Ⅰ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ದ್ವೇಷಾನ್ ಸರ್ವ್ವಾಂಶ್ಚ ಛಲಾನ್ ಕಾಪಟ್ಯಾನೀರ್ಷ್ಯಾಃ ಸಮಸ್ತಗ್ಲಾನಿಕಥಾಶ್ಚ ದೂರೀಕೃತ್ಯ
Ⅱ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ವೃದ್ಧಿಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ನವಜಾತಶಿಶುಭಿರಿವ ಪ್ರಕೃತಂ ವಾಗ್ದುಗ್ಧಂ ಪಿಪಾಸ್ಯತಾಂ|
Ⅲ ಯತಃ ಪ್ರಭು ರ್ಮಧುರ ಏತಸ್ಯಾಸ್ವಾದಂ ಯೂಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತವನ್ತಃ|
Ⅳ ಅಪರಂ ಮಾನುಷೈರವಜ್ಞಾತಸ್ಯ ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರೇಣಾಭಿರುಚಿತಸ್ಯ ಬಹುಮೂಲ್ಯಸ್ಯ ಜೀವತ್ಪ್ರಸ್ತರಸ್ಯೇವ ತಸ್ಯ ಪ್ರಭೋಃ ಸನ್ನಿಧಿಮ್ ಆಗತಾ
Ⅴ ಯೂಯಮಪಿ ಜೀವತ್ಪ್ರಸ್ತರಾ ಇವ ನಿಚೀಯಮಾನಾ ಆತ್ಮಿಕಮನ್ದಿರಂ ಖ್ರೀಷ್ಟೇನ ಯೀಶುನಾ ಚೇಶ್ವರತೋಷಕಾಣಾಮ್ ಆತ್ಮಿಕಬಲೀನಾಂ ದಾನಾರ್ಥಂ ಪವಿತ್ರೋ ಯಾಜಕವರ್ಗೋ ಭವಥ|
Ⅵ ಯತಃ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ, ಯಥಾ, ಪಶ್ಯ ಪಾಷಾಣ ಏಕೋ ಽಸ್ತಿ ಸೀಯೋನಿ ಸ್ಥಾಪಿತೋ ಮಯಾ| ಮುಖ್ಯಕೋಣಸ್ಯ ಯೋಗ್ಯಃ ಸ ವೃತಶ್ಚಾತೀವ ಮೂಲ್ಯವಾನ್| ಯೋ ಜನೋ ವಿಶ್ವಸೇತ್ ತಸ್ಮಿನ್ ಸ ಲಜ್ಜಾಂ ನ ಗಮಿಷ್ಯತಿ|
Ⅶ ವಿಶ್ವಾಸಿನಾಂ ಯುಷ್ಮಾಕಮೇವ ಸಮೀಪೇ ಸ ಮೂಲ್ಯವಾನ್ ಭವತಿ ಕಿನ್ತ್ವವಿಶ್ವಾಸಿನಾಂ ಕೃತೇ ನಿಚೇತೃಭಿರವಜ್ಞಾತಃ ಸ ಪಾಷಾಣಃ ಕೋಣಸ್ಯ ಭಿತ್ತಿಮೂಲಂ ಭೂತ್ವಾ ಬಾಧಾಜನಕಃ ಪಾಷಾಣಃ ಸ್ಖಲನಕಾರಕಶ್ಚ ಶೈಲೋ ಜಾತಃ|
Ⅷ ತೇ ಚಾವಿಶ್ವಾಸಾದ್ ವಾಕ್ಯೇನ ಸ್ಖಲನ್ತಿ ಸ್ಖಲನೇ ಚ ನಿಯುಕ್ತಾಃ ಸನ್ತಿ|
Ⅸ ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ಯೇನಾನ್ಧಕಾರಮಧ್ಯಾತ್ ಸ್ವಕೀಯಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯದೀಪ್ತಿಮಧ್ಯಮ್ ಆಹೂತಾಸ್ತಸ್ಯ ಗುಣಾನ್ ಪ್ರಕಾಶಯಿತುಮ್ ಅಭಿರುಚಿತೋ ವಂಶೋ ರಾಜಕೀಯೋ ಯಾಜಕವರ್ಗಃ ಪವಿತ್ರಾ ಜಾತಿರಧಿಕರ್ತ್ತವ್ಯಾಃ ಪ್ರಜಾಶ್ಚ ಜಾತಾಃ|
Ⅹ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಯೂಯಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜಾ ನಾಭವತ ಕಿನ್ತ್ವಿದಾನೀಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಜಾ ಆಧ್ವೇ| ಪೂರ್ವ್ವಮ್ ಅನನುಕಮ್ಪಿತಾ ಅಭವತ ಕಿನ್ತ್ವಿದಾನೀಮ್ ಅನುಕಮ್ಪಿತಾ ಆಧ್ವೇ|
Ⅺ ಹೇ ಪ್ರಿಯತಮಾಃ, ಯೂಯಂ ಪ್ರವಾಸಿನೋ ವಿದೇಶಿನಶ್ಚ ಲೋಕಾ ಇವ ಮನಸಃ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯೇನ ಯೋಧಿಭ್ಯಃ ಶಾರೀರಿಕಸುಖಾಭಿಲಾಷೇಭ್ಯೋ ನಿವರ್ತ್ತಧ್ವಮ್ ಇತ್ಯಹಂ ವಿನಯೇ|
Ⅻ ದೇವಪೂಜಕಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಆಚಾರ ಏವಮ್ ಉತ್ತಮೋ ಭವತು ಯಥಾ ತೇ ಯುಷ್ಮಾನ್ ದುಷ್ಕರ್ಮ್ಮಕಾರಿಲೋಕಾನಿವ ಪುನ ರ್ನ ನಿನ್ದನ್ತಃ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿದಿನೇ ಸ್ವಚಕ್ಷುರ್ಗೋಚರೀಯಸತ್ಕ್ರಿಯಾಭ್ಯ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಶಂಸಾಂ ಕುರ್ಯ್ಯುಃ|
ⅩⅢ ತತೋ ಹೇತೋ ರ್ಯೂಯಂ ಪ್ರಭೋರನುರೋಧಾತ್ ಮಾನವಸೃಷ್ಟಾನಾಂ ಕರ್ತೃತ್ವಪದಾನಾಂ ವಶೀಭವತ ವಿಶೇಷತೋ ಭೂಪಾಲಸ್ಯ ಯತಃ ಸ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ,
ⅩⅣ ದೇಶಾಧ್ಯಕ್ಷಾಣಾಞ್ಚ ಯತಸ್ತೇ ದುಷ್ಕರ್ಮ್ಮಕಾರಿಣಾಂ ದಣ್ಡದಾನಾರ್ಥಂ ಸತ್ಕರ್ಮ್ಮಕಾರಿಣಾಂ ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಥಞ್ಚ ತೇನ ಪ್ರೇರಿತಾಃ|
ⅩⅤ ಇತ್ಥಂ ನಿರ್ಬ್ಬೋಧಮಾನುಷಾಣಾಮ್ ಅಜ್ಞಾನತ್ವಂ ಯತ್ ಸದಾಚಾರಿಭಿ ರ್ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ನಿರುತ್ತರೀಕ್ರಿಯತೇ ತದ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯಾಭಿಮತಂ|
ⅩⅥ ಯೂಯಂ ಸ್ವಾಧೀನಾ ಇವಾಚರತ ತಥಾಪಿ ದುಷ್ಟತಾಯಾ ವೇಷಸ್ವರೂಪಾಂ ಸ್ವಾಧೀನತಾಂ ಧಾರಯನ್ತ ಇವ ನಹಿ ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರಸ್ಯ ದಾಸಾ ಇವ|
ⅩⅦ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಸಮಾದ್ರಿಯಧ್ವಂ ಭ್ರಾತೃವರ್ಗೇ ಪ್ರೀಯಧ್ವಮ್ ಈಶ್ವರಾದ್ ಬಿಭೀತ ಭೂಪಾಲಂ ಸಮ್ಮನ್ಯಧ್ವಂ|
ⅩⅧ ಹೇ ದಾಸಾಃ ಯೂಯಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾದರೇಣ ಪ್ರಭೂನಾಂ ವಶ್ಯಾ ಭವತ ಕೇವಲಂ ಭದ್ರಾಣಾಂ ದಯಾಲೂನಾಞ್ಚ ನಹಿ ಕಿನ್ತ್ವನೃಜೂನಾಮಪಿ|
ⅩⅨ ಯತೋ ಽನ್ಯಾಯೇನ ದುಃಖಭೋಗಕಾಲ ಈಶ್ವರಚಿನ್ತಯಾ ಯತ್ ಕ್ಲೇಶಸಹನಂ ತದೇವ ಪ್ರಿಯಂ|
ⅩⅩ ಪಾಪಂ ಕೃತ್ವಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಚಪೇಟಾಘಾತಸಹನೇನ ಕಾ ಪ್ರಶಂಸಾ? ಕಿನ್ತು ಸದಾಚಾರಂ ಕೃತ್ವಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಯದ್ ದುಃಖಸಹನಂ ತದೇವೇಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಂ|
ⅩⅪ ತದರ್ಥಮೇವ ಯೂಯಮ್ ಆಹೂತಾ ಯತಃ ಖ್ರೀಷ್ಟೋಽಪಿ ಯುಷ್ಮನ್ನಿಮಿತ್ತಂ ದುಃಖಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಯೂಯಂ ಯತ್ ತಸ್ಯ ಪದಚಿಹ್ನೈ ರ್ವ್ರಜೇತ ತದರ್ಥಂ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಮೇಕಂ ದರ್ಶಿತವಾನ್|
ⅩⅫ ಸ ಕಿಮಪಿ ಪಾಪಂ ನ ಕೃತವಾನ್ ತಸ್ಯ ವದನೇ ಕಾಪಿ ಛಲಸ್ಯ ಕಥಾ ನಾಸೀತ್|
ⅩⅩⅢ ನಿನ್ದಿತೋ ಽಪಿ ಸನ್ ಸ ಪ್ರತಿನಿನ್ದಾಂ ನ ಕೃತವಾನ್ ದುಃಖಂ ಸಹಮಾನೋ ಽಪಿ ನ ಭರ್ತ್ಸಿತವಾನ್ ಕಿನ್ತು ಯಥಾರ್ಥವಿಚಾರಯಿತುಃ ಸಮೀಪೇ ಸ್ವಂ ಸಮರ್ಪಿತವಾನ್|
ⅩⅩⅣ ವಯಂ ಯತ್ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ನಿವೃತ್ಯ ಧರ್ಮ್ಮಾರ್ಥಂ ಜೀವಾಮಸ್ತದರ್ಥಂ ಸ ಸ್ವಶರೀರೇಣಾಸ್ಮಾಕಂ ಪಾಪಾನಿ ಕ್ರುಶ ಊಢವಾನ್ ತಸ್ಯ ಪ್ರಹಾರೈ ರ್ಯೂಯಂ ಸ್ವಸ್ಥಾ ಅಭವತ|
ⅩⅩⅤ ಯತಃ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಯೂಯಂ ಭ್ರಮಣಕಾರಿಮೇಷಾ ಇವಾಧ್ವಂ ಕಿನ್ತ್ವಧುನಾ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಆತ್ಮನಾಂ ಪಾಲಕಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ಚ ಸಮೀಪಂ ಪ್ರತ್ಯಾವರ್ತ್ತಿತಾಃ|