Ⅰ ಅನನ್ತರಂ ಸ ತತ್ಸ್ಥಾನಾತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಸ್ವಪ್ರದೇಶಮಾಗತಃ ಶಿಷ್ಯಾಶ್ಚ ತತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ಗತಾಃ|
Ⅱ ಅಥ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಸತಿ ಸ ಭಜನಗೃಹೇ ಉಪದೇಷ್ಟುಮಾರಬ್ಧವಾನ್ ತತೋಽನೇಕೇ ಲೋಕಾಸ್ತತ್ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಿಸ್ಮಿತ್ಯ ಜಗದುಃ, ಅಸ್ಯ ಮನುಜಸ್ಯ ಈದೃಶೀ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಕ್ರಿಯಾ ಕಸ್ಮಾಜ್ ಜಾತಾ? ತಥಾ ಸ್ವಕರಾಭ್ಯಾಮ್ ಇತ್ಥಮದ್ಭುತಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರ್ತ್ತಾुಮ್ ಏತಸ್ಮೈ ಕಥಂ ಜ್ಞಾನಂ ದತ್ತಮ್?
Ⅲ ಕಿಮಯಂ ಮರಿಯಮಃ ಪುತ್ರಸ್ತಜ್ಞಾ ನೋ? ಕಿಮಯಂ ಯಾಕೂಬ್-ಯೋಸಿ-ಯಿಹುದಾ-ಶಿಮೋನಾಂ ಭ್ರಾತಾ ನೋ? ಅಸ್ಯ ಭಗಿನ್ಯಃ ಕಿಮಿಹಾಸ್ಮಾಭಿಃ ಸಹ ನೋ? ಇತ್ಥಂ ತೇ ತದರ್ಥೇ ಪ್ರತ್ಯೂಹಂ ಗತಾಃ|
Ⅳ ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತೇಭ್ಯೋಽಕಥಯತ್ ಸ್ವದೇಶಂ ಸ್ವಕುಟುಮ್ಬಾನ್ ಸ್ವಪರಿಜನಾಂಶ್ಚ ವಿನಾ ಕುತ್ರಾಪಿ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀ ಅಸತ್ಕೃತೋ ನ ಭವತಿ|
Ⅴ ಅಪರಞ್ಚ ತೇಷಾಮಪ್ರತ್ಯಯಾತ್ ಸ ವಿಸ್ಮಿತಃ ಕಿಯತಾಂ ರೋಗಿಣಾಂ ವಪುಃಷು ಹಸ್ತಮ್ ಅರ್ಪಯಿತ್ವಾ ಕೇವಲಂ ತೇಷಾಮಾರೋಗ್ಯಕರಣಾದ್ ಅನ್ಯತ್ ಕಿಮಪಿ ಚಿತ್ರಕಾರ್ಯ್ಯಂ ಕರ್ತ್ತಾಂ ನ ಶಕ್ತಃ|
Ⅵ ಅಥ ಸ ಚತುರ್ದಿಕ್ಸ್ಥ ಗ್ರಾಮಾನ್ ಭ್ರಮಿತ್ವಾ ಉಪದಿಷ್ಟವಾನ್
Ⅶ ದ್ವಾದಶಶಿಷ್ಯಾನ್ ಆಹೂಯ ಅಮೇಧ್ಯಭೂತಾನ್ ವಶೀಕರ್ತ್ತಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ದತ್ತ್ವಾ ತೇಷಾಂ ದ್ವೌ ದ್ವೌ ಜನೋ ಪ್ರೇಷಿತವಾನ್|
Ⅷ ಪುನರಿತ್ಯಾದಿಶದ್ ಯೂಯಮ್ ಏಕೈಕಾಂ ಯಷ್ಟಿಂ ವಿನಾ ವಸ್ತ್ರಸಂಪುಟಃ ಪೂಪಃ ಕಟಿಬನ್ಧೇ ತಾಮ್ರಖಣ್ಡಞ್ಚ ಏಷಾಂ ಕಿಮಪಿ ಮಾ ಗ್ರಹ್ಲೀತ,
Ⅸ ಮಾರ್ಗಯಾತ್ರಾಯೈ ಪಾದೇಷೂಪಾನಹೌ ದತ್ತ್ವಾ ದ್ವೇ ಉತ್ತರೀಯೇ ಮಾ ಪರಿಧದ್ವ್ವಂ|
Ⅹ ಅಪರಮಪ್ಯುಕ್ತಂ ತೇನ ಯೂಯಂ ಯಸ್ಯಾಂ ಪುರ್ಯ್ಯಾಂ ಯಸ್ಯ ನಿವೇಶನಂ ಪ್ರವೇಕ್ಷ್ಯಥ ತಾಂ ಪುರೀಂ ಯಾವನ್ನ ತ್ಯಕ್ಷ್ಯಥ ತಾವತ್ ತನ್ನಿವೇಶನೇ ಸ್ಥಾಸ್ಯಥ|
Ⅺ ತತ್ರ ಯದಿ ಕೇಪಿ ಯುಷ್ಮಾಕಮಾತಿಥ್ಯಂ ನ ವಿದಧತಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಥಾಶ್ಚ ನ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ ತರ್ಹಿ ತತ್ಸ್ಥಾನಾತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನಸಮಯೇ ತೇಷಾಂ ವಿರುದ್ಧಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ದಾತುಂ ಸ್ವಪಾದಾನಾಸ್ಫಾಲ್ಯ ರಜಃ ಸಮ್ಪಾತಯತ; ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಯಥಾರ್ಥಂ ವಚ್ಮಿ ವಿಚಾರದಿನೇ ತನ್ನಗರಸ್ಯಾವಸ್ಥಾತಃ ಸಿದೋಮಾಮೋರಯೋ ರ್ನಗರಯೋರವಸ್ಥಾ ಸಹ್ಯತರಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
Ⅻ ಅಥ ತೇ ಗತ್ವಾ ಲೋಕಾನಾಂ ಮನಃಪರಾವರ್ತ್ತನೀಃ ಕಥಾ ಪ್ರಚಾರಿತವನ್ತಃ|
ⅩⅢ ಏವಮನೇಕಾನ್ ಭೂತಾಂಶ್ಚ ತ್ಯಾಜಿತವನ್ತಸ್ತಥಾ ತೈಲೇನ ಮರ್ದ್ದಯಿತ್ವಾ ಬಹೂನ್ ಜನಾನರೋಗಾನಕಾರ್ಷುಃ|
ⅩⅣ ಇತ್ಥಂ ತಸ್ಯ ಸುಖ್ಯಾತಿಶ್ಚತುರ್ದಿಶೋ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ತದಾ ಹೇರೋದ್ ರಾಜಾ ತನ್ನಿಶಮ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್, ಯೋಹನ್ ಮಜ್ಜಕಃ ಶ್ಮಶಾನಾದ್ ಉತ್ಥಿತ ಅತೋಹೇತೋಸ್ತೇನ ಸರ್ವ್ವಾ ಏತಾ ಅದ್ಭುತಕ್ರಿಯಾಃ ಪ್ರಕಾಶನ್ತೇ|
ⅩⅤ ಅನ್ಯೇಽಕಥಯನ್ ಅಯಮ್ ಏಲಿಯಃ, ಕೇಪಿ ಕಥಿತವನ್ತ ಏಷ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀ ಯದ್ವಾ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾಂ ಸದೃಶ ಏಕೋಯಮ್|
ⅩⅥ ಕಿನ್ತು ಹೇರೋದ್ ಇತ್ಯಾಕರ್ಣ್ಯ ಭಾಷಿತವಾನ್ ಯಸ್ಯಾಹಂ ಶಿರಶ್ಛಿನ್ನವಾನ್ ಸ ಏವ ಯೋಹನಯಂ ಸ ಶ್ಮಶಾನಾದುದತಿಷ್ಠತ್|
ⅩⅦ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಸ್ವಭ್ರಾತುಃ ಫಿಲಿಪಸ್ಯ ಪತ್ನ್ಯಾ ಉದ್ವಾಹಂ ಕೃತವನ್ತಂ ಹೇರೋದಂ ಯೋಹನವಾದೀತ್ ಸ್ವಭಾತೃವಧೂ ರ್ನ ವಿವಾಹ್ಯಾ|
ⅩⅧ ಅತಃ ಕಾರಣಾತ್ ಹೇರೋದ್ ಲೋಕಂ ಪ್ರಹಿತ್ಯ ಯೋಹನಂ ಧೃತ್ವಾ ಬನ್ಧನಾಲಯೇ ಬದ್ಧವಾನ್|
ⅩⅨ ಹೇರೋದಿಯಾ ತಸ್ಮೈ ಯೋಹನೇ ಪ್ರಕುಪ್ಯ ತಂ ಹನ್ತುಮ್ ಐಚ್ಛತ್ ಕಿನ್ತು ನ ಶಕ್ತಾ,
ⅩⅩ ಯಸ್ಮಾದ್ ಹೇರೋದ್ ತಂ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಂ ಸತ್ಪುರುಷಞ್ಚ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸಮ್ಮನ್ಯ ರಕ್ಷಿತವಾನ್; ತತ್ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತದನುಸಾರೇಣ ಬಹೂನಿ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕೃತವಾನ್ ಹೃಷ್ಟಮನಾಸ್ತದುಪದೇಶಂ ಶ್ರುತವಾಂಶ್ಚ|
ⅩⅪ ಕಿನ್ತು ಹೇರೋದ್ ಯದಾ ಸ್ವಜನ್ಮದಿನೇ ಪ್ರಧಾನಲೋಕೇಭ್ಯಃ ಸೇನಾನೀಭ್ಯಶ್ಚ ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶೀಯಶ್ರೇಷ್ಠಲೋಕೇಭ್ಯಶ್ಚ ರಾತ್ರೌ ಭೋಜ್ಯಮೇಕಂ ಕೃತವಾನ್
ⅩⅫ ತಸ್ಮಿನ್ ಶುಭದಿನೇ ಹೇರೋದಿಯಾಯಾಃ ಕನ್ಯಾ ಸಮೇತ್ಯ ತೇಷಾಂ ಸಮಕ್ಷಂ ಸಂನೃತ್ಯ ಹೇರೋದಸ್ತೇನ ಸಹೋಪವಿಷ್ಟಾನಾಞ್ಚ ತೋಷಮಜೀಜನತ್ ತತಾ ನೃಪಃ ಕನ್ಯಾಮಾಹ ಸ್ಮ ಮತ್ತೋ ಯದ್ ಯಾಚಸೇ ತದೇವ ತುಭ್ಯಂ ದಾಸ್ಯೇ|
ⅩⅩⅢ ಶಪಥಂ ಕೃತ್ವಾಕಥಯತ್ ಚೇದ್ ರಾಜ್ಯಾರ್ದ್ಧಮಪಿ ಯಾಚಸೇ ತದಪಿ ತುಭ್ಯಂ ದಾಸ್ಯೇ|
ⅩⅩⅣ ತತಃ ಸಾ ಬಹಿ ರ್ಗತ್ವಾ ಸ್ವಮಾತರಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಕಿಮಹಂ ಯಾಚಿಷ್ಯೇ? ತದಾ ಸಾಕಥಯತ್ ಯೋಹನೋ ಮಜ್ಜಕಸ್ಯ ಶಿರಃ|
ⅩⅩⅤ ಅಥ ತೂರ್ಣಂ ಭೂಪಸಮೀಪಮ್ ಏತ್ಯ ಯಾಚಮಾನಾವದತ್ ಕ್ಷಣೇಸ್ಮಿನ್ ಯೋಹನೋ ಮಜ್ಜಕಸ್ಯ ಶಿರಃ ಪಾತ್ರೇ ನಿಧಾಯ ದೇಹಿ, ಏತದ್ ಯಾಚೇಽಹಂ|
ⅩⅩⅥ ತಸ್ಮಾತ್ ಭೂಪೋಽತಿದುಃಖಿತಃ, ತಥಾಪಿ ಸ್ವಶಪಥಸ್ಯ ಸಹಭೋಜಿನಾಞ್ಚಾನುರೋಧಾತ್ ತದನಙ್ಗೀಕರ್ತ್ತುಂ ನ ಶಕ್ತಃ|
ⅩⅩⅦ ತತ್ಕ್ಷಣಂ ರಾಜಾ ಘಾತಕಂ ಪ್ರೇಷ್ಯ ತಸ್ಯ ಶಿರ ಆನೇತುಮಾದಿಷ್ಟವಾನ್|
ⅩⅩⅧ ತತಃ ಸ ಕಾರಾಗಾರಂ ಗತ್ವಾ ತಚ್ಛಿರಶ್ಛಿತ್ವಾ ಪಾತ್ರೇ ನಿಧಾಯಾನೀಯ ತಸ್ಯೈ ಕನ್ಯಾಯೈ ದತ್ತವಾನ್ ಕನ್ಯಾ ಚ ಸ್ವಮಾತ್ರೇ ದದೌ|
ⅩⅩⅨ ಅನನತರಂ ಯೋಹನಃ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತದ್ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಗತ್ಯ ತಸ್ಯ ಕುಣಪಂ ಶ್ಮಶಾನೇಽಸ್ಥಾಪಯನ್|
ⅩⅩⅩ ಅಥ ಪ್ರೇಷಿತಾ ಯೀಶೋಃ ಸನ್ನಿಧೌ ಮಿಲಿತಾ ಯದ್ ಯಚ್ ಚಕ್ರುಃ ಶಿಕ್ಷಯಾಮಾಸುಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವ್ವವಾರ್ತ್ತಾಸ್ತಸ್ಮೈ ಕಥಿತವನ್ತಃ|
ⅩⅩⅪ ಸ ತಾನುವಾಚ ಯೂಯಂ ವಿಜನಸ್ಥಾನಂ ಗತ್ವಾ ವಿಶ್ರಾಮ್ಯತ ಯತಸ್ತತ್ಸನ್ನಿಧೌ ಬಹುಲೋಕಾನಾಂ ಸಮಾಗಮಾತ್ ತೇ ಭೋಕ್ತುಂ ನಾವಕಾಶಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ|
ⅩⅩⅫ ತತಸ್ತೇ ನಾವಾ ವಿಜನಸ್ಥಾನಂ ಗುಪ್ತಂ ಗಗ್ಮುಃ|
ⅩⅩⅩⅢ ತತೋ ಲೋಕನಿವಹಸ್ತೇಷಾಂ ಸ್ಥಾನಾನ್ತರಯಾನಂ ದದರ್ಶ, ಅನೇಕೇ ತಂ ಪರಿಚಿತ್ಯ ನಾನಾಪುರೇಭ್ಯಃ ಪದೈರ್ವ್ರಜಿತ್ವಾ ಜವೇನ ತೈಷಾಮಗ್ರೇ ಯೀಶೋಃ ಸಮೀಪ ಉಪತಸ್ಥುಃ|
ⅩⅩⅩⅣ ತದಾ ಯೀಶು ರ್ನಾವೋ ಬಹಿರ್ಗತ್ಯ ಲೋಕಾರಣ್ಯಾನೀಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತೇಷು ಕರುಣಾಂ ಕೃತವಾನ್ ಯತಸ್ತೇಽರಕ್ಷಕಮೇಷಾ ಇವಾಸನ್ ತದಾ ಸ ತಾನ ನಾನಾಪ್ರಸಙ್ಗಾನ್ ಉಪದಿಷ್ಟವಾನ್|
ⅩⅩⅩⅤ ಅಥ ದಿವಾನ್ತೇ ಸತಿ ಶಿಷ್ಯಾ ಏತ್ಯ ಯೀಶುಮೂಚಿರೇ, ಇದಂ ವಿಜನಸ್ಥಾನಂ ದಿನಞ್ಚಾವಸನ್ನಂ|
ⅩⅩⅩⅥ ಲೋಕಾನಾಂ ಕಿಮಪಿ ಖಾದ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ, ಅತಶ್ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ಗ್ರಾಮಾನ್ ಗನ್ತುಂ ಭೋಜ್ಯದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಕ್ರೇತುಞ್ಚ ಭವಾನ್ ತಾನ್ ವಿಸೃಜತು|
ⅩⅩⅩⅦ ತದಾ ಸ ತಾನುವಾಚ ಯೂಯಮೇವ ತಾನ್ ಭೋಜಯತ; ತತಸ್ತೇ ಜಗದು ರ್ವಯಂ ಗತ್ವಾ ದ್ವಿಶತಸಂಖ್ಯಕೈ ರ್ಮುದ್ರಾಪಾದೈಃ ಪೂಪಾನ್ ಕ್ರೀತ್ವಾ ಕಿಂ ತಾನ್ ಭೋಜಯಿಷ್ಯಾಮಃ?
ⅩⅩⅩⅧ ತದಾ ಸ ತಾನ್ ಪೃಷ್ಠವಾನ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಕತಿ ಪೂಪಾ ಆಸತೇ? ಗತ್ವಾ ಪಶ್ಯತ; ತತಸ್ತೇ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಮವದನ್ ಪಞ್ಚ ಪೂಪಾ ದ್ವೌ ಮತ್ಸ್ಯೌ ಚ ಸನ್ತಿ|
ⅩⅩⅩⅨ ತದಾ ಸ ಲೋಕಾನ್ ಶಸ್ಪೋಪರಿ ಪಂಕ್ತಿಭಿರುಪವೇಶಯಿತುಮ್ ಆದಿಷ್ಟವಾನ್,
ⅩⅬ ತತಸ್ತೇ ಶತಂ ಶತಂ ಜನಾಃ ಪಞ್ಚಾಶತ್ ಪಞ್ಚಾಶಜ್ಜನಾಶ್ಚ ಪಂಕ್ತಿಭಿ ರ್ಭುವಿ ಸಮುಪವಿವಿಶುಃ|
ⅩⅬⅠ ಅಥ ಸ ತಾನ್ ಪಞ್ಚಪೂಪಾನ್ ಮತ್ಸ್ಯದ್ವಯಞ್ಚ ಧೃತ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗಂ ಪಶ್ಯನ್ ಈಶ್ವರಗುಣಾನ್ ಅನ್ವಕೀರ್ತ್ತಯತ್ ತಾನ್ ಪೂಪಾನ್ ಭಂಕ್ತ್ವಾ ಲೋಕೇಭ್ಯಃ ಪರಿವೇಷಯಿತುಂ ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ದತ್ತವಾನ್ ದ್ವಾ ಮತ್ಸ್ಯೌ ಚ ವಿಭಜ್ಯ ಸರ್ವ್ವೇಭ್ಯೋ ದತ್ತವಾನ್|
ⅩⅬⅡ ತತಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಭುಕ್ತ್ವಾತೃಪ್ಯನ್|
ⅩⅬⅢ ಅನನ್ತರಂ ಶಿಷ್ಯಾ ಅವಶಿಷ್ಟೈಃ ಪೂಪೈ ರ್ಮತ್ಸ್ಯೈಶ್ಚ ಪೂರ್ಣಾನ್ ದ್ವದಶ ಡಲ್ಲಕಾನ್ ಜಗೃಹುಃ|
ⅩⅬⅣ ತೇ ಭೋಕ್ತಾರಃ ಪ್ರಾಯಃ ಪಞ್ಚ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಪುರುಷಾ ಆಸನ್|
ⅩⅬⅤ ಅಥ ಸ ಲೋಕಾನ್ ವಿಸೃಜನ್ನೇವ ನಾವಮಾರೋಢುಂ ಸ್ವಸ್ಮಾದಗ್ರೇ ಪಾರೇ ಬೈತ್ಸೈದಾಪುರಂ ಯಾತುಞ್ಚ ಶ್ಷ್ಯಿाನ್ ವಾಢಮಾದಿಷ್ಟವಾನ್|
ⅩⅬⅥ ತದಾ ಸ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ವಿಸೃಜ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿತುಂ ಪರ್ವ್ವತಂ ಗತಃ|
ⅩⅬⅦ ತತಃ ಸನ್ಧ್ಯಾಯಾಂ ಸತ್ಯಾಂ ನೌಃ ಸಿನ್ಧುಮಧ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಾ ಕಿನ್ತು ಸ ಏಕಾಕೀ ಸ್ಥಲೇ ಸ್ಥಿತಃ|
ⅩⅬⅧ ಅಥ ಸಮ್ಮುಖವಾತವಹನಾತ್ ಶಿಷ್ಯಾ ನಾವಂ ವಾಹಯಿತ್ವಾ ಪರಿಶ್ರಾನ್ತಾ ಇತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸ ನಿಶಾಚತುರ್ಥಯಾಮೇ ಸಿನ್ಧೂಪರಿ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ವ್ರಜನ್ ತೇಷಾಂ ಸಮೀಪಮೇತ್ಯ ತೇಷಾಮಗ್ರೇ ಯಾತುಮ್ ಉದ್ಯತಃ|
ⅩⅬⅨ ಕಿನ್ತು ಶಿಷ್ಯಾಃ ಸಿನ್ಧೂಪರಿ ತಂ ವ್ರಜನ್ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭೂತಮನುಮಾಯ ರುರುವುಃ,
Ⅼ ಯತಃ ಸರ್ವ್ವೇ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವ್ಯಾಕುಲಿತಾಃ| ಅತಏವ ಯೀಶುಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಂ ತೈಃ ಸಹಾಲಪ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್, ಸುಸ್ಥಿರಾ ಭೂತ, ಅಯಮಹಂ ಮಾ ಭೈಷ್ಟ|
ⅬⅠ ಅಥ ನೌಕಾಮಾರುಹ್ಯ ತಸ್ಮಿನ್ ತೇಷಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಗತೇ ವಾತೋ ನಿವೃತ್ತಃ; ತಸ್ಮಾತ್ತೇ ಮನಃಸು ವಿಸ್ಮಿತಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಮೇನಿರೇ|
ⅬⅡ ಯತಸ್ತೇ ಮನಸಾಂ ಕಾಠಿನ್ಯಾತ್ ತತ್ ಪೂಪೀಯಮ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಕರ್ಮ್ಮ ನ ವಿವಿಕ್ತವನ್ತಃ|
ⅬⅢ ಅಥ ತೇ ಪಾರಂ ಗತ್ವಾ ಗಿನೇಷರತ್ಪ್ರದೇಶಮೇತ್ಯ ತಟ ಉಪಸ್ಥಿತಾಃ|
ⅬⅣ ತೇಷು ನೌಕಾತೋ ಬಹಿರ್ಗತೇಷು ತತ್ಪ್ರದೇಶೀಯಾ ಲೋಕಾಸ್ತಂ ಪರಿಚಿತ್ಯ
ⅬⅤ ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ಧಾವನ್ತೋ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರೋಗಿಣೋ ನರಾ ಆಸನ್ ತಾನ್ ಸರ್ವ್ವಾನ ಖಟ್ವೋಪರಿ ನಿಧಾಯ ಯತ್ರ ಕುತ್ರಚಿತ್ ತದ್ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪುಃ ತತ್ ಸ್ಥಾನಮ್ ಆನೇತುಮ್ ಆರೇಭಿರೇ|
ⅬⅥ ತಥಾ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಗ್ರಾಮೇ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಪುರೇ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಪಲ್ಲ್ಯಾಞ್ಚ ತೇನ ಪ್ರವೇಶಃ ಕೃತಸ್ತದ್ವರ್ತ್ಮಮಧ್ಯೇ ಲೋಕಾಃ ಪೀಡಿತಾನ್ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಚೇಲಗ್ರನ್ಥಿಮಾತ್ರಂ ಸ್ಪ್ರಷ್ಟುಮ್ ತೇಷಾಮರ್ಥೇ ತದನುಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯನ್ತಃ ಯಾವನ್ತೋ ಲೋಕಾಃ ಪಸ್ಪೃಶುಸ್ತಾವನ್ತ ಏವ ಗದಾನ್ಮುಕ್ತಾಃ|