Ⅰ ಅತೋ ಹೇತೋ ರ್ಭಿನ್ನಜಾತೀಯಾನಾಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ನಿಮಿತ್ತಂ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಬನ್ದೀ ಯಃ ಸೋಽಹಂ ಪೌಲೋ ಬ್ರವೀಮಿ|
Ⅱ ಯುಷ್ಮದರ್ಥಮ್ ಈಶ್ವರೇಣ ಮಹ್ಯಂ ದತ್ತಸ್ಯ ವರಸ್ಯ ನಿಯಮಃ ಕೀದೃಶಸ್ತದ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿರಶ್ರಾವೀತಿ ಮನ್ಯೇ|
Ⅲ ಅರ್ಥತಃ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಮಯಾ ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ಯಥಾ ಲಿಖಿತಂ ತಥಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಕ್ಯೇನೇಶ್ವರಸ್ಯ ನಿಗೂಢಂ ಭಾವಂ ಜ್ಞಾಪಿತೋಽಭವಂ|
Ⅳ ಅತೋ ಯುಷ್ಮಾಭಿಸ್ತತ್ ಪಠಿತ್ವಾ ಖ್ರೀಷ್ಟಮಧಿ ತಸ್ಮಿನ್ನಿಗೂಢೇ ಭಾವೇ ಮಮ ಜ್ಞಾನಂ ಕೀದೃಶಂ ತದ್ ಭೋತ್ಸ್ಯತೇ|
Ⅴ ಪೂರ್ವ್ವಯುಗೇಷು ಮಾನವಸನ್ತಾನಾಸ್ತಂ ಜ್ಞಾಪಿತಾ ನಾಸನ್ ಕಿನ್ತ್ವಧುನಾ ಸ ಭಾವಸ್ತಸ್ಯ ಪವಿತ್ರಾನ್ ಪ್ರೇರಿತಾನ್ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಾತ್ಮನಾ ಪ್ರಕಾಶಿತೋಽಭವತ್;
Ⅵ ಅರ್ಥತ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಶಕ್ತೇಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ ತಸ್ಯಾನುಗ್ರಹೇಣ ಯೋ ವರೋ ಮಹ್ಯಮ್ ಅದಾಯಿ ತೇನಾಹಂ ಯಸ್ಯ ಸುಸಂವಾದಸ್ಯ ಪರಿಚಾರಕೋಽಭವಂ,
Ⅶ ತದ್ವಾರಾ ಖ್ರೀಷ್ಟೇನ ಭಿನ್ನಜಾತೀಯಾ ಅನ್ಯೈಃ ಸಾರ್ದ್ಧಮ್ ಏಕಾಧಿಕಾರಾ ಏಕಶರೀರಾ ಏಕಸ್ಯಾಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯಾ ಅಂಶಿನಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯನ್ತೀತಿ|
Ⅷ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಪವಿತ್ರಲೋಕಾನಾಂ ಕ್ಷುದ್ರತಮಾಯ ಮಹ್ಯಂ ವರೋಽಯಮ್ ಅದಾಯಿ ಯದ್ ಭಿನ್ನಜಾತೀಯಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಬೋಧಾಗಯಸ್ಯ ಗುಣನಿಧೇಃ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಮಙ್ಗಲವಾರ್ತ್ತಾಂ ಪ್ರಚಾರಯಾಮಿ,
Ⅸ ಕಾಲಾವಸ್ಥಾತಃ ಪೂರ್ವ್ವಸ್ಮಾಚ್ಚ ಯೋ ನಿಗೂಢಭಾವ ಈಶ್ವರೇ ಗುಪ್ತ ಆಸೀತ್ ತದೀಯನಿಯಮಂ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಜ್ಞಾಪಯಾಮಿ|
Ⅹ ಯತ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ನಾನಾರೂಪಂ ಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ಸಮಿತ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಗೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಪರಾಕ್ರಮಯುಕ್ತಾನಾಂ ದೂತಾನಾಂ ನಿಕಟೇ ಪ್ರಕಾಶ್ಯತೇ ತದರ್ಥಂ ಸ ಯೀಶುನಾ ಖ್ರೀಷ್ಟೇನ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಸೃಷ್ಟವಾನ್|
Ⅺ ಯತೋ ವಯಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ದೃಢಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ಭಯತಾಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸಮಾಗಮೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಞ್ಚ
Ⅻ ಪ್ರಾಪ್ತವನ್ತಸ್ತಮಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಭುಂ ಯೀಶುಂ ಖ್ರೀಷ್ಟಮಧಿ ಸ ಕಾಲಾವಸ್ಥಾಯಾಃ ಪೂರ್ವ್ವಂ ತಂ ಮನೋರಥಂ ಕೃತವಾನ್|
ⅩⅢ ಅತೋಽಹಂ ಯುಷ್ಮನ್ನಿಮಿತ್ತಂ ದುಃಖಭೋಗೇನ ಕ್ಲಾನ್ತಿಂ ಯನ್ನ ಗಚ್ಛಾಮೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ಯತಸ್ತದೇವ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಗೌರವಂ|
ⅩⅣ ಅತೋ ಹೇತೋಃ ಸ್ವರ್ಗಪೃಥಿವ್ಯೋಃ ಸ್ಥಿತಃ ಕೃತ್ಸ್ನೋ ವಂಶೋ ಯಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾ ವಿಖ್ಯಾತಸ್ತಮ್
ⅩⅤ ಅಸ್ಮತ್ಪ್ರಭೋ ರ್ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಪಿತರಮುದ್ದಿಶ್ಯಾಹಂ ಜಾನುನೀ ಪಾತಯಿತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವನಿಧಿತೋ ವರಮಿಮಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ|
ⅩⅥ ತಸ್ಯಾತ್ಮನಾ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಆನ್ತರಿಕಪುರುಷಸ್ಯ ಶಕ್ತೇ ರ್ವೃದ್ಧಿಃ ಕ್ರಿಯತಾಂ|
ⅩⅦ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ತು ವಿಶ್ವಾಸೇನ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಹೃದಯೇಷು ನಿವಸತು| ಪ್ರೇಮಣಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಬದ್ಧಮೂಲತ್ವಂ ಸುಸ್ಥಿರತ್ವಞ್ಚ ಭವತು|
ⅩⅧ ಇತ್ಥಂ ಪ್ರಸ್ಥತಾಯಾ ದೀರ್ಘತಾಯಾ ಗಭೀರತಾಯಾ ಉಚ್ಚತಾಯಾಶ್ಚ ಬೋಧಾಯ ಸರ್ವ್ವೈಃ ಪವಿತ್ರಲೋಕೈಃ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಲಭ್ಯತಾಂ,
ⅩⅨ ಜ್ಞಾನಾತಿರಿಕ್ತಂ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಜ್ಞಾಯತಾಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸಮ್ಪೂರ್ಣವೃದ್ಧಿಪರ್ಯ್ಯನ್ತಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವೃದ್ಧಿ ರ್ಭವತು ಚ|
ⅩⅩ ಅಸ್ಮಾಕಮ್ ಅನ್ತರೇ ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಕಾಶತೇ ತಯಾ ಸರ್ವ್ವಾತಿರಿಕ್ತಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕುರ್ವ್ವನ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಕಲ್ಪನಾಞ್ಚಾತಿಕ್ರಮಿತುಂ ಯಃ ಶಕ್ನೋತಿ
ⅩⅪ ಖ್ರೀಷ್ಟಯೀಶುನಾ ಸಮಿತೇ ರ್ಮಧ್ಯೇ ಸರ್ವ್ವೇಷು ಯುಗೇಷು ತಸ್ಯ ಧನ್ಯವಾದೋ ಭವತು| ಇತಿ|