2
Mariyando Yisas Bisiyoyingo
(Matiyu 1:18-25)
Ngu naruno, mera bidodomo sobosobo oni koreteyingo, oowooyi Sisa Ogastas, ngundo mamana mande gura yero eyingo. Mera bidodomo oni simoo bare komo bidodo oowooye bukno nakangowero eyingo. Sayiriniyas oningga ngundo Siriya mera nguro Gabuman sobosobo koreteyingo oruwo. Ngu narungga nguno, amana oorengo damoni yero, oowooye bukno nakangoyingo Ngundiro nguro, oni simoo bare bidodo ene ende damonimo saro, nguno oowooye bukno yeyingo.
Ngundiro nguro, Yosep ngu Dewitro soweni, ene Galili merako Nasaret ende ngu yokoro, ene Yudiya merako Dewitro endemo yade yade oorowuyingo. Ngu endega ngu oowooyi Betelehem. Yosep ngu enengo bare rogo teyingo, ngu oowooyi Mariya nguya oorowuworiyo. Ene oowooyari bukno yeweroyimboro. Ngu narungga ngu, Mariya kawuyidodo. Yosep Mariya eraga ngu endemo nguno oodori, Mariya simoo bisiyoweroyi naruni tunooteyingo. Ngu naruno, endemo wereweroyi ya ngu kuri onindo ndindi teyingo. Nguro ngu, erambarisa Bulmakawuro yano oororo oode, nguno Mariya nangoni gogoro simoongga bisiyoro, kumbagado dobengoro yoro, Bulmakawuro oo neweroyi koondomo yeni wereyingo. Ndadiro nguro, wereweroyi ya onindo kuri ndinditeyingo
Engel Onindo Sipsip Sobosobo Onino Eyingo
Ngu merasina nguno, Sipsip sobosobo oni gidarega ende dabemimo suwoono Sipsip sobowooro oriyingo. Oo Bidodo Simburi Simbunanimboro sambono Engel oni, ngundo Sipsip sobosobo onino omburo tunooteyingo. Urunggado enengo soru himi duridarini urungga yeni omburo, ngundo Sipsip sobosobo oniku pawayeroro himi yeyingo. Ngundiro tetoni ngu, Sipsip sobosobo oniku sosoreyingo urungga teyingo. 10 Ene Engel gurado mande yunoyingo. Ye ma sosorewero! Ingoyi, no mande gome mesarango ngu yengo yoro ombuteno. Ngundo ngu oni simoo bare bidodo yoyeni, oni oni tewanggo. 11 Ngu sa narunggano, nguno Dewitro endemo bare gura simoo bisiyoote. Ngu simoongga ngu noorengo oo bidodo Simburi Simbunani. Ene Krayis, Anutdo rogo tetoni, noore ko yoyowero sunggi yeyingo oni ngu! 12 Ye ngu simooyengga ngu kenoweroyi, sunggini ngu ngandiro. Kumbabo dobengoro, Bulmakawu ngundo oo neweroyi koondomo yetoni, werooteku ngu! Ero eyingo.
13-14 Sambono onindo ngundiro etoyi, arisa, sodedomangge sambono oni oowooyingga oorengo omburo tunootetoyi, yowuruwooro, Anut bingami okooro, yambo utoro, ngandiro eyingo. Anut awuno oorengo, noore gengo oowoongge bingamingge okooro, noore gengo yemboongetooye, oni simoo bare mete gedo nowoondoge yunoro, gengo imakeyingo muringga nguya yunowa, ero yambo ureyingo.
Sipsip Sobosobo Oni Oororo Yisas Kenoyingo
15 Sambono oniku ngundiro tero, ene ko sambono ooreyingo. Arisa, Sipsip sobosobo oniku enengo nangge mande ero ingoro eyingo. Noore sodedomangge Betelehem endemo ooroya, ngu ooga ngu Oo Bidodo Simburi Simbunani ngundo ewoku, ngu oororo kenowato. Ero eyingo.
16 Ngundiro ero, ene sodedomangge oororo, Mariya Yosep eraga yeyoro, ko simooyenggaku Bulmakawu koondomo wetoro oodoni kenoyingo. 17 Ngundiro kenoro ngu, sambono onindo ngu simooyengga nguro mande ewonggoku ngu, wesiyoro eyingo. 18 Oni simoo bare bidodoboro, Sipsip sobosobo onindo mande ngu etoyi ingoro, ene mande nguro ingondudu urungga oorengo teyingo. 19 Ene nemi Mariyando, ngu mande ngu bidodo gome newendemo yero, gome dowooro, ene mande nguro ingondudu teroruwo. 20 Sipsip sobosobo oniku, enengo kono ko oororo, Anutro duridarini sambono onindo etoyi, oororo kenowonggoku, nguro ene Anutro oni oni tero, oowooyi bingami okoororiyingo.
Simiyon, Ana Eragado Anutro Yambo Ya (Tembel) Nguno Yisas Kenoworiyo
21 Kootuyisina, sa naru kandegura gidemboro kabusagomo (Naru 8) simooyengga ngu moondeyi yomosiyoweroyi naruwomo, oowooyi Yisas, ero eyingo. Mariya kawuyidodo ma teyingomo ngu, oowooyingga ngu Engel oninggado eyingo.
22 Mosesro mamana mandeno eteku, Mariya ngu keyoro oodoni, ngu narunggaku tunootetoni, ene yambo yano uro, Anut doongeyimo ko goweyi metemi teweroyimboro oorowuyingo. Ngundiro nguro, Mariya, Yosep erambarisa, ngundo Yisas yoro, Yerusalem endemo oororo, yowuru ya urungga (Tembel), nguno Oo Bidodo Simburi Simbunanimo wooro yewero oorowuyingo. 23 Ngu Oo Bidodo Simburi nguro mamana mandeno nakangootoni oorooteku ngundiro. Nemimbo nangoni gogoro bisiyootoni ngu, nangoningga ngu, yoro Oo Bidodo Simburi Simbunaningga nguro kundingiyi oni eyingo. Anutdo ngu nangoni gogoroga ngu sunggi yeyingongga, ngu enengo ko teni ero eyingo. 24 Nguro Anutno wooro yewero ngu, nu mumukondiri ururumu eraya, ngundi, owita duriyo eraya yoro, ngundo Anutno wooro yeweroyimboro. Eyingo.
25 Mosesro mamana mandeno ewoku, ene ngundiro teyingo. Ngu naruno, oni gura oowooyi Simiyon ngu Yerusalemno oruwo. Ene Anut doongeyimo oni nenengo gome oorengo. Ene Anutno suwooyi sano yambo mande nangge teroruwo. Yuka Kundingiyi ngundo Simiyondodo oruwori. Ene Iserel oni nowoondoye yeni imakero nguro kowuriye andangeweroyi oningga, ngu sobowooro oruwo. 26 Yuka Kundingiyi ngundo Simiyonno kuri eyingo. Ge oode oo Simburi nguro Anutdo noore yoyowero sunggi yeyingo oni, Krayis, kenorogogo ge kumoowa, eyingo. 27-28 Arisa, Yuka Kundingiyimbo yokutuwootoni, ene ootoogero, yambo ya newendemo uyingo. Uro doongetetoni, Mariya Yosep erambarisa nangoyari Yisas yoro, yowuru yano mamana mandeno eyingo, ngundiro tewero ombuworiyo. Simiyonndo Yisas yoro, dowooro, Anut oowooyi bingami ero okooro, ngandiro eyingo. 29 Noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, ataga gengo ko oningga nga yokootooga, sumangenggemo oorowuwe. Ataga no mete kumoowano. Noro nowoondone imakeyingo ootooro, kuri gengombo eyingo, ngundiro ataga tunootete. 30 No doongenembo gedo noore yoyoweroyi oningga rogo tewoku, ngu ataga kenooteno. 31 Ge nga oningga ngu rogo tetoyi, omburo oni simoo bare bidodo hoorooweyeroweroyimboro. 32 Ene ngu sorungga ngu Yisas oni sowe gidarega yunoro oore etuyerootoni, Anutno nowoondoye yewanggo. Ngundo ngu, Iserel oni simoo bare nguya oowooye urungga yunowa. Ero eyingo.
33 Yisas eweyi nemi ngu, Simiyonndo mandega eteku nguro soriyokoro ingondudu urungga teworiyo. 34 Simiyonndo kumana yunoro, simooyengga ngu nemi Mariyano oo eme tunooteweroyi, nguro eyingo. Ingo, nga simoongga nga ngu, Anutdo rogo tero soweyowoku ngu, ye Iserel oni simoo bare enengo yanggangoni ngu etuyero. Ene ngundiro tetoni, nguro Iserel oni simoo bare oowooyingga enengo mandeni ngu ingoro, gidarega nowoondoye hamoo tetoyi, gidaregado ene kootu inoro, eneya mundi tewanggo. 35 Nga nangonggega ngando ngu oni simoo barero ingonduduye bidodo nowoondoyemo kombitero oorootenggoku, ngu yeni tunoo oorengo etuyerowa. Kootuyisina, kowuri urungga eneno tunootewaku, nguno ge nguya nowoondoge kowuri oorengo dugebo gosanggawetoni ogingooteku ngundiro ingowa. Eyingo.
36-37 Anutro ingondudu eyingo bare gura oowooyi Ana ngu, eweyi Panuwel, ko enengo soweni oowooyi Aser. Ana ngu kuri dogoni oorengomu, ene kuri kameyimboya dagoma kandegura gidemboro eraya (7) nangge oode, ngu naruno, kameyi kumooyingo. Kameyi kumootoni, enesu wabu oodoni, dagomani onibi namoraya ko dagoma namoraya nguya (84) wabu oruwo. Ene (Tembel) yowuru yangga ngu ma yokoyingo. Ene suwooyi sano, Anutno yambo mande tero, oruwo. Ene ngundiro tero nguno, naru oowooyingga ene oowari roogo tero, nguro yemboongero oruwo. 38 Ngu naruno, Ana nguya omburo, Yisas kenoro, Anutno esosootero, Anut bingami okooro, Yisasro mandeni oni simoo bareno wesiyoro eyingo. Yerusalem endemo oni, ko Iserel oni ngu bidodo ko yoyoweroyi oningga Anutdo yunowero eyingo ngu sobowooro oorootenggoku, ngu oningga ngu, Yisas nga!
Yosep, Bareye, Nangoyari, Nasaret Endemo Ko Oorowuyingo
39 Yosep, Mariya eragado, ene Oo Bidodo Simburi Urungga, nguro mamana mandeno eteku ngundiro temukoro ngu, asa, ene Tembel ya ngu yokoro, Galili merako enengo ende Nasaretno ko oorowuyingo. 40 Simooye bodagaku uru tero, ingondudunidodo urungga tero, yanggangonidodo teyingo. Enengo ingo ingoni, ngu gome oorengo. Anutro sumangeni, ngundo ene wiriyoyingo.
Yisasro Dagoma Kande Eraya Kegidemboro Eraya Tetoni, Tembel Yano Oorowuyingo
41 Dagoma bidodomo, Yisas eweyi nemi, Yosep Mariya eraga ene Yerusalem endemo Anutro sunggi kenoro dagayeroyingo oowooyi Pasowa, nguno oororo oorooteri. 42-43 Yisasro dagoma ngu kande eraya kegidemboro eraya, (12) tetoni, arisa, ngu naru kundingiyingga, nguno Yosep Mariya eraga, ko Yisas nguya yoro, ene Yerusalemno oorowuyingo. Kootuyisina, Pasowaro narungga ngu kinitetoni, Yosep Mariya eraga, oni songoku ngu bidodo enengo endemo endemo ko sayingo. Ene Yisas enesu nangge, Yerusalemno oodoni, enengo eweyi nemimbo nguro ma ingoyingo. 44 Yosep, Mariya eragado ngu, Yisas ngu oni simoo bare gidaregaya kuri oororo satenggo, ero ingoro, ene nguya ngu sanggano nguno ooreko doongetero doongetero oorowutori, kiniteyingo. Enengo konebeyi dobookuriyi kewooroyemo doongetetori nguya kini.
45 Erayaga ngu Yisas erewetori, nguya kini. Ngundiro tetoni, nguro erayaga ngu, ene Yerusalemno Yisas erewero ko oorowuyingo. 46 Yosep Mariya eragado, Yisas erewero endeyoro oodori, sa kabusa kiniteyingo. Kootuyisina, Tembel ya newendemo oodoni kenowori. Yisas ene oo nakangoro etuyeroyingo oni kewooroyemo bibitero, mande etoyi ingoro, ko enebana sumoo ngu oniku nguya yunoro oruwo. 47 Ngu ingondudu etuyeroyingo oni, ngundo Yisasro mandeni ingoro, ko ingonduduni ingoyingongga, ko enengo mandeye gumi yootunoro ewokungga, nguro ene soriyokoyingo. 48 Eweyi nemi eraga nguya ngundiro kenoro sosorewori. Nemimbo eyingo. Nangone, ge ndatero nguro, ge nooreya ngundiro teyunoote? Noya awanggeboya nowoondonari ngu kowuri oorengo yetoni, noore ge erewenggeroyingo urungga tetero. Ero eyingo.
49 Yisasdo enengo mande gumi ero eyingo. Yari ndawugaro no erewenerooteri? Nondo awaro ko teweroyi, ngu yari ngundiro ma ingooteri, bine? Ero eyingo. 50 Ene eragado, Yisasdo mandega eneya ewoku ngu, muri ma ingoyingo.
51 Arisa, Yisas ootoogero, eweyi nemimboya oorowuyingo. Oororo, yade yade Nasaretno tunooteyingo. Yisas ene suwooyi sano, eweyi nemimboro manggoyari koorowooro, kirikiri teyunororuwo. Nemi Mariyando ngu mande ngu bidodo ingondudunimo yero, gome dowooro, ingonduduwooro oruwo. 52 Yisas uru tetoni, enengo ingoyingo nguya gome urungga oorengo tunooteyingo. Anut doongeyemo, oni simoo bare doongeyemo nguya, ene oni gome nenengo oorengo, ero ingootenggo.