4
1-2 Cha geru ñachuge ai kare bage: Ñenua age mo kirolla soli bebi alin, ama gerule: “Cha kirolla be joge juma gire lle chanu ulita be chege amage.” Ñenua gerule ene gire ñenua llea ulita kirogwanu, agwa kirogwa me ñage lle e ñenuanu gai blike, ama soli, ama chegedale manade tigedale jondege. Ñenua lle boanga mau alin gweale gai kirogwa manade ule gwa, kaire ñenua lle boanga mau alin na gai lle ulita ñenuanu manade kirogwa alin. Kirogwa mananga kirogwa manadale no, kirogwa tige kirogwa bebi joge sugekare mo kira giti kirogwa mananga me ñage kirogwa chuge ngwadi age kirogwa ta agekalin kare lle ulita amanu ole, kirogwa agedale lle boanga gerule kare. Kirogwa joge juma, chui chke ama ñenua chui gbu kare, gire kirogwa ñage lle ulita gai mau alin ñage age ama ta agekalin kare lle amanu ole. Che boidu salengwli kirogwa manakle kare, ngeru che me geru Chube giti uñu trate, malen che gweale chagedu age Moisés chadalla gerule kare, che gweale na chagedu age ulita kwian gweale ngwale nu geru gbaba gerule kare, ene che ulita tañachugu che Chubenu. Che kledu ene gire Chube chui gbaba unsuialin chuia chku Chube mo Kirolla kagu cheske, Chube Kirolla medunga muinga kote nga dba ai giti kwian israelitaske, Chube Kirolla mo ta gbu age ulita Moisés chadalla gerule kare. Chube mo Kirolla kagu kwian ulita alin, ene Chube Kirolla giti suge kwiange kwian me chegedale tañachuge diali Moisés chadalla alin giti. Che age chada e alin gerule kare, e giti Chube me che gai mo oliale, agwa che Chube Kirolla Jesucristo gai ulia giti Chube che gai mo oliale. Nege che Chubenu ulia, malen Chube mo Kirolla Oña kagu che tale, Chube Kirolla Oña che ta gbe gerule Chube ole: “Chube, ba cha Ñenua.” Ba tachke ene ba me mo ta gbadale age naskuni ngeru kare ulita, nege ba ulita chege Chube oliale, lle ulita Chubenu banu kaire Cristo giti.
Pablo ka boi kwian ole geru ulia chuge ngwadi gdale
Cha gerule ba kwian Chubenu nga Galaciamu ulita ole, ngeru ba ulita me Chube ulia uñu ba lle gweale nga dba ai giti gau mo chubeale, ba chegu diali age lle ngwale ba gau mo chubeale alin. Ngeru ba kledu ene, agwa nege ba Chube ulia uñe, ba agali me mo ta blitu Chube ulia gai, Chube ba ta gbu ama uñe trate. Chube agedu ene ba alin, malen me suge chage mineade nege ba mo ta blitakalin chege age nge kare naskuni kwian gweale ngwale nu geru gbaba gerule kare, geru e ngwale, geru e giti ba me ñage age ulita Chube takalin kare, ni Moisés chadalla giti. 10 Kwian israelita suiale kwian kle chui gbaite ollade semana kaire kaire, kle chui gbaite ollade dai kaire kaire, kle semana gweale ollade chura kaire kaire, kle chura jagere chuia ollade. Ba ulita kle chui e ulita gai mau alin olladadale, ene ba tañachuge ba no Chube gwa giti Chubedi nga suga no ba giti, 11 agwa ba me kle age no. Cha chagedu tanre baske geru ulia trage ba ulita ole, nege ba kle age naskuni nge kare ba me kle age geru ulia gerule kare. Cha kle tañachuge tanre ba giti, cha me takalin cha chagedu baske geru ulia ole ngwale.
12 Cha daballa cha ibotea Cristo giti, cha gerule ba ulita ole, cha kwian israelita, ngeru cha chagedu kwian israelita suia ulita ole age ulita Moisés chadalla gerule kare, ba me dale, ba me kwian israelita, ngeru ba me chagedu kwian israelita suia ole age Moisés chadalla gerule kare. Cha jo siere kwian israelita suia ulitage gire cha chegu ba kledu ngeru kare. Nege ba kle kwian israelita suia gai mau alin, cha takalin ba joge siere ege, ene ba chege cha kle nege kare ba kledu ngeru kare. Cha me kle gerule ba ole ba agedu gweale me no cha ole, me ene, 13 cha jo chke chege baske ba ulita agedu no cha alin. Uñale ba ulitage cha ogadu malen cha chegu baske mo oga manade, cha kledu eni gire cha geru Jesucristo giti tragu ba ulita ole. 14 Cha chku baske cha kledu oga me no me no, jingme e ngeru ba ñadu cha mlienga sugekare, agwa ba me tañachugu cha mlienga, ba ulita cha gau ngwange no lle boanga Chube alin nga ngaña giti kare, ba cha gau ngwange talla ole ba Jesucristo agali gai ngwange kare, ba ulita cha chudabo no. Ba ulita cha gau ngwange ta suga no ole cha Jesucristo gerua tragu giti. 15 Ngeru cha geru Jesucristo giti tragu ba ulita ole, geru e giti ba ulita nga du suga no no mo tale geru ole, agwa nege ba me ta ene molen. Uñale chage ulia ngeru ba no no cha ole cha Jesucristo gerua tragu ba ole giti, e giti ba tañachugu no cha alin ba tadukalin mo gwagwa no jwennga kete chage, ene cha ña chage gwagwa no ole. 16 Nege cha kle ka boi ba ole ba geru ulia chuge ngwadi gdale, e giti ba me tañachuge cha kle mo ta blite ba dollale cha kle mo ta dbe me no ba ole. Me ene, cha me kle gerule ba ole ta me no ole, cha me takalin ba joge siere geru uliage, e giti cha kle gerule ba ole. 17 Kwian gweale ba tkanga tangle geru me uliage ba ta gbe geru nadi gire ba joge siere geru uliage, kwian ene gerule ba ole: “Cha ta ba chudaboakalin no no geru giti.” Ama gerule ene ba ole ama takalin ba ulitage suge ama no ba ole, agwa ama me no ba ole ulia, ama me kle tañachuge no mo tale ba ulita alin, ama kle tañachuge mau alin giti, ama takalin ba ta gbe joge siere cháge cha geru ulia tragu giti, ene bdagli ba ulita chege mo ta dbe no ama alin ole tañachuge no ama alin giti ama gerule kare. 18 Noare mo ta gbe daba na chudaboi, e ene no, agwa me daba chudaboi anblitadale mo alin. Cha kle baske cha age no ba alin ulita, e alin allabi gire cha joge siere cha ba talla ulita mlienga, e me gerule cha kle chege tañachuge diali ba ulita giti chudaboale diali geru ulia giti. 19 Agwa cha me mo ta dbe ene ba ole, ba ulita cha kirolla cha jian kare Jesucristo giti, cha no ba ulita ole, cha kle tañachuge tanre diali ba ulita giti cha kle ba ole suiale cha me kle ba ole suiale. Ngeru ba me Cristo uñu cha ta olidu tanre ba giti, nege ba Cristo uñe, agwa ba kle joge siere geru ulia Cristo gitige, malen nabitaite cha kle ta olire tanre ba ulita giti muinga kle skibachie tanre kirogwa suiale kare, cha ta ene molen ba ulita giti. Cha takalin ba ulita Cristo gai mo Chugagwallale ene ba chage Cristo takalin kare, e giti nga be chege suga no chadi ba ulita giti, ene cha mi chege ta olire dare ba giti. 20 Cha ta klekalin baske agali nege nege, ene cha ña gerule ma no ba ole agali trate, ene ba ñage cha kerua keruchuge, ene suge bage cha kle gerule ta no ole ba ulita ole. Agwa nege cha kle bate bage cha kle tañachuge tanre ulia ulia ba ulita giti.
Pablo geru ñachuge muinga boke giti
kada Agar kada Sara
21 Ba ulita bai kaire ta agekalin ulita Moisés nu Chube gerua degaba unsuialin gerule kare ene ba tañachuge ba no trate Chube gwa giti, ba me kle geru e ulita gbe gdadi trate no. 22-23 Geru e amaña kle gerule Abraham giti, geru e gerule: Abraham kirolla muinga boke giti, Abraham kirolla gdaite muinga kada Agar giti, Agar lle boanga Abraham muiralla alin. Abraham kirolla gdaite Abraham muirallanu kada Sara giti, Abraham muirallanu me lle boanga kwian na alin. Abraham toidu lle boanga mo muirallanu alin kada Agar ole gire kirogwa onbre medunga Agar kote. Agar kirogwage malen Agar kirogwa manadu muinga ulita kle kirogwa manade kare. Agwa Abraham muirallanu kada Sara me muinga ene kare, Sara me kirogwage me ñadu kirogwa molen gire Chube agedu Sara alin, ene Abraham ñadu kirogwa molen Sara giti Chube gerudu kare sbali Abraham ole. 24-25 E ulita boidu sbali unsuialin, nege e kle gerule ai kare che alin: Boidu muinga e boke ole, e salengwli Chube nu mo gerua boke gbaba kwian alin kare. Geru gbaite Chube ketu Moisége jwichuga kada Sinaíge nga kweri kada Arabiage, nege kwian ulita bai kaire kle mo ta gbe age geru e alin gerule kare diali kwian ene salengwli Agar kare, Agar lle boanga kwian na alin, Agar agali me ñadu joge siere ege, ama chegu age ulita mo chugagwalla gerudu kare, Agar kirolla ulita mo chebia kare kaire. Una Jerusalén, una e kwian israelita ulita unalla nga dba ai giti, kwian e ulita kle age Chube nu geru ketaba Moisége kwian israelita alin gerule kare, ene ama tañachuge ama Chubenu, agwa me ene, kwian ulita una Jerusalénmu Agar kirolla kare. 26 Agwa una Jerusalén na nga ngaña giti, una e kwian Chubenu ulia unalla, kwian Chubenu ulita be toi una ege, kwian ene Sara kirolla kare. Kwian Chubenu ulia me kle tañachuge age diali Moisés chadalla alin gerule kare, e salengwli Sara me lle boanga kwian na alin kare. 27 Isaías nu Chube gerua degaba unsuialin gerule Sara giti, chada e gerule:
“Muinga bai kle gballa me kirogwage ni kirogwa gdaite mebanga muinga kote, muinga ene mo ta gbadale nga suga no ole, ama gerudale nga suga no no ole Chube giti.
Bdagli muinga me kirogwage muinga ene be kirogwa molen ma ngle muinga kirogwa molenge.”
Isaías nu Chube gerua degaba unsuialin gerule ulita ene. 28 Nege cha gerule ba ole cha daballa cha ibotea ulita Cristo giti, sbali Chube gerudu Chube be Cristo kage kwian ulita alin, ene kwian ngle Cristo giti be chege Chubenu. Chube agedu ama gerudu kare, nege che ulita Chubenu Cristo giti. E salengwli Chube gerudu Abraham ole kare, Chube gerudu Abraham ole Chube be kirogwa kete Abrahamage Sara giti, Chube agedu ama gerudu kare, Abraham kirolla kada Isaac molen Sara giti. 29 Sara me kirogwage gire Chube agedu Sara alin mo Oña kiralla giti, malen Abraham ñadu kirogwa molen Sara giti, kirogwa e kada Isaac. Agar kirolla me no Sara kirolla Isaac ole, ama diali agedu me no Isaac ole, nege kle boi ene kaire cheske Agar kirolla agedu Isaac ole kare. Chube Oña che ta gbu geru Cristo giti gai ulia, e giti che Chubenu ulia. Kwian bai kle age diali Moisés chadalla alin gerule kare, kwian ene me no che ole, ama kle age me no diali che ole che geru Cristo giti gai gdale Agar kirolla agedu me no Sara kirolla Isaac ole kare. 30 Moisés Chube gerua degu unsuialin Sara giti, chada e gerule:
“Sara gerudu Abraham ole Agar giti: ‘Ba muinga lle boanga e mlienga che ullage, ama jogedale siere ule ama kirolla ole, ama kirolla me ñage ba llea gai mau alin cha kirolla kare, ba llea ulita chegedale cha kirolla alin allabi.’ Sara gerudu ene Abraham ole Agar giti Agar kirolla giti.”
31 Che ulita me muinga lle boanga mo mauña alin kada Agar kirolla kare, kwian Agar kirolla kare chege tañachuge age diali Moisés chadalla alin gerule kare ene ama tañachuge ama Chubenu, agwa me dale ene, ama chege sugekare Chubege. Che muinga me lle boanga kwian na alin kada Sara kirolla kare, che geru Cristo giti gau ulia, uñale chege Cristo alin giti che ulia Chubenu, lle ulita Chubenu chenu kaire Cristo giti.