2
Anutdo Wirikoyeroweroyi, Ngu Nenengo Oorengo
Ye simoo bare bidodo oni gidarega goweyemo mande biyomi etenggoku, ngu no ye songomo songomo eteno. Ingoyi, ye oo ngundiro tetoyi ngu, asa, kootuyisina wirikoyeroyingo naruno, Anutdo yengo muriye nguya ngu ngundiro wirikoyerowa. Ngu muringgano ngunonggo yengo goweye bungomo mande nguya etenggo. Ndawugaro? Ye oni songo goweye bungomo nguno mande biyomi etenggokuro nguro, naru bidodomo, yengombo nguya ngundiro muringga ngu terorootenggo. Noore hamoo ingooteto. Oni muri biyomi ngundiro tetenggoku, nguro gumi biyomi urungga oorengo Anutdo yunowa. Ndadiro nguro, Anutdo oo bidodo wirikoweroyi naruno, ngu nenengo oorengo wirikoyerowa. Ge mera ngaro oni nangge, ge oni gurado oo teteku, ngu bungomo mande ma ewero. Ndadiro nguro, gengombo nguya ngu muri biyomingga, ngu tete. Ngundiro tetekuro nguro, ge Anut doongeyimo ma kombitewa. Kini, Anutdo gengo muringge nenengo wirikowa. Naru pirunggano, Anutdo ge gome sobogeroro yobasigeroote. Ene suwooyi sano nowoondoyi tero, sobogeroro ootooro, geya sodedo ma sanggiri tete. Yo, Anutro murini gome metemi. Ge bine nguro ingootoyi, kingo oo ngundiro tete? Kini, Anutdo ngu muringga tero hooroowenggerootoni, nowoondoge yowoorengoya, Anutro nowoondogemo hamoo tewa. Ene ge komo nowoondoge gagiwi, nguro ge nowoondoge Anutro ma ingoro yowoorengoote. Ngu muringgano nguno, gengombo gengo muri biyominggega ngu, soweyootoyi urungga tete. Ngundiro nguro, kootuyisina, naru gurano, Anutro sanggirini ngu tunootero, nguno ngu enengo yanggangonidodo, gengo muringge biyomi ngu nenengo wirikootoni, nguno ge biyomi gumi yowa. Yo, hamoo, Anutdo oni simoo bare bidodoboro oo muri tewonggoku, nguro gumi ngundiro nangge yunowa. Anutdo sugi sugi oruweroyi ngu oni ngandiro yunowa. Oni ene suwooyi sano muri gome nguro ko yanggango tetoyi, Anutdo enengo duridarinidodo bingamiyedodo teweroyi, ko, sugi sugi keta oruweroyi ngu yunoni, ero ingootenggo. Ngundiro oni ngu Anutdo sugi sugi keta oruweroyi ngu yunowa. Ene oni gidaregado ngu enengomboro nangge ingootenggo. Ene mande hamoo ngu kootu inoro, Anutro muri gome nenengo, ngu ma keyootenggo. Nguro ngu, Anutdo ngu oni nguya sanggiri biyomi tero, ogingo gumi urungga yunootoni yowanggo. Yo, hamoo, oni bidodo muri biyomi tetenggoku, nguro Anutdo kowuri ogingo urungga oorengo yunowa. Enengombo muri biyomi tetenggoku, nguro Yuda oni simoo baredo kowuri koretero yootoyigogo, kootu, oni sowe gidarega enebana kowuri ngundiro nangge yowanggo. 10 Ene oni simoo bare mande muri gome nenengo tetenggoku ngu, asa, Anutdo sambo endemo oowooyi bingami gome metemi, ngu inootoni, newende imakeyingomo sumangeyi oruwa. Ngundiro ngu, Yuda oni ngu koretero, ko, oni sowe gidarega ngu kootu nguya yowanggo. 11 Anut doongeyimo, oni oowooyedodo, ko, oowooye kini oorootenggoku ngu wirikoyeroweroyi rogo guranangge oorengo ereremo ooroote.
12-15 Ngu ngandiro: Anutdo oni bidodo weti mbumbuwa tetenggoku, nguro ogingo gumi biyomi yunowa. Yo, hamoo, oni bidodo Mosesro mamana mande ma ingoro, weti mbumbuwa tetenggoku ngu, asa, Anutdo ngundiro oni ngu ogingo gumi yunootoni, ene Setanro ende biyomimo uwanggo. Ndadiro nguro, Anutdo enengo mamana mande ngu nowoondoyemo yetoni, ngundo newende sanggawetoni, ene muri biyomi ngundi metemi tewonggoku, ngu nenengo etuyerowo. Ngundiro nangge, Yuda oni simoo bare bidodo Mosesro mamana mande ingoro oorootenggoku, ngundo weti mbumbuwa tewanggoku ngu, asa, Anutdo ngu oni nguro muriye, wirikoyeroro ogingo gumi biyomi nguya yunowa. Ndadiro nguro, ene mamana mande kuri inowonggoku , ene ngu kootu inoro, ma keyoyingo, nguro ene oonootewanggo. Yo, hamoo oorengo, oni ene Anutdo muri gome nenengo onindo teyi, ero ingooteku, ngu tetoyi ngu, asa, Anutdo ngu oni ngu yoyowa. 16 Nga mande ketangga Anut wirikoyeroweroyi, nguro nondo wesiyoro etenoku nga, ngu kootuyisina, ngundiro tunootewa. Oni enengo mande muriye bidodo oongooro tetenggoku ngu, Anutdo oni bidodo nenengo wirikoyerowa. Ene ngu wirikoyeroweroyi kongga ngu, Anutdo ngu Yisas Krayis inootoni tewa.
Yuda Onindo Mamana Mandero Nowoondoyemo Hamoo Tetenggoku, Ngundo Ene Hoorooweyerowa
17 Yengombo noore Yuda oni, ero etenggo. Yo, ye Mosesro mamana mande ngu nowoondoyemo hamoo tetenggoku, nguro nangge ingoro, nguno yengo bingamiye nangge ero okooro etenggo. No Anutro oni, ero meno manggaru kingo etenggo. 18 Ene ye Anutro mamana mandeno etuyerootoyi, ye ingowonggoku Anutdo ndawu ooga yeno yeni, tunootewaku ngu, ngundiro nguro, ye muri biyomi, ngundi, metemi ngu wirikoro ingootenggo. 19-20 Ye ngandiro ingondudu tetenggo. Mamana mandeno, noore kuri hamoo mande ngu muri ingoro yowooto. Ngundiro nguro, noore Yuda oni Anutro mamana mande ma ingoyingo, doongeye kiringo ngundiro, ngu oore etuyerowato. Noore Yuda oni ngu oni ooreriko oorootenggoku, nguro soru himi. Noore ngu oni ingonduduye kini, ngu Mosesro mamana mande ngu etuyeroro, nguro ingondudu yunoweroyi oni oorooteto. Noore simooye bobodi Mosesro mamana mande, nguro etuyeroyingo oni oorooteto, ero ingootenggo. 21 Yo, ye oni gidarega muri gome metemi etuyerootenggoku, ndawugaro nguro, yengombo yengo ma etuyerootenggo? Yo, ye oni songomboya, ye yakaka ma tewero, ero etuyerootenggo. Ene no ye sumoo yunooteno. Yengombo nguya yakaka tetenggo, bine? 22 Ye ngandiro nguya etenggo. Oni erambarisa oruweroyi ngu yokoro, buribari ma endeyowero. Ero etuyerootenggo. Ene no ye sumoo yunooteno. Yengombo nguya buribari endeyootenggo, bine? Ye ngandiro nguya etenggo. No oombooro biyomimo ma yemboongewano, ero eyingo. Ene no ye sumoo yunooteno. Yengombo nguya ngu oombooro oo nusako gabogaboyi yakakayi yoro, yengo yano yetenggo, bine? 23 Ye yengo oowooye bingamiye nangge okooro, meno manggaru kingo etenggoku ngu, noore Anutro mamana mande ingooteto, ero eyingo. Ngundiro ero ngu, ngu weti mbumbuwa tero, ngundo Anutro mamana mande ngu yomburiyowonggo. Ngundiro muringgano nguno, ye Anut oowooyi ngu yomburiyoro, oyimo teyinootenggo. 24 Anutro mandeno, ngu ngandiro nakangoyingo.
Ngu yengo muriye biyomi, nguno oni sowe gidaregado Anut oowooyi yomooyinoro yomburiyootenggo. Ero nakangoyingo. (Ayisaya 52:5)
Onendo Ngu Yuda Oni Oorengo?
25 Yuda oni ngu Anutro sunggiga goweyemo ngudodo ngu, ene Anutro oni oorengo etuyeroote, bine? Ene mamana mande keyoro ngu, ngu sunggiga ngu gome oorengo. Ene ye mamana mande ngu karongoro ngu, sunggiga yeno oorooteku ngu, kingo oo ngundiro tunootewa. 26 Nguro ngu, oni ene sunggi goweyimo ma yeyingo ngu, ene mamana mande ngu gome keyoro, muri gome nenengo ngu tewaku ngu, asa, ngu oningga ngu Anutromu. Ene Anut doongeyimo, sunggi eneno kuri oorooteku, ngundiro ene sunggidodo. 27 Oni ngu sunggiga ngu kini, ngu oni ngu Anutro mamana mande gome keyoro, ngunonggo enengombo ye Yuda oniro muriye kenoro, ngu mamana mandeno wirikoyerowanggo. Ndadiro nguro, ye mamana mande nakaya yeno oorooteku ngu, ko, yeno sunggiga ngu nguya ye goweyemo oorooteku, ngu ene ye mamana mande ma keyootenggo. 28-29 Ndawu oningga ngu Yuda oni? Oni gura ene sunggi ngu goweyimo nangge, ngu Anutro oni kini. Kini, oni gura ene sunggi ngu, ene newendemo oorootekungga ngu, ene Yuda oni oorengo Anutromu. Sunggi hamoongga nga Anutnonggo Yuka Kundingimbo yoro omburo, oni nowoondoyemo yete. Ngundiro oningga ngu, oni doongeyemo oowooyi kini. Ene Anut doongeyimo ngu, ene oowooyi bingamidodo ooroote.