Ⅰ ಹೇ ಬಾಲಕಾಃ, ಯೂಯಂ ಪ್ರಭುಮ್ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಪಿತ್ರೋರಾಜ್ಞಾಗ್ರಾಹಿಣೋ ಭವತ ಯತಸ್ತತ್ ನ್ಯಾಯ್ಯಂ|
Ⅱ ತ್ವಂ ನಿಜಪಿತರಂ ಮಾತರಞ್ಚ ಸಮ್ಮನ್ಯಸ್ವೇತಿ ಯೋ ವಿಧಿಃ ಸ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಥಮೋ ವಿಧಿಃ
Ⅲ ಫಲತಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ತವ ಕಲ್ಯಾಣಂ ದೇಶೇ ಚ ದೀರ್ಘಕಾಲಮ್ ಆಯು ರ್ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ|
Ⅳ ಅಪರಂ ಹೇ ಪಿತರಃ, ಯೂಯಂ ಸ್ವಬಾಲಕಾನ್ ಮಾ ರೋಷಯತ ಕಿನ್ತು ಪ್ರಭೋ ರ್ವಿನೀತ್ಯಾದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ತಾನ್ ವಿನಯತ|
Ⅴ ಹೇ ದಾಸಾಃ, ಯೂಯಂ ಖ್ರೀಷ್ಟಮ್ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಸಭಯಾಃ ಕಮ್ಪಾನ್ವಿತಾಶ್ಚ ಭೂತ್ವಾ ಸರಲಾನ್ತಃಕರಣೈರೈಹಿಕಪ್ರಭೂನಾಮ್ ಆಜ್ಞಾಗ್ರಾಹಿಣೋ ಭವತ|
Ⅵ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರೀಯಪರಿಚರ್ಯ್ಯಯಾ ಮಾನುಷೇಭ್ಯೋ ರೋಚಿತುಂ ಮಾ ಯತಧ್ವಂ ಕಿನ್ತು ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ದಾಸಾ ಇವ ನಿವಿಷ್ಟಮನೋಭಿರೀಶ್ಚರಸ್ಯೇಚ್ಛಾಂ ಸಾಧಯತ|
Ⅶ ಮಾನವಾನ್ ಅನುದ್ದಿಶ್ಯ ಪ್ರಭುಮೇವೋದ್ದಿಶ್ಯ ಸದ್ಭಾವೇನ ದಾಸ್ಯಕರ್ಮ್ಮ ಕುರುಧ್ವಂ|
Ⅷ ದಾಸಮುಕ್ತಯೋ ರ್ಯೇನ ಯತ್ ಸತ್ಕರ್ಮ್ಮ ಕ್ರಿಯತೇ ತೇನ ತಸ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರಭುತೋ ಲಪ್ಸ್ಯತ ಇತಿ ಜಾನೀತ ಚ|
Ⅸ ಅಪರಂ ಹೇ ಪ್ರಭವಃ, ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಭರ್ತ್ಸನಂ ವಿಹಾಯ ತಾನ್ ಪ್ರತಿ ನ್ಯಾಯ್ಯಾಚರಣಂ ಕ್ರಿಯತಾಂ ಯಶ್ಚ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಪಕ್ಷಪಾತಂ ನ ಕರೋತಿ ಯುಷ್ಮಾಕಮಪಿ ತಾದೃಶ ಏಕಃ ಪ್ರಭುಃ ಸ್ವರ್ಗೇ ವಿದ್ಯತ ಇತಿ ಜ್ಞಾಯತಾಂ|
Ⅹ ಅಧಿಕನ್ತು ಹೇ ಭ್ರಾತರಃ, ಯೂಯಂ ಪ್ರಭುನಾ ತಸ್ಯ ವಿಕ್ರಮಯುಕ್ತಶಕ್ತ್ಯಾ ಚ ಬಲವನ್ತೋ ಭವತ|
Ⅺ ಯೂಯಂ ಯತ್ ಶಯತಾನಶ್ಛಲಾನಿ ನಿವಾರಯಿತುಂ ಶಕ್ನುಥ ತದರ್ಥಮ್ ಈಶ್ವರೀಯಸುಸಜ್ಜಾಂ ಪರಿಧದ್ಧ್ವಂ|
Ⅻ ಯತಃ ಕೇವಲಂ ರಕ್ತಮಾಂಸಾಭ್ಯಾಮ್ ಇತಿ ನಹಿ ಕಿನ್ತು ಕರ್ತೃತ್ವಪರಾಕ್ರಮಯುಕ್ತೈಸ್ತಿಮಿರರಾಜ್ಯಸ್ಯೇಹಲೋಕಸ್ಯಾಧಿಪತಿಭಿಃ ಸ್ವರ್ಗೋದ್ಭವೈ ರ್ದುಷ್ಟಾತ್ಮಭಿರೇವ ಸಾರ್ದ್ಧಮ್ ಅಸ್ಮಾಭಿ ರ್ಯುದ್ಧಂ ಕ್ರಿಯತೇ|
ⅩⅢ ಅತೋ ಹೇತೋ ರ್ಯೂಯಂ ಯಯಾ ಸಂಕುेಲೇ ದಿನೇಽವಸ್ಥಾತುಂ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಪರಾಜಿತ್ಯ ದೃಢಾಃ ಸ್ಥಾತುಞ್ಚ ಶಕ್ಷ್ಯಥ ತಾಮ್ ಈಶ್ವರೀಯಸುಸಜ್ಜಾಂ ಗೃಹ್ಲೀತ|
ⅩⅣ ವಸ್ತುತಸ್ತು ಸತ್ಯತ್ವೇನ ಶೃಙ್ಖಲೇನ ಕಟಿಂ ಬದ್ಧ್ವಾ ಪುಣ್ಯೇನ ವರ್ಮ್ಮಣಾ ವಕ್ಷ ಆಚ್ಛಾದ್ಯ
ⅩⅤ ಶಾನ್ತೇಃ ಸುವಾರ್ತ್ತಯಾ ಜಾತಮ್ ಉತ್ಸಾಹಂ ಪಾದುಕಾಯುಗಲಂ ಪದೇ ಸಮರ್ಪ್ಯ ತಿಷ್ಠತ|
ⅩⅥ ಯೇನ ಚ ದುಷ್ಟಾತ್ಮನೋಽಗ್ನಿಬಾಣಾನ್ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ನಿರ್ವ್ವಾಪಯಿತುಂ ಶಕ್ಷ್ಯಥ ತಾದೃಶಂ ಸರ್ವ್ವಾಚ್ಛಾದಕಂ ಫಲಕಂ ವಿಶ್ವಾಸಂ ಧಾರಯತ|
ⅩⅦ ಶಿರಸ್ತ್ರಂ ಪರಿತ್ರಾಣಮ್ ಆತ್ಮನಃ ಖಙ್ಗಞ್ಚೇಶ್ವರಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಂ ಧಾರಯತ|
ⅩⅧ ಸರ್ವ್ವಸಮಯೇ ಸರ್ವ್ವಯಾಚನೇನ ಸರ್ವ್ವಪ್ರಾರ್ಥನೇನ ಚಾತ್ಮನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಕುರುಧ್ವಂ ತದರ್ಥಂ ದೃಢಾಕಾಙ್ಕ್ಷಯಾ ಜಾಗ್ರತಃ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಪವಿತ್ರಲೋಕಾನಾಂ ಕೃತೇ ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಕುರುಧ್ವಂ|
ⅩⅨ ಅಹಞ್ಚ ಯಸ್ಯ ಸುಸಂವಾದಸ್ಯ ಶೃಙ್ಖಲಬದ್ಧಃ ಪ್ರಚಾರಕದೂತೋಽಸ್ಮಿ ತಮ್ ಉಪಯುಕ್ತೇನೋತ್ಸಾಹೇನ ಪ್ರಚಾರಯಿತುಂ ಯಥಾ ಶಕ್ನುಯಾಂ
ⅩⅩ ತಥಾ ನಿರ್ಭಯೇನ ಸ್ವರೇಣೋತ್ಸಾಹೇನ ಚ ಸುಸಂವಾದಸ್ಯ ನಿಗೂಢವಾಕ್ಯಪ್ರಚಾರಾಯ ವಕ್ತೃाತಾ ಯತ್ ಮಹ್ಯಂ ದೀಯತೇ ತದರ್ಥಂ ಮಮಾಪಿ ಕೃತೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಕುರುಧ್ವಂ|
ⅩⅪ ಅಪರಂ ಮಮ ಯಾವಸ್ಥಾಸ್ತಿ ಯಚ್ಚ ಮಯಾ ಕ್ರಿಯತೇ ತತ್ ಸರ್ವ್ವಂ ಯದ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಜ್ಞಾಯತೇ ತದರ್ಥಂ ಪ್ರಭುನಾ ಪ್ರಿಯಭ್ರಾತಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯಃ ಪರಿಚಾರಕಶ್ಚ ತುಖಿಕೋ ಯುಷ್ಮಾನ್ ತತ್ ಜ್ಞಾಪಯಿಷ್ಯತಿ|
ⅩⅫ ಯೂಯಂ ಯದ್ ಅಸ್ಮಾಕಮ್ ಅವಸ್ಥಾಂ ಜಾನೀಥ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮನಾಂಸಿ ಚ ಯತ್ ಸಾನ್ತ್ವನಾಂ ಲಭನ್ತೇ ತದರ್ಥಮೇವಾಹಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ತಂ ಪ್ರೇಷಿತವಾನ|
ⅩⅩⅢ ಅಪರಮ್ ಈಶ್ವರಃ ಪ್ರಭು ರ್ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಶ್ಚ ಸರ್ವ್ವೇಭ್ಯೋ ಭ್ರಾತೃಭ್ಯಃ ಶಾನ್ತಿಂ ವಿಶ್ವಾಸಸಹಿತಂ ಪ್ರೇಮ ಚ ದೇಯಾತ್|
ⅩⅩⅣ ಯೇ ಕೇಚಿತ್ ಪ್ರಭೌ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟೇಽಕ್ಷಯಂ ಪ್ರೇಮ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ ತಾನ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸಾದೋ ಭೂಯಾತ್| ತಥಾಸ್ತು|