Ⅰ អបរញ្ច វយំ ករុណាភាជោ ភូត្វា យទ៑ ឯតត៑ បរិចារកបទម៑ អលភាមហិ នាត្រ ក្លាម្យាមះ,
Ⅱ កិន្តុ ត្របាយុក្តានិ ប្រច្ឆន្នកម៌្មាណិ វិហាយ កុដិលតាចរណមកុវ៌្វន្ត ឦឝ្វរីយវាក្យំ មិថ្យាវាក្យៃរមិឝ្រយន្តះ សត្យធម៌្មស្យ ប្រកាឝនេនេឝ្វរស្យ សាក្ឞាត៑ សវ៌្វមានវានាំ សំវេទគោចរេ ស្វាន៑ ប្រឝំសនីយាន៑ ទឝ៌យាមះ។
Ⅲ អស្មាភិ រ្ឃោឞិតះ សុសំវាទោ យទិ ប្រច្ឆន្នះ; ស្យាត៑ តហ៌ិ យេ វិនំក្ឞ្យន្តិ តេឞាមេវ ទ្ឫឞ្ដិតះ ស ប្រច្ឆន្នះ;
Ⅳ យត ឦឝ្វរស្យ ប្រតិមូត៌្តិ រ្យះ ខ្រីឞ្ដស្តស្យ តេជសះ សុសំវាទស្យ ប្រភា យត៑ តាន៑ ន ទីបយេត៑ តទត៌្ហម៑ ឥហ លោកស្យ ទេវោៜវិឝ្វាសិនាំ ជ្ញាននយនម៑ អន្ធីក្ឫតវាន៑ ឯតស្យោទាហរណំ តេ ភវន្តិ។
Ⅴ វយំ ស្វាន៑ ឃោឞយាម ឥតិ នហិ កិន្តុ ខ្រីឞ្ដំ យីឝុំ ប្រភុមេវាស្មាំឝ្ច យីឝោះ ក្ឫតេ យុឞ្មាកំ បរិចារកាន៑ ឃោឞយាមះ។
Ⅵ យ ឦឝ្វរោ មធ្យេតិមិរំ ប្រភាំ ទីបនាយាទិឝត៑ ស យីឝុខ្រីឞ្ដស្យាស្យ ឦឝ្វរីយតេជសោ ជ្ញានប្រភាយា ឧទយាត៌្ហម៑ អស្មាកម៑ អន្តះករណេឞុ ទីបិតវាន៑។
Ⅶ អបរំ តទ៑ ធនម៑ អស្មាភិ រ្ម្ឫណ្មយេឞុ ភាជនេឞុ ធាយ៌្យតេ យតះ សាទ្ភុតា ឝក្តិ រ្នាស្មាកំ កិន្ត្វីឝ្វរស្យៃវេតិ ជ្ញាតវ្យំ។
Ⅷ វយំ បទេ បទេ បីឌ្យាមហេ កិន្តុ នាវសីទាមះ, វយំ វ្យាកុលាះ សន្តោៜបិ និរុបាយា ន ភវាមះ;
Ⅸ វយំ ប្រទ្រាវ្យមានា អបិ ន ក្លាម្យាមះ, និបាតិតា អបិ ន វិនឝ្យាមះ។
Ⅹ អស្មាកំ ឝរីរេ ខ្រីឞ្ដស្យ ជីវនំ យត៑ ប្រកាឝេត តទត៌្ហំ តស្មិន៑ ឝរីរេ យីឝោ រ្មរណមបិ ធារយាមះ។
Ⅺ យីឝោ រ្ជីវនំ យទ៑ អស្មាកំ មត៌្ត្យទេហេ ប្រកាឝេត តទត៌្ហំ ជីវន្តោ វយំ យីឝោះ ក្ឫតេ និត្យំ ម្ឫត្យៅ សមប៌្យាមហេ។
Ⅻ ឥត្ថំ វយំ ម្ឫត្យាក្រាន្តា យូយញ្ច ជីវនាក្រាន្តាះ។
ⅩⅢ វិឝ្វាសការណាទេវ សមភាឞិ មយា វចះ។ ឥតិ យថា ឝាស្ត្រេ លិខិតំ តថៃវាស្មាភិរបិ វិឝ្វាសជនកម៑ អាត្មានំ ប្រាប្យ វិឝ្វាសះ ក្រិយតេ តស្មាច្ច វចាំសិ ភាឞ្យន្តេ។
ⅩⅣ ប្រភុ រ្យីឝុ រ្យេនោត្ថាបិតះ ស យីឝុនាស្មានប្យុត្ថាបយិឞ្យតិ យុឞ្មាភិះ សាទ៌្ធំ ស្វសមីប ឧបស្ថាបយិឞ្យតិ ច, វយម៑ ឯតត៑ ជានីមះ។
ⅩⅤ អតឯវ យុឞ្មាកំ ហិតាយ សវ៌្វមេវ ភវតិ តស្មាទ៑ ពហូនាំ ប្រចុរានុुគ្រហប្រាប្តេ រ្ពហុលោកានាំ ធន្យវាទេនេឝ្វរស្យ មហិមា សម្យក៑ ប្រកាឝិឞ្យតេ។
ⅩⅥ តតោ ហេតោ រ្វយំ ន ក្លាម្យាមះ កិន្តុ ពាហ្យបុរុឞោ យទ្យបិ ក្ឞីយតេ តថាប្យាន្តរិកះ បុរុឞោ ទិនេ ទិនេ នូតនាយតេ។
ⅩⅦ ក្ឞណមាត្រស្ថាយិ យទេតត៑ លឃិឞ្ឋំ ទុះខំ តទ៑ អតិពាហុល្យេនាស្មាកម៑ អនន្តកាលស្ថាយិ គរិឞ្ឋសុខំ សាធយតិ,
ⅩⅧ យតោ វយំ ប្រត្យក្ឞាន៑ វិឞយាន៑ អនុទ្ទិឝ្យាប្រត្យក្ឞាន៑ ឧទ្ទិឝាមះ។ យតោ ហេតោះ ប្រត្យក្ឞវិឞយាះ ក្ឞណមាត្រស្ថាយិនះ កិន្ត្វប្រត្យក្ឞា អនន្តកាលស្ថាយិនះ។