-66; Mak 14:55-64; Yon 18:19-24)
66 Sengetoni suwoononggo, Iserel oniro tabango oni, wooro yeyingo oniro sobosobo oniku, ko mamana mande etuyeroyingo oni ngu yowuruwooro oodoyi, nguno Yisas yoro, mande wirikoyingo onino oororo, yeyi dikatoni, sumoo inoro eyingo. 67-69 Ge nooreno e. Ge Krayis, bine, ngundi kini, bine? Etoyi, Yisasdo mande gumi eyingo. Nondo yeno etoowe ngu, ye nowoondoyemo hamoo ma tewanggo. Nondo ye mande gidaregaro sumoo yunootoowe ngu, ye ngu mandega nguro gumi yootunoro ma ewanggo. Ene ataga ngano ko kootuyisina nguya, naru bidodomo Oni Nangoni ngu, ene Anut yanggangonidodo, ngu kandeyi koondosina bingamidodo bibitero oruwa. Eyingo. 70 Asa, ngu oni ngu bidodo sumoo eyingo. Ngundiro nguro, ge Anutro Nangoni, bine? Eyingo. Ngundiro etoyi, Yisasdo gumi eyingo. Yengombo etenggoku ngu nangge, no Anutro Nangoni. Eyingo. 71 Enengo mandeni ero ingoro eyingo. Noore ndawu mande gura ewato? Enengo manggowoobo mande nenengo etoni kuri ingooteto. Ero eyingo.