Ⅰ អាត្មឝ្លាឃា មមានុបយុក្តា កិន្ត្វហំ ប្រភោ រ្ទឝ៌នាទេឝានាម៑ អាខ្យានំ កថយិតុំ ប្រវត៌្តេ។
Ⅱ ឥតឝ្ចតុទ៌ឝវត្សរេភ្យះ បូវ៌្វំ មយា បរិចិត ឯកោ ជនស្ត្ឫតីយំ ស្វគ៌មនីយត, ស សឝរីរេណ និះឝរីរេណ វា តត៑ ស្ថានមនីយត តទហំ ន ជានាមិ កិន្ត្វីឝ្វរោ ជានាតិ។
Ⅲ ស មានវះ ស្វគ៌ំ នីតះ សន៑ អកថ្យានិ មត៌្ត្យវាគតីតានិ ច វាក្យានិ ឝ្រុតវាន៑។
Ⅳ កិន្តុ តទានីំ ស សឝរីរោ និះឝរីរោ វាសីត៑ តន្មយា ន ជ្ញាយតេ តទ៑ ឦឝ្វរេណៃវ ជ្ញាយតេ។
Ⅴ តមធ្យហំ ឝ្លាឃិឞ្យេ មាមធិ នាន្យេន កេនចិទ៑ វិឞយេណ ឝ្លាឃិឞ្យេ កេវលំ ស្វទៅព៌្ពល្យេន ឝ្លាឃិឞ្យេ។
Ⅵ យទ្យហម៑ អាត្មឝ្លាឃាំ កត៌្តុម៑ ឥច្ឆេយំ តថាបិ និព៌្ពោធ ឥវ ន ភវិឞ្យាមិ យតះ សត្យមេវ កថយិឞ្យាមិ, កិន្តុ លោកា មាំ យាទ្ឫឝំ បឝ្យន្តិ មម វាក្យំ ឝ្រុត្វា វា យាទ្ឫឝំ មាំ មន្យតេ តស្មាត៑ ឝ្រេឞ្ឋំ មាំ យន្ន គណយន្តិ តទត៌្ហមហំ តតោ វិរំស្យាមិ។
Ⅶ អបរម៑ ឧត្ក្ឫឞ្ដទឝ៌នប្រាប្តិតោ យទហម៑ អាត្មាភិមានី ន ភវាមិ តទត៌្ហំ ឝរីរវេធកម៑ ឯកំ ឝូលំ មហ្យម៑ អទាយិ តត៑ មទីយាត្មាភិមាននិវារណាត៌្ហំ មម តាឌយិតា ឝយតានោ ទូតះ។
Ⅷ មត្តស្តស្យ ប្រស្ថានំ យាចិតុមហំ ត្រិស្តមធិ ប្រភុមុទ្ទិឝ្យ ប្រាត៌្ហនាំ ក្ឫតវាន៑។
Ⅸ តតះ ស មាមុក្តវាន៑ មមានុគ្រហស្តវ សវ៌្វសាធកះ, យតោ ទៅព៌្ពល្យាត៑ មម ឝក្តិះ បូណ៌តាំ គច្ឆតីតិ។ អតះ ខ្រីឞ្ដស្យ ឝក្តិ រ្យន្មាម៑ អាឝ្រយតិ តទត៌្ហំ ស្វទៅព៌្ពល្យេន មម ឝ្លាឃនំ សុខទំ។
Ⅹ តស្មាត៑ ខ្រីឞ្ដហេតោ រ្ទៅព៌្ពល្យនិន្ទាទរិទ្រតាវិបក្ឞតាកឞ្ដាទិឞុ សន្តុឞ្យាម្យហំ។ យទាហំ ទុព៌្ពលោៜស្មិ តទៃវ សពលោ ភវាមិ។
Ⅺ ឯតេនាត្មឝ្លាឃនេនាហំ និព៌្ពោធ ឥវាភវំ កិន្តុ យូយំ តស្យ ការណំ យតោ មម ប្រឝំសា យុឞ្មាភិរេវ កត៌្តវ្យាសីត៑។ យទ្យប្យម៑ អគណ្យោ ភវេយំ តថាបិ មុខ្យតមេភ្យះ ប្រេរិតេភ្យះ កេនាបិ ប្រការេណ នាហំ ន្យូនោៜស្មិ។
Ⅻ សវ៌្វថាទ្ភុតក្រិយាឝក្តិលក្ឞណៃះ ប្រេរិតស្យ ចិហ្នានិ យុឞ្មាកំ មធ្យេ សធៃយ៌្យំ មយា ប្រកាឝិតានិ។
ⅩⅢ មម បាលនាត៌្ហំ យូយំ មយា ភារាក្រាន្តា នាភវតៃតទ៑ ឯកំ ន្យូនត្វំ វិនាបរាភ្យះ សមិតិភ្យោ យុឞ្មាកំ កិំ ន្យូនត្វំ ជាតំ? អនេន មម ទោឞំ ក្ឞមធ្វំ។
ⅩⅣ បឝ្យត ត្ឫតីយវារំ យុुឞ្មត្សមីបំ គន្តុមុទ្យតោៜស្មិ តត្រាប្យហំ យុឞ្មាន៑ ភារាក្រាន្តាន៑ ន ករិឞ្យាមិ។ យុឞ្មាកំ សម្បត្តិមហំ ន ម្ឫគយេ កិន្តុ យុឞ្មានេវ, យតះ បិត្រោះ ក្ឫតេ សន្តានានាំ ធនសញ្ចយោៜនុបយុក្តះ កិន្តុ សន្តានានាំ ក្ឫតេ បិត្រោ រ្ធនសញ្ចយ ឧបយុក្តះ។
ⅩⅤ អបរញ្ច យុឞ្មាសុ ពហុ ប្រីយមាណោៜប្យហំ យទិ យុឞ្មត្តោៜល្បំ ប្រម លភេ តថាបិ យុឞ្មាកំ ប្រាណរក្ឞាត៌្ហំ សានន្ទំ ពហុ វ្យយំ សវ៌្វវ្យយញ្ច ករិឞ្យាមិ។
ⅩⅥ យូយំ មយា កិញ្ចិទបិ ន ភារាក្រាន្តា ឥតិ សត្យំ, កិន្ត្វហំ ធូត៌្តះ សន៑ ឆលេន យុឞ្មាន៑ វញ្ចិតវាន៑ ឯតត៑ កិំ កេនចិទ៑ វក្តវ្យំ?
ⅩⅦ យុឞ្មត្សមីបំ មយា យេ លោកាះ ប្រហិតាស្តេឞាមេកេន កិំ មម កោៜប្យត៌្ហលាភោ ជាតះ?
ⅩⅧ អហំ តីតំ វិនីយ តេន សាទ៌្ធំ ភ្រាតរមេកំ ប្រេឞិតវាន៑ យុឞ្មត្តស្តីតេន កិម៑ អត៌្ហោ លព្ធះ? ឯកស្មិន៑ ភាវ ឯកស្យ បទចិហ្នេឞុ ចាវាំ កិំ ន ចរិតវន្តៅ?
ⅩⅨ យុឞ្មាកំ សមីបេ វយំ បុន រ្ទោឞក្ឞាលនកថាំ កថយាម ឥតិ កិំ ពុធ្យធ្វេ? ហេ ប្រិយតមាះ, យុឞ្មាកំ និឞ្ឋាត៌្ហំ វយមីឝ្វរស្យ សមក្ឞំ ខ្រីឞ្ដេន សវ៌្វាណ្យេតានិ កថយាមះ។
ⅩⅩ អហំ យទាគមិឞ្យាមិ, តទា យុឞ្មាន៑ យាទ្ឫឝាន៑ ទ្រឞ្ដុំ នេច្ឆាមិ តាទ្ឫឝាន៑ ទ្រក្ឞ្យាមិ, យូយមបិ មាំ យាទ្ឫឝំ ទ្រឞ្ដុំ នេច្ឆថ តាទ្ឫឝំ ទ្រក្ឞ្យថ, យុឞ្មន្មធ្យេ វិវាទ ឦឞ៌្យា ក្រោធោ វិបក្ឞតា បរាបវាទះ កណ៌េជបនំ ទប៌ះ កលហឝ្ចៃតេ ភវិឞ្យន្តិ;
ⅩⅪ តេនាហំ យុឞ្មត្សមីបំ បុនរាគត្យ មទីយេឝ្វរេណ នមយិឞ្យេ, បូវ៌្វំ ក្ឫតបាបាន៑ លោកាន៑ ស្វីយាឝុចិតាវេឝ្យាគមនលម្បដតាចរណាទ៑ អនុតាបម៑ អក្ឫតវន្តោ ទ្ឫឞ្ដ្វា ច តានធិ មម ឝោកោ ជនិឞ្យត ឥតិ ពិភេមិ។