Ⅰ បវិត្រលោកានាម៑ ឧបការាត៌្ហកសេវាមធិ យុឞ្មាន៑ ប្រតិ មម លិខនំ និឞ្ប្រយោជនំ។
Ⅱ យត អាខាយាទេឝស្ថា លោកា គតវឞ៌ម៑ អារភ្យ តត្កាយ៌្យ ឧទ្យតាះ សន្តីតិ វាក្យេនាហំ មាកិទនីយលោកានាំ សមីបេ យុឞ្មាកំ យាម៑ ឥច្ឆុកតាមធិ ឝ្លាឃេ តាម៑ អវគតោៜស្មិ យុឞ្មាកំ តស្មាទ៑ ឧត្សាហាច្ចាបរេឞាំ ពហូនាម៑ ឧទ្យោគោ ជាតះ។
Ⅲ កិញ្ចៃតស្មិន៑ យុឞ្មាន៑ អធ្យស្មាកំ ឝ្លាឃា យទ៑ អតថ្យា ន ភវេត៑ យូយញ្ច មម វាក្យានុសារាទ៑ យទ៑ ឧទ្យតាស្តិឞ្ឋេត តទត៌្ហមេវ តេ ភ្រាតរោ មយា ប្រេឞិតាះ។
Ⅳ យស្មាត៑ មយា សាទ៌្ធំ កៃឝ្ចិត៑ មាកិទនីយភ្រាត្ឫភិរាគត្យ យូយមនុទ្យតា ឥតិ យទិ ទ្ឫឝ្យតេ តហ៌ិ តស្មាទ៑ ទ្ឫឍវិឝ្វាសាទ៑ យុឞ្មាកំ លជ្ជា ជនិឞ្យត ឥត្យស្មាភិ រ្ន វក្តវ្យំ កិន្ត្វស្មាកមេវ លជ្ជា ជនិឞ្យតេ។
Ⅴ អតះ ប្រាក៑ ប្រតិជ្ញាតំ យុឞ្មាកំ ទានំ យត៑ សញ្ចិតំ ភវេត៑ តច្ច យទ៑ គ្រាហកតាយាះ ផលម៑ អភូត្វា ទានឝីលតាយា ឯវ ផលំ ភវេត៑ តទត៌្ហំ មមាគ្រេ គមនាយ តត្សញ្ចយនាយ ច តាន៑ ភ្រាត្ឫន៑ អាទេឞ្ដុមហំ ប្រយោជនម៑ អមន្យេ។
Ⅵ អបរមបិ វ្យាហរាមិ កេនចិត៑ ក្ឞុទ្រភាវេន ពីជេឞូប្តេឞុ ស្វល្បានិ ឝស្យានិ កត៌្តិឞ្យន្តេ, កិញ្ច កេនចិទ៑ ពហុទភវេន ពីជេឞូប្តេឞុ ពហូនិ ឝស្យានិ កត៌្តិឞ្យន្តេ។
Ⅶ ឯកៃកេន ស្វមនសិ យថា និឝ្ចីយតេ តថៃវ ទីយតាំ កេនាបិ កាតរេណ ភីតេន វា ន ទីយតាំ យត ឦឝ្វរោ ហ្ឫឞ្ដមានសេ ទាតរិ ប្រីយតេ។
Ⅷ អបរម៑ ឦឝ្វរោ យុឞ្មាន៑ ប្រតិ សវ៌្វវិធំ ពហុប្រទំ ប្រសាទំ ប្រកាឝយិតុម៑ អហ៌តិ តេន យូយំ សវ៌្វវិឞយេ យថេឞ្ដំ ប្រាប្យ សវ៌្វេណ សត្កម៌្មណា ពហុផលវន្តោ ភវិឞ្យថ។
Ⅸ ឯតស្មិន៑ លិខិតមាស្តេ, យថា, វ្យយតេ ស ជនោ រាយំ ទុគ៌តេភ្យោ ទទាតិ ច។ និត្យស្ថាយី ច តទ្ធម៌្មះ
Ⅹ ពីជំ ភេជនីយម៑ អន្នញ្ច វប្ត្រេ យេន វិឝ្រាណ្យតេ ស យុឞ្មភ្យម៑ អបិ ពីជំ វិឝ្រាណ្យ ពហុលីករិឞ្យតិ យុឞ្មាកំ ធម៌្មផលានិ វទ៌្ធយិឞ្យតិ ច។
Ⅺ តេន សវ៌្វវិឞយេ សធនីភូតៃ រ្យុឞ្មាភិះ សវ៌្វវិឞយេ ទានឝីលតាយាំ ប្រកាឝិតាយាម៑ អស្មាភិរីឝ្វរស្យ ធន្យវាទះ សាធយិឞ្យតេ។
Ⅻ ឯតយោបការសេវយា បវិត្រលោកានាម៑ អត៌្ហាភាវស្យ ប្រតីការោ ជាយត ឥតិ កេវលំ នហិ កិន្ត្វីឝ្ចរស្យ ធន្យវាទោៜបិ ពាហុល្យេនោត្បាទ្យតេ។
ⅩⅢ យត ឯតស្មាទ៑ ឧបការករណាទ៑ យុឞ្មាកំ បរីក្ឞិតត្វំ ពុទ្ធ្វា ពហុភិះ ខ្រីឞ្ដសុសំវាទាង្គីករណេ យុឞ្មាកម៑ អាជ្ញាគ្រាហិត្វាត៑ តទ្ភាគិត្វេ ច តាន៑ អបរាំឝ្ច ប្រតិ យុឞ្មាកំ ទាត្ឫត្វាទ៑ ឦឝ្វរស្យ ធន្យវាទះ ការិឞ្យតេ,
ⅩⅣ យុឞ្មទត៌្ហំ ប្រាត៌្ហនាំ ក្ឫត្វា ច យុឞ្មាស្វីឝ្វរស្យ គរិឞ្ឋានុគ្រហាទ៑ យុឞ្មាសុ តៃះ ប្រេម ការិឞ្យតេ។
ⅩⅤ អបរម៑ ឦឝ្វរស្យានិវ៌្វចនីយទានាត៑ ស ធន្យោ ភូយាត៑។