Ⅰ យុឞ្មត្ប្រត្យក្ឞេ នម្រះ កិន្តុ បរោក្ឞេ ប្រគល្ភះ បៅលោៜហំ ខ្រីឞ្ដស្យ ក្ឞាន្ត្យា វិនីត្យា ច យុឞ្មាន៑ ប្រាត៌្ហយេ។
Ⅱ មម ប្រាត៌្ហនីយមិទំ វយំ យៃះ ឝារីរិកាចារិណោ មន្យាមហេ តាន៑ ប្រតិ យាំ ប្រគល្ភតាំ ប្រកាឝយិតុំ និឝ្ចិនោមិ សា ប្រគល្ភតា សមាគតេន មយាចរិតវ្យា ន ភវតុ។
Ⅲ យតះ ឝរីរេ ចរន្តោៜបិ វយំ ឝារីរិកំ យុទ្ធំ ន កុម៌្មះ។
Ⅳ អស្មាកំ យុទ្ធាស្ត្រាណិ ច ន ឝារីរិកានិ កិន្ត្វីឝ្វរេណ ទុគ៌ភញ្ជនាយ ប្រពលានិ ភវន្តិ,
Ⅴ តៃឝ្ច វយំ វិតក៌ាន៑ ឦឝ្វរីយតត្ត្វជ្ញានស្យ ប្រតិពន្ធិកាំ សវ៌្វាំ ចិត្តសមុន្នតិញ្ច និបាតយាមះ សវ៌្វសង្កល្បញ្ច ពន្ទិនំ ក្ឫត្វា ខ្រីឞ្ដស្យាជ្ញាគ្រាហិណំ កុម៌្មះ,
Ⅵ យុឞ្មាកម៑ អាជ្ញាគ្រាហិត្វេ សិទ្ធេ សតិ សវ៌្វស្យាជ្ញាលង្ឃនស្យ ប្រតីការំ កត៌្តុម៑ ឧទ្យតា អាស្មហេ ច។
Ⅶ យទ៑ ទ្ឫឞ្ដិគោចរំ តទ៑ យុឞ្មាភិ រ្ទ្ឫឝ្យតាំ។ អហំ ខ្រីឞ្ដស្យ លោក ឥតិ ស្វមនសិ យេន វិជ្ញាយតេ ស យថា ខ្រីឞ្ដស្យ ភវតិ វយម៑ អបិ តថា ខ្រីឞ្ដស្យ ភវាម ឥតិ បុនវ៌ិវិច្យ តេន ពុធ្យតាំ។
Ⅷ យុឞ្មាកំ និបាតាយ តន្នហិ កិន្តុ និឞ្ឋាយៃ ប្រភុនា ទត្តំ យទស្មាកំ សាមត៌្ហ្យំ តេន យទ្យបិ កិញ្ចិទ៑ អធិកំ ឝ្លាឃេ តថាបិ តស្មាន្ន ត្របិឞ្យេ។
Ⅸ អហំ បត្រៃ រ្យុឞ្មាន៑ ត្រាសយាមិ យុឞ្មាភិរេតន្ន មន្យតាំ។
Ⅹ តស្យ បត្រាណិ គុរុតរាណិ ប្រពលានិ ច ភវន្តិ កិន្តុ តស្យ ឝារីរសាក្ឞាត្ការោ ទុព៌្ពល អាលាបឝ្ច តុច្ឆនីយ ឥតិ កៃឝ្ចិទ៑ ឧច្យតេ។
Ⅺ កិន្តុ បរោក្ឞេ បត្រៃ រ្ភាឞមាណា វយំ យាទ្ឫឝាះ ប្រកាឝាមហេ ប្រត្យក្ឞេ កម៌្ម កុវ៌្វន្តោៜបិ តាទ្ឫឝា ឯវ ប្រកាឝិឞ្យាមហេ តត៑ តាទ្ឫឝេន វាចាលេន ជ្ញាយតាំ។
Ⅻ ស្វប្រឝំសកានាំ កេឞាញ្ចិន្មធ្យេ ស្វាន៑ គណយិតុំ តៃះ ស្វាន៑ ឧបមាតុំ វា វយំ ប្រគល្ភា ន ភវាមះ, យតស្តេ ស្វបរិមាណេន ស្វាន៑ បរិមិមតេ ស្វៃឝ្ច ស្វាន៑ ឧបមិភតេ តស្មាត៑ និព៌្ពោធា ភវន្តិ ច។
ⅩⅢ វយម៑ អបរិមិតេន ន ឝ្លាឃិឞ្យាមហេ កិន្ត្វីឝ្វរេណ ស្វរជ្ជ្វា យុឞ្មទ្ទេឝគាមិ យត៑ បរិមាណម៑ អស្មទត៌្ហំ និរូបិតំ តេនៃវ ឝ្លាឃិឞ្យាមហេ។
ⅩⅣ យុឞ្មាកំ ទេឝោៜស្មាភិរគន្តវ្យស្តស្មាទ៑ វយំ ស្វសីមាម៑ ឧល្លង្ឃាមហេ តន្នហិ យតះ ខ្រីឞ្ដស្យ សុសំវាទេនាបរេឞាំ ប្រាគ៑ វយមេវ យុឞ្មាន៑ ប្រាប្តវន្តះ។
ⅩⅤ វយំ ស្វសីមាម៑ ឧល្លង្ឃ្យ បរក្ឞេត្រេណ ឝ្លាឃាមហេ តន្នហិ, កិញ្ច យុឞ្មាកំ វិឝ្វាសេ វ្ឫទ្ធិំ គតេ យុឞ្មទ្ទេឝេៜស្មាកំ សីមា យុឞ្មាភិទ៌ីគ៌្ហំ វិស្តារយិឞ្យតេ,
ⅩⅥ តេន វយំ យុឞ្មាកំ បឝ្ចិមទិក្ស្ថេឞុ ស្ថានេឞុ សុសំវាទំ ឃោឞយិឞ្យាមះ, ឥត្ថំ បរសីមាយាំ បរេណ យត៑ បរិឞ្ក្ឫតំ តេន ន ឝ្លាឃិឞ្យាមហេ។
ⅩⅦ យះ កឝ្ចិត៑ ឝ្លាឃមានះ ស្យាត៑ ឝ្លាឃតាំ ប្រភុនា ស ហិ។
ⅩⅧ ស្វេន យះ ប្រឝំស្យតេ ស បរីក្ឞិតោ នហិ កិន្តុ ប្រភុនា យះ ប្រឝំស្យតេ ស ឯវ បរីក្ឞិតះ។