4
Setando Yisas Towoongoyingo
(Matiyu 4:1-11; Mak 1:12-13)
Yuka Kundingiyi, ngundo Yisas newendemo angetoni, Yisas ene ootoogero Yodan sono yokoro oorowutoni, ngu naruno, Yuka Kundingiyimbo yoro, oni kini kingo mera, diguno toongeyingo. Yisas ene, oni kini merako oororo, nguno naru onibi eraya (40) oode, ene oo ma neyingo. Ngu narungga ngu, kinitetoni ngu, Yisas oodoro kumooyingo urungga oorengo teyingo. Ngu naruno, Setando Yisas towoongowero ombuyingo.
Setando Yisasya eyingo. Ge Anutro Nangoni tetoningga ngu, arisa, ge nga digiga ngaya etooga, oo manongoyingo oowari teni. Eyingo.
Yisasdo Setanro mande gumi ero eyingo. Anutro mande nakangoyingomo, ete. Oni ene oowariro nangge ngu keta ma oorootenggo. Eyingo.
Ngundiro tetoni, Setando sodedomangge Yisas yoro, mera puri ndandayingonggano oorero, mera ngaro oo gome gome nga keno ero bidodo etungoyingo. Setando Yisasya eyingo. Mera bidodomo nondo yanggango gunootoowe sobowoowa. Oo sitowi gome gomemu oorooteku ngu nguya gunowano. Nga oo nga ngu bidodo noromu, no oni gura inowero ero ngu, no mete ene inowano. Ge nono bagootero nono yemboongetoyi ngu, asa, oo nga bidodo gengomu oorengo tewa. Eyingo.
Yisasdo mandeni gumi, ero eyingo. Anutro mandeno ete.
Ge komo gengo Urungga Oo Bidodo Simburi Simbuge, gengo Anut nguno nangge yambo mande teya, ene guranangge nguro koni ngu nangge teyino. Eyingo.
Asa, Setando Yisas yoro Yerusalemno (Tembel) ya urunggaku, ngu sanganimo awuno ooreyingo. Tembel ya ungoomo awuno dikaro ngunonggo Setando Yisasya eyingo. Ge Anut Nangoni tetoningga ngu, asa, nganonggo pareya soreya u. 10 Anutro mande nguno ngandiro ete.
Anutdo enengo sambono Engel oni, nguno etoni, ngundo omburo sobogeroro goyoro merako goyewanggo.
11 Enengo kandeyebo godowooro goyoro utoyi, digi oo gurado kengge ma sanggawero tutuwoowa. Eyingo. (Sam 91:11-12)
12 Yisasdo Setanro mandeni gumi, ero eyingo. Ge komo gengo ingondudugemonggo oo biyomi gura tero nguro Anutdo hoorooweneroni ero ma ewero. Anutro Mande nakangoyingo oorooteku ngu ngandiro.
Gengo oo bidodo Simburi Simbuge, ngu gengo Anut, ngu ma towoongowero! Eyingo.
13 Setando Yisas ngundiro oo ngu bidodomo towootowoongoro yokoro, naru gurano ko towoongowero ingoro ene toongeyingo.
Yisas Galili Merako Ko Damoni Yero Ko Teyingo
(Matiyu 4:12-17; Mak 1:14-15)
14 Yisas ngu Yuka Kundingiyi nguro yanggangoni, ngundo yoro, Galili merako ko oorowuyingo. Yisasro mandeni ngu Galili mera ngu bidodo ero endeyootoyi ingoyingo. 15 Yisasdo suwooyi sano Yudaro yowuru yano uro, oni simoo bare mande yunootoni, nguro oni simoo bare bidodo Yisas bingami, ero okooyingo.
Nasaret Ende Nguro Onindo Yisas Kootu Inoyingo
(Matiyu 13:53-58; Mak 6:1-6)
16 Yisas Nasaret endemo oorowuyingo. Kuri Yisas bodagano ngu endemo nguno oode urungga teyingo. Yisas enengo murini ngu ngandiro. Kando naruno (Sabat) ene suwooyi sano Yudaro yowuru yano oruwo. Ngu naruno, ene dikaro, Anutro mande kandangewero eyingo. 17 Ngundiro etoni, ene Anutro ingondudu eyingo oni, Ayisayaro buk nakayangga yoro, Yisas inoyingo. Yisasdo bukga ngu yoro wesiyoro, ene mande ngandiro nakangoyingomu ngu erewero kenoyingo. 18 Ngu ngandiro, Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguro Yuka Kundingiyi nono ooroote. Ngundo no rogonerootoni, ngunonggo no angoyi oni simoo bare Anutro mande keta mesarango nga wesiyoro yunowano. Ene no surenerootoni ombuwonoku, ngu mande ngandiro etoowega, ye ya biyomimo oorootenggoku, ngu yokoya sayi. Oni doongeye kiringomu ene doongetero, mera kenowanggo. Ene no sowenerootoni ombuwonoku ngu, oni hoorooweyeroro, enengo mundi oniro kowuriye yunootoyi, andangeweroyimboro ombuteno. 19 No mande wesiyoro ngu Oo Bidodo Simburi Simbunani nguro, naru gome ataga ooroote. Ero eyingo.
20 Yisasdo mande ngundiro kandangero yokoro, ene Bukgaku ukingoro Buk simburi inoro yokoro ene bibiteyingo. Ene oni simoo bare yambo yano oruwonggoku, ngu bidodo Yisas nangge kenondadangeyingo. 21 Ngundiro kenootoyi, Yisasdo mande ngandiro, ero eyingo. Anutro mande nakangoyingo nga ngu, ene ataga engge tunootero oorooteku nga! Eyingo.
22 Oni bidodo Yisasro oni oni tero, enengo bingami okooro ero enengo mandeni nga gomemu tunoo oorengo ewoku, nguro soriyokoro ingondudu tero eyingo. Ene nga oningga nga Yosepro nangoni nangge, bine? Eyingo.
23 Yisasdo mande gumi eyingo. Hamoo oorengo, yengo ingonduduyemonggo mande ngandiro nono ewanggo, bine? Sayi mambu yomosiyeroyingo oni (Doguta), ge komo gengo sayingge yomosiyo. Ge Kapeniyam endemo oo tewoku ngu, noore ingowooto. Ngundiro nangge, gengo ende damonimo ngano nguya ngundiya te. Eyingo.
24 Yisasdo mande ero eyingo. Hamoo oorengo yeno eteno. Anutro ingondudu eyingo oni gura, enengo ende damonimonggo mandeni ngu gome ma ingoyingo. 25 Nga ingonduduyega nga ngu, yengo osi sambayeboro oo biyomi ingoyingoku, ngundiro ingootenggo. No hamoo oorengo yeno eteno. Ilayiyaro naruno, Iserel bare wabu oowooyingga oruwonggo. Ngu naruno, dagoma kabusa ko kombo kandegura gidemboro guranangge sa nangge oodoni, sono ma ombuyingo. Ngundiro tetoni, oowariro kumooyingo naru urungga mera bidodomo tunooteyingo. 26 Ngundiro tetoni, Anutdo Ilayiya sureyootoni, Iserel oniro bare wabu gurano ma oorowuyingo. Kini, Anutdo Ilayiya soweyootoni Sarepat ende Sayidon merako, bare wabu gura nguno oorowuyingo. 27 Ngundiro nangge, Anutro ingondudu eyingo oni, Ilayisaro naruno nguya, Iserel oni gori mambudodo oowooyingga oruwonggo. Ngu kewooroyemo gura ma mete teyingo. Kini, Siriya oni oowooyi, Neyamando nangge mete teyingo. Yisasdo ngundiro eyingo.
28 Oni simoo bare Yuda oniro yambo ya newendemo oruwonggoku, ngu mandega ngu ingoro, sanggiri biyomi teyingo. 29 Ngundiro sanggiri tero, oni simoo bare ootoogero, Yisas ureyi kumoowero teyingo. Ngu endega ngu, puri sanganimo nguro, ene ootoogero, Yisas owero moguruwooro yoro uro ende wengamo, kembemo wenggeremootoyiga uni ero ngundiro teyingo. 30 Ngundiro tero utoyi ngu, Yisas ngu kewooroyemonggo kini tero toongeyingo.
Yisasdo Oni Gurano Yuka Biyomingga Oweyingo
(Mak 1: 21-28)
31 Ngu naruno, Yisas ngu Galili mera nguno ende gura oowooyi Kapeniyam, nguno uyingo. Ngu endemo nguno kando naruno, Yisasdo oni simoo bareno Anutro mande wesiyoro etuyerowero damoni yeyingo. 32 Yisasro mandeni ingoro, nguro sori yokoyingo. Ndadiro nguro, enengo mandeni ngu yanggango oorengo.
33-34 Yambo ya nguno oni gura mbooro biyomimbo yoyingomu omburo, nguno oruwo. Ngu oningga ngundo manggaru urungga tero eyingo. Ehe! Yisas Nasaret oni! Ge ndawu ooga noore teyunowero ombute? Ge bine noore yomburiyerowero ombute? No ingooteno. Ge Anutro oni kundingiyi! Eyingo.
35 Ene Yisasdo manggaruwooro eyingo. Ge manggoge ukingo! Ngu oningga ngu yokoya toonge! Eyingo. Ngundiro etoni ngu, asa, merambooro biyominggakundo oninggaku wenggeremootoni, oni songoku kewooroyemo merako wedoni mboorogaku besero toongeyingo. Ene oninggaku goweyi moondeyi ma utoro yomburiyoyingo.
36 Oni bidodo ngundiro kenoro soriyokoro enengo nangge mande, ero ingoro eyingo. Nga ndadiro mandega? Enengo yanggango oorengo etoni, merambooro yanggangododo, ngu besero oni yokoro toongeteku nga! Eyingo. 37 Yisasro mandeni ko oo tewoku nguro, mande ngguyi bingamini, ngu mera nguro ende ngu bidodo rogowooyingo.
Yisasdo Pitaro Konggeyi Yomosiyoyingo
38 Naru gurano, Yisas ootoogero, ngu yambo yangga ngu yokoro, Sayimon Pitando yano oororo uyingo. Sayimon Pita konggeyi ngu sayi urungga oorengo tero, moondeyi kookingo urungga teyingo. Ngundiro tetoni, nguro Yisasdo yomosiyoni, ero sumoo eyingo. 39 Yisasdo ngu baregakuno oororo ngu sayinggakuya etoni, sayinggaku besero toongeyingo. Arisa, ngu baregaku ootoogero mete tero, oowari kayunowero kirikiri teyingo.
Yisasdo Oni Simoo Bare Oowooyingga Yomosiyeroyingo
(Matiyu 8: 16-17; Mak 1: 32-34)
40 Sa nemimo uwero tetoni, oni enengo dobookuriyemo sayi damoni gura gura, yoyoro mayeyingo. Yisasdo kandeyi ngu sayi onikuno songo songo yetoni, ngu sayi oniku goweye moondeye gome mete temukoyingo. 41 Ngundiro tero, mera mbooro biyomiku nguya, oni simoo bare oowooyingga yoyokoro besero satoyi, oni mete teyingo. Ngu mera mbooro biyomi, ngundo meno manggaru tero eyingo. Ge Anutro Nangoni! Ero etoyi, ene Yisasdo eyingo. Ye mande ma ewero, ero roogo teyunoyingo. Ndadiro nguro, ene ingootenggoku ngu, Yisas ngu Krayis.
Yisas Ende Songomo Nguya Ko Tero Endeyoyingo
(Mak 1:35-39)
42 Sengetoni suwoononggo Yisas ootoogero, endesina oorero, mera eruwoongomo oni kinimo toongeyingo. Ngundiro tetoni ngu, oni simoo bare ootoogero ereweyingo. Ngundiro pawangootooyega, ene ma yoyokoro toongeni, ero ngundiro teyingo. 43 Ene Yisasdo eyingo. No komo endeni endeni nga bidodomo Anut Oo Bidodo Simburi Simbunani ngundo simoo bare enengo sobowooteku, ngu ero wesiyoro etuyerowano. Ndawugaro nguro, no Anutdo nga kongga ngaro surenerootoni ombuwono. Eyingo. 44 Enengo mandeni emukoro ngu, Yisas ene oororo, Galili mera nguro ende, ngu bidodomo Yuda oniro yambo ya newendemo uro, nguno Anutro mande onino ero etuyeroyingo.