3
Sono Yeroyingo Yondo Mande Wesiyoro Eyingo
(Matiyu 3:1-12; Mak 1:2-8; Yon 1:19-28)
Mera bidodomo, tabango koreteyingo oni oowooyi Tayibiriyas Sisa, ngu dagoma kande eraya kengga (15) ngu oni simoo barero sobosobo oruwo. Pondiyas Payilat ngundo ngu, ene Yudiya oniro sobosobo koreteyingo oruwo. Ngu naruno, Herodndo ngu Galili mera nguro sobosobo koreteyingo oruwo. Beyi, Pilipdo ngu Ituriya ko Tarakonayitis mera nguro tabango oruwo. Layiseniyas, ngundo ngu Abilini mera nguro tabango tero oruwo. Ngu naruno, Anas ko Kayiyapas eraga, ngundo ene Anutro wooro yeyingo oni kundingiyi nguro sobosobo oni koretero tero oriyingo. Ngu narunggano nguno nangge, Sekarayiya nangoni Yon, ngu diguno oni kini merako nguno oruwo. Yon nguno oodoni, Anutdo enengo mandeni soweyootoni, eneno ombutoni ingoyingo. Ngundiro tetoni, Yon ene oororo, Yodan sono dabemiwoore endeyoro oororo, oni simoo bare bidodo komo nowoondoye yowoorengoro Anutno yetoyi ngu, asa, Anutdo oni simoo bare nguro weti mbumbuwaye andangeyunoro kabeteyunoyingo. Ngundiro tetoni ngu, asa, Yondo sono kundingiyimbo sonoyeroyingo. Nguno ngu Anutro ingondudu eyingo oni oowooyi Ayisaya, ngundo kuri nakangoro ngandiro eyingo. Etoni, diguno oni kini merako, oni manggowo gura oni simoo bare gidaregaro meno ewo. Oo bidodo Simburi Simbunani, nguro oore yoonenengoyino! Enengo oore gome yomosiyoyino! Anutdo oore gigongo, mewuyi ngu bidodo wiriyoyi. Mera pupuri ngu doongootoyiga guwu yeni. Oore wigiwagayingo ngu yoonenengoyino. Oore mera pigipoguri ngu yomosiyoyino. Nguno ngu, oni simoo bare bidodo ngu, Anutdo noore ko yoyowero ko teteku, ngu kenoro ingowanggo. Eyingo.
Oni simoo bare oowooyingga oorengo Yon kandeyimo sono kundingiyi gimuwero ombuyingo. Ngundiro ombutoyi, yeyootoni, nowoondoye ma yowoorengootoyi, nguro ngu, Yon sanggiri urungga tero ene mamanayeroro, eyingo. Ye sire dingeyi gosonggini biyomidodo! Onendo yeno etoni, ye mete Anutro sanggirini kootuyisina tunooteweroyi ngu dagaro sawanggo, bine? Ye komo nowoondoye yowoorengootoningga ngu, ye komo engge yeyiga tunooteni. Yengo nowoondoyemonggo ngandiro ma ewero. Ebaraham ngu noorengo awanani, nguro Anutdo nooreya ma sanggiri tewa ero, ma ingondudu tewero. Nondo yeno eteno. Anutdo, ene mete nga digi nga yoyeni, Ebaraham simoongo tunootewanggo. Ye Anutro ko yokootenggoku ngu, asa Anutdo mete oni gidarega yoyootoni, enengo ko tewanggo. Anutro Soboro de damonimo kuri yetoni ooroote. De bidodo engge gome ma enggewaku ngu, ene doongooro, de nombono oorongootoni dewa. Eyingo.
10 Yondo ngundiro etoni, oni simoo bare bidodo enengo mandeni ngundiro ingoro sumoo eyingo. Noore ndadiro tewato? Eyingo.
11 Yondo manggoye gumi eyingo. Oni gura ene nengguro eraya moore ngu, oni gura kenootoni ene nengguro kinitetoni, asa, ngu gura inowa. Oni oowarinidodo ngu, ene komo nguya ngundiro tewa. Eyingo.
12 Gabuman Takis beye yoweroyi oni gidarega nguya, sono kundingiyi yowero Yonno mayero eyingo. Mande etuyeroyingo oni, noore ndawu ooga tewato? Eyingo.
13 Yondo gumi eyingo. Ye ngu komo mera ngaro oo sobosobo onindo etenggoku, ngundiro nangge, beye ngu yoyi. Yengombo, yengo ingonduduno beye sanganimo gura ma yowero. Eyingo.
14 Ngu naruno, kumba ootuwoo oni gidarega nguya Yon sumoo inoro eyingo. Noore ndadiro tewato? Etoyi, Yondo mande gumi eyingo. Ye komo oni yutoro, nguro enengo digi beye kingo ma sobiyoro yowero. Ye oni songomo godange mande ero beye sitowiye ma yowero. Ye komo yengo koye nguro uriyi ngu nenengo yoya nguro oni oni teya oriyi. Eyingo.
15-16 Oni simoo bare ingonduduyemonggo, ingondandangero, Yonro eyingo. Nga ngu Krayis bine, ngundi kini, bine? Ero ingoyingo. Yondo enengo mandeye ingoro nguro gumi eyingo. Nondo ngu sonombo nangge ye sono kundingiyi gimuyunooteno. Ngundiro, oni gura no keneroro ombuwa. Ngu oningga nguro yanggangoni, ngundo noro yanggangone, ngu hamoo oorengo dagate. Nondo enengo keyi goweyiga nguro utoyi wesiyoweroyi, ngu ereremo kini. No enengo kirikiri oni nangge. Enendo ngu Yuka Kundingiyimbo, ko debo nguya yowuruwooro, ngundo ye sono kundingiyi gimuyunowa. Ero eyingo. 17 Kootuyisina, Yisas oningga, ngundo omburo oni simoo barero nowoondoye hamoo teyingo ngu wirikoyerootoni, oni simoo bare bidodo eneno nowoondoye hamoo tetoyi ngu, enendo yoyoro eneya sambo endemo oruwanggo. Nguro ngu, oni simoo bare bidodo eneno nowoondoye hamoo ma tero, Yisas ma keyootoyi ngu, asa, Anutdo ngu oni ngu soweyerootoni, Setanro ende biyomi de nombo ma kumooweroyi, nguno uwanggo. Eyingo. 18 Yondo mande mande yanggangomonggo ero, ngundo oni simoo bare ingonduduye yokutuwooweroyimboro eyingo. Ngu muringgano ngunonggo, Yondo mande keta mesarango ngu oni simoo bareno wesiyoro eyingo.
Herod Mera Sobosobo Oni Ngundo Yon Yoro Ya Biyomimo Yeyingo
19 Yondo Galili mera nguro oo bidodo sobosobo oni urungga oowooyi Herod, ngu kenoro ero mamanangoyingo. Herodndo muri biyomi gura gura tero, ngunonggo koneyo Pilip bareyi Herodiyas woosooro yoyingo, nguro nguya mamanangoro kenoro eyingo. Ngundiro tero, ngu muri biyominingga nguya tetoni tunoo oorengo teyingo. 20 Ngundiro tero, ngu muri biyomi nga, ngunonggo muri gura soweyoro tewo. Ngu Yon dowooro ya biyomimo yeyingo.
Yondo Yisas Sono Kundingiyi Newendemo Dowooro Uro Gimuyinoyingo
(Matiyu 3: 13-17; Mak 1: 9-11)
21-22 Yondo oni simoo bare oorootenggoku, ngu bidodo sono kundingiyi newendemo yodowooro uro sonoyeromukoro oodoni ngu, Yisas nguya Yondo dowooro sono kundingiyimbo sonowooyingo. Ngundiro tetoni, Yisas ngu Anutno yemboongero oodoni, ngu naruno, Sambo yamuko goosootoni, nguwoore Yuka Kundingiyi ombuyingo. Onindo ngu Yuka Kundingiyingga ngu kenoyingo ngu, nu mumukondiri ngundiro teyingo. Ngundiro tero, Yuka Kundingiyingga Yisas tabango sanganiwoore bawooro oororo omburo, tero uyingo. Anutdo Sambononggo meno ero ngandiro eyingo. Ge noro nangone oorengo, no gengo gome ingootenoku ngu! Nowoondone ngu bidodo gengo oni oni teteno! Eyingo.
Yisasro Soweni Osi Sembeni Nguro Oowooye
(Matiyu 1:1-17)
23 Yisasro dagomani ngu onibiga kande eraya tetoni, (30) ene nguno enengo koni nenengo damoni yero teyingo. Oni simoo baredo ngu Yisas kenoro ngu, ingondudu tero, ngu Yosep nangoni ero ingoyingo.
24 Hilayi ngu Matat nangoni.
Matat ngu Liwayi nangoni.
Liwayi ngu Melakayi nangoni.
Melakayi ngu Yanayi nangoni.
Yanayi ngu Yosep nangoni.
25 Yosep ngu Matatayiyas nangoni.
Matatayiyas ngu Emos nangoni.
Emos ngu Neyam, nangoni.
Neyam ngu Esalayi nangoni.
Esalayi ngu Nagayi nangoni.
26 Nagayi ngu Meyat nangoni.
Meyat ngu Matatayiyas nangoni.
Matatayiyas ngu Semen nangoni.
Semen ngu Yosek nangoni.
Yosek ngu Yoda nangoni.
27 Yoda ngu Yowanan nangoni.
Yowanan ngu Resa nangoni.
Resa ngu Serababel nangoni.
Serababel ngu Siyalitiyel nangoni.
Siyalitiyel ngu Nerayi nangoni.
28 Nerayi ngu Melakayi nangoni.
Melakayi ngu Edayi nangoni.
Edayi ngu Kosam nangoni.
Kosam ngu Elemedam nangoni.
Elemedam ngu Eya nangoni.
29 Eya ngu Yosuwa nangoni.
Yosuwa ngu Eliyesa nangoni.
Eliyesa ngu Yorim nangoni.
Yorim ngu Matat nangoni.
Matat ngu Liwayi nangoni.
30 Liwayi ngu Simiyon nangoni.
Simiyon ngu Yuda nangoni.
Yuda ngu Yosep nangoni.
Yosep ngu Yonam nangoni.
Yonam ngu Elayiyakim nangoni.
31 Elayiyakim ngu Meliya nangoni.
Meliya ngu Mena nangoni.
Mena ngu Matata nangoni.
Matata eweyi ngu Netan nangoni.
Netan ngu Dewit nangoni.
32 Dewit ngu Yesi nangoni.
Yesi ngu Obet nangoni.
Obet ngu Bowas nangoni.
Bowas ngu Salomon nangoni.
Salomon ngu Nason nangoni.
33 Nason ngu Aminadap nangoni.
Aminadap ngu Admin nangoni.
Admin ngu Anayi nangoni.
Anayi ngu Hesaron nangoni.
Hesaron ngu Peres nangoni.
Peres ngu Yuda nangoni.
34 Yuda ngu Yekob nangoni.
Yekob ngu Ayisak nangoni.
Ayisak ngu Ebaraham nangoni.
Ebaraham ngu Tera nangoni Neho nangoni.
35 Neho nangoni ngu Serak nangoni.
Serak ngu Riyu nangoni.
Riyu ngu Pelek nangoni.
Pelek ngu Iba nangoni.
Iba ngu Sila nangoni.
36 Sila ngu Kenan nangoni.
Kenan ngu Apaksat nangoni.
Apaksat ngu Sem nangoni.
Sem ngu Nowa nangoni.
Nowa ngu Lemek nangoni.
37 Lemek ngu Metusala nangoni.
Metusala ngu Inok nangoni.
Inok ngu Yeret nangoni.
Yeret ngu Mahalalil nangoni.
Mahalalil ngu Kenan nangoni.
38 Kenan ngu Inos nangoni.
Inos ngu Set nangoni.
Set ngu Adam nangoni.
Adam ngu Anut nangoni.