23
Yisas Yoro, Payilatno Oororo, Nguno Mande Ingowero Yoro Oorowuyingo
(Matiyu 27: 1-2, 11-14; Mak 15: 1-5; Yon 18: 28-38)
Oni bidodo oorengo ootoogero, Yisas yoro, Yuda mera (Rom Gabuman) nguro tabango ngu oowooyi Payilatno oorowuyingo. Nguno ene Yisas kingo ganangoro goweyi sanggawero mande damoni yero eyingo. Noore nga oningga nga kenootooye, ene endeni endeni noorengo oni ganaganayeroro endeyoote. Ye (Gabuman) beye ma inowero ero, noore soreyeroro ete. Ene ngundiro nguya ete. No ngu Krayis, mera ngaro oo bidodo sobosobo oni koreteyingo, ete. Eyingo. Mandeye ngundiro ingoro, Payilatdo Yisas sumoo inoro eyingo. Ge Yuda oniro oo bidodoboro sobosobo koreteyingo, bine? Eyingo. Ngundiro etoni, Yisasdo mande gumi eyingo. Gedo eteku ngu nangge, no Yuda oniro sobosobo koreteyingo, ero eyingo. Ngundiro etoni, Payilatdo oni simoo bareno, ko Anutno wooro yeyingo oni nguro sobosobo oniku, ngu bidodomo ero eyingo. No nga oningga nga, goweyimo mande kowuri biyomi gura ma kenooteno. Eyingo. Etoni, ene meno manggaru tero eyingo. Ene Yudiya mera nga bidodomo oni simoo bare ganaganayeroro endeyoote. Ene Galili merako andunonggo ngundiro tero, yade yade ngano mayewo. Ero eyingo. Payilatdo ngu ingoro simoo bare sumoo yunoyingo. Nga oningga nga Galili oni, bine? Eyingo. Yisas ngu Galili mera nguro oni ngu ingoro, nguro ene Yisas soweyootoni Herod tanggeyimo oorowuyingo. Herodndo ngu Galili merangga ngu sobowooteku, nguro soweyootoni, eneno oorowuyingo. Ngu narunggano nguno, Herod nguya Yerusalem endemo nguno oriyingo. Herodndo Yisas kenoro, nguro ene oni oni tero, newende gome ingoyingo. Ndadiro nguro, ene kuri Yisasro mandeni etoyi ingoro, ene komo kurimimonggo kenowero ingondudu tero, ene muri songo gura onindo ma teweroyimu, ene doongeyimo tetoni, kenoro, ingoweroyimboro ingororuwo. Ngundiro nguro, Herodndo oo gura gurano Yisas sumoo sumoo inoyingo. Ene Yisasdo Herodro mandeni gumi gura ma eyingo. 10 Anutno wooro yeyingo oni, nguro sobosobo oniku, ko mamana mande etuyeroyingo oni, ngundo omburo, Yisas bungomo mande godange urungga oorengo eyingo. 11 Herodndo enengo me oniku, ko enengo keyimo oni ngu bidodo, Yisas yomooyinoro mande ero mukendoro, oni biyomi, ero eyingo. Ngundiro nguro, ene towi nengguro gura nakanakangoyingo gomengga yoro, Yisas yemuyinoro eyingo. Kenoyi! Mera ngaro sobosobo koreteyingo urungga tunooteteku nga! Ero yomooyinoro yoro, Payilatno ko soweyootoyi oorowuyingo. 12 Kurimi Herod, ko Payilat, eraga ngu, mundi mundi tero oruwori. Ene ataga ngano ngu, ene dobooyero siyero oorooteri.
Payilatdo Yisas De Omukondino Sanggaweyi, Ero Eyingo
(Matiyu 27: 15-26; Mak 15: 6-15; Yon 18: 39-19: 16)
13 Payilatdo Anutno wooro yeyingo oniro sobosobo oniku, ko simoo bare, Yudaro tabango garo, ngudodo negoyerootoni omburo yowuruwooyingo. 14 Payilatdo ero eyingo. Yendo nga oningga nga yoro, nono ombuwonggo. Nga oningga ngando simoo bare ganaganayeroro endeyoote, ero ewonggo. Ene nondo ngu mandega nguro yengo doongeyemo nenengo sumoo inowonoku ngu, ye ingoyi! Nondo ngu yendo eneya mande etenggoku ngu wirikootoowe, eneno biyomi gura ma kenooteno. 15 Herodndo nguya ene ko sureyerootoni, noorengomo ko ombuteku nga! Nguro ye ingoyi, oo biyomi gura ene ma teyingo. Nguno noore nguya ene urewe kumooweroyi oo biyomi gura eneno ma kenoyingo. Payilatdo ngundiro eyingo. 16 Ngundiro nguro, nondo gisaru sanggiridodo ngundo utoro, gisaruboro yokootoowe, ene toongewa. Eyingo. 17 Nguro Yudaro muri ngandiro oorooteku, naru kundingiyi bidodomo, Payilatdo ya biyomimonggo oni guranangge nangge andangetoyi toongete. 18 Ngundiro tero, oni simoo bare bidodo meno manggaru tero, eyingo. Ngu oningga ngu utooga kumootoningga, ge Barabas andangeyuno! Ero eyingo. 19 Ngu Barabas oningga ngu, ene kuri (Gabuman) oniya me yeni tunooteyingo. Ende kewoorokono oni gura ureni kumootoni, nguro ene dowooro ya biyomimo yeyingo. 20 Arisa, Payilatdo mande ero ko eyingo, ene Yisas yokootoni, toongeweroyimboro eyingo. 21 Ene meno manggaru tero eyingo. De omukondino sanggawega kumooni! Ngu ma yokootoyi oruwero, sanggawega kumooni! Meno ero eyingo. 22 Payilatdo tambu kabusayigaku sumoo yunoro eyingo. Nga Yisas oningga ngando ndawu oo biyomingga tewoku, nguro noore ene urewe kumoowa? Nondo ene goweyimo mande biyomi gura ma kenooteno. Ngundiro nguro, nondo nangge utoro, gisaru sanggiridodo, ngundo gisaruboro yokootoowe toongewa. Eyingo. 23 Ene yanggango oorengo yero, Payilatro mandeni utoro wiriyoro meno moguru tero eyingo. Kini, de omukondino sanggaweya uto! Ngundiro meno ero, ngundo Payilatro manggowo wiriyoyingo. 24 Ngundiro tetoyi nguro, Payilat ene ko mande gura ma eyingo. Ene simoo bare manggoye keyoro, ewonggoku, ngundiro nangge teyingo. 25 Ngu oningga, (Gabuman) ebe utoro oni ureni kumootoni yoro, ya biyomimo yeyingongga nguro simoo baredo eyingo. Mande ewonggoku, ngundiro nangge, Payilatdo Barabas andangetoni toongeyingo. Ene meno manggaru tero etenggoku, nguro Yisas ngundiya teyinoyi ero, me oni kandeyemo yero yunoyingo.
Yisas De Omukondino Sanggaweyingo
(Matiyu 27: 32-44; Mak 15: 21-32; Yon 19: 17-27)
26 Ene Yisas yoro oorowuyingo. Ene oni gura oowooyi Sayimon ngu Sayirinya mera nguromu, ene oore ngundiro omburo ende urunggano nguno uwero teyingo. Me oni ngu oningga ngu dowooro de omukondigaku ngu mooreyomo yetoyi, ngundo koorowooro, Yisas keyiwoore oorowuyingo. 27 Simoo bare oowooyingga oorengo ene keyoro oorowutoyi, bare oowooyingga oorengo nowoondoyi tero, ngengeyoro sendoro owero oorowuyingo. 28-31 Ene Yisasdo yowoorengoro eyingo. Ye Yerusalem bare, ye noro ma sendowero. Kini, yengomboro, ko yengo simooyemboro nguya sendoyi, ero eyingo. Ye ingoyi! Kootuyisina naru biyomi oorengo gura tunootewaku nguno, bare ninggooteyingomu, bare simoo kuri ma bisiyoyingomu, bare simooye nono ma yunootoyi neyingomu, ngundo ene mete oni oni tewanggo. Ndawugaro nguro, ngu naruno nguno, ye kowuri ingoro, ye mera puri nguya ewanggo. Ye bidodo sodedo ukeya mayeya wiriyerootooga kumoowooto. Mera puri bobodiboya nguya ewanggo. Ye ukeya noore wiriyeroyi! Ero ewanggo. Ataga nono muri biyomi tetenggoku nga ngu, no ngu de keta biyomine gura kini ngundiro ene ndadiro muri biyomi gura ye oni simoo bareno teyunowanggoku, ngu ye de kumooni ngundiro? Eyingo. (Ene naru wengamo Anutdo wirikoyeroweroyi naru nguro eyingo.) 32 Oni biyobiyomi eraya nguya yurewero, yoyoro, Yisasdodo oorowuyingo. 33 Ene yade puri bodaga sanganimo ooreyingo. Ngu musiyongga ngu, oowooyi tabango wimbuyi(Golugata). Ngu musiyonggano nguno Yisas boorowooro, oni biyomi erayagaku Yisas tanggeyi gide gide booroyeroyingo. Gura kandeyi koondosina, gura kandeyi desina booroyeroyingo. 34 Ngundiro booroyerootoyi ngu, Yisasdo yemboongero eyingo. Awa, no nutoro, mukendoneroro, booronerootenggoku, ngu ene ma ingoro nguro tenunootenggo. Nguro ge nga kowuriyengga nga andangeyunoya yokoya kabete! Ero eyingo. Ngundiro ero yokootoni, asa, me oni Yisasro nengguroni ngu yoro, ebe pawapawamu tero, oni gurado oni dagayeroro, ngundo nengguroga ngu yoyingo. 35 Oni simoo bare orirokoyi pawayeroro dikaro yeyorootoyi ngu, Yuda oniro tabango onindo yomooyinoro mande ero, tabadori tero eyingo. Kenoyi, ene kuri oni gidarega hoorooweyerowoku ngu, asa, ene Anutdo noore yoyoweroyi sunggi oni yeyingo oni tetoningga ngu, ene komo enengombo enengo hooroowetoningga merako ko ombuni. Ero eyingo. 36 Me oni nguya yomooyinoro mande ero, namoko omburo, Wayin sono kowoo biyomi Yisas inowero teyingo. 37 Ngundiro tero, me oni enebana eyingo. Ge Yuda mera oni sobosobo koreteyingo oni tetoningga ngu, asa, gengombo gengo hooroowenggeroya merako ombu. Eyingo. 38 Ene de omukondi sosowoomo awuno, nakaya gura Payilatdo ngandiro nakangoyingo. Nga Oningga Nga, Ngu Yuda Oniro Sobosobo Urungga, ero nakangoyingo. Eyingo. 39 Asa, ngu oni biyomi gura Yisas tanggeyimo boorowoowonggoku, ngundo Yisas yomooyinoro manggaru tero eyingo. Ge Krayis tetoningga ngu, asa, gengo hooroowenggeroya ngunonggo noore nguya hoorooweyero. Eyingo. 40-41 Ngundiro etoni, asa, oni biyomi guragakundo dobooyi mamanangoro eyingo. Ndadiro nguro, ge ene yomooyinoro ngundiro ete? Ene oo biyomi gura ma teyingo. Nguro ene kingo duwoo urootenggo. Ene noorendo ngu noorengo biyomi teworoku ngu kenoro, nguro gumi ngundiro teyunootenggo. Noorengo bidodo ngu ataga kumoowato. Nguro ngu, noorengombo biyomi teworoku, nguro ge Anutro ma sosorewa? Ero eyingo. 42 Arisa, ngundiro ero tabango yowoorengoro Yisasya eyingo. Oo Yisas, gengo Awanggebo endemo ooroya ootooya ngu, asa, noro ingondudu te. Eyingo. 43 Ene ngundiro etoni, Yisasdo mande gumi eyingo. No hamoo oorengo geno eteno. Ataga nga sanggano ngano, ge noya Awando ende gome mesarango oorengongga nguno uro oruwaro. Eyingo.
Yisas Kumooyingo
(Matiyu 27: 45-56; Mak 15: 33-41; Yon 19: 28-30)
44 Sa kewooro oorengo, samboro mera bidodo suwoo ooreri urungga tero, oororo, sa nemimo uteku naruno wenga, (3 klok) yokoyingo. 45 Ngu naruno, Tembelno kumba gagiwi urunggado ya gumi kundingiyi wemboongero boorowooyingonggaku, Anut enengombo kumbagaku wengamo awunonggo oomboongetoni, oosowooro, uro merako utoni, gide gide eraya tunooteyingo. 46 Ngu naruno nangge, Yisasdo meno ero eyingo. Awa, ataga no nenengo gabone kandegemo yeteno. Eyingo. Ngundiro ero, ene kumooyingo. 47 Ngundiro tetoni, me oni tabangongga, ngundo oo ngundiro kenoro, ene Anut bingami okooro eyingo. Hamoo oorengo, nga oningga nga biyomi gura ma teyingo! Ene oni nenengo oorengo! Eyingo. 48 Ngu naruno, oni simoo bare oowooyingga oorengo mayero, Yisas udooyi, kenowero dikayingoku nguya, ene ngundiro kenoro, nowoondoyi tero, ngguyinggayi tero, enengo yano sayingo. 49 Ene Yisas enengo dobookuriyi, ko bare gidarega Galilinonggo keyoro mayeyingomu, ngu orirokoyi dikaro, ngunonggo Yisas bingo ndadiro tewanggo, ero ingoro oriyingo.
Yisas Kumootoni Merengooyingo
(Matiyu 27: 57-61; Mak 15: 42-47; Yon 19: 38-42)
50 Oni gura, oowooyi Yosep, ngu endeni ngu Arimatiya ngunonggo mayeyingo. Ngu oningga ngu, ene Yuda oniro mande wirikoweroyi oni, ene oni nenengo oorengo. 51 Ngu oningga ngu, ene oni simoo bare Anutdo oo bidodo sobowooweroyi narungga ngu sobowooro oodoni, nguno Yisas urewero mande ero etoyi, ene nguya nowoondoye guranangge kini. 52 Arisa, ene Payilat tanggeyimo oororo, Yisas bingo yowero sumoo inoyingo. 53 Ngundiro tero, ene oororo, Yisas bingo de omukondinonggo andangero yoro, kumba sarayinggado bimbomooyingo. Ngundiro tero, enengo bingo yoro oororo, digi woondokoyimo nguno mere seyingomu nguno merengooyingo. Ngu merengga ngu kuri oni gura nguno ma merengooyingo. 54 Ngu narungga ngu, (Sabat) naru kundingiyi, nguro oo yomosiyoweroyi naru. Suwootetoni, ngu Sabatro naru namoko tunootewo. 55 Ngu naruno, bare gidarega Yisas keyoro, Galilinonggo mayeyingomu, ene Yosep keyoro oororo, Yisas merengootoni, ngu kenoyingo. 56 Ngundiro tero, enengo yano sodedo oororo, ene irosara, bo oo urumi ndindingo gomemu winggooro yomosiyoyingo. Ngu oo ngundo ko kootuyisina, Yisas bingo sonowooro yomosiyootoyi, sodedo ma buwoo yewero. Asa, naru kundingiyi, Sabat, nguno ene ko kini mamana mandeno eteku, ngundiro tero kengero oriyingo.