Ⅰ ಅತೋ ಬನ್ದಿರಹಂ ಪ್ರಭೋ ರ್ನಾಮ್ನಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವಿನಯೇ ಯೂಯಂ ಯೇನಾಹ್ವಾನೇನಾಹೂತಾಸ್ತದುಪಯುಕ್ತರೂಪೇಣ
Ⅱ ಸರ್ವ್ವಥಾ ನಮ್ರತಾಂ ಮೃದುತಾಂ ತಿತಿಕ್ಷಾಂ ಪರಸ್ಪರಂ ಪ್ರಮ್ನಾ ಸಹಿಷ್ಣುತಾಞ್ಚಾಚರತ|
Ⅲ ಪ್ರಣಯಬನ್ಧನೇನ ಚಾತ್ಮನ ಏैಕ್ಯಂ ರಕ್ಷಿತುಂ ಯತಧ್ವಂ|
Ⅳ ಯೂಯಮ್ ಏಕಶರೀರಾ ಏಕಾತ್ಮಾನಶ್ಚ ತದ್ವದ್ ಆಹ್ವಾನೇನ ಯೂಯಮ್ ಏಕಪ್ರತ್ಯಾಶಾಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಸಮಾಹೂತಾಃ|
Ⅴ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಏಕಃ ಪ್ರಭುರೇಕೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಏಕಂ ಮಜ್ಜನಂ, ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ತಾತಃ
Ⅵ ಸರ್ವ್ವೋಪರಿಸ್ಥಃ ಸರ್ವ್ವವ್ಯಾಪೀ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯವರ್ತ್ತೀ ಚೈಕ ಈಶ್ವರ ಆಸ್ತೇ|
Ⅶ ಕಿನ್ತು ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ದಾನಪರಿಮಾಣಾನುಸಾರಾದ್ ಅಸ್ಮಾಕಮ್ ಏಕೈಕಸ್ಮೈ ವಿಶೇಷೋ ವರೋಽದಾಯಿ|
Ⅷ ಯಥಾ ಲಿಖಿತಮ್ ಆಸ್ತೇ, "ಊರ್ದ್ಧ್ವಮ್ ಆರುಹ್ಯ ಜೇತೃನ್ ಸ ವಿಜಿತ್ಯ ಬನ್ದಿನೋಽಕರೋತ್| ತತಃ ಸ ಮನುಜೇಭ್ಯೋಽಪಿ ಸ್ವೀಯಾನ್ ವ್ಯಶ್ರಾಣಯದ್ ವರಾನ್|| "
Ⅸ ಊರ್ದ್ಧ್ವಮ್ ಆರುಹ್ಯೇತಿವಾಕ್ಯಸ್ಯಾಯಮರ್ಥಃ ಸ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಪೃಥಿವೀರೂಪಂ ಸರ್ವ್ವಾಧಃಸ್ಥಿತಂ ಸ್ಥಾನಮ್ ಅವತೀರ್ಣವಾನ್;
Ⅹ ಯಶ್ಚಾವತೀರ್ಣವಾನ್ ಸ ಏವ ಸ್ವರ್ಗಾಣಾಮ್ ಉಪರ್ಯ್ಯುಪರ್ಯ್ಯಾರೂಢವಾನ್ ಯತಃ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ತೇನ ಪೂರಯಿತವ್ಯಾನಿ|
Ⅺ ಸ ಏವ ಚ ಕಾಂಶ್ಚನ ಪ್ರೇರಿತಾನ್ ಅಪರಾನ್ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನೋಽಪರಾನ್ ಸುಸಂವಾದಪ್ರಚಾರಕಾನ್ ಅಪರಾನ್ ಪಾಲಕಾನ್ ಉಪದೇಶಕಾಂಶ್ಚ ನಿಯುಕ್ತವಾನ್|
Ⅻ ಯಾವದ್ ವಯಂ ಸರ್ವ್ವೇ ವಿಶ್ವಾಸಸ್ಯೇಶ್ವರಪುತ್ರವಿಷಯಕಸ್ಯ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಚೈಕ್ಯಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಂ ಪುರುಷರ್ಥಞ್ಚಾರ್ಥತಃ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಪರಿಮಾಣಸ್ಯ ಸಮಂ ಪರಿಮಾಣಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ನುಮಸ್ತಾವತ್
ⅩⅢ ಸ ಪರಿಚರ್ಯ್ಯಾಕರ್ಮ್ಮಸಾಧನಾಯ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಶರೀರಸ್ಯ ನಿಷ್ಠಾಯೈ ಚ ಪವಿತ್ರಲೋಕಾನಾಂ ಸಿದ್ಧತಾಯಾಸ್ತಾದೃಶಮ್ ಉಪಾಯಂ ನಿಶ್ಚಿತವಾನ್|
ⅩⅣ ಅತಏವ ಮಾನುಷಾಣಾಂ ಚಾತುರೀತೋ ಭ್ರಮಕಧೂರ್ತ್ತತಾಯಾಶ್ಛಲಾಚ್ಚ ಜಾತೇನ ಸರ್ವ್ವೇಣ ಶಿಕ್ಷಾವಾಯುನಾ ವಯಂ ಯದ್ ಬಾಲಕಾ ಇವ ದೋಲಾಯಮಾನಾ ನ ಭ್ರಾಮ್ಯಾಮ ಇತ್ಯಸ್ಮಾಭಿ ರ್ಯತಿತವ್ಯಂ,
ⅩⅤ ಪ್ರೇಮ್ನಾ ಸತ್ಯತಾಮ್ ಆಚರದ್ಭಿಃ ಸರ್ವ್ವವಿಷಯೇ ಖ್ರೀಷ್ಟಮ್ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ವರ್ದ್ಧಿತವ್ಯಞ್ಚ, ಯತಃ ಸ ಮೂರ್ದ್ಧಾ,
ⅩⅥ ತಸ್ಮಾಚ್ಚೈಕೈಕಸ್ಯಾಙ್ಗಸ್ಯ ಸ್ವಸ್ವಪರಿಮಾಣಾನುಸಾರೇಣ ಸಾಹಾಯ್ಯಕರಣಾದ್ ಉಪಕಾರಕೈಃ ಸರ್ವ್ವೈಃ ಸನ್ಧಿಭಿಃ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಶರೀರಸ್ಯ ಸಂಯೋಗೇ ಸಮ್ಮಿಲನೇ ಚ ಜಾತೇ ಪ್ರೇಮ್ನಾ ನಿಷ್ಠಾಂ ಲಭಮಾನಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಶರೀರಂ ವೃದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ|
ⅩⅦ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಅಹಂ ಪ್ರಭುನೇದಂ ಬ್ರವೀಮ್ಯಾದಿಶಾಮಿ ಚ, ಅನ್ಯೇ ಭಿನ್ನಜಾತೀಯಾ ಇವ ಯೂಯಂ ಪೂನ ರ್ಮಾಚರತ|
ⅩⅧ ಯತಸ್ತೇ ಸ್ವಮನೋಮಾಯಾಮ್ ಆಚರನ್ತ್ಯಾನ್ತರಿಕಾಜ್ಞಾನಾತ್ ಮಾನಸಿಕಕಾಠಿನ್ಯಾಚ್ಚ ತಿಮಿರಾವೃತಬುದ್ಧಯ ಈಶ್ವರೀಯಜೀವನಸ್ಯ ಬಗೀರ್ಭೂತಾಶ್ಚ ಭವನ್ತಿ,
ⅩⅨ ಸ್ವಾನ್ ಚೈತನ್ಯಶೂನ್ಯಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಚ ಲೋಭೇನ ಸರ್ವ್ವವಿಧಾಶೌಚಾಚರಣಾಯ ಲಮ್ಪಟತಾಯಾಂ ಸ್ವಾನ್ ಸಮರ್ಪಿತವನ್ತಃ|
ⅩⅩ ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ಖ್ರೀಷ್ಟಂ ನ ತಾದೃಶಂ ಪರಿಚಿತವನ್ತಃ,
ⅩⅪ ಯತೋ ಯೂಯಂ ತಂ ಶ್ರುತವನ್ತೋ ಯಾ ಸತ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಯೀಶುತೋ ಲಭ್ಯಾ ತದನುಸಾರಾತ್ ತದೀಯೋಪದೇಶಂ ಪ್ರಾಪ್ತವನ್ತಶ್ಚೇತಿ ಮನ್ಯೇ|
ⅩⅫ ತಸ್ಮಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಕಾಲಿಕಾಚಾರಕಾರೀ ಯಃ ಪುರಾತನಪುರುಷೋ ಮಾಯಾಭಿಲಾಷೈ ರ್ನಶ್ಯತಿ ತಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಮಾನಸಿಕಭಾವೋ ನೂತನೀಕರ್ತ್ತವ್ಯಃ,
ⅩⅩⅢ ಯೋ ನವಪುರುಷ ಈಶ್ವರಾನುರೂಪೇಣ ಪುಣ್ಯೇನ ಸತ್ಯತಾಸಹಿತೇನ
ⅩⅩⅣ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕತ್ವೇನ ಚ ಸೃಷ್ಟಃ ಸ ಏವ ಪರಿಧಾತವ್ಯಶ್ಚ|
ⅩⅩⅤ ಅತೋ ಯೂಯಂ ಸರ್ವ್ವೇ ಮಿಥ್ಯಾಕಥನಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸಮೀಪವಾಸಿಭಿಃ ಸಹ ಸತ್ಯಾಲಾಪಂ ಕುರುತ ಯತೋ ವಯಂ ಪರಸ್ಪರಮ್ ಅಙ್ಗಪ್ರತ್ಯಙ್ಗಾ ಭವಾಮಃ|
ⅩⅩⅥ ಅಪರಂ ಕ್ರೋಧೇ ಜಾತೇ ಪಾಪಂ ಮಾ ಕುರುಧ್ವಮ್, ಅಶಾನ್ತೇ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ರೋಷೇಸೂರ್ಯ್ಯೋಽಸ್ತಂ ನ ಗಚ್ಛತು|
ⅩⅩⅦ ಅಪರಂ ಶಯತಾನೇ ಸ್ಥಾನಂ ಮಾ ದತ್ತ|
ⅩⅩⅧ ಚೋರಃ ಪುನಶ್ಚೈರ್ಯ್ಯಂ ನ ಕರೋತು ಕಿನ್ತು ದೀನಾಯ ದಾನೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಯಜ್ಜಾಯತೇ ತದರ್ಥಂ ಸ್ವಕರಾಭ್ಯಾಂ ಸದ್ವೃತ್ತ್ಯಾ ಪರಿಶ್ರಮಂ ಕರೋತು|
ⅩⅩⅨ ಅಪರಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವದನೇಭ್ಯಃ ಕೋಽಪಿ ಕದಾಲಾಪೋ ನ ನಿರ್ಗಚ್ಛತು, ಕಿನ್ತು ಯೇನ ಶ್ರೋತುರುಪಕಾರೋ ಜಾಯತೇ ತಾದೃಶಃ ಪ್ರಯೋಜನೀಯನಿಷ್ಠಾಯೈ ಫಲದಾಯಕ ಆಲಾಪೋ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಭವತು|
ⅩⅩⅩ ಅಪರಞ್ಚ ಯೂಯಂ ಮುಕ್ತಿದಿನಪರ್ಯ್ಯನ್ತಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಯೇನ ಪವಿತ್ರೇಣಾತ್ಮನಾ ಮುದ್ರಯಾಙ್ಕಿತಾ ಅಭವತ ತಂ ಶೋಕಾನ್ವಿತಂ ಮಾ ಕುರುತ|
ⅩⅩⅪ ಅಪರಂ ಕಟುವಾಕ್ಯಂ ರೋಷಃ ಕೋಷಃ ಕಲಹೋ ನಿನ್ದಾ ಸರ್ವ್ವವಿಧದ್ವೇಷಶ್ಚೈತಾನಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯಾದ್ ದೂರೀಭವನ್ತು|
ⅩⅩⅫ ಯೂಯಂ ಪರಸ್ಪರಂ ಹಿತೈಷಿಣಃ ಕೋಮಲಾನ್ತಃಕರಣಾಶ್ಚ ಭವತ| ಅಪರಮ್ ಈಶ್ವರಃ ಖ್ರೀಷ್ಟೇನ ಯದ್ವದ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ದೋಷಾನ್ ಕ್ಷಮಿತವಾನ್ ತದ್ವದ್ ಯೂಯಮಪಿ ಪರಸ್ಪರಂ ಕ್ಷಮಧ್ವಂ|