ⅩⅢ
Ⅰ ឯតត្ត្ឫតីយវារម៑ អហំ យុឞ្មត្សមីបំ គច្ឆាមិ តេន សវ៌្វា កថា ទ្វយោស្ត្រយាណាំ វា សាក្ឞិណាំ មុខេន និឝ្ចេឞ្យតេ។
Ⅱ បូវ៌្វំ យេ ក្ឫតបាបាស្តេភ្យោៜន្យេភ្យឝ្ច សវ៌្វេភ្យោ មយា បូវ៌្វំ កថិតំ, បុនរបិ វិទ្យមានេនេវេទានីម៑ អវិទ្យមានេន មយា កថ្យតេ, យទា បុនរាគមិឞ្យាមិ តទាហំ ន ក្ឞមិឞ្យេ។
Ⅲ ខ្រីឞ្ដោ មយា កថាំ កថយត្យេតស្យ ប្រមាណំ យូយំ ម្ឫគយធ្វេ, ស តុ យុឞ្មាន៑ ប្រតិ ទុព៌្ពលោ នហិ កិន្តុ សពល ឯវ។
Ⅳ យទ្យបិ ស ទុព៌្ពលតយា ក្រុឝ អារោប្យត តថាបីឝ្វរីយឝក្តយា ជីវតិ; វយមបិ តស្មិន៑ ទុព៌្ពលា ភវាមះ, តថាបិ យុឞ្មាន៑ ប្រតិ ប្រកាឝិតយេឝ្វរីយឝក្ត្យា តេន សហ ជីវិឞ្យាមះ។
Ⅴ អតោ យូយំ វិឝ្វាសយុក្តា អាធ្វេ ន វេតិ ជ្ញាតុមាត្មបរីក្ឞាំ កុរុធ្វំ ស្វានេវានុសន្ធត្ត។ យីឝុះ ខ្រីឞ្ដោ យុឞ្មន្មធ្យេ វិទ្យតេ ស្វានធិ តត៑ កិំ ន ប្រតិជានីថ? តស្មិន៑ អវិទ្យមានេ យូយំ និឞ្ប្រមាណា ភវថ។
Ⅵ កិន្តុ វយំ និឞ្ប្រមាណា ន ភវាម ឥតិ យុឞ្មាភិ រ្ភោត្ស្យតេ តត្រ មម ប្រត្យាឝា ជាយតេ។
Ⅶ យូយំ កិមបិ កុត្សិតំ កម៌្ម យន្ន កុរុថ តទហម៑ ឦឝ្វរមុទ្ទិឝ្យ ប្រាត៌្ហយេ។ វយំ យត៑ ប្រាមាណិកា ឥវ ប្រកាឝាមហេ តទត៌្ហំ តត៑ ប្រាត៌្ហយាមហ ឥតិ នហិ, កិន្តុ យូយំ យត៑ សទាចារំ កុរុថ វយញ្ច និឞ្ប្រមាណា ឥវ ភវាមស្តទត៌្ហំ។
Ⅷ យតះ សត្យតាយា វិបក្ឞតាំ កត៌្តុំ វយំ ន សមត៌្ហាះ កិន្តុ សត្យតាយាះ សាហាយ្យំ កត៌្តុមេវ។
Ⅸ វយំ យទា ទុព៌្ពលា ភវាមស្តទា យុឞ្មាន៑ សពលាន៑ ទ្ឫឞ្ដ្វានន្ទាមោ យុឞ្មាកំ សិទ្ធត្វំ ប្រាត៌្ហយាមហេ ច។
Ⅹ អតោ ហេតោះ ប្រភុ រ្យុឞ្មាកំ វិនាឝាយ នហិ កិន្តុ និឞ្ឋាយៃ យត៑ សាមត៌្ហ្យម៑ អស្មភ្យំ ទត្តវាន៑ តេន យទ៑ ឧបស្ថិតិកាលេ កាឋិន្យំ មយាចរិតវ្យំ ន ភវេត៑ តទត៌្ហម៑ អនុបស្ថិតេន មយា សវ៌្វាណ្យេតានិ លិខ្យន្តេ។
Ⅺ ហេ ភ្រាតរះ, ឝេឞេ វទាមិ យូយម៑ អានន្ទត សិទ្ធា ភវត បរស្បរំ ប្រពោធយត, ឯកមនសោ ភវត ប្រណយភាវម៑ អាចរត។ ប្រេមឝាន្ត្យោរាករ ឦឝ្វរោ យុឞ្មាកំ សហាយោ ភូយាត៑។
Ⅻ យូយំ បវិត្រចុម្ពនេន បរស្បរំ នមស្កុរុធ្វំ។
ⅩⅢ បវិត្រលោកាះ សវ៌្វេ យុឞ្មាន៑ នមន្តិ។
ⅩⅣ ប្រភោ រ្យីឝុខ្រីឞ្ដស្យានុគ្រហ ឦឝ្វរស្យ ប្រេម បវិត្រស្យាត្មនោ ភាគិត្វញ្ច សវ៌្វាន៑ យុឞ្មាន៑ ប្រតិ ភូយាត៑។ តថាស្តុ។