5
Yisasdo Etoni, Pitando Iso Oowooyingga Yoyingo
(Matiyu 4:18-22; Mak 1:16-20)
Naru gurano, Yisas ngu Genesaret sono koongeyingo ngu dabemimo dikatoni, oni simoo bare oowooyingga oorengo, Anutro mande ingoweroyimboro mayero, musiyo bidodo ndindi teyingo. Yisas ene doongetero wanggo bobodi eraya yeyootoni ngu, sono koongeyingo ngu tamako nguno oriyingo. Wanggo simbukuriyi ngu sono koongeyingo tamakono uro, isoro siri sonowooro oriyingo. Yisas ngu Sayimondo wanggoga ngu sanganimo oorero Sayimonya eyingo. Wanggo bodaga woosoodoga sono kewoorokoyi oorowuni, ero eyingo. Ngundiro ero, ene wanggono bibitero, oni simoo bare ngu Anutro mande ero etuyeroyingo.
Yisasdo mande ero yokoro ngu, yowoorengoro, Sayimon Pitano eyingo. Wanggo woosoodoga sono kewooroko oorowutoningga, ye isoro si oorongooya, iso yoyi, ero eyingo.
Sayimon Pitando Yisasro mandega ngu gumi eyingo. Oni urungga, noore suwoono naru urungga ngu si oorongoowootoku iso gura ma yoyingo. Ene gedo etoyi nguro, asa, towoongoro ko oorongoowano. Eyingo.
Ene ngundiro tetoyi ngu, iso urungga oorengo si newendemo uyingo. Ene isombo si omboongewero teyingo. Ngundiro tetoni, ene dobookuriye wanggo gura sanganimo oruwonggoku, ngu negoyerootoyi, omburo ngudodo iso sigaku woosooro yoro, wanggo eraya eraya angero ooretori, sono newendemo uwero teyingo.
Sayimon Pitando ngundiro kenoro ingoyingo, Yisas komo ngu oni kundingiyi. Nguro, ene Yisas keyi damonimo bagootero eyingo. Oni urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani, ge no noyokoya toonge. No weti mbumbuwa oni biyomi. Eyingo. 9-10 Pita iso oowooyingga oorengo yoro, ngu kenoro soriyokoyingo. Oni gidarega nguya, ngundiro nangge, soriyokoyingo. Sebedi simoongo erayagaku ngu oowooyari Yemus, Yon, erabasa nguya ngu Sayimon ko gobooro oniku nguya soriyokoyingo. Soriyokootoyi; asa, Yisasdo Sayimonya eyingo. Ge ma sosorewero! Kootuyisina, ge oni simoo bare Anutro mande keta mesarango nguno ngundiro yoyowa, eyingo. 11 Ngundiro tero, Pita garo enengo wanggo woosooro sagigo yero, enengo oo bidodo yokoro, ene Yisas keyoro endeyoyingo.
Yisasdo Oni Gura Gorimambudodomu Yomosiyoyingo
(Matiyu 8:1-4; Mak 1:40-45)
12 Naru gurano, Yisas ende gurano uyingo. Ngu endemo nguno oni gura gorimambubo goweyi kondibo yokoyingongga oruwo. Ngundo Yisas tanggeyimo bagootero wetoro, ngguyinggayi tero sumoo eyingo. Oni urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani, ge ma yokowero, ge no yomosinerootooga ngu, asa, no gowene metemi tewano. Eyingo.
13 Yisasdo kandeyi sayi oninggakuno yero eyingo. Nondo ge gowege metemi teni ero ingooteno. Asa, ge metemi te! Ngundiro etoni, arisa, sodedomangge ngu gorimambuku tootero kiniteyingo.
14 Yisasdo ngu oningga nguya mande yanggango, ero eyingo. Ge oni gurano ma ewero. Ene ge ooroya, gowege Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi ngu etuyero. Ge gowege metemi teteku nguro Mosesro mamana mandeno eteku ngundiro, gowege nguro Anutno wooro yetoyi, oni simoo bare nguno ingowanggo. Ge gowege metemi tewo. Ero ingoyingo.
15 Yisasdo ko mande oo tewoku, nguro ende bidodomo ero sayingo. Ngundiro tetoyi, oni simoo bare oowooyingga oorengo Yisasro mandeni ingowero mayeyingo. Enengo sayi oni nguya yomosiyeroni, ero eyingo. 16 Ene naru guranangge nangge, nguno Yisas enesu nangge torige oni kini mera eruwooyingomo toongero, nguno Anutno yemboongero oruwo.
Yisasdo Oni Gura Kekandeyi Bingo Yeyingomu Yomosiyoyingo
(Matiyu 9:1-8; Mak 2:1-12)
17 Naru gurano, Yisas oni simoo bare Anutro mande yunoro oruwo. Mamana mandero sobosobo oni oowooye Parisi, ko mamana mande etuyeroyingo oni gidarega nguya, ngu Yudiya mera nguro endeni endeni bidodomonggo, Yerusalem ende urunggano ngunonggo ko Galili merako ende ngu bidodomonggo mayero oruwonggo. Anut oo bidodo Simburi urungga, ngundo yanggango Yisas inootoni, ngundo sayi oni yoyeni metemi tero sayingo. 18 Oni gidaregado oni gura wimbuyi ko kekandeyi bingo yeyingomu, ngu yabanidodo sumooro koorowooro mayero, yoro ya newendemo Yisas keyi damonimo yewero teyingo. 19 Ene simoo bare urungga oorengo nguro ya newendemo uweroyi kini. Ngundiro nguro, ene koorowooro, ya sanganimo oorero, ya uyi andangero, nguwoore oni simoo bare kewooroyemo sayi oninggaku wetorodoni yawasadodo yeyi, Yisas omukumundoongosina uyingo.
20 Yisasdo ngu oniku enengo nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yeyoro, sayi oninggakuya eyingo. Doboone, gengo weti mbumbuwage andangegunooteno. Eyingo.
21 Ngundiro etoni ngu, mamana mande etuyeroyingo oniya, Parisi oni ngudodo enengo nangge ingonduduno, ero ingoro eyingo. Nga oningga nga onendo? Ene Anut yomooyinoro mande ngundiro ete. Onendo weti mbumbuwa andangeweroyi ingoote? Ngu kongga ngu Anutromu nangge, Anut enengombo ngu weti mbumbuwa andangeweroyi ngu ingooteku ngu! Eyingo.
22-24 Yisasdo ngu oni nguro ingonduduye ingoro, nguro mande gumi ero eyingo. Nondo kowuri kini, no mete gengo weti mbumbuwa ngu andangewano. Ndadiro nguro, ye ma ingootenggoku, ngu hamoo bine, ngundi kini bine? Ene nondo ngandiro ewanoku ngu, ge mete ootoogeya, oorowuwero etoowe, asa, ye ngu tunoo kenoro, ngunonggo ingowanggo. No Anutro Oniro Nangoni no yanggangonedodo no mete weti mbumbuwa nguya andangewano. Asa, no mete nga oni kekandeyi biyominggaya ewanoku ngu, ge ootoogeya oorowu! No ngundiro etoowe ngu, ye kenoro, ngu ye ingowanggo. No nguya mera nga bidodoboro simoo barero weti mbumbuwa ngu mete andangeyunowano. Ene ngundiro ero, Yisas yowoorengoro, oni wimbuyi bingo yeyingonggakuya eyingo. Asa, ge ootoogeya gengo yaba yoya, koorowooya, gengo yano oorowu! Eyingo. 25 Ngundiro etoni, asa, ngu oni simoo bare ngu doongeyemo, ngu oni biyominggaku ootoogero, enengo yabaga kuri ngu sanganimo wetoro oruwokunggaku, ngu yoro koorowooro, Anut bingami urungga ero okooro, enengo yano oorowuyingo. 26 Ngundiro tetoni ngu, oni simoo bare bidodo ngu kenoro, soriyokowonggo. Ngundiro tero, ene nguya Anutro oowooyi bingami, ero okooyingo. Nowoondoye sosorero eyingo. Ataga, noore muri songo oorengo gura kenootetoku ngu! Eyingo.
Yisasdo Liwayi Oningga, Ngu Negongoyingo
(Matiyu 9:9-13; Mak 2:13-17)
27 Kootuyisina, Yisas ootoogero, oororo, oni gura kenootoni, Gabumanro beye yoweroyi tookoododo yano bibitero oodoni kenoyingo. Ngu oningga ngu oowooyi Liwayi, (oowooyi gura Matiyu), Yisasdo kenoro eyingo. Ge ombuya, no keneroya endeyo. Eyingo. 28 Ngundiro etoni, Liwayi ootoogero, enengo oo sitowi bidodo yokootoni oodoni, ene Yisas keyoro oorowuyingo.
29 Liwayindo enengo yano oo Simbo urungga Yisasro kayingo. Gabumanro digi beye yoyingo oni oowooyingga, ko, oni simoo bare gidarega nguya eneya bibitero oo neyingo. 30 Parisi oniya, mamana mande etuyeroyingo oni, ngudodo Yisasro kirikiri onikuya boguwooro mande mande urungga eyingo. Ndawugaro ye oni muriye biyomi Gabumanro digi beye yoyingo oni, ko, weti mbumbuwadodo oniya sono oowari netenggo? Eyingo.
31-32 Yisasdo manggoye gumi eyingo. Oni goweye moondeye gome metemimu, ngu sayi oni yomosiyeroyingo onino (Doguta) ma oorowuwanggo. Kini, sayi onindo nangge ene nguno oorowuwanggo. Ngundiro nangge, no oni nenengo oorootenggoku, ngu negoyerootoowega, nowoondoye yowoorengoyi, ero ma ombuyingo. Kini, weti mbumbuwadodo oni ngu negoyerootoowega nowoondoye yowoorengoyi, ero nguro ombuwono. Eyingo.
Yisasdo Oo Kundingiyi Teweroyimboro, Nguro Eyingo
(Matiyu 9:14-17; Mak 2:18-22)
33 Ene Yisasno eyingo. Yonro kirikiri oni, ko Parisi oniro kirikiri oni nguya, ene oowari yokoro kundingiyi tero, naru urungga yemboongero oorootenggoku, ndawugaro gengo kirikiri oni, ngundo ngu muringga ma teyingo? Ene oowari sono nguya netenggo. Eyingo.
34-35 Etoyi, Yisasdo mande adingayi gumi eyingo. Ye bine oni gura bare yoweroyi naruno, nguro keyimo dobookuriyi ngu oodoyi, ene oowari mete roogo tewanggo, bine? Kini, kootuyisina, ngu oni bare yoweroyiga ngu yoro satoyigogo, ngu naruno, nowoondoye kowuri yero, ene oowari roogo tero, kundingiyi tewanggo. Eyingo. Yo, ngundiro nangge, ngu naruno enengo kirikiri oni Yisasya oode, ene oni oni tero oriyingo. Ene Yisas toongeweroyi naruno, nguno ngu, enengo kirikiri oniku, kowuri yoro, nguro oowari roogo tero yemboongewanggo.
36 Yisasdo mande adingayi gura, ero yunoyingo. Oni gurado kumba ketangga omboongero, ngundo kumba kuriminggano witu ma ukingoro wesibiyowa. Ene oni gurado ngundiro tewaku ngu, ene kumbani ketanggaku yomburiyowa. Ngu kumba ketangga ngu kumba kurimingga nguya mete kini. Eyingo. 37 No mande adingayi gura yeno eteno. Oni gurado bo nangoni keta ngu yoro, siri ngu kurimi nguno ma siriyowa. Ene ngundiro tewaku ngu, bo nangoni, ngundo ngu bo siga ngu oomboongero bo nangoni merako sorero yomburiyowa. Ngundiro tetoni, enengo si, bo nguya biyomi yewari. 38 Kini, oni ene komo bo nangoni ketamu si ketamu nguno siriyowa. Ngundiro tewaku ngu, enengo eraya eraya keta nguro, ene gome oruwari. 39 Ngundiro nangge, oni dogoni ngundo mande muri keta ngu keyoro endeyoro oruweroyi, ngu kowuri oorengo. Ngundo mande muri kurimi, nguro ngandiro ete. Muri gome metemi, ero ete.