Ⅰ វយំ កិម៑ អាត្មប្រឝំសនំ បុនរារភាមហេ? យុឞ្មាន៑ ប្រតិ យុឞ្មត្តោ វា បរេឞាំ កេឞាញ្ចិទ៑ ឥវាស្មាកមបិ កិំ ប្រឝំសាបត្រេឞុ ប្រយោជនម៑ អាស្តេ?
Ⅱ យូយមេវាស្មាកំ ប្រឝំសាបត្រំ តច្ចាស្មាកម៑ អន្តះករណេឞុ លិខិតំ សវ៌្វមានវៃឝ្ច ជ្ញេយំ បឋនីយញ្ច។
Ⅲ យតោ ៜស្មាភិះ សេវិតំ ខ្រីឞ្ដស្យ បត្រំ យូយបេវ, តច្ច ន មស្យា កិន្ត្វមរស្យេឝ្វរស្យាត្មនា លិខិតំ បាឞាណបត្រេឞុ តន្នហិ កិន្តុ ក្រវ្យមយេឞុ ហ្ឫត្បត្រេឞុ លិខិតមិតិ សុស្បឞ្ដំ។
Ⅳ ខ្រីឞ្ដេនេឝ្វរំ ប្រត្យស្មាកម៑ ឦទ្ឫឝោ ទ្ឫឍវិឝ្វាសោ វិទ្យតេ;
Ⅴ វយំ និជគុណេន កិមបិ កល្បយិតុំ សមត៌្ហា ឥតិ នហិ កិន្ត្វីឝ្វរាទស្មាកំ សាមត៌្ហ្យំ ជាយតេ។
Ⅵ តេន វយំ នូតននិយមស្យាត៌្ហតោ ៜក្ឞរសំស្ថានស្យ តន្នហិ កិន្ត្វាត្មន ឯវ សេវនសាមត៌្ហ្យំ ប្រាប្តាះ។ អក្ឞរសំស្ថានំ ម្ឫត្យុជនកំ កិន្ត្វាត្មា ជីវនទាយកះ។
Ⅶ អក្ឞរៃ រ្វិលិខិតបាឞាណរូបិណី យា ម្ឫត្យោះ សេវា សា យទីទ្ឫក៑ តេជស្វិនី ជាតា យត្តស្យាចិរស្ថាយិនស្តេជសះ ការណាត៑ មូសសោ មុខម៑ ឥស្រាយេលីយលោកៃះ សំទ្រឞ្ដុំ នាឝក្យត,
Ⅷ តហ៌្យាត្មនះ សេវា កិំ តតោៜបិ ពហុតេជស្វិនី ន ភវេត៑?
Ⅸ ទណ្ឌជនិកា សេវា យទិ តេជោយុក្តា ភវេត៑ តហ៌ិ បុណ្យជនិកា សេវា តតោៜធិកំ ពហុតេជោយុក្តា ភវិឞ្យតិ។
Ⅹ ឧភយោស្តុលនាយាំ ក្ឫតាយាម៑ ឯកស្យាស្តេជោ ទ្វិតីយាយាះ ប្រខរតរេណ តេជសា ហីនតេជោ ភវតិ។
Ⅺ យស្មាទ៑ យត៑ លោបនីយំ តទ៑ យទិ តេជោយុក្តំ ភវេត៑ តហ៌ិ យត៑ ចិរស្ថាយិ តទ៑ ពហុតរតេជោយុក្តមេវ ភវិឞ្យតិ។
Ⅻ ឦទ្ឫឝីំ ប្រត្យាឝាំ លព្ធ្វា វយំ មហតីំ ប្រគល្ភតាំ ប្រកាឝយាមះ។
ⅩⅢ ឥស្រាយេលីយលោកា យត៑ តស្យ លោបនីយស្យ តេជសះ ឝេឞំ ន វិលោកយេយុស្តទត៌្ហំ មូសា យាទ្ឫគ៑ អាវរណេន ស្វមុខម៑ អាច្ឆាទយត៑ វយំ តាទ្ឫក៑ ន កុម៌្មះ។
ⅩⅣ តេឞាំ មនាំសិ កឋិនីភូតានិ យតស្តេឞាំ បឋនសមយេ ស បុរាតនោ និយមស្តេនាវរណេនាទ្យាបិ ប្រច្ឆន្នស្តិឞ្ឋតិ។
ⅩⅤ តច្ច ន ទូរីភវតិ យតះ ខ្រីឞ្ដេនៃវ តត៑ លុប្យតេ។ មូសសះ ឝាស្ត្រស្យ បាឋសមយេៜទ្យាបិ តេឞាំ មនាំសិ តេនាវរណេន ប្រច្ឆាទ្យន្តេ។
ⅩⅥ កិន្តុ ប្រភុំ ប្រតិ មនសិ បរាវ្ឫត្តេ តទ៑ អាវរណំ ទូរីការិឞ្យតេ។
ⅩⅦ យះ ប្រភុះ ស ឯវ ស អាត្មា យត្រ ច ប្រភោរាត្មា តត្រៃវ មុក្តិះ។
ⅩⅧ វយញ្ច សវ៌្វេៜនាច្ឆាទិតេនាស្យេន ប្រភោស្តេជសះ ប្រតិពិម្ពំ គ្ឫហ្លន្ត អាត្មស្វរូបេណ ប្រភុនា រូបាន្តរីក្ឫតា វទ៌្ធមានតេជោយុក្តាំ តាមេវ ប្រតិមូត៌្តិំ ប្រាប្នុមះ។