3
Muri Biyomi, Ngundo Mande Muri Gome Ngu Yeni, Ma Biyomi Yewa
Ngundiro nguro, Yuda onindo oni sowe gidarega ngu ndawu oogaro dagayerootenggo? Ndawu oo metemingga goweyemo sunggiga nguno tunootete? Yuda onindo ene oo gome guradiro guradiro ooroote. Koretero ngu ngandiro: Anutdo enengo mandeni ngu Yuda onino yetoni, ngundo sobowooyi, ero yunoyingo. 3-4 Oni gidarega, ene Anutro nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yanggangoye urungga kini, nguro ene oo gura tewero ero ewonggoku, ngu ma tetenggo. Ngundiro nguro, Anutdo nguya enengo mande ero gosiyoyingo, ngu ma tewa, bine? Hamoo oorengo kini. Nguro ngu, oni bidodo godange mande etenggoku, suwooyi sano Anutdo mande oo ero gosiyoyingo, ngu bidodo temukowa. Anutro mandeno, ene Anutya ngandiro ete.
Gengo mandege ngu, hamoo oorengo nenengo. Ene onindo gengo mande wirikowero tewanggoku ngu, gedo ene dagayerororuwa. Ero eyingo. (Sam 51:4)
5-6 Ndadiro nguro, oni gidaregado mande ngandiro etenggo. Noorengo mande muri biyomi ngu, Anutro mande muri nenengo ngu yeni tunootetoni, ngu mete noore weti mbumbuwa urungga tewato, bine? Noore muri biyominani, ngundo Anutro murini ngu yeni tunootetoni ngu, ndawugaro Anutdo noorengo weti mbumbuwa nguro gumi yunowa? Ene no Polndo eteno. Ngu ingonduduga ngu, ngu hamoo kini. Anut nenengo kini tetoni ngu, ndadiro tero, ene mete endeni endeni oni simoo bare bidodoboro muriye ngu wirikoyerowa. Kini, Anut ene oo bidodoboro urungga oorengo. Ene noro godange mande, ngundo Anutro murini metemi yeni tunooteteku ngu, ngundo yeni, oowooyidodo tunootewaku ngu, arisa, ndawugaro nguro, no komo weti mbumbuwadodobo nguro kowuri gumi yowano? Ene noore ngandiro ingowato. Noore weti mbumbuwa oo biyomi temukootooye, oni simoo bare kenoro ingootoyi, Anutdo nangge, ene muri gome nenengo tewa. Ene no Polndo eteno. Ngu ingonduduga ngu, ngu hamoo oorengo kini. Oni mande ngundiro etenggoku ngu, Anutdo nguro gumi biyomi oorengo yunowa.
Oni Simoo Bare Bidodo Weti Mbumbuwadodo
Ndadiro ingonduduga tewato? Anut doongeyimo, noore Yuda onindo oni sowe gidarega dagayeroro oorooteto, bine? Hamoo oorengo kini. No kuri ewonoku ngu, Yuda oni, ko, oni sowe gidarega nguya noorengo bidodo weti mbumbuwabo wiriyeroro, gosiyerootoni oorooteto. Nguro Anutdo noorengo bidodoboro mande yosanggawero ete. 10 Anutro mande ngandiro nakangoyingo.
Oni gura gome nenengo ma ooroote. Kini, oni bidodo biyomimo oorootenggo. 11 Ndadiro nguro, oni gura Anutro ingondudunidodo nguya kini. Oni gurado Anut nguya kenowero ma erewetenggo. 12 Kini, oni bidodo kuri Anut kootu inoro yokoro, ene kuri oni biyomi oorengo temukoyingo. Oni gurado mande muri metemingga ma tetenggo. Hamoo oorengo guranangge ma ooroote. (Sam 14:1-3)
13 Ye mande manggoyemonggo, ngu usembi mere ndindingo biyomi ooreteku ngundiro. Ene mebuyemonggo, mande godange oowooyingga oorengo etenggo, ero eyingo. (Sam 5:9)
Ene oni goweyi yomburiyerowero mande guradiro etenggoku ngu, sire dingeyi biyomi oni yokitoni, kumootenggoku ngundiro, ero eyingo. (Sam 140:3)
14 Ene suwooyi sano, oni kootuyisina yomooyinoro mande biyomi, sanggiri mande kowoo ngu nangge manggoyemonggo etoyi tunooteroroote. Ngundo oni kowuri yunootenggo, ero eyingo. (Sam 10:7)
15 Ene sodedomangge oni songomboya sanggiri tero, yudoyi kumootenggo. 16 Suwooyi sano, ene oo oowooyingga yomburibariyoro, ngunonggo kowuri urungga oni yunootenggo. 17 Ene oni simoo baredoya nowoondoye gobooro yero, imakeyingomo oruweroyi muri, ngu ma ingootenggo, ero eyingo. (Ayisaya 59:7-8)
18 Ene nowoondoyemonggo Anutro boda ma sosoretenggo. Ero eyingo. (Sam 36:1)
19 Noore ingooteto. Oni simoo bare Mosesro mamana mande newendemo oorootenggoku ngu, ene komo mamana mande keyoyi. Nguro ngu, oni gurado ngandiro ma ewa. No oni nenengo oorengo, ero ma ewa. Kini, noore mera bidodomo oni simoo bare, noore Anut doongeyimo, weti mbumbuwadodo oorootetoku ngu, noore nguro gumi yowato. 20 Ndadiro nguro, oni ene mamana mande ngu nangge keyoro ngu, ene Anut doongeyimo, mamana mande ngundo hooroowetoni, nenengo ma tunootewa. Hamoo oorengo kini. Mamana mande nguro koni ngu, noorengo weti mbumbuwanani ngu yeni tunootete.
Oni Ene Yisas Krayis, Nguro Nowoondoyemo Hamoo Tewanggoku Ngu, Asa, Anutdo Oni Nenengo, Ero Ewa
21 Ataga, Anutdo oore keta gura oni simoo bareno yootunoro, etuyerowo. Nguro muri ngandiro. Anutdo enengo doongeyimo, oore oni nenengo oorengo tunooteni, ero ingoro tewo. Ngungga ngu mamana mande kurimi ngu gome keyoyingo, nguro ooreyimo kini. Ngu ene songo oore gurano tunootewo. Kurimi, Anutro ingondudu eyingo oni, nguro nakaya, ko, mamana mandeno nguya ngandiro eyingo. 22 Nga Anutro muri nenengongga nga, ngu ngandiro. Oni ene Yisas Krayis, nguro nowoondoyemo hamoo tewanggoku ngu, asa, Anutdo ngu oni nenengo, ero, oowooye gome metemi ewa. Hamoo oorengo, oni gura ene oore songo guradiro ma tewa. 23 Kini, noore bidodo weti mbumbuwadodo tero, Anutro murini ma keyowooto. Ngundiro nguro, noore Anutro ende duridarinidodoga nguno ma uwato. 24 Ene Anutro sumangeni ngu, Yisas Krayis nguro koni, ngundo noore uriyeroro, ko yoyoyingo. Ngungga ngu Anutdo noore kingo duwoo yunoyingo. Nguro ngu, Anutdo nooreya oni nenengo, ero eyunoote. 25 Kurimi, Anutdo Yisasno sunggi yero eyingo. Yisasdo kumootoni, ko, enengo sidudaroni, ngu wendoni omburo, ngundo oni enengo nowoondoyemo hamoo tetenggoku, nguro weti mbumbuwa ngu sonowooro yoyowo. Yo, hamoo, kurimi, Anutdo ememangge ko tero, oni simoo baredoro weti mbumbuwa nguro gumi biyomi sodedo ma yunoyingo. 26 Ngundiro nguro, ene ataga nga ngu, enengombo enengo muri nenengo ngu gome tunoo oorengo etuyeroote. Nguro ngu, noore ingooteto. Anut enengombo ngu nenengo oorengo. Ngundiro nguro, oni simoo bare bidodo Yisasro nowoondoyemo hamoo tewanggoku ngu, Anutdo ngu oni simoo bare nguya oni nenengo gome, ero ewa.
27 Ngundiro nguro, noorengo bingaminani ero okooweroyi, oore gura ma ooroote. Ndawu oogado ngu oorega ngu doongoowo? Mosesro mamana mande nga keyoro, ngunonggo noore mete oni nenengo tunootewato? Ngu hamoo oorengo kini. Yisasno nowoondoyemo hamoo teweroyi oorega, ngu nangge noore mete oni nenengo oorengo tunootewato. 28 Noore ngandiro eteto. Oni Yisasno newendemo hamoo teteku ngu, Anutdo oni nenengo ero ewa. Yo, hamoo, oni ene mamana mande nguro ooreni, murini keyooteku, nguno Anutdo ene oni nenengo, ero ma ewa.
29 Anutga ngu, Yuda oniro Anut nangge, bine; ngundi, oni sowe gidaregaro Anut kini, bine? Hamoo oorengo kini. Anutga ngu oni bidodoboro Anut. 30 Yo, Anut guranangge ooroote. Nguro Yuda oni nowoondoyemo hamoo tewanggoku ngu, Anutdo oni nenengo gome oorengo, ero ewa. Oni sowe gidarega nguya nguro nowoondoyemo hamoo tewanggoku, Anutdo oni nenengo oorengo, ero ewa. 31 Nowoondoyemo hamoo teyingo muringga nguno, mamana mande yomburiyowa, bine? Ngundiro nguya kini. Nowoondoyemo hamoo teyingo muringga, ngundo mamana mande yanggango teyinoro, yeni dikate.