೧ ಪಿತರಸ್ಯ ಪತ್ರಂ
Ⅰ ಪನ್ತ-ಗಾಲಾತಿಯಾ-ಕಪ್ಪದಕಿಯಾ-ಆಶಿಯಾ-ಬಿಥುನಿಯಾದೇಶೇಷು ಪ್ರವಾಸಿನೋ ಯೇ ವಿಕೀರ್ಣಲೋಕಾಃ
Ⅱ ಪಿತುರೀಶ್ವರಸ್ಯ ಪೂರ್ವ್ವನಿರ್ಣಯಾದ್ ಆತ್ಮನಃ ಪಾವನೇನ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯಾಜ್ಞಾಗ್ರಹಣಾಯ ಶೋಣಿತಪ್ರೋಕ್ಷಣಾಯ ಚಾಭಿರುಚಿತಾಸ್ತಾನ್ ಪ್ರತಿ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಪ್ರೇರಿತಃ ಪಿತರಃ ಪತ್ರಂ ಲಿಖತಿ| ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ಬಾಹುಲ್ಯೇನ ಶಾನ್ತಿರನುಗ್ರಹಶ್ಚ ಭೂಯಾಸ್ತಾಂ|
Ⅲ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಭೋ ರ್ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ತಾತ ಈಶ್ವರೋ ಧನ್ಯಃ, ಯತಃ ಸ ಸ್ವಕೀಯಬಹುಕೃಪಾತೋ ಮೃತಗಣಮಧ್ಯಾದ್ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯೋತ್ಥಾನೇನ ಜೀವನಪ್ರತ್ಯಾಶಾರ್ಥಮ್ ಅರ್ಥತೋ
Ⅳ ಽಕ್ಷಯನಿಷ್ಕಲಙ್ಕಾಮ್ಲಾನಸಮ್ಪತ್ತಿಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಮ್ ಅಸ್ಮಾನ್ ಪುನ ರ್ಜನಯಾಮಾಸ| ಸಾ ಸಮ್ಪತ್ತಿಃ ಸ್ವರ್ಗೇ ಽಸ್ಮಾಕಂ ಕೃತೇ ಸಞ್ಚಿತಾ ತಿಷ್ಠತಿ,
Ⅴ ಯೂಯಞ್ಚೇಶ್ವರಸ್ಯ ಶಕ್ತಿತಃ ಶೇಷಕಾಲೇ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಪರಿತ್ರಾಣಾರ್ಥಂ ವಿಶ್ವಾಸೇನ ರಕ್ಷ್ಯಧ್ವೇ|
Ⅵ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೂಯಂ ಯದ್ಯಪ್ಯಾನನ್ದೇನ ಪ್ರಫುಲ್ಲಾ ಭವಥ ತಥಾಪಿ ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ಪ್ರಯೋಜನಹೇತೋಃ ಕಿಯತ್ಕಾಲಪರ್ಯ್ಯನ್ತಂ ನಾನಾವಿಧಪರೀಕ್ಷಾಭಿಃ ಕ್ಲಿಶ್ಯಧ್ವೇ|
Ⅶ ಯತೋ ವಹ್ನಿನಾ ಯಸ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಭವತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ನಶ್ವರಸುವರ್ಣಾದಪಿ ಬಹುಮೂಲ್ಯಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವಿಶ್ವಾಸರೂಪಂ ಯತ್ ಪರೀಕ್ಷಿತಂ ಸ್ವರ್ಣಂ ತೇನ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯಾಗಮನಸಮಯೇ ಪ್ರಶಂಸಾಯಾಃ ಸಮಾದರಸ್ಯ ಗೌರವಸ್ಯ ಚ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಾ|
Ⅷ ಯೂಯಂ ತಂ ಖ್ರೀಷ್ಟಮ್ ಅದೃಷ್ಟ್ವಾಪಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರೀಯಧ್ವೇ ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ತಂ ನ ಪಶ್ಯನ್ತೋಽಪಿ ತಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಸನ್ತೋ ಽನಿರ್ವ್ವಚನೀಯೇನ ಪ್ರಭಾವಯುಕ್ತೇನ ಚಾನನ್ದೇನ ಪ್ರಫುಲ್ಲಾ ಭವಥ,
Ⅸ ಸ್ವವಿಶ್ವಾಸಸ್ಯ ಪರಿಣಾಮರೂಪಮ್ ಆತ್ಮನಾಂ ಪರಿತ್ರಾಣಂ ಲಭಧ್ವೇ ಚ|
Ⅹ ಯುಷ್ಮಾಸು ಯೋ ಽನುಗ್ರಹೋ ವರ್ತ್ತತೇ ತದ್ವಿಷಯೇ ಯ ಈಶ್ವರೀಯವಾಕ್ಯಂ ಕಥಿತವನ್ತಸ್ತೇ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಸ್ತಸ್ಯ ಪರಿತ್ರಾಣಸ್ಯಾನ್ವೇಷಣಮ್ ಅನುಸನ್ಧಾನಞ್ಚ ಕೃತವನ್ತಃ|
Ⅺ ವಿಶೇಷತಸ್ತೇಷಾಮನ್ತರ್ವ್ವಾಸೀ ಯಃ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಖ್ರೀಷ್ಟೇ ವರ್ತ್ತಿಷ್ಯಮಾಣಾನಿ ದುಃಖಾನಿ ತದನುಗಾಮಿಪ್ರಭಾವಞ್ಚ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಪ್ರಾಕಾಶಯತ್ ತೇನ ಕಃ ಕೀದೃಶೋ ವಾ ಸಮಯೋ ನಿರದಿಶ್ಯತೈತಸ್ಯಾನುಸನ್ಧಾನಂ ಕೃತವನ್ತಃ|
Ⅻ ತತಸ್ತೈ ರ್ವಿಷಯೈಸ್ತೇ ಯನ್ನ ಸ್ವಾನ್ ಕಿನ್ತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಉಪಕುರ್ವ್ವನ್ತ್ಯೇತತ್ ತೇಷಾಂ ನಿಕಟೇ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯತ| ಯಾಂಶ್ಚ ತಾನ್ ವಿಷಯಾನ್ ದಿವ್ಯದೂತಾ ಅಪ್ಯವನತಶಿರಸೋ ನಿರೀಕ್ಷಿತುಮ್ ಅಭಿಲಷನ್ತಿ ತೇ ವಿಷಯಾಃ ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ಸ್ವರ್ಗಾತ್ ಪ್ರೇಷಿತಸ್ಯ ಪವಿತ್ರಸ್ಯಾತ್ಮನಃ ಸಹಾಯ್ಯಾದ್ ಯುಷ್ಮತ್ಸಮೀಪೇ ಸುಸಂವಾದಪ್ರಚಾರಯಿತೃಭಿಃ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯನ್ತ|
ⅩⅢ ಅತಏವ ಯೂಯಂ ಮನಃಕಟಿಬನ್ಧನಂ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಬುದ್ಧಾಃ ಸನ್ತೋ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಸಮಯೇ ಯುಷ್ಮಾಸು ವರ್ತ್ತಿಷ್ಯಮಾನಸ್ಯಾನುಗ್ರಹಸ್ಯ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಂ ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಂ ಕುರುತ|
ⅩⅣ ಅಪರಂ ಪೂರ್ವ್ವೀಯಾಜ್ಞಾನತಾವಸ್ಥಾಯಾಃ ಕುತ್ಸಿತಾಭಿಲಾಷಾಣಾಂ ಯೋಗ್ಯಮ್ ಆಚಾರಂ ನ ಕುರ್ವ್ವನ್ತೋ ಯುಷ್ಮದಾಹ್ವಾನಕಾರೀ ಯಥಾ ಪವಿತ್ರೋ ಽಸ್ತಿ
ⅩⅤ ಯೂಯಮಪ್ಯಾಜ್ಞಾಗ್ರಾಹಿಸನ್ತಾನಾ ಇವ ಸರ್ವ್ವಸ್ಮಿನ್ ಆಚಾರೇ ತಾದೃಕ್ ಪವಿತ್ರಾ ಭವತ|
ⅩⅥ ಯತೋ ಲಿಖಿತಮ್ ಆಸ್ತೇ, ಯೂಯಂ ಪವಿತ್ರಾಸ್ತಿಷ್ಠತ ಯಸ್ಮಾದಹಂ ಪವಿತ್ರಃ|
ⅩⅦ ಅಪರಞ್ಚ ಯೋ ವಿನಾಪಕ್ಷಪಾತಮ್ ಏಕೈಕಮಾನುಷಸ್ಯ ಕರ್ಮ್ಮಾನುಸಾರಾದ್ ವಿಚಾರಂ ಕರೋತಿ ಸ ಯದಿ ಯುಷ್ಮಾಭಿಸ್ತಾತ ಆಖ್ಯಾಯತೇ ತರ್ಹಿ ಸ್ವಪ್ರವಾಸಸ್ಯ ಕಾಲೋ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಭೀತ್ಯಾ ಯಾಪ್ಯತಾಂ|
ⅩⅧ ಯೂಯಂ ನಿರರ್ಥಕಾತ್ ಪೈತೃಕಾಚಾರಾತ್ ಕ್ಷಯಣೀಯೈ ರೂಪ್ಯಸುವರ್ಣಾದಿಭಿ ರ್ಮುಕ್ತಿಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ಯ
ⅩⅨ ನಿಷ್ಕಲಙ್ಕನಿರ್ಮ್ಮಲಮೇಷಶಾವಕಸ್ಯೇವ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಬಹುಮೂಲ್ಯೇನ ರುಧಿರೇಣ ಮುಕ್ತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತವನ್ತ ಇತಿ ಜಾನೀಥ|
ⅩⅩ ಸ ಜಗತೋ ಭಿತ್ತಿಮೂಲಸ್ಥಾಪನಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ನಿಯುಕ್ತಃ ಕಿನ್ತು ಚರಮದಿನೇಷು ಯುಷ್ಮದರ್ಥಂ ಪ್ರಕಾಶಿತೋ ಽಭವತ್|
ⅩⅪ ಯತಸ್ತೇನೈವ ಮೃತಗಣಾತ್ ತಸ್ಯೋತ್ಥಾಪಯಿತರಿ ತಸ್ಮೈ ಗೌರವದಾತರಿ ಚೇಶ್ವರೇ ವಿಶ್ವಸಿಥ ತಸ್ಮಾದ್ ಈಶ್ವರೇ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವಿಶ್ವಾಸಃ ಪ್ರತ್ಯಾಶಾ ಚಾಸ್ತೇ|
ⅩⅫ ಯೂಯಮ್ ಆತ್ಮನಾ ಸತ್ಯಮತಸ್ಯಾಜ್ಞಾಗ್ರಹಣದ್ವಾರಾ ನಿಷ್ಕಪಟಾಯ ಭ್ರಾತೃಪ್ರೇಮ್ನೇ ಪಾವಿತಮನಸೋ ಭೂತ್ವಾ ನಿರ್ಮ್ಮಲಾನ್ತಃಕರಣೈಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಗಾಢಂ ಪ್ರೇಮ ಕುರುತ|
ⅩⅩⅢ ಯಸ್ಮಾದ್ ಯೂಯಂ ಕ್ಷಯಣೀಯವೀರ್ಯ್ಯಾತ್ ನಹಿ ಕಿನ್ತ್ವಕ್ಷಯಣೀಯವೀರ್ಯ್ಯಾದ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಜೀವನದಾಯಕೇನ ನಿತ್ಯಸ್ಥಾಯಿನಾ ವಾಕ್ಯೇನ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಗೃಹೀತವನ್ತಃ|
ⅩⅩⅣ ಸರ್ವ್ವಪ್ರಾಣೀ ತೃಣೈಸ್ತುಲ್ಯಸ್ತತ್ತೇಜಸ್ತೃಣಪುಷ್ಪವತ್| ತೃಣಾನಿ ಪರಿಶುಷ್ಯತಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ನಿಪತನ್ತಿ ಚ|
ⅩⅩⅤ ಕಿನ್ತು ವಾಕ್ಯಂ ಪರೇಶಸ್ಯಾನನ್ತಕಾಲಂ ವಿತಿಷ್ಠತೇ| ತದೇವ ಚ ವಾಕ್ಯಂ ಸುಸಂವಾದೇನ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಅನ್ತಿಕೇ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ|