Ⅰ ಅಥ ತೂ ಸಿನ್ಧುಪಾರಂ ಗತ್ವಾ ಗಿದೇರೀಯಪ್ರದೇಶ ಉಪತಸ್ಥುಃ|
Ⅱ ನೌಕಾತೋ ನಿರ್ಗತಮಾತ್ರಾದ್ ಅಪವಿತ್ರಭೂತಗ್ರಸ್ತ ಏಕಃ ಶ್ಮಶಾನಾದೇತ್ಯ ತಂ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ ಚಕಾರ|
Ⅲ ಸ ಶ್ಮಶಾನೇಽವಾತ್ಸೀತ್ ಕೋಪಿ ತಂ ಶೃಙ್ಖಲೇನ ಬದ್ವ್ವಾ ಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ ನಾಶಕ್ನೋತ್|
Ⅳ ಜನೈರ್ವಾರಂ ನಿಗಡೈಃ ಶೃಙ್ಖಲೈಶ್ಚ ಸ ಬದ್ಧೋಪಿ ಶೃಙ್ಖಲಾನ್ಯಾಕೃಷ್ಯ ಮೋಚಿತವಾನ್ ನಿಗಡಾನಿ ಚ ಭಂಕ್ತ್ವಾ ಖಣ್ಡಂ ಖಣ್ಡಂ ಕೃತವಾನ್ ಕೋಪಿ ತಂ ವಶೀಕರ್ತ್ತುಂ ನ ಶಶಕ|
Ⅴ ದಿವಾನಿಶಂ ಸದಾ ಪರ್ವ್ವತಂ ಶ್ಮಶಾನಞ್ಚ ಭ್ರಮಿತ್ವಾ ಚೀತ್ಶಬ್ದಂ ಕೃತವಾನ್ ಗ್ರಾವಭಿಶ್ಚ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಂ ಕೃತವಾನ್|
Ⅵ ಸ ಯೀಶುಂ ದೂರಾತ್ ಪಶ್ಯನ್ನೇವ ಧಾವನ್ ತಂ ಪ್ರಣನಾಮ ಉಚೈರುವಂಶ್ಚೋವಾಚ,
Ⅶ ಹೇ ಸರ್ವ್ವೋಪರಿಸ್ಥೇಶ್ವರಪುತ್ರ ಯೀಶೋ ಭವತಾ ಸಹ ಮೇ ಕಃ ಸಮ್ಬನ್ಧಃ? ಅಹಂ ತ್ವಾಮೀಶ್ವರೇಣ ಶಾಪಯೇ ಮಾಂ ಮಾ ಯಾತಯ|
Ⅷ ಯತೋ ಯೀಶುಸ್ತಂ ಕಥಿತವಾನ್ ರೇ ಅಪವಿತ್ರಭೂತ, ಅಸ್ಮಾನ್ನರಾದ್ ಬಹಿರ್ನಿರ್ಗಚ್ಛ|
Ⅸ ಅಥ ಸ ತಂ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ ಕಿನ್ತೇ ನಾಮ? ತೇನ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಂ ವಯಮನೇಕೇ ಽಸ್ಮಸ್ತತೋಽಸ್ಮನ್ನಾಮ ಬಾಹಿನೀ|
Ⅹ ತತೋಸ್ಮಾನ್ ದೇಶಾನ್ನ ಪ್ರೇಷಯೇತಿ ತೇ ತಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯನ್ತ|
Ⅺ ತದಾನೀಂ ಪರ್ವ್ವತಂ ನಿಕಷಾ ಬೃಹನ್ ವರಾಹವ್ರಜಶ್ಚರನ್ನಾಸೀತ್|
Ⅻ ತಸ್ಮಾದ್ ಭೂತಾ ವಿನಯೇನ ಜಗದುಃ, ಅಮುಂ ವರಾಹವ್ರಜಮ್ ಆಶ್ರಯಿತುಮ್ ಅಸ್ಮಾನ್ ಪ್ರಹಿಣು|
ⅩⅢ ಯೀಶುನಾನುಜ್ಞಾತಾಸ್ತೇಽಪವಿತ್ರಭೂತಾ ಬಹಿರ್ನಿರ್ಯಾಯ ವರಾಹವ್ರಜಂ ಪ್ರಾವಿಶನ್ ತತಃ ಸರ್ವ್ವೇ ವರಾಹಾ ವಸ್ತುತಸ್ತು ಪ್ರಾಯೋದ್ವಿಸಹಸ್ರಸಂಙ್ಖ್ಯಕಾಃ ಕಟಕೇನ ಮಹಾಜವಾದ್ ಧಾವನ್ತಃ ಸಿನ್ಧೌ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಜಹುಃ|
ⅩⅣ ತಸ್ಮಾದ್ ವರಾಹಪಾಲಕಾಃ ಪಲಾಯಮಾನಾಃ ಪುರೇ ಗ್ರಾಮೇ ಚ ತದ್ವಾರ್ತ್ತಂ ಕಥಯಾಞ್ಚಕ್ರುಃ| ತದಾ ಲೋಕಾ ಘಟಿತಂ ತತ್ಕಾರ್ಯ್ಯಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಬಹಿರ್ಜಗ್ಮುಃ
ⅩⅤ ಯೀಶೋಃ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಗತ್ವಾ ತಂ ಭೂತಗ್ರಸ್ತಮ್ ಅರ್ಥಾದ್ ಬಾಹಿನೀಭೂತಗ್ರಸ್ತಂ ನರಂ ಸವಸ್ತ್ರಂ ಸಚೇತನಂ ಸಮುಪವಿಷ್ಟಞ್ಚ ದೃृಷ್ಟ್ವಾ ಬಿಭ್ಯುಃ|
ⅩⅥ ತತೋ ದೃಷ್ಟತತ್ಕಾರ್ಯ್ಯಲೋಕಾಸ್ತಸ್ಯ ಭೂತಗ್ರಸ್ತನರಸ್ಯ ವರಾಹವ್ರಜಸ್ಯಾಪಿ ತಾಂ ಧಟನಾಂ ವರ್ಣಯಾಮಾಸುಃ|
ⅩⅦ ತತಸ್ತೇ ಸ್ವಸೀಮಾತೋ ಬಹಿರ್ಗನ್ತುಂ ಯೀಶುಂ ವಿನೇತುಮಾರೇಭಿರೇ|
ⅩⅧ ಅಥ ತಸ್ಯ ನೌಕಾರೋಹಣಕಾಲೇ ಸ ಭೂತಮುಕ್ತೋ ನಾ ಯೀಶುನಾ ಸಹ ಸ್ಥಾತುಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ;
ⅩⅨ ಕಿನ್ತು ಸ ತಮನನುಮತ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್ ತ್ವಂ ನಿಜಾತ್ಮೀಯಾನಾಂ ಸಮೀಪಂ ಗೃಹಞ್ಚ ಗಚ್ಛ ಪ್ರಭುಸ್ತ್ವಯಿ ಕೃಪಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಯಾನಿ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕೃತವಾನ್ ತಾನಿ ತಾನ್ ಜ್ಞಾಪಯ|
ⅩⅩ ಅತಃ ಸ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಯೀಶುನಾ ಕೃತಂ ತತ್ಸರ್ವ್ವಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಕರ್ಮ್ಮ ದಿಕಾಪಲಿದೇಶೇ ಪ್ರಚಾರಯಿತುಂ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಾನ್ ತತಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಲೋಕಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಮೇನಿರೇ|
ⅩⅪ ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶೌ ನಾವಾ ಪುನರನ್ಯಪಾರ ಉತ್ತೀರ್ಣೇ ಸಿನ್ಧುತಟೇ ಚ ತಿಷ್ಠತಿ ಸತಿ ತತ್ಸಮೀಪೇ ಬಹುಲೋಕಾನಾಂ ಸಮಾಗಮೋಽಭೂತ್|
ⅩⅫ ಅಪರಂ ಯಾಯೀರ್ ನಾಮ್ನಾ ಕಶ್ಚಿದ್ ಭಜನಗೃಹಸ್ಯಾಧಿಪ ಆಗತ್ಯ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಚರಣಯೋಃ ಪತಿತ್ವಾ ಬಹು ನಿವೇದ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್;
ⅩⅩⅢ ಮಮ ಕನ್ಯಾ ಮೃತಪ್ರಾಯಾಭೂದ್ ಅತೋ ಭವಾನೇತ್ಯ ತದಾರೋಗ್ಯಾಯ ತಸ್ಯಾ ಗಾತ್ರೇ ಹಸ್ತಮ್ ಅರ್ಪಯತು ತೇನೈವ ಸಾ ಜೀವಿಷ್ಯತಿ|
ⅩⅩⅣ ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತೇನ ಸಹ ಚಲಿತಃ ಕಿನ್ತು ತತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ಬಹುಲೋಕಾಶ್ಚಲಿತ್ವಾ ತಾದ್ಗಾತ್ರೇ ಪತಿತಾಃ|
ⅩⅩⅤ ಅಥ ದ್ವಾದಶವರ್ಷಾಣಿ ಪ್ರದರರೋಗೇಣ
ⅩⅩⅥ ಶೀರ್ಣಾ ಚಿಕಿತ್ಸಕಾನಾಂ ನಾನಾಚಿಕಿತ್ಸಾಭಿಶ್ಚ ದುಃಖಂ ಭುಕ್ತವತೀ ಚ ಸರ್ವ್ವಸ್ವಂ ವ್ಯಯಿತ್ವಾಪಿ ನಾರೋಗ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಚ ಪುನರಪಿ ಪೀಡಿತಾಸೀಚ್ಚ
ⅩⅩⅦ ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾ ಯೀಶೋ ರ್ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾಕಥಯತ್ ಯದ್ಯಹಂ ತಸ್ಯ ವಸ್ತ್ರಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ರಷ್ಟುಂ ಲಭೇಯಂ ತದಾ ರೋಗಹೀನಾ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ|
ⅩⅩⅧ ಅತೋಹೇತೋಃ ಸಾ ಲೋಕಾರಣ್ಯಮಧ್ಯೇ ತತ್ಪಶ್ಚಾದಾಗತ್ಯ ತಸ್ಯ ವಸ್ತ್ರಂ ಪಸ್ಪರ್ಶ|
ⅩⅩⅨ ತೇನೈವ ತತ್ಕ್ಷಣಂ ತಸ್ಯಾ ರಕ್ತಸ್ರೋತಃ ಶುಷ್ಕಂ ಸ್ವಯಂ ತಸ್ಮಾದ್ ರೋಗಾನ್ಮುಕ್ತಾ ಇತ್ಯಪಿ ದೇಹೇಽನುಭೂತಾ|
ⅩⅩⅩ ಅಥ ಸ್ವಸ್ಮಾತ್ ಶಕ್ತಿ ರ್ನಿರ್ಗತಾ ಯೀಶುರೇತನ್ಮನಸಾ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಲೋಕನಿವಹಂ ಪ್ರತಿ ಮುಖಂ ವ್ಯಾವೃತ್ಯ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ ಕೇನ ಮದ್ವಸ್ತ್ರಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟಂ?
ⅩⅩⅪ ತತಸ್ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾ ಊಚುಃ ಭವತೋ ವಪುಷಿ ಲೋಕಾಃ ಸಂಘರ್ಷನ್ತಿ ತದ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕೇನ ಮದ್ವಸ್ತ್ರಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟಮಿತಿ ಕುತಃ ಕಥಯತಿ?
ⅩⅩⅫ ಕಿನ್ತು ಕೇನ ತತ್ ಕರ್ಮ್ಮ ಕೃತಂ ತದ್ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಯೀಶುಶ್ಚತುರ್ದಿಶೋ ದೃಷ್ಟವಾನ್|
ⅩⅩⅩⅢ ತತಃ ಸಾ ಸ್ತ್ರೀ ಭೀತಾ ಕಮ್ಪಿತಾ ಚ ಸತೀ ಸ್ವಸ್ಯಾ ರುಕ್ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾತೇತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾಗತ್ಯ ತತ್ಸಮ್ಮುಖೇ ಪತಿತ್ವಾ ಸರ್ವ್ವವೃತ್ತಾನ್ತಂ ಸತ್ಯಂ ತಸ್ಮೈ ಕಥಯಾಮಾಸ|
ⅩⅩⅩⅣ ತದಾನೀಂ ಯೀಶುಸ್ತಾಂ ಗದಿತವಾನ್, ಹೇ ಕನ್ಯೇ ತವ ಪ್ರತೀತಿಸ್ತ್ವಾಮ್ ಅರೋಗಾಮಕರೋತ್ ತ್ವಂ ಕ್ಷೇಮೇಣ ವ್ರಜ ಸ್ವರೋಗಾನ್ಮುಕ್ತಾ ಚ ತಿಷ್ಠ|
ⅩⅩⅩⅤ ಇತಿವಾಕ್ಯವದನಕಾಲೇ ಭಜನಗೃಹಾಧಿಪಸ್ಯ ನಿವೇಶನಾಲ್ ಲೋಕಾ ಏತ್ಯಾಧಿಪಂ ಬಭಾಷಿರೇ ತವ ಕನ್ಯಾ ಮೃತಾ ತಸ್ಮಾದ್ ಗುರುಂ ಪುನಃ ಕುತಃ ಕ್ಲಿಶ್ನಾಸಿ?
ⅩⅩⅩⅥ ಕಿನ್ತು ಯೀಶುಸ್ತದ್ ವಾಕ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವೈವ ಭಜನಗೃಹಾಧಿಪಂ ಗದಿತವಾನ್ ಮಾ ಭೈಷೀಃ ಕೇವಲಂ ವಿಶ್ವಾಸಿಹಿ|
ⅩⅩⅩⅦ ಅಥ ಪಿತರೋ ಯಾಕೂಬ್ ತದ್ಭ್ರಾತಾ ಯೋಹನ್ ಚ ಏತಾನ್ ವಿನಾ ಕಮಪಿ ಸ್ವಪಶ್ಚಾದ್ ಯಾತುಂ ನಾನ್ವಮನ್ಯತ|
ⅩⅩⅩⅧ ತಸ್ಯ ಭಜನಗೃಹಾಧಿಪಸ್ಯ ನಿವೇಶನಸಮೀಪಮ್ ಆಗತ್ಯ ಕಲಹಂ ಬಹುರೋದನಂ ವಿಲಾಪಞ್ಚ ಕುರ್ವ್ವತೋ ಲೋಕಾನ್ ದದರ್ಶ|
ⅩⅩⅩⅨ ತಸ್ಮಾನ್ ನಿವೇಶನಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ ಯೂಯಂ ಕುತ ಇತ್ಥಂ ಕಲಹಂ ರೋದನಞ್ಚ ಕುರುಥ? ಕನ್ಯಾ ನ ಮೃತಾ ನಿದ್ರಾತಿ|
ⅩⅬ ತಸ್ಮಾತ್ತೇ ತಮುಪಜಹಸುಃ ಕಿನ್ತು ಯೀಶುಃ ಸರ್ವ್ವಾನ ಬಹಿಷ್ಕೃತ್ಯ ಕನ್ಯಾಯಾಃ ಪಿತರೌ ಸ್ವಸಙ್ಗಿನಶ್ಚ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಯತ್ರ ಕನ್ಯಾಸೀತ್ ತತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟವಾನ್|
ⅩⅬⅠ ಅಥ ಸ ತಸ್ಯಾಃ ಕನ್ಯಾಯಾ ಹಸ್ತೌ ಧೃತ್ವಾ ತಾಂ ಬಭಾಷೇ ಟಾಲೀಥಾ ಕೂಮೀ, ಅರ್ಥತೋ ಹೇ ಕನ್ಯೇ ತ್ವಮುತ್ತಿಷ್ಠ ಇತ್ಯಾಜ್ಞಾಪಯಾಮಿ|
ⅩⅬⅡ ತುನೈವ ತತ್ಕ್ಷಣಂ ಸಾ ದ್ವಾದಶವರ್ಷವಯಸ್ಕಾ ಕನ್ಯಾ ಪೋತ್ಥಾಯ ಚಲಿತುಮಾರೇಭೇ, ಇತಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಮಹಾವಿಸ್ಮಯಂ ಗತಾಃ|
ⅩⅬⅢ ತತ ಏತಸ್ಯೈ ಕಿಞ್ಚಿತ್ ಖಾದ್ಯಂ ದತ್ತೇತಿ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಏತತ್ಕರ್ಮ್ಮ ಕಮಪಿ ನ ಜ್ಞಾಪಯತೇತಿ ದೃಢಮಾದಿಷ್ಟವಾನ್|