Ⅰ ಪುರಾ ಯೂಯಮ್ ಅಪರಾಧೈಃ ಪಾಪೈಶ್ಚ ಮೃತಾಃ ಸನ್ತಸ್ತಾನ್ಯಾಚರನ್ತ ಇಹಲೋಕಸ್ಯ ಸಂಸಾರಾನುಸಾರೇಣಾಕಾಶರಾಜ್ಯಸ್ಯಾಧಿಪತಿಮ್
Ⅱ ಅರ್ಥತಃ ಸಾಮ್ಪ್ರತಮ್ ಆಜ್ಞಾಲಙ್ಘಿವಂಶೇಷು ಕರ್ಮ್ಮಕಾರಿಣಮ್ ಆತ್ಮಾನಮ್ ಅನ್ವವ್ರಜತ|
Ⅲ ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಸರ್ವ್ವೇ ವಯಮಪಿ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಮನಸ್ಕಾಮನಾಯಾಞ್ಚೇಹಾಂ ಸಾಧಯನ್ತಃ ಸ್ವಶರೀರಸ್ಯಾಭಿಲಾಷಾನ್ ಆಚರಾಮ ಸರ್ವ್ವೇಽನ್ಯ ಇವ ಚ ಸ್ವಭಾವತಃ ಕ್ರೋಧಭಜನಾನ್ಯಭವಾಮ|
Ⅳ ಕಿನ್ತು ಕರುಣಾನಿಧಿರೀಶ್ವರೋ ಯೇನ ಮಹಾಪ್ರೇಮ್ನಾಸ್ಮಾನ್ ದಯಿತವಾನ್
Ⅴ ತಸ್ಯ ಸ್ವಪ್ರೇಮ್ನೋ ಬಾಹುಲ್ಯಾದ್ ಅಪರಾಧೈ ರ್ಮೃತಾನಪ್ಯಸ್ಮಾನ್ ಖ್ರೀಷ್ಟೇನ ಸಹ ಜೀವಿತವಾನ್ ಯತೋಽನುಗ್ರಹಾದ್ ಯೂಯಂ ಪರಿತ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ|
Ⅵ ಸ ಚ ಖ್ರೀಷ್ಟೇನ ಯೀಶುನಾಸ್ಮಾನ್ ತೇನ ಸಾರ್ದ್ಧಮ್ ಉತ್ಥಾಪಿತವಾನ್ ಸ್ವರ್ಗ ಉಪವೇಶಿತವಾಂಶ್ಚ|
Ⅶ ಇತ್ಥಂ ಸ ಖ್ರೀಷ್ಟೇನ ಯೀಶುನಾಸ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಹಿತೈಷಿತಯಾ ಭಾವಿಯುಗೇಷು ಸ್ವಕೀಯಾನುಗ್ರಹಸ್ಯಾನುಪಮಂ ನಿಧಿಂ ಪ್ರಕಾಶಯಿತುಮ್ ಇಚ್ಛತಿ|
Ⅷ ಯೂಯಮ್ ಅನುಗ್ರಹಾದ್ ವಿಶ್ವಾಸೇನ ಪರಿತ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ, ತಚ್ಚ ಯುಷ್ಮನ್ಮೂಲಕಂ ನಹಿ ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರಸ್ಯೈವ ದಾನಂ,
Ⅸ ತತ್ ಕರ್ಮ್ಮಣಾಂ ಫಲಮ್ ಅಪಿ ನಹಿ, ಅತಃ ಕೇನಾಪಿ ನ ಶ್ಲಾಘಿತವ್ಯಂ|
Ⅹ ಯತೋ ವಯಂ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯ್ಯಂ ಪ್ರಾಗ್ ಈಶ್ವರೇಣ ನಿರೂಪಿತಾಭಿಃ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಭಿಃ ಕಾಲಯಾಪನಾಯ ಖ್ರೀಷ್ಟೇ ಯೀಶೌ ತೇನ ಮೃಷ್ಟಾಶ್ಚ|
Ⅺ ಪುರಾ ಜನ್ಮನಾ ಭಿನ್ನಜಾತೀಯಾ ಹಸ್ತಕೃತಂ ತ್ವಕ್ಛೇದಂ ಪ್ರಾಪ್ತೈ ರ್ಲೋಕೈಶ್ಚಾಚ್ಛಿನ್ನತ್ವಚ ಇತಿನಾಮ್ನಾ ಖ್ಯಾತಾ ಯೇ ಯೂಯಂ ತೈ ರ್ಯುಷ್ಮಾಭಿರಿದಂ ಸ್ಮರ್ತ್ತವ್ಯಂ
Ⅻ ಯತ್ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯೇ ಯೂಯಂ ಖ್ರೀಷ್ಟಾದ್ ಭಿನ್ನಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲಲೋಕಾನಾಂ ಸಹವಾಸಾದ್ ದೂರಸ್ಥಾಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಸಮ್ಬಲಿತನಿಯಮಾನಾಂ ಬಹಿಃ ಸ್ಥಿತಾಃ ಸನ್ತೋ ನಿರಾಶಾ ನಿರೀಶ್ವರಾಶ್ಚ ಜಗತ್ಯಾಧ್ವಮ್ ಇತಿ|
ⅩⅢ ಕಿನ್ತ್ವಧುನಾ ಖ್ರೀಷ್ಟೇ ಯೀಶಾವಾಶ್ರಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪುರಾ ದೂರವರ್ತ್ತಿನೋ ಯೂಯಂ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಶೋಣಿತೇನ ನಿಕಟವರ್ತ್ತಿನೋಽಭವತ|
ⅩⅣ ಯತಃ ಸ ಏವಾಸ್ಮಾಕಂ ಸನ್ಧಿಃ ಸ ದ್ವಯಮ್ ಏಕೀಕೃತವಾನ್ ಶತ್ರುತಾರೂಪಿಣೀಂ ಮಧ್ಯವರ್ತ್ತಿನೀಂ ಪ್ರಭೇದಕಭಿತ್ತಿಂ ಭಗ್ನವಾನ್ ದಣ್ಡಾಜ್ಞಾಯುಕ್ತಂ ವಿಧಿಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸ್ವಶರೀರೇಣ ಲುಪ್ತವಾಂಶ್ಚ|
ⅩⅤ ಯತಃ ಸ ಸನ್ಧಿಂ ವಿಧಾಯ ತೌ ದ್ವೌ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಏಕಂ ನುತನಂ ಮಾನವಂ ಕರ್ತ್ತುಂ
ⅩⅥ ಸ್ವಕೀಯಕ್ರುಶೇ ಶತ್ರುತಾಂ ನಿಹತ್ಯ ತೇನೈವೈಕಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರೇ ತಯೋ ರ್ದ್ವಯೋರೀಶ್ವರೇಣ ಸನ್ಧಿಂ ಕಾರಯಿತುಂ ನಿಶ್ಚತವಾನ್|
ⅩⅦ ಸ ಚಾಗತ್ಯ ದೂರವರ್ತ್ತಿನೋ ಯುಷ್ಮಾನ್ ನಿಕಟವರ್ತ್ತಿನೋ ಽಸ್ಮಾಂಶ್ಚ ಸನ್ಧೇ ರ್ಮಙ್ಗಲವಾರ್ತ್ತಾಂ ಜ್ಞಾಪಿತವಾನ್|
ⅩⅧ ಯತಸ್ತಸ್ಮಾದ್ ಉಭಯಪಕ್ಷೀಯಾ ವಯಮ್ ಏಕೇನಾತ್ಮನಾ ಪಿತುಃ ಸಮೀಪಂ ಗಮನಾಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತವನ್ತಃ|
ⅩⅨ ಅತ ಇದಾನೀಂ ಯೂಯಮ್ ಅಸಮ್ಪರ್ಕೀಯಾ ವಿದೇಶಿನಶ್ಚ ನ ತಿಷ್ಠನತಃ ಪವಿತ್ರಲೋಕೈಃ ಸಹವಾಸಿನ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ವೇಶ್ಮವಾಸಿನಶ್ಚಾಧ್ವೇ|
ⅩⅩ ಅಪರಂ ಪ್ರೇರಿತಾ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಶ್ಚ ಯತ್ರ ಭಿತ್ತಿಮೂಲಸ್ವರೂಪಾಸ್ತತ್ರ ಯೂಯಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಮೂಲೇ ನಿಚೀಯಧ್ವೇ ತತ್ರ ಚ ಸ್ವಯಂ ಯೀಶುಃ ಖ್ರೀಷ್ಟಃ ಪ್ರಧಾನಃ ಕೋಣಸ್ಥಪ್ರಸ್ತರಃ|
ⅩⅪ ತೇನ ಕೃತ್ಸ್ನಾ ನಿರ್ಮ್ಮಿತಿಃ ಸಂಗ್ರಥ್ಯಮಾನಾ ಪ್ರಭೋಃ ಪವಿತ್ರಂ ಮನ್ದಿರಂ ಭವಿತುಂ ವರ್ದ್ಧತೇ|
ⅩⅫ ಯೂಯಮಪಿ ತತ್ರ ಸಂಗ್ರಥ್ಯಮಾನಾ ಆತ್ಮನೇಶ್ವರಸ್ಯ ವಾಸಸ್ಥಾನಂ ಭವಥ|