ⅩⅥ
Ⅰ ಅಥ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಗತೇ ಮಗ್ದಲೀನೀ ಮರಿಯಮ್ ಯಾಕೂಬಮಾತಾ ಮರಿಯಮ್ ಶಾಲೋಮೀ ಚೇಮಾಸ್ತಂ ಮರ್ದ್ದಯಿತುಂ ಸುಗನ್ಧಿದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಕ್ರೀತ್ವಾ
Ⅱ ಸಪ್ತಾಹಪ್ರಥಮದಿನೇಽತಿಪ್ರತ್ಯೂಷೇ ಸೂರ್ಯ್ಯೋದಯಕಾಲೇ ಶ್ಮಶಾನಮುಪಗತಾಃ|
Ⅲ ಕಿನ್ತು ಶ್ಮಶಾನದ್ವಾರಪಾಷಾಣೋಽತಿಬೃಹನ್ ತಂ ಕೋಽಪಸಾರಯಿಷ್ಯತೀತಿ ತಾಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಗದನ್ತಿ!
Ⅳ ಏತರ್ಹಿ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಪಾಷಾಣೋ ದ್ವಾರೋ ಽಪಸಾರಿತ ಇತಿ ದದೃಶುಃ|
Ⅴ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಃ ಶ್ಮಶಾನಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಶುಕ್ಲವರ್ಣದೀರ್ಘಪರಿಚ್ಛದಾವೃತಮೇಕಂ ಯುವಾನಂ ಶ್ಮಶಾನದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವ ಉಪವಿಷ್ಟಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಮಚ್ಚಕ್ರುಃ|
Ⅵ ಸೋಽವದತ್, ಮಾಭೈಷ್ಟ ಯೂಯಂ ಕ್ರುಶೇ ಹತಂ ನಾಸರತೀಯಯೀಶುಂ ಗವೇಷಯಥ ಸೋತ್ರ ನಾಸ್ತಿ ಶ್ಮಶಾನಾದುದಸ್ಥಾತ್; ತೈ ರ್ಯತ್ರ ಸ ಸ್ಥಾಪಿತಃ ಸ್ಥಾನಂ ತದಿದಂ ಪಶ್ಯತ|
Ⅶ ಕಿನ್ತು ತೇನ ಯಥೋಕ್ತಂ ತಥಾ ಯುಷ್ಮಾಕಮಗ್ರೇ ಗಾಲೀಲಂ ಯಾಸ್ಯತೇ ತತ್ರ ಸ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರಿಷ್ಯತೇ ಯೂಯಂ ಗತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯಃ ಪಿತರಾಯ ಚ ವಾರ್ತ್ತಾಮಿಮಾಂ ಕಥಯತ|
Ⅷ ತಾಃ ಕಮ್ಪಿತಾ ವಿಸ್ತಿತಾಶ್ಚ ತೂರ್ಣಂ ಶ್ಮಶಾನಾದ್ ಬಹಿರ್ಗತ್ವಾ ಪಲಾಯನ್ತ ಭಯಾತ್ ಕಮಪಿ ಕಿಮಪಿ ನಾವದಂಶ್ಚ|
Ⅸ ಅಪರಂ ಯೀಶುಃ ಸಪ್ತಾಹಪ್ರಥಮದಿನೇ ಪ್ರತ್ಯೂಷೇ ಶ್ಮಶಾನಾದುತ್ಥಾಯ ಯಸ್ಯಾಃ ಸಪ್ತಭೂತಾಸ್ತ್ಯಾಜಿತಾಸ್ತಸ್ಯೈ ಮಗ್ದಲೀನೀಮರಿಯಮೇ ಪ್ರಥಮಂ ದರ್ಶನಂ ದದೌ|
Ⅹ ತತಃ ಸಾ ಗತ್ವಾ ಶೋಕರೋದನಕೃದ್ಭ್ಯೋಽನುಗತಲೋಕೇಭ್ಯಸ್ತಾಂ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಕಥಯಾಮಾಸ|
Ⅺ ಕಿನ್ತು ಯೀಶುಃ ಪುನರ್ಜೀವನ್ ತಸ್ಯೈ ದರ್ಶನಂ ದತ್ತವಾನಿತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ತೇ ನ ಪ್ರತ್ಯಯನ್|
Ⅻ ಪಶ್ಚಾತ್ ತೇಷಾಂ ದ್ವಾಯೋ ರ್ಗ್ರಾಮಯಾನಕಾಲೇ ಯೀಶುರನ್ಯವೇಶಂ ಧೃತ್ವಾ ತಾಭ್ಯಾಂ ದರ್ಶನ ದದೌ!
ⅩⅢ ತಾವಪಿ ಗತ್ವಾನ್ಯಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಯಾಞ್ಚಕ್ರತುಃ ಕಿನ್ತು ತಯೋಃ ಕಥಾಮಪಿ ತೇ ನ ಪ್ರತ್ಯಯನ್|
ⅩⅣ ಶೇಷತ ಏಕಾದಶಶಿಷ್ಯೇಷು ಭೋಜನೋಪವಿಷ್ಟೇಷು ಯೀಶುಸ್ತೇಭ್ಯೋ ದರ್ಶನಂ ದದೌ ತಥೋತ್ಥಾನಾತ್ ಪರಂ ತದ್ದರ್ಶನಪ್ರಾಪ್ತಲೋಕಾನಾಂ ಕಥಾಯಾಮವಿಶ್ವಾಸಕರಣಾತ್ ತೇಷಾಮವಿಶ್ವಾಸಮನಃಕಾಠಿನ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಹೇತುಭ್ಯಾಂ ಸ ತಾಂಸ್ತರ್ಜಿತವಾನ್|
ⅩⅤ ಅಥ ತಾನಾಚಖ್ಯೌ ಯೂಯಂ ಸರ್ವ್ವಜಗದ್ ಗತ್ವಾ ಸರ್ವ್ವಜನಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸುಸಂವಾದಂ ಪ್ರಚಾರಯತ|
ⅩⅥ ತತ್ರ ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಮಜ್ಜಿತೋ ಭವೇತ್ ಸ ಪರಿತ್ರಾಸ್ಯತೇ ಕಿನ್ತು ಯೋ ನ ವಿಶ್ವಸಿಷ್ಯತಿ ಸ ದಣ್ಡಯಿಷ್ಯತೇ|
ⅩⅦ ಕಿಞ್ಚ ಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಷ್ಯನ್ತಿ ತೈರೀದೃಗ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಯಿಷ್ಯತೇ ತೇ ಮನ್ನಾಮ್ನಾ ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯಿಷ್ಯನ್ತಿ ಭಾಷಾ ಅನ್ಯಾಶ್ಚ ವದಿಷ್ಯನ್ತಿ|
ⅩⅧ ಅಪರಂ ತೈಃ ಸರ್ಪೇಷು ಧೃತೇಷು ಪ್ರಾಣನಾಶಕವಸ್ತುನಿ ಪೀತೇ ಚ ತೇಷಾಂ ಕಾಪಿ ಕ್ಷತಿ ರ್ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ; ರೋಗಿಣಾಂ ಗಾತ್ರೇಷು ಕರಾರ್ಪಿತೇ ತೇಽರೋಗಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ಚ|
ⅩⅨ ಅಥ ಪ್ರಭುಸ್ತಾನಿತ್ಯಾದಿಶ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಂ ನೀತಃ ಸನ್ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪವಿವೇಶ|
ⅩⅩ ತತಸ್ತೇ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಸರ್ವ್ವತ್ರ ಸುಸಂವಾದೀಯಕಥಾಂ ಪ್ರಚಾರಯಿತುಮಾರೇಭಿರೇ ಪ್ರಭುಸ್ತು ತೇಷಾಂ ಸಹಾಯಃ ಸನ್ ಪ್ರಕಾಶಿತಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಕ್ರಿಯಾಭಿಸ್ತಾಂ ಕಥಾಂ ಪ್ರಮಾಣವತೀಂ ಚಕಾರ| ಇತಿ|