Ⅰ យូយំ មមាជ្ញានតាំ ក្ឞណំ យាវត៑ សោឍុម៑ អហ៌ថ, អតះ សា យុឞ្មាភិះ សហ្យតាំ។
Ⅱ ឦឝ្វរេ មមាសក្តត្វាទ៑ អហំ យុឞ្មានធិ តបេ យស្មាត៑ សតីំ កន្យាមិវ យុឞ្មាន៑ ឯកស្មិន៑ វរេៜរ្ថតះ ខ្រីឞ្ដេ សមប៌យិតុម៑ អហំ វាគ្ទានម៑ អកាឞ៌ំ។
Ⅲ កិន្តុ សប៌េណ ស្វខលតយា យទ្វទ៑ ហវា វញ្ចយាញ្ចកេ តទ្វត៑ ខ្រីឞ្ដំ ប្រតិ សតីត្វាទ៑ យុឞ្មាកំ ភ្រំឝះ សម្ភវិឞ្យតីតិ ពិភេមិ។
Ⅳ អស្មាភិរនាខ្យាបិតោៜបរះ កឝ្ចិទ៑ យីឝុ រ្យទិ កេនចិទ៑ អាគន្តុកេនាខ្យាប្យតេ យុឞ្មាភិះ ប្រាគលព្ធ អាត្មា វា យទិ លភ្យតេ ប្រាគគ្ឫហីតះ សុសំវាទោ វា យទិ គ្ឫហ្យតេ តហ៌ិ មន្យេ យូយំ សម្យក៑ សហិឞ្យធ្វេ។
Ⅴ កិន្តុ មុខ្យេភ្យះ ប្រេរិតេភ្យោៜហំ កេនចិត៑ ប្រការេណ ន្យូនោ នាស្មីតិ ពុធ្យេ។
Ⅵ មម វាក្បដុតាយា ន្យូនត្វេ សត្យបិ ជ្ញានស្យ ន្យូនត្វំ នាស្តិ កិន្តុ សវ៌្វវិឞយេ វយំ យុឞ្មទ្គោចរេ ប្រកាឝាមហេ។
Ⅶ យុឞ្មាកម៑ ឧន្នត្យៃ មយា នម្រតាំ ស្វីក្ឫត្យេឝ្វរស្យ សុសំវាទោ វិនា វេតនំ យុឞ្មាកំ មធ្យេ យទ៑ អឃោឞ្យត តេន មយា កិំ បាបម៑ អការិ?
Ⅷ យុឞ្មាកំ សេវនាយាហម៑ អន្យសមិតិភ្យោ ភ្ឫតិ គ្ឫហ្លន៑ ធនមបហ្ឫតវាន៑,
Ⅸ យទា ច យុឞ្មន្មធ្យេៜវៜរ្ត្តេ តទា មមាត៌្ហាភាវេ ជាតេ យុឞ្មាកំ កោៜបិ មយា ន បីឌិតះ; យតោ មម សោៜរ្ថាភាវោ មាកិទនិយាទេឝាទ៑ អាគតៃ ភ្រាត្ឫភិ ន្យវាយ៌្យត, ឥត្ថមហំ ក្កាបិ វិឞយេ យថា យុឞ្មាសុ ភារោ ន ភវាមិ តថា មយាត្មរក្ឞា ក្ឫតា កត៌្តវ្យា ច។
Ⅹ ខ្រីឞ្ដស្យ សត្យតា យទិ មយិ តិឞ្ឋតិ តហ៌ិ មមៃឞា ឝ្លាឃា និខិលាខាយាទេឝេ កេនាបិ ន រោត្ស្យតេ។
Ⅺ ឯតស្យ ការណំ កិំ? យុឞ្មាសុ មម ប្រេម នាស្ត្យេតត៑ កិំ តត្ការណំ? តទ៑ ឦឝ្វរោ វេត្តិ។
Ⅻ យេ ឆិទ្រមន្វិឞ្យន្តិ តេ យត៑ កិមបិ ឆិទ្រំ ន លភន្តេ តទត៌្ហមេវ តត៑ កម៌្ម មយា ក្រិយតេ ការិឞ្យតេ ច តស្មាត៑ តេ យេន ឝ្លាឃន្តេ តេនាស្មាកំ សមានា ភវិឞ្យន្តិ។
ⅩⅢ តាទ្ឫឝា ភាក្តប្រេរិតាះ ប្រវញ្ចកាះ ការវោ ភូត្វា ខ្រីឞ្ដស្យ ប្រេរិតានាំ វេឝំ ធារយន្តិ។
ⅩⅣ តច្ចាឝ្ចយ៌្យំ នហិ; យតះ ស្វយំ ឝយតានបិ តេជស្វិទូតស្យ វេឝំ ធារយតិ,
ⅩⅤ តតស្តស្យ បរិចារកា អបិ ធម៌្មបរិចារកាណាំ វេឝំ ធារយន្តីត្យទ្ភុតំ នហិ; កិន្តុ តេឞាំ កម៌្មាណិ យាទ្ឫឝានិ ផលាន្យបិ តាទ្ឫឝានិ ភវិឞ្យន្តិ។
ⅩⅥ អហំ បុន រ្វទាមិ កោៜបិ មាំ និព៌្ពោធំ ន មន្យតាំ កិញ្ច យទ្យបិ និព៌្ពោធោ ភវេយំ តថាបិ យូយំ និព៌្ពោធមិវ មាមនុគ្ឫហ្យ ក្ឞណៃកំ យាវត៑ មមាត្មឝ្លាឃាម៑ អនុជានីត។
ⅩⅦ ឯតស្យាះ ឝ្លាឃាយា និមិត្តំ មយា យត៑ កថិតវ្យំ តត៑ ប្រភុនាទិឞ្ដេនេវ កថ្យតេ តន្នហិ កិន្តុ និព៌្ពោធេនេវ។
ⅩⅧ អបរេ ពហវះ ឝារីរិកឝ្លាឃាំ កុវ៌្វតេ តស្មាទ៑ អហមបិ ឝ្លាឃិឞ្យេ។
ⅩⅨ ពុទ្ធិមន្តោ យូយំ សុខេន និព៌្ពោធានាម៑ អាចារំ សហធ្វេ។
ⅩⅩ កោៜបិ យទិ យុឞ្មាន៑ ទាសាន៑ ករោតិ យទិ វា យុឞ្មាកំ សវ៌្វស្វំ គ្រសតិ យទិ វា យុឞ្មាន៑ ហរតិ យទិ វាត្មាភិមានី ភវតិ យទិ វា យុឞ្មាកំ កបោលម៑ អាហន្តិ តហ៌ិ តទបិ យូយំ សហធ្វេ។
ⅩⅪ ទៅព៌្ពល្យាទ៑ យុឞ្មាភិរវមានិតា ឥវ វយំ ភាឞាមហេ, កិន្ត្វបរស្យ កស្យចិទ៑ យេន ប្រគល្ភតា ជាយតេ តេន មមាបិ ប្រគល្ភតា ជាយត ឥតិ និព៌្ពោធេនេវ មយា វក្តវ្យំ។
ⅩⅫ តេ កិម៑ ឥព្រិលោកាះ? អហមបីព្រី។ តេ កិម៑ ឥស្រាយេលីយាះ? អហមបីស្រាយេលីយះ។ តេ កិម៑ ឥព្រាហីមោ វំឝាះ? អហមបីព្រាហីមោ វំឝះ។
ⅩⅩⅢ តេ កិំ ខ្រីឞ្ដស្យ បរិចារកាះ? អហំ តេភ្យោៜបិ តស្យ មហាបរិចារកះ; កិន្តុ និព៌្ពោធ ឥវ ភាឞេ, តេភ្យោៜប្យហំ ពហុបរិឝ្រមេ ពហុប្រហារេ ពហុវារំ ការាយាំ ពហុវារំ ប្រាណនាឝសំឝយេ ច បតិតវាន៑។
ⅩⅩⅣ យិហូទីយៃរហំ បញ្ចក្ឫត្វ ឩនចត្វារិំឝត្ប្រហារៃរាហតស្ត្រិវ៌េត្រាឃាតម៑ ឯកក្ឫត្វះ ប្រស្តរាឃាតញ្ច ប្រប្តវាន៑។
ⅩⅩⅤ វារត្រយំ បោតភញ្ជនេន ក្លិឞ្ដោៜហម៑ អគាធសលិលេ ទិនមេកំ រាត្រិមេកាញ្ច យាបិតវាន៑។
ⅩⅩⅥ ពហុវារំ យាត្រាភិ រ្នទីនាំ សង្កដៃ រ្ទស្យូនាំ សង្កដៃះ ស្វជាតីយានាំ សង្កដៃ រ្ភិន្នជាតីយានាំ សង្កដៃ រ្នគរស្យ សង្កដៃ រ្មរុភូមេះ សង្កដៃ សាគរស្យ សង្កដៃ រ្ភាក្តភ្រាត្ឫណាំ សង្កដៃឝ្ច
ⅩⅩⅦ បរិឝ្រមក្លេឝាភ្យាំ វារំ វារំ ជាគរណេន ក្ឞុធាត្ឫឞ្ណាភ្យាំ ពហុវារំ និរាហារេណ ឝីតនគ្នតាភ្យាញ្ចាហំ កាលំ យាបិតវាន៑។
ⅩⅩⅧ តាទ្ឫឝំ នៃមិត្តិកំ ទុះខំ វិនាហំ ប្រតិទិនម៑ អាកុលោ ភវាមិ សវ៌្វាសាំ សមិតីនាំ ចិន្តា ច មយិ វត៌្តតេ។
ⅩⅩⅨ យេនាហំ ន ទុព៌្ពលីភវាមិ តាទ្ឫឝំ ទៅព៌្ពល្យំ កះ បាប្នោតិ?
ⅩⅩⅩ យទិ មយា ឝ្លាឃិតវ្យំ តហ៌ិ ស្វទុព៌្ពលតាមធិ ឝ្លាឃិឞ្យេ។
ⅩⅩⅪ មយា ម្ឫឞាវាក្យំ ន កថ្យត ឥតិ និត្យំ ប្រឝំសនីយោៜស្មាកំ ប្រភោ រ្យីឝុខ្រីឞ្ដស្យ តាត ឦឝ្វរោ ជានាតិ។
ⅩⅩⅫ ទម្មេឞកនគរេៜរិតារាជស្យ កាយ៌្យាធ្យក្ឞោ មាំ ធត៌្តុម៑ ឥច្ឆន៑ យទា សៃន្យៃស្តទ៑ ទម្មេឞកនគរម៑ អរក្ឞយត្
ⅩⅩⅩⅢ តទាហំ លោកៃះ បិដកមធ្យេ ប្រាចីរគវាក្ឞេណាវរោហិតស្តស្យ ករាត៑ ត្រាណំ ប្រាបំ។