16
Jesu gerudu dare:
—Cha gerule ene ulita ba ole ba ta gbagda, ene ba boi daga ngwale cha giti ba mi joge siere cha geruage, ba be cha gai ulia diali. Kwian ba dollale be ba mlienga siere u mo litangwa Chube gerua jwanngwage, kaire chui be chke gire kwian be ba gweda cha gerua dbe gdale, kwian ba gweda ene tañachuge ama kle age no Chube alin. Kwian be age ene cha kle gerule kare, kwian ene me cha uñe, kaire kwian ni cha Ñenua uñe, malen ama mo ta gbe age me no ba dollale cha gerua giti. Nege cha kle gerule ba ole be boi giti ulita, chui be chke be boi ene cha kle gerule kare gire ba tachkedale cha gerudu giti ulita ngeru ba ole be boi giti.
Jesu gerule Chube Oña be kwian ta gbe tañachuge trate
Jesu gerudu dare:
—Ngeru cha kledu chage ba ulita ole, cha chegu baske, malen cha me gerudu ai kare ba ole. Agwa nege cha jogedaleni toi cha kaganga ngwadi, cha mi kle baske dare, malen cha kle gerule ai kare ba ole. Ni ba gdaite kle geru kade chage cha be jogeni baini, ba ulita kle tañachuge tanre alin ta olire ole cha gerudu giti. Cha gerule ulia ba ulita ole, ma no ba alin cha jogedaleni cha chiu ngwadi. Cha mi jogeni, ene Chube Oña mi chie ba ulita alin ba Chudaboangale, ene ama mi kle ba ole, agwa cha jogeni, ene ama be chie, cha be ama kage ba ulita alin. Chube Oña be chke, gire ama be kwian me chanu ta gbe suge trate kwian ene kle age me no giti, Chube Oña be kwian ene ta gbe suge chagé no trate Chube takalin kare cha chagedu no trate kwianske kare, kaire Chube Oña be kwian ene ta gbe suge Chube ji gbe kwian agenga me no ulita alin. Chube Oña be kwian ta gbe suge moge kwian agenga me no malen kwian me mo ta gbe cha gai ulia Chube Kirollale. 10 Chube Oña giti be suge kwiange cha chagedu no trate ulita kwianske, cha be jogeni cha Ñenua ngwadi, ba ulita mi gwage dare chadi, cha be jogeni gire Chube Oña be chke be kwian ta gbe suge kwian kaire ñage chage no trate Chube kiralla giti cha chagedu kare. 11 Chube Oña be kwian ta gbe suge che dolla Satanás be ji chuge tirare bdagli, Satanás kwian ulita me chanu chugagwalla, Satanás jiske kweri cha Ñenua gwa giti, cha Ñenua be ji gbe kweri ama alin, ene kaire cha Ñenua be ji gbe kwian ulita me chanu alin. 12 Geru na tanre kle cha tale tragadale ba ulita ole, agwa cha mi geru e kete bage, e ulita mi suge bage nege. 13 Agwa Chube Oña be chie be chke ba tale, ama gerule ulia diali, ama be ba ta gbe ulita geru uliage, ene geru ulia ulita suge trate bage, ama mi gerule ba tale mo ta giti gballa, ama cha Ñenua keruchuge gire ama gerule ulita cha Ñenua gerule kare, ama be ba tke tangle ulita be boi giti. 14-15 Chube Oña cha Ñenua gerua keruchuge, ene kaire Chube Oña geru e amaña keruchuge chage, cha Ñenua geru ulia mauña, ene kaire cha geru ulia mauña. Chube Oña be gerule no no cha giti ba tale, ama geru ulia cha giti uñe trate, ama be ba ta gbe suge, ene geru ulita cha giti be chke uñale ba ulitage. 16 Nege cha mi chege sbali ba ulitaske gire ba mi gwage dare chadi. Chui gweale be joge tangle gire ba be gwageni chadi nakwaite.
17 Jesu gerudu ene gire kwian geru jwannga Jesuge gweale geru kadu modi:
—¿Ama kle gerule mine che ole? Ama kle gerule ama mi chege dare che ulitaske che mi gwage amadi dare gire chui gweale be joge tangle che be gwageni amadi. Ama kle gerule ama be jogeni ama Ñenua ngwadi, ¿mineade ama kle gerule be meni nakwaite chege? 18 Me suge chege mineade ama kle gerule chui gweale be joge tangle gire che be gwageni amadi. ¿E kle gerule mine? Me suge chege.
19 Kwian geru jwannga gerudu ene modi, Jesuge sugedu kwian geru jwannga ta geru kadakalin Jesuge, Jesu gerudu kwian geru jwannga ole:
—Cha gerudu ba ole cha mi chege sbali ba ulitaske gire ba mi gwage dare chadi, chui gweale be joge tangle gire ba be gwageni chadi nakwaite. ¿Ba ulita ta geru kadakalin chage e giti? 20 Cha gerule ulia ulia ba ulita ole, ba ulita chanu be kle olire be chege ta olire tanre cha nate gire kwian me chanu ulitadi nga be chege suga no, agwa ba ulita be chege ta olire tanre cha nate bigwa ba ta olire be jwlite nga suga no no ole. 21 Muinga be kirogwa molen, oga chuia chke muingage gire muinga skibachie tanre mi kle nga suga no ole, kirogwa soli chke muinga kote gire nga suga no muingadi kirogwa jagere giti, muinga ta jogengwa ulita ama ogadu giti kirogwa suiale. 22 Ene kaire ba ulita mi kle nga suga no ole be kle ta olire tanre cha nate, cha be chieni gire ba be gwageni chadi cha be kleni ba ole, ba tale be nga suga no tanre molen, nga suga no ba ulita tale cha giti kwian na me ñage e jwennga, nga suga no e be chege ba tale diali. 23 Cha be jogeni cha Ñenua ngwadi, chui ege gire ba mi geru kade chage dare. Cha gerule ulia ba ole, ba ña gerule cha Ñenua ole agali, cha giti ba lle kade cha Ñenuage ama be age ba alin. 24 Sbali ba chagedu ule cha ole, ba me kle lle kade cha giti cha Ñenuage, agwa nege gwangerugu ba lle kadadale cha giti cha Ñenuage lle bai kaire ba takalinge, ene cha giti cha Ñenua be age ba alin, ene nga be suga ma no badi cha giti. 25 Cha geru ñachugu ba ulita ole tanre, e me sugedu bage cha kle gerule llema giti ulia ba ole, agwa chui be chie gire cha mi geru ñachuge ba alin cha kle geru ñachuge nege kare, chui ege cha be geru cha Ñenua giti gbe chke uñale trate ulita bage, ene be suge trate ba ulitage cha ta gerukalin mine ulia ba ole. 26 Chui be chke gire cha mi kle ba ole, chui ege ba ulita gerudale cha Ñenua ole lle kade mo alin cha giti. Cha me kle gerule ba ole ba be gerule cha ole gire cha be gerule cha Ñenua ole, me ene, ba ulita lle kadadale agali cha Ñenuage cha giti. 27 Uñale cha Ñenuage ba ulita no cha ole, uñale amage kaire ba kle cha gai ulia cha chiu ama ngwadi, malen cha Ñenua no ba ulita ole. 28 Cha kledu cha Ñenua ole gire cha chiu cha chku nga dba ai giti, nege cha be joge siere nga dba ai gitige, cha be jogeni naskuni cha Ñenua ngwadi.
29 Jesu gerudu ene kwian geru jwannga ole gire kwian geru jwannga gerudu Jesu ole:
—Nege ba kle geru ba Ñenua giti gbe chke uñale trate chage, nege ba me kle geru ñachuge cha ole ngeru kare, nege suge chage ba kle gerule giti cha ole. 30 Nege suge cha ulitage ulita uñale bage, ba me geru kadu ni cha gdaitege cha kle tañachuge giti agwa ba cha ulita talla uñe, bage uñale cha ulita kle tañachuge mine, e giti cha ba gai ulia nege, suge trate chage ba chiu Chube ngwadige.
31 Kwian geru jwannga gerudu ene Jesu ole gire Jesu gerudu ama ole:
—Nege ba kle gerule ba cha gai ulia, 32 agwa chui kle kodi kodi gire ba ulita gdaite gdaite be joge siere chage mo kaire kaire sugekare, ba ulita be cha chuge ngwadi gballa, agwa cha mi chege gballa ulia, cha Ñenua kle cha ole diali. 33 Cha gerudu ulita ba ole, ba tachkedale e giti ulita, ene cha giti ba be ta dbe suga no diali. Ba ulita chanu be boi daga ngwale nga dba ai giti kwian me chanuske, agwa ba me tallade e giti, ba me ta dbe kennga, ba mo ta gbadale diali cha kirallaske, cha kirachku ulita me no kiralladi.