Ⅰ ហេ ភ្រាតរះ, មាកិទនិយាទេឝស្ថាសុ សមិតិឞុ ប្រកាឝិតោ យ ឦឝ្វរស្យានុគ្រហស្តមហំ យុឞ្មាន៑ ជ្ញាបយាមិ។
Ⅱ វស្តុតោ ពហុក្លេឝបរីក្ឞាសមយេ តេឞាំ មហានន្ទោៜតីវទីនតា ច វទាន្យតាយាះ ប្រចុរផលម៑ អផលយតាំ។
Ⅲ តេ ស្វេច្ឆយា យថាឝក្តិ កិញ្ចាតិឝក្តិ ទាន ឧទ្យុក្តា អភវន៑ ឥតិ មយា ប្រមាណីក្រិយតេ។
Ⅳ វយញ្ច យត៑ បវិត្រលោកេភ្យស្តេឞាំ ទានម៑ ឧបការាត៌្ហកម៑ អំឝនញ្ច គ្ឫហ្លាមស្តទ៑ ពហុនុនយេនាស្មាន៑ ប្រាត៌្ហិតវន្តះ។
Ⅴ វយំ យាទ្ឫក៑ ប្រត្យៃ×ក្ឞាមហិ តាទ្ឫគ៑ អក្ឫត្វា តេៜគ្រេ ប្រភវេ តតះ បរម៑ ឦឝ្វរស្យេច្ឆយាស្មភ្យមបិ ស្វាន៑ ន្យវេទយន៑។
Ⅵ អតោ ហេតោស្ត្វំ យថារព្ធវាន៑ តថៃវ ករិន្ថិនាំ មធ្យេៜបិ តទ៑ ទានគ្រហណំ សាធយេតិ យុឞ្មាន៑ អធិ វយំ តីតំ ប្រាត៌្ហយាមហិ។
Ⅶ អតោ វិឝ្វាសោ វាក្បដុតា ជ្ញានំ សវ៌្វោត្សាហោ ៜស្មាសុ ប្រេម ចៃតៃ រ្គុណៃ រ្យូយំ យថាបរាន៑ អតិឝេធ្វេ តថៃវៃតេន គុណេនាប្យតិឝេធ្វំ។
Ⅷ ឯតទ៑ អហម៑ អាជ្ញយា កថយាមីតិ នហិ កិន្ត្វន្យេឞាម៑ ឧត្សាហការណាទ៑ យុឞ្មាកមបិ ប្រេម្នះ សារល្យំ បរីក្ឞិតុមិច្ឆតា មយៃតត៑ កថ្យតេ។
Ⅸ យូយញ្ចាស្មត្ប្រភោ រ្យីឝុខ្រីឞ្ដស្យានុគ្រហំ ជានីថ យតស្តស្យ និទ៌្ហនត្វេន យូយំ យទ៑ ធនិនោ ភវថ តទត៌្ហំ ស ធនី សន្នបិ យុឞ្មត្ក្ឫតេ និទ៌្ហនោៜភវត៑។
Ⅹ ឯតស្មិន៑ អហំ យុឞ្មាន៑ ស្វវិចារំ ជ្ញាបយាមិ។ គតំ សំវត្សរម៑ អារភ្យ យូយំ កេវលំ កម៌្ម កត៌្តំ តន្នហិ កិន្ត្វិច្ឆុកតាំ ប្រកាឝយិតុមប្យុបាក្រាភ្យធ្វំ តតោ ហេតោ រ្យុឞ្មត្ក្ឫតេ មម មន្ត្រណា ភទ្រា។
Ⅺ អតោ ៜធុនា តត្កម៌្មសាធនំ យុឞ្មាភិះ ក្រិយតាំ តេន យទ្វទ៑ ឥច្ឆុកតាយាម៑ ឧត្សាហស្តទ្វទ៑ ឯកៃកស្យ សម្បទនុសារេណ កម៌្មសាធនម៑ អបិ ជនិឞ្យតេ។
Ⅻ យស្មិន៑ ឥច្ឆុកតា វិទ្យតេ តេន យន្ន ធាយ៌្យតេ តស្មាត៑ សោៜនុគ្ឫហ្យត ឥតិ នហិ កិន្តុ យទ៑ ធាយ៌្យតេ តស្មាទេវ។
ⅩⅢ យត ឥតរេឞាំ វិរាមេណ យុឞ្មាកញ្ច ក្លេឝេន ភវិតវ្យំ តន្នហិ កិន្តុ សមតយៃវ។
ⅩⅣ វត៌្តមានសមយេ យុឞ្មាកំ ធនាធិក្យេន តេឞាំ ធនន្យូនតា បូរយិតវ្យា តស្មាត៑ តេឞាមប្យាធិក្យេន យុឞ្មាកំ ន្យូនតា បូរយិឞ្យតេ តេន សមតា ជនិឞ្យតេ។
ⅩⅤ តទេវ ឝាស្ត្រេៜបិ លិខិតម៑ អាស្តេ យថា, យេនាធិកំ សំគ្ឫហីតំ តស្យាធិកំ នាភវត៑ យេន ចាល្បំ សំគ្ឫហីតំ តស្យាល្បំ នាភវត៑។
ⅩⅥ យុឞ្មាកំ ហិតាយ តីតស្យ មនសិ យ ឦឝ្វរ ឥមម៑ ឧទ្យោគំ ជនិតវាន៑ ស ធន្យោ ភវតុ។
ⅩⅦ តីតោៜស្មាកំ ប្រាត៌្ហនាំ គ្ឫហីតវាន៑ កិញ្ច ស្វយម៑ ឧទ្យុក្តះ សន៑ ស្វេច្ឆយា យុឞ្មត្សមីបំ គតវាន៑។
ⅩⅧ តេន សហ យោៜបរ ឯកោ ភ្រាតាស្មាភិះ ប្រេឞិតះ សុសំវាទាត៑ តស្យ សុខ្យាត្យា សវ៌្វាះ សមិតយោ វ្យាប្តាះ។
ⅩⅨ ប្រភោ រ្គៅរវាយ យុឞ្មាកម៑ ឥច្ឆុកតាយៃ ច ស សមិតិភិរេតស្យៃ ទានសេវាយៃ អស្មាកំ សង្គិត្វេ ន្យយោជ្យត។
ⅩⅩ យតោ យា មហោបាយនសេវាស្មាភិ រ្វិធីយតេ តាមធិ វយំ យត៑ កេនាបិ ន និន្ទ្យាមហេ តទត៌្ហំ យតាមហេ។
ⅩⅪ យតះ កេវលំ ប្រភោះ សាក្ឞាត៑ តន្នហិ កិន្តុ មានវានាមបិ សាក្ឞាត៑ សទាចារំ កត៌្តុម៑ អាលោចាមហេ។
ⅩⅫ តាភ្យាំ សហាបរ ឯកោ យោ ភ្រាតាស្មាភិះ ប្រេឞិតះ សោៜស្មាភិ រ្ពហុវិឞយេឞុ ពហវារាន៑ បរីក្ឞិត ឧទ្យោគីវ ប្រកាឝិតឝ្ច កិន្ត្វធុនា យុឞ្មាសុ ទ្ឫឍវិឝ្វាសាត៑ តស្យោត្សាហោ ពហុ វវ្ឫធេ។
ⅩⅩⅢ យទិ កឝ្ចិត៑ តីតស្យ តត្ត្វំ ជិជ្ញាសតេ តហ៌ិ ស មម សហភាគី យុឞ្មន្មធ្យេ សហការី ច, អបរយោ រ្ភ្រាត្រោស្តត្ត្វំ វា យទិ ជិជ្ញាសតេ តហ៌ិ តៅ សមិតីនាំ ទូតៅ ខ្រីឞ្ដស្យ ប្រតិពិម្ពៅ ចេតិ តេន ជ្ញាយតាំ។
ⅩⅩⅣ អតោ ហេតោះ សមិតីនាំ សមក្ឞំ យុឞ្មត្ប្រេម្នោៜស្មាកំ ឝ្លាឃាយាឝ្ច ប្រាមាណ្យំ តាន៑ ប្រតិ យុឞ្មាភិះ ប្រកាឝយិតវ្យំ។