Ⅰ ಅಸ್ಮಾಕಂ ವಿನಿಮಯೇನ ಖ್ರೀಷ್ಟಃ ಶರೀರಸಮ್ಬನ್ಧೇ ದಣ್ಡಂ ಭುಕ್ತವಾನ್ ಅತೋ ಹೇತೋಃ ಶರೀರಸಮ್ಬನ್ಧೇ ಯೋ ದಣ್ಡಂ ಭುಕ್ತವಾನ್ ಸ ಪಾಪಾತ್ ಮುಕ್ತ
Ⅱ ಇತಿಭಾವೇನ ಯೂಯಮಪಿ ಸುಸಜ್ಜೀಭೂಯ ದೇಹವಾಸಸ್ಯಾವಶಿಷ್ಟಂ ಸಮಯಂ ಪುನರ್ಮಾನವಾನಾಮ್ ಇಚ್ಛಾಸಾಧನಾರ್ಥಂ ನಹಿ ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರಸ್ಯೇಚ್ಛಾಸಾಧನಾರ್ಥಂ ಯಾಪಯತ|
Ⅲ ಆಯುಷೋ ಯಃ ಸಮಯೋ ವ್ಯತೀತಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಯದ್ ದೇವಪೂಜಕಾನಾಮ್ ಇಚ್ಛಾಸಾಧನಂ ಕಾಮಕುತ್ಸಿತಾಭಿಲಾಷಮದ್ಯಪಾನರಙ್ಗರಸಮತ್ತತಾಘೃಣಾರ್ಹದೇವಪೂಜಾಚರಣಞ್ಚಾಕಾರಿ ತೇನ ಬಾಹುಲ್ಯಂ|
Ⅳ ಯೂಯಂ ತೈಃ ಸಹ ತಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವ್ವನಾಶಪಙ್ಕೇ ಮಜ್ಜಿತುಂ ನ ಧಾವಥ, ಇತ್ಯನೇನಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ತೇ ಯುಷ್ಮಾನ್ ನಿನ್ದನ್ತಿ|
Ⅴ ಕಿನ್ತು ಯೋ ಜೀವತಾಂ ಮೃತಾನಾಞ್ಚ ವಿಚಾರಂ ಕರ್ತ್ತುಮ್ ಉದ್ಯತೋಽಸ್ತಿ ತಸ್ಮೈ ತೈರುತ್ತರಂ ದಾಯಿಷ್ಯತೇ|
Ⅵ ಯತೋ ಹೇತೋ ರ್ಯೇ ಮೃತಾಸ್ತೇಷಾಂ ಯತ್ ಮಾನವೋದ್ದೇಶ್ಯಃ ಶಾರೀರಿಕವಿಚಾರಃ ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರೋದ್ದೇಶ್ಯಮ್ ಆತ್ಮಿಕಜೀವನಂ ಭವತ್ ತದರ್ಥಂ ತೇಷಾಮಪಿ ಸನ್ನಿಧೌ ಸುಸಮಾಚಾರಃ ಪ್ರಕಾಶಿತೋಽಭವತ್|
Ⅶ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಮ್ ಅನ್ತಿಮಕಾಲ ಉಪಸ್ಥಿತಸ್ತಸ್ಮಾದ್ ಯೂಯಂ ಸುಬುದ್ಧಯಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾರ್ಥಂ ಜಾಗ್ರತಶ್ಚ ಭವತ|
Ⅷ ವಿಶೇಷತಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಗಾಢಂ ಪ್ರೇಮ ಕುರುತ, ಯತಃ, ಪಾಪಾನಾಮಪಿ ಬಾಹುಲ್ಯಂ ಪ್ರೇಮ್ನೈವಾಚ್ಛಾದಯಿಷ್ಯತೇ|
Ⅸ ಕಾತರೋಕ್ತಿಂ ವಿನಾ ಪರಸ್ಪರಮ್ ಆತಿಥ್ಯಂ ಕೃರುತ|
Ⅹ ಯೇನ ಯೋ ವರೋ ಲಬ್ಧಸ್ತೇನೈವ ಸ ಪರಮ್ ಉಪಕರೋತೃ, ಇತ್ಥಂ ಯೂಯಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಬಹುವಿಧಪ್ರಸಾದಸ್ಯೋತ್ತಮಾ ಭಾಣ್ಡಾಗಾರಾಧಿಪಾ ಭವತ|
Ⅺ ಯೋ ವಾಕ್ಯಂ ಕಥಯತಿ ಸ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಮಿವ ಕಥಯತು ಯಶ್ಚ ಪರಮ್ ಉಪಕರೋತಿ ಸ ಈಶ್ವರದತ್ತಸಾಮರ್ಥ್ಯಾದಿವೋಪಕರೋತು| ಸರ್ವ್ವವಿಷಯೇ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟೇನೇಶ್ವರಸ್ಯ ಗೌರವಂ ಪ್ರಕಾಶ್ಯತಾಂ ತಸ್ಯೈವ ಗೌರವಂ ಪರಾಕ್ರಮಶ್ಚ ಸರ್ವ್ವದಾ ಭೂಯಾತ್| ಆಮೇನ|
Ⅻ ಹೇ ಪ್ರಿಯತಮಾಃ, ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಯಸ್ತಾಪೋ ಯುಷ್ಮಾಸು ವರ್ತ್ತತೇ ತಮ್ ಅಸಮ್ಭವಘಟಿತಂ ಮತ್ವಾ ನಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಜಾನೀತ,
ⅩⅢ ಕಿನ್ತು ಖ್ರೀಷ್ಟೇನ ಕ್ಲೇಶಾನಾಂ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಾದ್ ಆನನ್ದತ ತೇನ ತಸ್ಯ ಪ್ರತಾಪಪ್ರಕಾಶೇಽಪ್ಯಾನನನ್ದೇನ ಪ್ರಫುಲ್ಲಾ ಭವಿಷ್ಯಥ|
ⅩⅣ ಯದಿ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ನಾಮಹೇತುನಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ನಿನ್ದಾ ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ಯೂಯಂ ಧನ್ಯಾ ಯತೋ ಗೌರವದಾಯಕ ಈಶ್ವರಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಯುಷ್ಮಾಸ್ವಧಿತಿಷ್ಠತಿ ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಸ ನಿನ್ದ್ಯತೇ ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮನ್ಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಶಂಸ್ಯತೇ|
ⅩⅤ ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕೋಽಪಿ ಹನ್ತಾ ವಾ ಚೈರೋ ವಾ ದುಷ್ಕರ್ಮ್ಮಕೃದ್ ವಾ ಪರಾಧಿಕಾರಚರ್ಚ್ಚಕ ಇವ ದಣ್ಡಂ ನ ಭುಙ್ಕ್ತಾಂ|
ⅩⅥ ಯದಿ ಚ ಖ್ರೀಷ್ಟೀಯಾನ ಇವ ದಣ್ಡಂ ಭುಙ್ಕ್ತೇ ತರ್ಹಿ ಸ ನ ಲಜ್ಜಮಾನಸ್ತತ್ಕಾರಣಾದ್ ಈಶ್ವರಂ ಪ್ರಶಂಸತು|
ⅩⅦ ಯತೋ ವಿಚಾರಸ್ಯಾರಮ್ಭಸಮಯೇ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಮನ್ದಿರೇ ಯುಜ್ಯತೇ ಯದಿ ಚಾಸ್ಮತ್ಸ್ವಾರಭತೇ ತರ್ಹೀಶ್ವರೀಯಸುಸಂವಾದಾಗ್ರಾಹಿಣಾಂ ಶೇಷದಶಾ ಕಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ?
ⅩⅧ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕೇನಾಪಿ ಚೇತ್ ತ್ರಾಣಮ್ ಅತಿಕೃಚ್ಛ್ರೇಣ ಗಮ್ಯತೇ| ತರ್ಹ್ಯಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಪಾಪಿಭ್ಯಾಮ್ ಆಶ್ರಯಃ ಕುತ್ರ ಲಪ್ಸ್ಯತೇ|
ⅩⅨ ಅತ ಈಶ್ವರೇಚ್ಛಾತೋ ಯೇ ದುಃಖಂ ಭುಞ್ಜತೇ ತೇ ಸದಾಚಾರೇಣ ಸ್ವಾತ್ಮಾನೋ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯಸ್ರಷ್ಟುರೀಶ್ವಸ್ಯ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ನಿದಧತಾಂ|