Ⅰ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಕ್ಲೇಶಾನಾಂ ಸಾಕ್ಷೀ ಪ್ರಕಾಶಿಷ್ಯಮಾಣಸ್ಯ ಪ್ರತಾಪಸ್ಯಾಂಶೀ ಪ್ರಾಚೀನಶ್ಚಾಹಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಾಚೀನಾನ್ ವಿನೀಯೇದಂ ವದಾಮಿ|
Ⅱ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯವರ್ತ್ತೀ ಯ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಮೇಷವೃನ್ದೋ ಯೂಯಂ ತಂ ಪಾಲಯತ ತಸ್ಯ ವೀಕ್ಷಣಂ ಕುರುತ ಚ, ಆವಶ್ಯಕತ್ವೇನ ನಹಿ ಕಿನ್ತು ಸ್ವೇಚ್ಛಾತೋ ನ ವ ಕುಲೋಭೇನ ಕಿನ್ತ್ವಿಚ್ಛುಕಮನಸಾ|
Ⅲ ಅಪರಮ್ ಅಂಶಾನಾಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಣ ಇವ ನ ಪ್ರಭವತ ಕಿನ್ತು ವೃನ್ದಸ್ಯ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಸ್ವರೂಪಾ ಭವತ|
Ⅳ ತೇನ ಪ್ರಧಾನಪಾಲಕ ಉಪಸ್ಥಿತೇ ಯೂಯಮ್ ಅಮ್ಲಾನಂ ಗೌರವಕಿರೀಟಂ ಲಪ್ಸ್ಯಧ್ವೇ|
Ⅴ ಹೇ ಯುವಾನಃ, ಯೂಯಮಪಿ ಪ್ರಾಚೀನಲೋಕಾನಾಂ ವಶ್ಯಾ ಭವತ ಸರ್ವ್ವೇ ಚ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ವಶೀಭೂಯ ನಮ್ರತಾಭರಣೇನ ಭೂಷಿತಾ ಭವತ, ಯತಃ,ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಲೋಕಾನಾಂ ವಿಪಕ್ಷೋ ಭವತೀಶ್ವರಃ| ಕಿನ್ತು ತೇನೈವ ನಮ್ರೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಸಾದಾದ್ ದೀಯತೇ ವರಃ|
Ⅵ ಅತೋ ಯೂಯಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಬಲವತ್ಕರಸ್ಯಾಧೋ ನಮ್ರೀಭೂಯ ತಿಷ್ಠತ ತೇನ ಸ ಉಚಿತಸಮಯೇ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಉಚ್ಚೀಕರಿಷ್ಯತಿ|
Ⅶ ಯೂಯಂ ಸರ್ವ್ವಚಿನ್ತಾಂ ತಸ್ಮಿನ್ ನಿಕ್ಷಿಪತ ಯತಃ ಸ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ಚಿನ್ತಯತಿ|
Ⅷ ಯೂಯಂ ಪ್ರಬುದ್ಧಾ ಜಾಗ್ರತಶ್ಚ ತಿಷ್ಠತ ಯತೋ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪ್ರತಿವಾದೀ ಯಃ ಶಯತಾನಃ ಸ ಗರ್ಜ್ಜನಕಾರೀ ಸಿಂಹ ಇವ ಪರ್ಯ್ಯಟನ್ ಕಂ ಗ್ರಸಿಷ್ಯಾಮೀತಿ ಮೃಗಯತೇ,
Ⅸ ಅತೋ ವಿಶ್ವಾಸೇ ಸುಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಷ್ಠನ್ತಸ್ತೇನ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಯುಧ್ಯತ, ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಜಗನ್ನಿವಾಸಿಭ್ರಾತೃಷ್ವಪಿ ತಾದೃಶಾಃ ಕ್ಲೇಶಾ ವರ್ತ್ತನ್ತ ಇತಿ ಜಾನೀತ|
Ⅹ ಕ್ಷಣಿಕದುಃಖಭೋಗಾತ್ ಪರಮ್ ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ ಖ್ರೀಷ್ಟೇನ ಯೀಶುನಾ ಸ್ವಕೀಯಾನನ್ತಗೌರವದಾನಾರ್ಥಂ ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ಆಹೂತವಾನ್ ಸ ಸರ್ವ್ವಾನುಗ್ರಾಹೀಶ್ವರಃ ಸ್ವಯಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಸಿದ್ಧಾನ್ ಸ್ಥಿರಾನ್ ಸಬಲಾನ್ ನಿಶ್ಚಲಾಂಶ್ಚ ಕರೋತು|
Ⅺ ತಸ್ಯ ಗೌರವಂ ಪರಾಕ್ರಮಶ್ಚಾನನ್ತಕಾಲಂ ಯಾವದ್ ಭೂಯಾತ್| ಆಮೇನ್|
Ⅻ ಯಃ ಸಿಲ್ವಾನೋ (ಮನ್ಯೇ) ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯೋ ಭ್ರಾತಾ ಭವತಿ ತದ್ವಾರಾಹಂ ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವಿನೀತವಾನ್ ಯೂಯಞ್ಚ ಯಸ್ಮಿನ್ ಅಧಿತಿಷ್ಠಥ ಸ ಏವೇಶ್ವರಸ್ಯ ಸತ್ಯೋ ಽನುಗ್ರಹ ಇತಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ದತ್ತವಾನ್|
ⅩⅢ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಹಾಭಿರುಚಿತಾ ಯಾ ಸಮಿತಿ ರ್ಬಾಬಿಲಿ ವಿದ್ಯತೇ ಸಾ ಮಮ ಪುತ್ರೋ ಮಾರ್ಕಶ್ಚ ಯುಷ್ಮಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರಂ ವೇದಯತಿ|
ⅩⅣ ಯೂಯಂ ಪ್ರೇಮಚುಮ್ಬನೇನ ಪರಸ್ಪರಂ ನಮಸ್ಕುರುತ| ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಶಾನ್ತಿ ರ್ಭೂಯಾತ್| ಆಮೇನ್|