ⅩⅤ
Ⅰ ಅಥ ಪ್ರಭಾತೇ ಸತಿ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾಃ ಪ್ರಾಞ್ಚ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಮನ್ತ್ರಿಣಶ್ಚ ಸಭಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಯೀಶುृಂ ಬನ್ಧಯಿತ್ವ ಪೀಲಾತಾಖ್ಯಸ್ಯ ದೇಶಾಧಿಪತೇಃ ಸವಿಧಂ ನೀತ್ವಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಾಸುಃ|
Ⅱ ತದಾ ಪೀಲಾತಸ್ತಂ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ ತ್ವಂ ಕಿಂ ಯಿಹೂದೀಯಲೋಕಾನಾಂ ರಾಜಾ? ತತಃ ಸ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತವಾನ್ ಸತ್ಯಂ ವದಸಿ|
Ⅲ ಅಪರಂ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾಸ್ತಸ್ಯ ಬಹುಷು ವಾಕ್ಯೇಷು ದೋಷಮಾರೋಪಯಾಞ್ಚಕ್ರುಃ ಕಿನ್ತು ಸ ಕಿಮಪಿ ನ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ|
Ⅳ ತದಾನೀಂ ಪೀಲಾತಸ್ತಂ ಪುನಃ ಪಪ್ರಚ್ಛ ತ್ವಂ ಕಿಂ ನೋತ್ತರಯಸಿ? ಪಶ್ಯೈತೇ ತ್ವದ್ವಿರುದ್ಧಂ ಕತಿಷು ಸಾಧ್ಯೇಷು ಸಾಕ್ಷಂ ದದತಿ|
Ⅴ ಕನ್ತು ಯೀಶುಸ್ತದಾಪಿ ನೋತ್ತರಂ ದದೌ ತತಃ ಪೀಲಾತ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಜಗಾಮ|
Ⅵ ಅಪರಞ್ಚ ಕಾರಾಬದ್ಧೇ ಕಸ್ತಿಂಶ್ಚಿತ್ ಜನೇ ತನ್ಮಹೋತ್ಸವಕಾಲೇ ಲೋಕೈ ರ್ಯಾಚಿತೇ ದೇಶಾಧಿಪತಿಸ್ತಂ ಮೋಚಯತಿ|
Ⅶ ಯೇ ಚ ಪೂರ್ವ್ವಮುಪಪ್ಲವಮಕಾರ್ಷುರುಪಪ್ಲವೇ ವಧಮಪಿ ಕೃತವನ್ತಸ್ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ತದಾನೋಂ ಬರಬ್ಬಾನಾಮಕ ಏಕೋ ಬದ್ಧ ಆಸೀತ್|
Ⅷ ಅತೋ ಹೇತೋಃ ಪೂರ್ವ್ವಾಪರೀಯಾಂ ರೀತಿಕಥಾಂ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಲೋಕಾ ಉಚ್ಚೈರುವನ್ತಃ ಪೀಲಾತಸ್ಯ ಸಮಕ್ಷಂ ನಿವೇದಯಾಮಾಸುಃ|
Ⅸ ತದಾ ಪೀಲಾತಸ್ತಾನಾಚಖ್ಯೌ ತರ್ಹಿ ಕಿಂ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ರಾಜಾನಂ ಮೋಚಯಿಷ್ಯಾಮಿ? ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಕಿಮಿಷ್ಯತೇ?
Ⅹ ಯತಃ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾ ಈರ್ಷ್ಯಾತ ಏವ ಯೀಶುಂ ಸಮಾರ್ಪಯನ್ನಿತಿ ಸ ವಿವೇದ|
Ⅺ ಕಿನ್ತು ಯಥಾ ಬರಬ್ಬಾಂ ಮೋಚಯತಿ ತಥಾ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿತುಂ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾ ಲೋಕಾನ್ ಪ್ರವರ್ತ್ತಯಾಮಾಸುಃ|
Ⅻ ಅಥ ಪೀಲಾತಃ ಪುನಃ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ ತರ್ಹಿ ಯಂ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ರಾಜೇತಿ ವದಥ ತಸ್ಯ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಕಿಮಿಷ್ಯತೇ?
ⅩⅢ ತದಾ ತೇ ಪುನರಪಿ ಪ್ರೋಚ್ಚೈಃ ಪ್ರೋಚುಸ್ತಂ ಕ್ರುಶೇ ವೇಧಯ|
ⅩⅣ ತಸ್ಮಾತ್ ಪೀಲಾತಃ ಕಥಿತವಾನ್ ಕುತಃ? ಸ ಕಿಂ ಕುಕರ್ಮ್ಮ ಕೃತವಾನ್? ಕಿನ್ತು ತೇ ಪುನಶ್ಚ ರುವನ್ತೋ ವ್ಯಾಜಹ್ರುಸ್ತಂ ಕ್ರುಶೇ ವೇಧಯ|
ⅩⅤ ತದಾ ಪೀಲಾತಃ ಸರ್ವ್ವಾಲ್ಲೋಕಾನ್ ತೋಷಯಿತುಮಿಚ್ಛನ್ ಬರಬ್ಬಾಂ ಮೋಚಯಿತ್ವಾ ಯೀಶುಂ ಕಶಾಭಿಃ ಪ್ರಹೃತ್ಯ ಕ್ರುಶೇ ವೇದ್ಧುಂ ತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮ್ಬಭೂವ|
ⅩⅥ ಅನನ್ತರಂ ಸೈನ್ಯಗಣೋಽಟ್ಟಾಲಿಕಾಮ್ ಅರ್ಥಾದ್ ಅಧಿಪತೇ ರ್ಗೃಹಂ ಯೀಶುಂ ನೀತ್ವಾ ಸೇನಾನಿವಹಂ ಸಮಾಹುಯತ್|
ⅩⅦ ಪಶ್ಚಾತ್ ತೇ ತಂ ಧೂಮಲವರ್ಣವಸ್ತ್ರಂ ಪರಿಧಾಪ್ಯ ಕಣ್ಟಕಮುಕುಟಂ ರಚಯಿತ್ವಾ ಶಿರಸಿ ಸಮಾರೋಪ್ಯ
ⅩⅧ ಹೇ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ರಾಜನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತಂ ನಮಸ್ಕರ್ತ್ತಾಮಾರೇಭಿರೇ|
ⅩⅨ ತಸ್ಯೋತ್ತಮಾಙ್ಗೇ ವೇತ್ರಾಘಾತಂ ಚಕ್ರುಸ್ತದ್ಗಾತ್ರೇ ನಿಷ್ಠೀವಞ್ಚ ನಿಚಿಕ್ಷಿಪುಃ, ತಥಾ ತಸ್ಯ ಸಮ್ಮುಖೇ ಜಾನುಪಾತಂ ಪ್ರಣೋಮುಃ
ⅩⅩ ಇತ್ಥಮುಪಹಸ್ಯ ಧೂಮ್ರವರ್ಣವಸ್ತ್ರಮ್ ಉತ್ತಾರ್ಯ್ಯ ತಸ್ಯ ವಸ್ತ್ರಂ ತಂ ಪರ್ಯ್ಯಧಾಪಯನ್ ಕ್ರುಶೇ ವೇದ್ಧುಂ ಬಹಿರ್ನಿನ್ಯುಶ್ಚ|
ⅩⅪ ತತಃ ಪರಂ ಸೇಕನ್ದರಸ್ಯ ರುಫಸ್ಯ ಚ ಪಿತಾ ಶಿಮೋನ್ನಾಮಾ ಕುರೀಣೀಯಲೋಕ ಏಕಃ ಕುತಶ್ಚಿದ್ ಗ್ರಾಮಾದೇತ್ಯ ಪಥಿ ಯಾತಿ ತಂ ತೇ ಯೀಶೋಃ ಕ್ರುಶಂ ವೋಢುಂ ಬಲಾದ್ ದಧ್ನುಃ|
ⅩⅫ ಅಥ ಗುಲ್ಗಲ್ತಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಶಿರಃಕಪಾಲನಾಮಕಂ ಸ್ಥಾನಂ ಯೀಶುಮಾನೀಯ
ⅩⅩⅢ ತೇ ಗನ್ಧರಸಮಿಶ್ರಿತಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಂ ಪಾತುಂ ತಸ್ಮೈ ದದುಃ ಕಿನ್ತು ಸ ನ ಜಗ್ರಾಹ|
ⅩⅩⅣ ತಸ್ಮಿನ್ ಕ್ರುಶೇ ವಿದ್ಧೇ ಸತಿ ತೇಷಾಮೇಕೈಕಶಃ ಕಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತೀತಿ ನಿರ್ಣಯಾಯ
ⅩⅩⅤ ತಸ್ಯ ಪರಿಧೇಯಾನಾಂ ವಿಭಾಗಾರ್ಥಂ ಗುಟಿಕಾಪಾತಂ ಚಕ್ರುಃ|
ⅩⅩⅥ ಅಪರಮ್ ಏಷ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ರಾಜೇತಿ ಲಿಖಿತಂ ದೋಷಪತ್ರಂ ತಸ್ಯ ಶಿರಊರ್ದ್ವ್ವಮ್ ಆರೋಪಯಾಞ್ಚಕ್ರುಃ|
ⅩⅩⅦ ತಸ್ಯ ವಾಮದಕ್ಷಿಣಯೋ ರ್ದ್ವೌ ಚೌರೌ ಕ್ರುಶಯೋ ರ್ವಿವಿಧಾತೇ|
ⅩⅩⅧ ತೇನೈವ "ಅಪರಾಧಿಜನೈಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಸ ಗಣಿತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ," ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಂ ವಚನಂ ಸಿದ್ಧಮಭೂತ|
ⅩⅩⅨ ಅನನ್ತರಂ ಮಾರ್ಗೇ ಯೇ ಯೇ ಲೋಕಾ ಗಮನಾಗಮನೇ ಚಕ್ರುಸ್ತೇ ಸರ್ವ್ವ ಏವ ಶಿರಾಂಸ್ಯಾನ್ದೋಲ್ಯ ನಿನ್ದನ್ತೋ ಜಗದುಃ, ರೇ ಮನ್ದಿರನಾಶಕ ರೇ ದಿನತ್ರಯಮಧ್ಯೇ ತನ್ನಿರ್ಮ್ಮಾಯಕ,
ⅩⅩⅩ ಅಧುನಾತ್ಮಾನಮ್ ಅವಿತ್ವಾ ಕ್ರುಶಾದವರೋಹ|
ⅩⅩⅪ ಕಿಞ್ಚ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಶ್ಚ ತದ್ವತ್ ತಿರಸ್ಕೃತ್ಯ ಪರಸ್ಪರಂ ಚಚಕ್ಷಿರೇ ಏಷ ಪರಾನಾವತ್ ಕಿನ್ತು ಸ್ವಮವಿತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ|
ⅩⅩⅫ ಯದೀಸ್ರಾಯೇಲೋ ರಾಜಾಭಿಷಿಕ್ತಸ್ತ್ರಾತಾ ಭವತಿ ತರ್ಹ್ಯಧುನೈನ ಕ್ರುಶಾದವರೋಹತು ವಯಂ ತದ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಶ್ವಸಿಷ್ಯಾಮಃ; ಕಿಞ್ಚ ಯೌ ಲೋಕೌ ತೇನ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಕ್ರುಶೇ ಽವಿಧ್ಯೇತಾಂ ತಾವಪಿ ತಂ ನಿರ್ಭರ್ತ್ಸಯಾಮಾಸತುಃ|
ⅩⅩⅩⅢ ಅಥ ದ್ವಿತೀಯಯಾಮಾತ್ ತೃತೀಯಯಾಮಂ ಯಾವತ್ ಸರ್ವ್ವೋ ದೇಶಃ ಸಾನ್ಧಕಾರೋಭೂತ್|
ⅩⅩⅩⅣ ತತಸ್ತೃತೀಯಪ್ರಹರೇ ಯೀಶುರುಚ್ಚೈರವದತ್ ಏಲೀ ಏಲೀ ಲಾಮಾ ಶಿವಕ್ತನೀ ಅರ್ಥಾದ್ "ಹೇ ಮದೀಶ ಮದೀಶ ತ್ವಂ ಪರ್ಯ್ಯತ್ಯಾಕ್ಷೀಃ ಕುತೋ ಹಿ ಮಾಂ?"
ⅩⅩⅩⅤ ತದಾ ಸಮೀಪಸ್ಥಲೋಕಾನಾಂ ಕೇಚಿತ್ ತದ್ವಾಕ್ಯಂ ನಿಶಮ್ಯಾಚಖ್ಯುಃ ಪಶ್ಯೈಷ ಏಲಿಯಮ್ ಆಹೂಯತಿ|
ⅩⅩⅩⅥ ತತ ಏಕೋ ಜನೋ ಧಾವಿತ್ವಾಗತ್ಯ ಸ್ಪಞ್ಜೇ ಽಮ್ಲರಸಂ ಪೂರಯಿತ್ವಾ ತಂ ನಡಾಗ್ರೇ ನಿಧಾಯ ಪಾತುಂ ತಸ್ಮೈ ದತ್ತ್ವಾವದತ್ ತಿಷ್ಠ ಏಲಿಯ ಏನಮವರೋಹಯಿತುಮ್ ಏತಿ ನ ವೇತಿ ಪಶ್ಯಾಮಿ|
ⅩⅩⅩⅦ ಅಥ ಯೀಶುರುಚ್ಚೈಃ ಸಮಾಹೂಯ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಜಹೌ|
ⅩⅩⅩⅧ ತದಾ ಮನ್ದಿರಸ್ಯ ಜವನಿಕೋರ್ದ್ವ್ವಾದಧಃರ್ಯ್ಯನ್ತಾ ವಿದೀರ್ಣಾ ದ್ವಿಖಣ್ಡಾಭೂತ್|
ⅩⅩⅩⅨ ಕಿಞ್ಚ ಇತ್ಥಮುಚ್ಚೈರಾಹೂಯ ಪ್ರಾಣಾನ್ ತ್ಯಜನ್ತಂ ತಂ ದೃಷ್ದ್ವಾ ತದ್ರಕ್ಷಣಾಯ ನಿಯುಕ್ತೋ ಯಃ ಸೇನಾಪತಿರಾಸೀತ್ ಸೋವದತ್ ನರೋಯಮ್ ಈಶ್ವರಪುತ್ರ ಇತಿ ಸತ್ಯಮ್|
ⅩⅬ ತದಾನೀಂ ಮಗ್ದಲೀನೀ ಮರಿಸಮ್ ಕನಿಷ್ಠಯಾಕೂಬೋ ಯೋಸೇಶ್ಚ ಮಾತಾನ್ಯಮರಿಯಮ್ ಶಾಲೋಮೀ ಚ ಯಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯೋ
ⅩⅬⅠ ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶೇ ಯೀಶುಂ ಸೇವಿತ್ವಾ ತದನುಗಾಮಿನ್ಯೋ ಜಾತಾ ಇಮಾಸ್ತದನ್ಯಾಶ್ಚ ಯಾ ಅನೇಕಾ ನಾರ್ಯೋ ಯೀಶುನಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಯಿರೂಶಾಲಮಮಾಯಾತಾಸ್ತಾಶ್ಚ ದೂರಾತ್ ತಾನಿ ದದೃಶುಃ|
ⅩⅬⅡ ಅಥಾಸಾದನದಿನಸ್ಯಾರ್ಥಾದ್ ವಿಶ್ರಾಮವಾರಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವದಿನಸ್ಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗತ
ⅩⅬⅢ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಾಪೇಕ್ಷ್ಯರಿಮಥೀಯಯೂಷಫನಾಮಾ ಮಾನ್ಯಮನ್ತ್ರೀ ಸಮೇತ್ಯ ಪೀಲಾತಸವಿಧಂ ನಿರ್ಭಯೋ ಗತ್ವಾ ಯೀಶೋರ್ದೇಹಂ ಯಯಾಚೇ|
ⅩⅬⅣ ಕಿನ್ತು ಸ ಇದಾನೀಂ ಮೃತಃ ಪೀಲಾತ ಇತ್ಯಸಮ್ಭವಂ ಮತ್ವಾ ಶತಸೇನಾಪತಿಮಾಹೂಯ ಸ ಕದಾ ಮೃತ ಇತಿ ಪಪ್ರಚ್ಛ|
ⅩⅬⅤ ಶತಸೇಮನಾಪತಿಮುಖಾತ್ ತಜ್ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೂಷಫೇ ಯೀಶೋರ್ದೇಹಂ ದದೌ|
ⅩⅬⅥ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ವಾಸಃ ಕ್ರೀತ್ವಾ ಯೀಶೋಃ ಕಾಯಮವರೋಹ್ಯ ತೇನ ವಾಸಸಾ ವೇಷ್ಟಾಯಿತ್ವಾ ಗಿರೌ ಖಾತಶ್ಮಶಾನೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾನ್ ಪಾಷಾಣಂ ಲೋಠಯಿತ್ವಾ ದ್ವಾರಿ ನಿದಧೇ|
ⅩⅬⅦ ಕಿನ್ತು ಯತ್ರ ಸೋಸ್ಥಾಪ್ಯತ ತತ ಮಗ್ದಲೀನೀ ಮರಿಯಮ್ ಯೋಸಿಮಾತೃಮರಿಯಮ್ ಚ ದದೃಶತೃಃ|