24
Yisas Ko Ootoogeyingo
(Matiyu 28:1-10; Mak 16:1-8; Yon 20:1-10)
Sande sengetoni suwoononggo, oo urumi ndindingo gome ngu yomosiyowonggoku, ngu yoro, yade mereno oorowuyingo. Ene oni mereno omburo, doongeteyingomu ngu, digi urungga mere manggowo ukingoyingonggaku, nguno kini. Mere manggowo kuri goosooyingo. Ene mere newendemo uro, Oo Bidodo Simburi Simbunani Yisas nguro bingo ma kenoyingo. Ngundiro tero, nguro ingoyingo oowooyingga tero oodoyi ngu, asa, sodedomangge oni eraya enengo towikumbayari sarayi oorengo, yowari soruyi dedeku ngundiro tunootero, tanggeyemo dikatori yeyoyingo. Ngundiro kenoro, bareku sosoreyingo urungga tero, bagootero, merasina doongetero oodoyi, oni erayagakundo eyingo. Ye ndawugaro oni keta oorooteku, ngu mereno ngano erewero ombutenggo? 6-7 Ene mereno ngano kini, kuri ootoogewo. Ye Galilino mande ewooromu ngu ma kabetewero. Ene ngandiro eyingo. No Oni Nangoni ngu mbumbuwadodo oni kandeyemo yetoyi, ngundo de omukondino booronerootoyi kumoowano. Ene sa kabusayigano ko ootoogewano. Eyingo. Ngundiro etoni, ngu bareku nowoondoye imi yetoni ingoyingo. Ene mere yokoro, sodedomangge ende oororo, oo bidodo kenowonggoku nguro kirikiri oni kande eraya kegidemboro guranangge (11), ko oni gidaregano nguya, oo kenowonggoku, nguro mande mande eyingo. 10 Ngu bare ngu oowooye ngandiro: Mariya Magadala, Yowana, Mariya gura Yemus nemi, ko bare gidarega nguya, ngundo kirikiri onino oo kenowonggoku, nguro eyingo. 11 Ene kirikiri onikundo ngu ingoro ngu, ene nowoondoyemo hamoo etenggo, ero ma ingoyingo. Baredo ganayerootenggo, ero eyingo. 12 Asa, Pita ootoogero, kendutero, mereno oororo uyingo. Uro, doongetetoni, hamoo nguno kini. Towi nangge kenoyingo. Ngundiro kenoro, ene yowoorengoro ende oororo, ene Yisasro bingo ngu ndadiro tewo, ero nguro ingondudu urungga tero oriyingo.
Oni Erayagobo Emeyas Ooreko Yisas Kenoyingo
(Mak 16: 12-13)
13 Ngu sanggano nguno nangge, kirikiri oni kewooroyemonggo oni eraya Yerusalem endemonggo ootoogero, Emeyas oore keyoro, yade (11 Kilomita) ngundiro oorowuworiyo. 14 Ngu oni erayaga, ngundo Yisasno oo tewonggoku, nguro ene ero ingoro oore keyoro oorowuyingo. 15 Ngundiro ero, ingoro ingoro oorowuwoodori, Yisas enengombo doongeyarimo tunootero, nguya oorowuyingo. 16 Ene doongeyari gosiyootoni, nga Yisasdo ero ma ingoyingo. 17 Ngundiro tero, Yisasdo eyingo. Yari ndawu mandega ero ingoro ingoro oorowuteri? Eyingo. Ngundiro etoni, erayagaku omukumundooyari bisiwero dikayingo. 18 Asa, oni gura oowooyi Kiliyopas oningga, ngundo yowoorengoro, Yisasya eyingo. Ge Yerusalemno oorooteku ngu, oo Yerusalemno oo tewonggoku ngu, ma kenoro ingoyingo? Eyingo. 19 Ngundiro etoni, enebana gumi eyingo. Ndawu ooga? Eyingo. Erayagakundo mande gumi eyingo. Oo bidodo Nasaret oni, Yisas, goweyimo oo tewonggoku ngu! Ene Anut doongeyimo, oni simoo bare doongeyemo nguya, ene Anutro ingondudu eyingo oni. Enengo mandeni, koni oororo omburo teyingo, ngu yanggangonidodo. 20 Anutro wooro yeyingo oni kundingi nguro sobosobo oniku, ko Yuda oniro tabango oniku, ngundo ureyi kumoowero mande guranangge ero gosiyoro, Gabuman oni kandeyemo yetoyi, ngundo dowooro, de omukondino udoyi kumoowo. 21-23 Noorendo kuri ngandiro ingowooto. Anutdo ngu oningga ngu yootunoro yunootoni, ngundo noore Rom kandeyemonggo ko yoyootoyi, noore gome oruwato, ero ingowooto. Ene utoro yomburiyowonggoku ngu, ene ataga naru kuri kabusa yokowooto. Ngu oo ngu tewonggoku ngu, ene ataga noorengo bare gidaregado mereno oororo, enengo bingo ma kenoro, omburo, nooreno nguro mandeni etoyi, nguro noore soriyokoro sosorewooto. Ene Anutro sambono oni eraya (Engel) yeyootoyi, ngundo ewori. Ene kuri keta ootoogewo, ero ewori! 24 Noore ngu ingoro, noorengo oni gidarega ene merengoowonggoku, mereyimo oororo doongetewonggoku, ngu hamoo baredo ewonggoku ngundiro, ene Yisasro bingo ma kenoyingo. Eyingo. 25 Arisa, Yisasdo mande gumi eyingo. Yari ingonduduyari himi kini, Anutro ingondudu eyingo onindo eyingomu, ngu yari nowoondoyarimo hamoo ma tewori! 26 Yari, bine, ma ingooteri? Anutro ingondudu eyingo onindo, kuri ngandiro eyingo. Krayis ene komo ogingo koorowooro yokoro, ene kootuyisina, enengo ende duridarinidodomo oorowuwa. Eyingo. 27 Ngu naruno, Yisas ene damoni yero, ene mande Mosesndo, ko Anutro ingondudu eyingo onindo, enengomboro ero nakangoyingo, mande gumi gumiku bidodo muri wesiyoro erayagakuno, ero etuyeroyingo. 28 Ene ende namoko tetoni, Yisasdo mande ngu ero dagayeroro, toongewero eyingo. 29 Ngundiro tetori, erayagakundo sorengoro eyingo. Suwootewero teteku nga, ngundiro nguro, ge nooreya ngano oruwato. Ngundiro etori, eneya yano oorowuyingo. 30 Oo neweroyi naruno, yabano bibitero, Yisasdo oo manongoyingo gura yoro, dowooro, Anutno yemboongero yokoro, oososowooro yunoyingo. 31 Arisa, ene nguno doongeyari himi yetoni yokoro, ngundiro ingootori, Yisas, doongeyarimo kini tero, ko toongeyingo. 32 Ngundiro tetoni, enengo nangge mande eworiyo. Ene nooreya oore keyoro, Anutro mande bidodo muri wesiyoro ero, etuyerootoni ngu, ingootoore, nowoondonarimo ngu hamoo himi yetoni, nguro gome ingoworo! Ero eyingo. 33-34 Ngundiro ero, ene ootoogero, suwoono nangge, ene Yerusalem ko oorowuworiyo. Ngundiro oororo, kirikiri oni kande eraya kegidemboro gurananggegaku ko oni gidarega nguya ereweyeroro yeyoyingo. Erayagakundo eyingo. Hamoo oorengo! Oo Bidodo Simburi Urungga ko ootoogewo! Sayimon doongeyimo tunootetoni kenowo! Eyingo. 35 Arisa, ngundiro ero yokootoyi, erayagakundo sodedomangge nguya gumi eworiyo. Noore ooreko Yisasdo mande etoni, ingoro, ko yano uro, oo manongoyingo oosowooro yunootoni, nero, ngu naruno, noore ingoworo. Yo, ngu hamoo, Oo Bidodo Simburi Simbunanimbo, ero ingoworo! Eyingo.
Kirikiri Onindo Yisas Kenoyingo.
(Matiyu 28:16-20; Mak 16:14-18; Yon 20:19-23)
36 Ngu oni erayagakundo mande ewootori, ngu naruno nangge, Yisas enengombo kewooroyemo tunootero dikaro eyingo. Ye nowoondoye imakeyingomo oriyi! Eyingo. 37 Ngundiro etoni, ene soriyokoro, sosoreyingo urungga teyingo. Noore enengo gaboyi kenooteto, ero ingoyingo. 38-39 Yisasdo enengo ingonduduye ingoro nguro eyingo. Ye ndatero sosoretenggo? Ye ndatero nguro nowoondoye buribari ingootenggo? Ye ombuya, noro kekandene nga kenoyi! No nenengombo nangge. Ye ombuya nodowooya kenoyi! Oombooro ngu, no ngandiro songgiwine wimbunedodo dowooro kenootenggoku ngundiro kini. Ero eyingo. 40 Ene ngundiro ero yokoro, enengo kekandeyi nguya etuyeroyingo. 41 Ene nowoondoye gome ingoro, oni oni urungga teyingo. Ene nowoondoyemonggo hamoo nenengo ero ma ingoyingo. Nowoondoye kowuri ingoyingo. Ngundiro tetoyi, nguro Yisasdo eyingo. No oodoro kumooteno. Ye oowari bodaga ooroote, bine? Eyingo. 42-43 Ngundiro etoni, ene iso kayingomu gumi gura yoro, inootoyi, ene yoro, doongeyemo neyingo. 44 Ene oo nero yokoro eyingo. Mosesro mamana mande, Anutro ingondudu eyingo oniro mande, ko Iserel oniro yambo bukno (Sam) nguya nakangoyingo ngu, nguro mandeye kuri no yeya ootooro etoowe ingowonggoku, ngu bidodo noro eyingo. Ngu ataga engge nenengo ngundiro nangge tunootete. Ero eyingo. 45 Ngundiro tero, ene Anutro mande muri gura gura wesiyoro ero etuyerootoni, nowoondoye himi yeyingo. 46 Ngu mande gura soweyoro eyingo. Anutro mandeno ngandiro nakangoro eyingo. Krayis, Anutdo noore yoyowero sunggi yeyingo oni, ngundo kowuri ogingo urungga ingoro, kumooro, asa, naru kabusayimo merenonggo ko ootoogewa. 47 Krayis oowooyimo, nowoondoye yowoorengoweroyi muringga ngu, ko Anutdo oniro weti mbumbuwa ngu andangeyunoweroyimboro muringga ngu oni simoo bare mera bidodomonggo wesiyoro etuyerowanggo. Ngu kongga ngu Yerusalem endemo nguno koretero damoni yero ko tero, ngunonggo mera bidodomo nguya ko tero, ero etuyeroya endeyoyi. Eyingo. 48 Ero, Yisas mande gura soweyoro eyingo. Ye oo bidodo kenowonggoku, nguro mandeni yootunoya eya endeyoyi. 49 Ye ingoyi! Noro Awanembo Yuka Kundingiyi yanggango ye yunowero mande guranangge ero gosiyoyingongga ngu, nondo soweyootoowe, yeno ombuwa. Ye komo nga endegano ngano sobowooya oodoyiga, ngu Yuka yanggangongga ngu sambo endemo awunonggo omburo, ye nowoondoyemo uro angewa. Ero eyingo.
Anutdo Yisas Yoro, Sambono Ooreyingo
(Mak 16:19-20; Aposel 1:9-12)
50 Ene ngundiro ero yokoro, kirikiri oniku yoyoro, oororo yade Betani ende namoko nguno oorowuyingo. Nguno oororo, Yisasdo kirikiri oni kandeyi tabayemo okooro, kumana yunoyingo. 51 Ene kumana yunowootoni ngu, Anutdo ene Yisas okooro, kirikiri oni yoyokoro, sambo endemo ooreyingo. 52 Yisas sambono ooretoni, kirikiri oniku Yisasno yemboongero yokoro, ootoogero, oni oni urungga oorengo tero, Yerusalem ko oorowuyingo. 53 Ene suwooyi sano Tembelno uro, Anut bingami nangge ero okoororuwonggo.