Ⅰ ಹೇ ಯೋಷಿತಃ, ಯೂಯಮಪಿ ನಿಜಸ್ವಾಮಿನಾಂ ವಶ್ಯಾ ಭವತ ತಥಾ ಸತಿ ಯದಿ ಕೇಚಿದ್ ವಾಕ್ಯೇ ವಿಶ್ವಾಸಿನೋ ನ ಸನ್ತಿ ತರ್ಹಿ
Ⅱ ತೇ ವಿನಾವಾಕ್ಯಂ ಯೋಷಿತಾಮ್ ಆಚಾರೇಣಾರ್ಥತಸ್ತೇಷಾಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಭಯಸತೀತ್ವಾಚಾರೇಣಾಕ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ಷ್ಯನ್ತೇ|
Ⅲ ಅಪರಂ ಕೇಶರಚನಯಾ ಸ್ವರ್ಣಾಲಙ್ಕಾರಧಾರಣೋನ ಪರಿಚ್ಛದಪರಿಧಾನೇನ ವಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವಾಹ್ಯಭೂಷಾ ನ ಭವತು,
Ⅳ ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಬಹುಮೂಲ್ಯಕ್ಷಮಾಶಾನ್ತಿಭಾವಾಕ್ಷಯರತ್ನೇನ ಯುಕ್ತೋ ಗುಪ್ತ ಆನ್ತರಿಕಮಾನವ ಏವ|
Ⅴ ಯತಃ ಪೂರ್ವ್ವಕಾಲೇ ಯಾಃ ಪವಿತ್ರಸ್ತ್ರಿಯ ಈಶ್ವರೇ ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಮಕುರ್ವ್ವನ್ ತಾ ಅಪಿ ತಾದೃಶೀಮೇವ ಭೂಷಾಂ ಧಾರಯನ್ತ್ಯೋ ನಿಜಸ್ವಾಮಿನಾಂ ವಶ್ಯಾ ಅಭವನ್|
Ⅵ ತಥೈವ ಸಾರಾ ಇಬ್ರಾಹೀಮೋ ವಶ್ಯಾ ಸತೀ ತಂ ಪತಿಮಾಖ್ಯಾತವತೀ ಯೂಯಞ್ಚ ಯದಿ ಸದಾಚಾರಿಣ್ಯೋ ಭವಥ ವ್ಯಾಕುಲತಯಾ ಚ ಭೀತಾ ನ ಭವಥ ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯಾಃ ಕನ್ಯಾ ಆಧ್ವೇ|
Ⅶ ಹೇ ಪುರುಷಾಃ, ಯೂಯಂ ಜ್ಞಾನತೋ ದುರ್ಬ್ಬಲತರಭಾಜನೈರಿವ ಯೋಷಿದ್ಭಿಃ ಸಹವಾಸಂ ಕುರುತ, ಏಕಸ್ಯ ಜೀವನವರಸ್ಯ ಸಹಭಾಗಿನೀಭ್ಯತಾಭ್ಯಃ ಸಮಾದರಂ ವಿತರತ ಚ ನ ಚೇದ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾನಾಂ ಬಾಧಾ ಜನಿಷ್ಯತೇ|
Ⅷ ವಿಶೇಷತೋ ಯೂಯಂ ಸರ್ವ್ವ ಏಕಮನಸಃ ಪರದುಃಖೈ ರ್ದುಃಖಿತಾ ಭ್ರಾತೃಪ್ರಮಿಣಃ ಕೃಪಾವನ್ತಃ ಪ್ರೀತಿಭಾವಾಶ್ಚ ಭವತ|
Ⅸ ಅನಿಷ್ಟಸ್ಯ ಪರಿಶೋಧೇನಾನಿಷ್ಟಂ ನಿನ್ದಾಯಾ ವಾ ಪರಿಶೋಧೇನ ನಿನ್ದಾಂ ನ ಕುರ್ವ್ವನ್ತ ಆಶಿಷಂ ದತ್ತ ಯತೋ ಯೂಯಮ್ ಆಶಿರಧಿಕಾರಿಣೋ ಭವಿತುಮಾಹೂತಾ ಇತಿ ಜಾನೀಥ|
Ⅹ ಅಪರಞ್ಚ, ಜೀವನೇ ಪ್ರೀಯಮಾಣೋ ಯಃ ಸುದಿನಾನಿ ದಿದೃಕ್ಷತೇ| ಪಾಪಾತ್ ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೃಷಾವಾಕ್ಯಾತ್ ಸ್ವಾಧರೌ ಸ ನಿವರ್ತ್ತಯೇತ್|
Ⅺ ಸ ತ್ಯಜೇದ್ ದುಷ್ಟತಾಮಾರ್ಗಂ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಞ್ಚ ಸಮಾಚರೇತ್| ಮೃಗಯಾಣಶ್ಚ ಶಾನ್ತಿಂ ಸ ನಿತ್ಯಮೇವಾನುಧಾವತು|
Ⅻ ಲೋಚನೇ ಪರಮೇಶಸ್ಯೋನ್ಮೀಲಿತೇ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಾನ್ ಪ್ರತಿ| ಪ್ರಾರ್ಥನಾಯಾಃ ಕೃತೇ ತೇಷಾಃ ತಚ್ಛ್ರೋತ್ರೇ ಸುಗಮೇ ಸದಾ| ಕ್ರೋಧಾಸ್ಯಞ್ಚ ಪರೇಶಸ್ಯ ಕದಾಚಾರಿಷು ವರ್ತ್ತತೇ|
ⅩⅢ ಅಪರಂ ಯದಿ ಯೂಯಮ್ ಉತ್ತಮಸ್ಯಾನುಗಾಮಿನೋ ಭವಥ ತರ್ಹಿ ಕೋ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಹಿಂಸಿಷ್ಯತೇ?
ⅩⅣ ಯದಿ ಚ ಧರ್ಮ್ಮಾರ್ಥಂ ಕ್ಲಿಶ್ಯಧ್ವಂ ತರ್ಹಿ ಧನ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯಥ| ತೇಷಾಮ್ ಆಶಙ್ಕಯಾ ಯೂಯಂ ನ ಬಿಭೀತ ನ ವಿಙ್ಕ್ತ ವಾ|
ⅩⅤ ಮನೋಭಿಃ ಕಿನ್ತು ಮನ್ಯಧ್ವಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಭುಮೀಶ್ವರಂ| ಅಪರಞ್ಚ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಆನ್ತರಿಕಪ್ರತ್ಯಾಶಾಯಾಸ್ತತ್ತ್ವಂ ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪೃಚ್ಛತಿ ತಸ್ಮೈ ಶಾನ್ತಿಭೀತಿಭ್ಯಾಮ್ ಉತ್ತರಂ ದಾತುಂ ಸದಾ ಸುಸಜ್ಜಾ ಭವತ|
ⅩⅥ ಯೇ ಚ ಖ್ರೀಷ್ಟಧರ್ಮ್ಮೇ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸದಾಚಾರಂ ದೂಷಯನ್ತಿ ತೇ ದುಷ್ಕರ್ಮ್ಮಕಾರಿಣಾಮಿವ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಅಪವಾದೇನ ಯತ್ ಲಜ್ಜಿತಾ ಭವೇಯುಸ್ತದರ್ಥಂ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಉತ್ತಮಃ ಸಂವೇದೋ ಭವತು|
ⅩⅦ ಈಶ್ವರಸ್ಯಾಭಿಮತಾದ್ ಯದಿ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಕ್ಲೇಶಃ ಸೋಢವ್ಯಸ್ತರ್ಹಿ ಸದಾಚಾರಿಭಿಃ ಕ್ಲೇಶಸಹನಂ ವರಂ ನ ಚ ಕದಾಚಾರಿಭಿಃ|
ⅩⅧ ಯಸ್ಮಾದ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಮ್ ಅಸ್ಮಾನ್ ಆನೇತುಮ್ ಅಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಾಣಾಂ ವಿನಿಮಯೇನ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಃ ಖ್ರೀಷ್ಟೋ ಽಪ್ಯೇಕಕೃತ್ವಃ ಪಾಪಾನಾಂ ದಣ್ಡಂ ಭುಕ್ತವಾನ್, ಸ ಚ ಶರೀರಸಮ್ಬನ್ಧೇ ಮಾರಿತಃ ಕಿನ್ತ್ವಾತ್ಮನಃ ಸಮ್ಬನ್ಧೇ ಪುನ ರ್ಜೀವಿತೋ ಽಭವತ್|
ⅩⅨ ತತ್ಸಮ್ಬನ್ಧೇ ಚ ಸ ಯಾತ್ರಾಂ ವಿಧಾಯ ಕಾರಾಬದ್ಧಾನಾಮ್ ಆತ್ಮನಾಂ ಸಮೀಪೇ ವಾಕ್ಯಂ ಘೋಷಿತವಾನ್|
ⅩⅩ ಪುರಾ ನೋಹಸ್ಯ ಸಮಯೇ ಯಾವತ್ ಪೋತೋ ನಿರಮೀಯತ ತಾವದ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ದೀರ್ಘಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಯದಾ ವ್ಯಲಮ್ಬತ ತದಾ ತೇಽನಾಜ್ಞಾಗ್ರಾಹಿಣೋಽಭವನ್| ತೇನ ಪೋತೋನಾಲ್ಪೇಽರ್ಥಾದ್ ಅಷ್ಟಾವೇವ ಪ್ರಾಣಿನಸ್ತೋಯಮ್ ಉತ್ತೀರ್ಣಾಃ|
ⅩⅪ ತನ್ನಿದರ್ಶನಞ್ಚಾವಗಾಹನಂ (ಅರ್ಥತಃ ಶಾರೀರಿಕಮಲಿನತಾಯಾ ಯಸ್ತ್ಯಾಗಃ ಸ ನಹಿ ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರಾಯೋತ್ತಮಸಂವೇದಸ್ಯ ಯಾ ಪ್ರತಜ್ಞಾ ಸೈವ) ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಪುನರುತ್ಥಾನೇನೇದಾನೀಮ್ ಅಸ್ಮಾನ್ ಉತ್ತಾರಯತಿ,
ⅩⅫ ಯತಃ ಸ ಸ್ವರ್ಗಂ ಗತ್ವೇಶ್ವರಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣೇ ವಿದ್ಯತೇ ಸ್ವರ್ಗೀಯದೂತಾಃ ಶಾಸಕಾ ಬಲಾನಿ ಚ ತಸ್ಯ ವಶೀಭೂತಾ ಅಭವನ್|