Ⅰ ಅತೋ ಯೂಯಂ ಪ್ರಿಯಬಾಲಕಾ ಇವೇಶ್ವರಸ್ಯಾನುಕಾರಿಣೋ ಭವತ,
Ⅱ ಖ್ರೀಷ್ಟ ಇವ ಪ್ರೇಮಾಚಾರಂ ಕುರುತ ಚ, ಯತಃ ಸೋಽಸ್ಮಾಸು ಪ್ರೇಮ ಕೃತವಾನ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ವಿನಿಮಯೇನ ಚಾತ್ಮನಿವೇದನಂ ಕೃತ್ವಾ ಗ್ರಾಹ್ಯಸುಗನ್ಧಾರ್ಥಕಮ್ ಉಪಹಾರಂ ಬಲಿಞ್ಚೇಶ್ವರಾಚ ದತ್ತವಾನ್|
Ⅲ ಕಿನ್ತು ವೇಶ್ಯಾಗಮನಂ ಸರ್ವ್ವವಿಧಾಶೌಚಕ್ರಿಯಾ ಲೋಭಶ್ಚೈತೇಷಾಮ್ ಉಚ್ಚಾರಣಮಪಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ನ ಭವತು, ಏತದೇವ ಪವಿತ್ರಲೋಕಾನಾಮ್ ಉಚಿತಂ|
Ⅳ ಅಪರಂ ಕುತ್ಸಿತಾಲಾಪಃ ಪ್ರಲಾಪಃ ಶ್ಲೇಷೋಕ್ತಿಶ್ಚ ನ ಭವತು ಯತ ಏತಾನ್ಯನುಚಿತಾನಿ ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರಸ್ಯ ಧನ್ಯವಾದೋ ಭವತು|
Ⅴ ವೇಶ್ಯಾಗಾಮ್ಯಶೌಚಾಚಾರೀ ದೇವಪೂಜಕ ಇವ ಗಣ್ಯೋ ಲೋಭೀ ಚೈತೇಷಾಂ ಕೋಷಿ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ರಾಜ್ಯೇಽರ್ಥತ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯೇ ಕಮಪ್ಯಧಿಕಾರಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತೀತಿ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾಯತಾಂ|
Ⅵ ಅನರ್ಥಕವಾಕ್ಯೇನ ಕೋಽಪಿ ಯುಷ್ಮಾನ್ ನ ವಞ್ಚಯತು ಯತಸ್ತಾದೃಗಾಚಾರಹೇತೋರನಾಜ್ಞಾಗ್ರಾಹಿಷು ಲೋಕೇಷ್ವೀಶ್ವರಸ್ಯ ಕೋಪೋ ವರ್ತ್ತತೇ|
Ⅶ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೂಯಂ ತೈಃ ಸಹಭಾಗಿನೋ ನ ಭವತ|
Ⅷ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಯೂಯಮ್ ಅನ್ಧಕಾರಸ್ವರೂಪಾ ಆಧ್ವಂ ಕಿನ್ತ್ವಿದಾನೀಂ ಪ್ರಭುನಾ ದೀಪ್ತಿಸ್ವರೂಪಾ ಭವಥ ತಸ್ಮಾದ್ ದೀಪ್ತೇಃ ಸನ್ತಾನಾ ಇವ ಸಮಾಚರತ|
Ⅸ ದೀಪ್ತೇ ರ್ಯತ್ ಫಲಂ ತತ್ ಸರ್ವ್ವವಿಧಹಿತೈಷಿತಾಯಾಂ ಧರ್ಮ್ಮೇ ಸತ್ಯಾಲಾಪೇ ಚ ಪ್ರಕಾಶತೇ|
Ⅹ ಪ್ರಭವೇ ಯದ್ ರೋಚತೇ ತತ್ ಪರೀಕ್ಷಧ್ವಂ|
Ⅺ ಯೂಯಂ ತಿಮಿರಸ್ಯ ವಿಫಲಕರ್ಮ್ಮಣಾಮ್ ಅಂಶಿನೋ ನ ಭೂತ್ವಾ ತೇಷಾಂ ದೋಷಿತ್ವಂ ಪ್ರಕಾಶಯತ|
Ⅻ ಯತಸ್ತೇ ಲೋಕಾ ರಹಮಿ ಯದ್ ಯದ್ ಆಚರನ್ತಿ ತದುಚ್ಚಾರಣಮ್ ಅಪಿ ಲಜ್ಜಾಜನಕಂ|
ⅩⅢ ಯತೋ ದೀಪ್ತ್ಯಾ ಯದ್ ಯತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಯತೇ ತತ್ ತಯಾ ಚಕಾಸ್ಯತೇ ಯಚ್ಚ ಚಕಾಸ್ತಿ ತದ್ ದೀಪ್ತಿಸ್ವರೂಪಂ ಭವತಿ|
ⅩⅣ ಏತತ್ಕಾರಣಾದ್ ಉಕ್ತಮ್ ಆಸ್ತೇ, "ಹೇ ನಿದ್ರಿತ ಪ್ರಬುಧ್ಯಸ್ವ ಮೃತೇಭ್ಯಶ್ಚೋತ್ಥಿತಿಂ ಕುರು| ತತ್ಕೃತೇ ಸೂರ್ಯ್ಯವತ್ ಖ್ರೀಷ್ಟಃ ಸ್ವಯಂ ತ್ವಾಂ ದ್ಯೋತಯಿಷ್ಯತಿ| "
ⅩⅤ ಅತಃ ಸಾವಧಾನಾ ಭವತ, ಅಜ್ಞಾನಾ ಇವ ಮಾಚರತ ಕಿನ್ತು ಜ್ಞಾನಿನ ಇವ ಸತರ್ಕಮ್ ಆಚರತ|
ⅩⅥ ಸಮಯಂ ಬಹುಮೂಲ್ಯಂ ಗಣಯಧ್ವಂ ಯತಃ ಕಾಲಾ ಅಭದ್ರಾಃ|
ⅩⅦ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೂಯಮ್ ಅಜ್ಞಾನಾ ನ ಭವತ ಕಿನ್ತು ಪ್ರಭೋರಭಿಮತಂ ಕಿಂ ತದವಗತಾ ಭವತ|
ⅩⅧ ಸರ್ವ್ವನಾಶಜನಕೇನ ಸುರಾಪಾನೇನ ಮತ್ತಾ ಮಾ ಭವತ ಕಿನ್ತ್ವಾತ್ಮನಾ ಪೂರ್ಯ್ಯಧ್ವಂ|
ⅩⅨ ಅಪರಂ ಗೀತೈ ರ್ಗಾನೈಃ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಕೀರ್ತ್ತನೈಶ್ಚ ಪರಸ್ಪರಮ್ ಆಲಪನ್ತೋ ಮನಸಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಪ್ರಭುಮ್ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಗಾಯತ ವಾದಯತ ಚ|
ⅩⅩ ಸರ್ವ್ವದಾ ಸರ್ವ್ವವಿಷಯೇಽಸ್ಮತ್ಪ್ರಭೋ ಯೀಶೋಃ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾ ತಾತಮ್ ಈಶ್ವರಂ ಧನ್ಯಂ ವದತ|
ⅩⅪ ಯೂಯಮ್ ಈಶ್ವರಾದ್ ಭೀತಾಃ ಸನ್ತ ಅನ್ಯೇಽಪರೇಷಾಂ ವಶೀಭೂತಾ ಭವತ|
ⅩⅫ ಹೇ ಯೋಷಿತಃ, ಯೂಯಂ ಯಥಾ ಪ್ರಭೋಸ್ತಥಾ ಸ್ವಸ್ವಸ್ವಾಮಿನೋ ವಶಙ್ಗತಾ ಭವತ|
ⅩⅩⅢ ಯತಃ ಖ್ರೀಷ್ಟೋ ಯದ್ವತ್ ಸಮಿತೇ ರ್ಮೂರ್ದ್ಧಾ ಶರೀರಸ್ಯ ತ್ರಾತಾ ಚ ಭವತಿ ತದ್ವತ್ ಸ್ವಾಮೀ ಯೋಷಿತೋ ಮೂರ್ದ್ಧಾ|
ⅩⅩⅣ ಅತಃ ಸಮಿತಿ ರ್ಯದ್ವತ್ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ವಶೀಭೂತಾ ತದ್ವದ್ ಯೋಷಿದ್ಭಿರಪಿ ಸ್ವಸ್ವಸ್ವಾಮಿನೋ ವಶತಾ ಸ್ವೀಕರ್ತ್ತವ್ಯಾ|
ⅩⅩⅤ ಅಪರಞ್ಚ ಹೇ ಪುರುಷಾಃ, ಯೂಯಂ ಖ್ರೀಷ್ಟ ಇವ ಸ್ವಸ್ವಯೋಷಿತ್ಸು ಪ್ರೀಯಧ್ವಂ|
ⅩⅩⅥ ಸ ಖ್ರೀಷ್ಟೋಽಪಿ ಸಮಿತೌ ಪ್ರೀತವಾನ್ ತಸ್ಯಾಃ ಕೃತೇ ಚ ಸ್ವಪ್ರಾಣಾನ್ ತ್ಯಕ್ತವಾನ್ ಯತಃ ಸ ವಾಕ್ಯೇ ಜಲಮಜ್ಜನೇನ ತಾಂ ಪರಿಷ್ಕೃತ್ಯ ಪಾವಯಿತುಮ್
ⅩⅩⅦ ಅಪರಂ ತಿಲಕವಲ್ಯಾದಿವಿಹೀನಾಂ ಪವಿತ್ರಾಂ ನಿಷ್ಕಲಙ್ಕಾಞ್ಚ ತಾಂ ಸಮಿತಿಂ ತೇಜಸ್ವಿನೀಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವಹಸ್ತೇ ಸಮರ್ಪಯಿತುಞ್ಚಾಭಿಲಷಿತವಾನ್|
ⅩⅩⅧ ತಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವತನುವತ್ ಸ್ವಯೋಷಿತಿ ಪ್ರೇಮಕರಣಂ ಪುರುಷಸ್ಯೋಚಿತಂ, ಯೇನ ಸ್ವಯೋಷಿತಿ ಪ್ರೇಮ ಕ್ರಿಯತೇ ತೇನಾತ್ಮಪ್ರೇಮ ಕ್ರಿಯತೇ|
ⅩⅩⅨ ಕೋಽಪಿ ಕದಾಪಿ ನ ಸ್ವಕೀಯಾಂ ತನುಮ್ ಋತೀಯಿತವಾನ್ ಕಿನ್ತು ಸರ್ವ್ವೇ ತಾಂ ವಿಭ್ರತಿ ಪುಷ್ಣನ್ತಿ ಚ| ಖ್ರೀಷ್ಟೋಽಪಿ ಸಮಿತಿಂ ಪ್ರತಿ ತದೇವ ಕರೋತಿ,
ⅩⅩⅩ ಯತೋ ವಯಂ ತಸ್ಯ ಶರೀರಸ್ಯಾಙ್ಗಾನಿ ಮಾಂಸಾಸ್ಥೀನಿ ಚ ಭವಾಮಃ|
ⅩⅩⅪ ಏತದರ್ಥಂ ಮಾನವಃ ಸ್ವಮಾತಾಪಿತರೋै ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸ್ವಭಾರ್ಯ್ಯಾಯಾಮ್ ಆಸಂಕ್ಷ್ಯತಿ ತೌ ದ್ವೌ ಜನಾವೇಕಾಙ್ಗೌ ಭವಿಷ್ಯತಃ|
ⅩⅩⅫ ಏತನ್ನಿಗೂಢವಾಕ್ಯಂ ಗುರುತರಂ ಮಯಾ ಚ ಖ್ರೀಷ್ಟಸಮಿತೀ ಅಧಿ ತದ್ ಉಚ್ಯತೇ|
ⅩⅩⅩⅢ ಅತಏವ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಏಕೈಕೋ ಜನ ಆತ್ಮವತ್ ಸ್ವಯೋಷಿತಿ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಭಾರ್ಯ್ಯಾಪಿ ಸ್ವಾಮಿನಂ ಸಮಾದರ್ತ್ತುಂ ಯತತಾಂ|